The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

ܣܦ݁ܳܪ
ܣܦ݁ܳܪ
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ ܝܐ.
ܗܶܫ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܡܫܝـܚܐ ܒܷܫܘܰܥܡܐ ܘܫܶܬ݂ ܘܫܰܘܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܐܰܝ ܝܰܘܢܳܝܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܣܦ݁ܳܪ.
ܗܷܢܢܶܐ ܢܶܐ ܐܰܡ ܡܫܰܬܣܳܢܶܐ ܕܰܬ ܬܶܫܬܶܥܷܢܝܶܐ ܕܝ ܐܳܠܝܡܦ݁ܝܝܰܐ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܡܰܥܷܒܕ݂ܳܢܘܬ݂ܐ ܛܰܘܬܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܚܘܠܡܳܢܐ.
ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܝܬ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܠܘ ܬܷܪܡܝܫܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
ܡܶܩܷܡ ܡܐ ܕܚܰܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܦܰܬܰܫ ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܣܦ݁ܪ ܕܟܳܡܰܠܷܩ ܠܶܗ.
Spor
U spor durošo gušmonoyo yo. Sport is een lichamelijke activiteit.
Heš meqëm me Mšiḥo bё šwacmo w šeṯ w šawci ëšne ay Yawnoye qamoye saymiwa spor. Al 776 jaar voor Christus deden de oude Grieken aan sport.
Hënne ne am mšatsone dat teštecënye di Olimpiya. Zij zijn de oprichters van de Olympische Spelen.
U spor këtle macëbḏonuṯo ṭawto cal u hulmono. Sport heeft een goede invloed op de gezondheid.
Mawxa kit sniquṯo ġalabe lu tërmišo du gušmo. Daarom is er veel behoefte aan lichaamsbeweging.
Meqëm me d ḥa mšare bu spor kolozam mfataš harke w tamo cal u spor d komalëq le. Voordat men begint te sporten, moet men hier en daar zoeken naar een passende sportsoort.
ܣܦ݁ܳܪ
ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ، ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܗܶܫ ܝܳܠܘܦܐ ܝܐ.
ܟܳܩܳܪܶܐ ܒܘ ܒܶܬ݂ ܨܰܘܒܐ ܕܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ.
ܟܳܘܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܳܪܐ ܠܰܗ ܗܷܪܓܰܝܕ݂ܶܗ.
ܐܶܠܐ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܐܒܰܥ ܣܳܝܰܡ ܣܦ݁ܳܪ ܣܬܶܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܡܷܬ݂ܢܰܚ ܡܘ ܬܰܥܒܐ ܘܡܰܓ݂ ܓ݂ܰܡܶܐ ܕܝ ܩܪܰܝܬܐ.
ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܟܐܷܙܙܶܗ ܡܰܠܬܰܡ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ ܝܐ ܠܘ ܢܳܫܐ.
ܛܰܘܘܐ ܝܐ ܠܘ ܚܘܠܡܳܢܐ ܘܠܘ ܛܥܳܝܐ ܕܰܓ݂ ܓ݂ܰܡܶܐ ܘܕܘ ܬܰܥܒܐ.
ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܣܰܝܡܝ ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ، ܟܳܡܰܪܓ݂ܫܝ ܕܟܷܬܢܶܐ ܚـܝܨܶܐ، ܗܰܘܢܰܝـܝܶܗ ܒܰܗܘܪܐ ܘܒܚܰـܝܠܐ.
ܟܘܠ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܬܚܘܡܶܐ ܘܩܳܢܘܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ. ܕܰܡ ܡܷܫܬܰܥܝܳܢܶܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܐܷܕ݂ܥܷܢܢܶܗ. ܗܰܢܝ ܒܘ ܣܘܥܪܳܢܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܝܛܰܒܩܝ.
ܟܘܠ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܬ݂ܰܒܷܬܬܐ ܕܪܘܚܶܗ.
ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܳܘܶܐ ܕܗܘܝܐ ܠܝ ܡܕܰܪܫܘܬ݂ܐ ܐܰܘ ܠܡܘܪܳܝܐ ܕܥܰܡ ܓܘܕܐ ܚܪܶܬܐ.
ܐܰܡ ܡܘܪܳܝܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܡܝܛܰܟܣܝ ܠܝ ܦܨܝـܚܘܬ݂ܐ ܕܰܡ ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܶܐ ܘܕܰܡ ܡܦܰܪܔܳܢܶܐ، ܐܰܘ ܣܬܶܐ ܠܐܝܩܳܪܐ ܕܐܰܬ݂ܪܐ، ܕܷܡܕ݂ܝܬܐ، ܕܚܘܕ݂ܪܐ ܐܰܘ ܓ݂ܶܪ ܨܒܘܬ݂ܐ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܘܶܐ ܡܶܐ ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ ܓܘܫܡܳܢܰܝܬܐ ܐܰܘ ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ ܕܟܳܡܝܣܳܡܐ ܒܪܘܚܰܗ ܐܰܘ ܥܰܡ ܣܝܥܬܐ ܠܰܫܰܢ ܩܡܳܪܐ.
ܡܰܬ݂ܠܐ: ܦܘܬܒܳܠ، ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ ܐܰܘ ܣܚܳܝܐ.
ܐܘ ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ ܕܡܘܪܳܝܐ ܐܘ ܩܡܳܪܐ ܝܐ. ܟܳܠܳܙܰܡ ܗܳܘܶܐ ܠܘ ܓܳܪܰܢ ܕܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ. ܠܐ ܒܰܙ ܙܘܙܶܐ ܐܰܘ ܒܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ.
ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܚܷܪܠܶܗ ܥܰܠ ܫܷܟܠܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ، ܡܰܬ݂ܠܐ:
ܬܷܪܗܝܛܐ ܕܣܷܣܝܶܐ، ܫܝܳܪܐ ܕܬܰܠܓܐ، ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ، ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ، ܣܚܳܝܐ، ܦܘܬܒܳܠ، ܗܰܢܕܒܳܠ، ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ، ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ، ܝܘܕܐ، ܟܰܫܐ، ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ، ܩܠܳܥܐ ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ ܘܓ݂ܶܪ.
ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܶܗ ܐܷܫܡܶܗ ܒܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܕܘ ܦܘܬܒܳܠ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ.
Spor Sport
U Gabriyel, u abro di Saro w du Aday heš yolufo yo. Gabriyel, zoon van Saro en Aday, is nog student.
Koqore bu beṯ ṣawbo dë Groningen. Hij studeert aan de Universiteit van Groningen.
Kowe ġalabe moro lah hërgayḏe. Hij is erg betrokken bij zijn studie.
Elo me zabno l zabno kobac soyam spor ste, lašan d mëṯnaḥ mu tacbo w maġ ġame di qrayto. Echter van tijd tot tijd wil hij ook graag sporten om daardoor bij te komen van de inspanningen en zorgen van de studie.
Mawxa cal u darbo du nawlo këzze maltam iḏacṯo cal u spor. Daarom verzamelt hij op internet informatie over het sportaanbod.
U spor šġimuṯo yo lu nošo. Sport is voor mensen een vrijetijdsbesteding.
Ṭawwo yo lu ḥulmono w lu ṭcoyo daġ ġame w du tacbo. Het is goed voor de gezondheid en om zorgen en vermoeidheid te vergeten.
An noše d kosaymi duroše gušmonoye, komarġši d këtne ḥiṣe, b hawno bahuro w b ḥaylo. Mensen die aan sport doen hebben het gevoel dat ze fit zijn, met een heldere geest en een (goede) conditie.
Kul spor këtle qonune dilonoye, dam mëštacyone kolozam ëḏcënne. Hani bu sucrono kolozam miṭabqi. Elke sportsoort heeft zijn eigen regels die sporters moeten kennen. Deze moeten in de praktijk worden toegepast.
Kul spor këtle taḥrazto ṯabëtto d ruḥe. Elke sportsoort heeft zijn eigen programma.
Haṯe kowe d huwyo li mdaršuṯo aw l muroyo d cam gudo ḥreto Dit geldt voor op de training maar ook in een wedstrijd tegen een ander team.
Am muroye du spor komiṭaksi li fṣiḥuṯo dam mëštawtfone w dam mfarjone, aw ste l iqoro d aṯro, dë mḏito, d ḥuḏro aw ġer ṣbuṯo. Sportwedstrijden worden georganiseerd voor het plezier van de deelnemers en toeschouwers, of om de eer van een land, stad of vereniging, of om iets anders.
U spor ḥfiṭuṯo gušmonayto aw hawnonayto yo, d komisomo b ruḥa aw cam sicto lašan qmoro. Sport is een lichamelijke of mentale activiteit, die alleen of in een team wordt gespeeld, met het doel om te winnen.
Maṯlo: Futbol, sloqo d ṭuro aw sḥoyo. Bijvoorbeeld: voetbal, bergbeklimmen of zwemmen.
U nišo rišoyo d muroyo, u qmoro yo. Kolozam howe lu goran daq qonune du spor w lo baz zuze aw b mede ḥreno. Het belangrijkste van meedoen aan een wedstrijd is om te winnen. (Evenwel) moet dit volgens de regels van de sport worden bereikt, niet met geld of andere (ongeoorloofde) middelen.
U Gabriyel ḥërle cal šëklat ġalabe du spor, maṯlo: Gabriyel keek naar veel soorten sport zoals bijv.:
tërhiṭo d sësye, šyoro d talgo, ḥiṣuṯo d gušmo, rahṭo ḥiṣo, sḥoyo, futbol, handbol, esfir ṭëbliṯo, esfir salo, yudo, kašo, sloqo d ṭuro, qloco d bësëklet w ġer.

Ruitersport, skieën, fitness, rennen, zwemmen, voetbal, handbal, tafeltennis, basketbal, judo, hockey, bergbeklimmen, fietsen enzovoort. 

Bi ḥarayto makṯawle ëšme bu ḥudro du futbol das Suryoye. Tenslotte schreef hij zich in bij de voetbalvereniging van de Arameeërs/Assyriërs.