Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri
1. Bu kelimeleri öğreniniz.
šuroyo başlangıç ܫܘܪܳܝܐ
šato yıl, sene ܫܰܬܐ
kul herbir ܟܘܠ
konofaq çıkmak, olmak, görünmek ܟܳܢܳܦܰܩ
surgoḏo takvim ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ
komaḥwën gösterirler ܟܳܡܰܚܘܷܢ
yarḥe aylar ܝܰܪܚܶܐ
yawme günler ܝܰܘܡܶܐ
šabe haftalar ܫܰܒܶܐ
ḥozina görürüz ܚܳܙܝܢܰܐ
ceḏe dini bayramlar ܥܶܕ݂ܶܐ
baṭlono tatil, resmi tatil, tatiller ܒܰܛܠܳܢܶܐ
mëḥze görünür ܡܷܚܙܶܐ
šafiro güzel (eril, tekil) ܫܰܦܝܪܐ
komaḥtina yerleştiririz ܟܳܡܰܚܬܝܢܰܐ
ṣërtoṯe resimler ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
komaliqi uygun ܟܳܡܰܠܝܩܝ
ḥušabe pazarları ܚܘܫܰܒܶܐ
gawno renk ܓܰܘܢܐ
semoqo kırmızı ܣܶܡܳܩܐ
kiba yapabilir (o- dişil) ܟܝܒܰܗ
šuḥlofe mevsimler ܫܘܚܠܳܦܶܐ
saṯwo kış ܣܰܬ݂ܘܐ
rabëc ilkbahar ܪܰܒܷܥ
qayṭo yaz ܩܰܝܛܐ
tëšroyoṯe sonbahar ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ
2. Ayların isimlerini öğreniniz.

1. konun ḥaroyo 2. ešwëṭ 3. oḏar 4. nisën 5. iyyar 6. ḥzirën 7. tamëz 1. ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ 2. ܐܷܫܘܷܛ 3. ܐܳܕ݂ܰܪ 4. ܢܝܣܷܢ 5. ܐܝـܝܰܪ 6. ܚܙܝܪܷܢ 7. ܬܰܡܷܙ
8. ṭëbbax 9. ilën 10. tëšrën qamoyo 11. tëšrën ḥaroyo 12. konun qamoyo 8. ܛܷܒܒܰܟ 9. ܐܝܠܷܢ 10. ܬܷܫܪܷܢ ܩܰܡܳܝܐ 11. ܬܷܫܪܷܢ ܚܰܪܳܝܐ 12. ܟܳܢܘܢ ܩܰܡܳܝܐ
3. Her mevsimde bulunan ayların isimlerini yazınız.
saṯwo ܣܰܬܘܐ rabëc ܪܰܒܷܥ qayṭo ܩܰܝܛܐ tëšroyoṯe ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ
       
       
       
4. Boşluğa uygun kelimeyi yerleştiriniz.
ܫܘܚܠܳܦܶܐ -ܫܘܪܳܝܐ - ܫܰܬܐ - ܥܶܕ݂ܶܐ - ܝܰܪܚܶܐ - ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ - ܩܰܝܛܐ - ܪܰܒܷܥ - ܣܰܬ݂ܘܐ - ܒܰܛܠܳܢܐ
šuḥlofe – šuroyo – šato – ceḏe – yarḥe – konun ḥaroyo – qayṭo – rabëc – saṯwo – baṭlono
Bu šuroyo d kul šato konofaq surgoḏo ḥaṯo. Am Anfang jedes Jahres wird ein neuer Kalender herausgebracht. ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܕܟܘܠ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ.
U surgoḏo komaḥwe ay yawme di šato. Der Kalender zeigt die Jahrtage an. ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܝ ܫܰܬܐ.
Ay yawme dac ceḏe komawën b gawno semoqo . Im Kalender sehen wir die Feiertage in roter Farbe. ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܥ ܥܶܕ݂ܶܐ ܟܳܡܰܚܘܷܢ ܒܓܰܘܢܐ ܣܶܡܳܩܐ.
Bi šato kit arbco šuḥlofe w tracsar yarḥe. Im Jahr gibt es vier Jahres-zeiten und zwölf Monate. ܒܝ ܫܰܬܐ ܟܝܬ ܐܰܪܒܥܐ ܫܘܚܠܳܦܶܐ ܘܬܪܰܥܣܰܪ ܝܰܪܚܶܐ.
U yarḥo d nisën konofal bu rabëc. Der Monat April fällt in den Frühling. ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܕܢܝܣܷܢ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ ܪܰܒܷܥ.
U yarḥo d ṭëbbax konofal bu qayṭo. Der Monat August fällt in den Sommer. ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܕ ܛܷܒܒܰܟ݂ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ ܩܰܝܛܐ.
Riša di šato konofal bu yarḥo d konun ḥaroyo. Silvester fällt in den Monat Januar. ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕ ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ.
U saṯwo šuḥlofo du maṭro w du talgo yo. Der Winter ist die Jahreszeit des Regens und des Schnees. ܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܡܰܛܪܐ ܘܕܘ ܬܰܠܓܐ ܝܐ.
U qayṭo šuḥlofo du baṭlono yo. Der Sommer ist die Jahreszeitdes Urlaubs. ܐܘ ܩܰܝܛܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܒܰܛܠܳܢܐ ܝܐ.
5. Süryanice’de okuyun ve cevap verin.
Ema konofaq u surgoḏo ḥaṯo? Takvim ne zaman çıkar (basım)? ܐܶܡܰܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ؟
Ema yo u yawmo du mawlodayḏux? Yaşgünün ne zaman? ܐܶܡܰܐ ܝܐ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܘܟ݂؟
Kmo ëšne sëmlux? Kaç yaşındasın? ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ ܣܷܡܠܘܟ݂؟
B ayna yarḥo na ucdo? Şimdi hangi aydayız? ܒܐܰܝܢܰܐ ܝܰܪܚܐ ܢܰܐ ܐܘܥܕܐ؟
Kmo bu yarḥo yo, adyawma? Bugünün tarihi nedir? ܟܡܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܝܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ؟
B ayna šato na ucdo? Şimdi hangi yıldayız? ܒܐܰܝܢܰܐ ܫܰܬܐ ܢܰܐ ܐܘܥܕܐ؟
Ema aṯat l Holanda? Hollanda’ya ne zaman geldin? ܐܶܡܰܐ ܐܰܬ݂ܰܬ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ؟
Kmo šabe këtlux baṭlono bi šato? Her sene kaç hafta tatilin var? ܟܡܐ ܫܰܒܶܐ ܟܷܬܠܘܟ݂ ܒܰܛܠܳܢܐ ܒܝ ܫܰܬܐ؟
6. Boşluğa fiillerden uygun olanı yerleştiriniz.
ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܢܐ - ܟܷܬܠܝ - ܟܳܢܳܦܰܩܢܐ - ܟܐܷܙܙܝ - ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ - ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ - ܟܳܪܳܗܰܛܢܐ
komëštaceno – këtli – konofaqno – këzzi – koḥoyarno – kocowadno – korohaṭno
Yawme d ḥušabo komëštaceno ṭëbbe. Am Sonntag spiele ich Fußball. ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܢܐ ܛܷܒܒܶܐ.
Yawme dë tre këzzi li madrašto. Am Montag gehe ich in die Schule. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܪܶܐ ܟܐܷܙܙܝ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
Yawme dë tloṯo këtli hërgo du sḥoyo. Am Dienstag habe ich Schwimmstunde. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܠܳܬ݂ܐ ܟܷܬܠܝ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܚܳܝܐ.
Yawme d arbco korohaṭno larwal. Am Mittwoch jogge ich draußen. ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ ܟܳܪܳܗܰܛܢܐ ܠܰܪܘܰܠ.
Yawme d ḥamšo kocowadno hul li saca čac. Am Donnerstag arbeite ich bis um 21 Uhr. ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ ܟܳܥܳܘܰܕܢܐܗܘܠ ܠܝ ܣܰܥܰܐ ܫ̰ܰܥ.
Yawme dë cruto koḥoyarno cal fëlim. Am Freitag schaue ich einen Film. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ ܥܰܠ ܦܷܠܝܡ.
Yawme d šabṯo konofaqno li šuqo. Am Samstag gehe ich zum Shoppen. ܝܰܘܡܶ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܟܳܢܳܦܰܩܢܐ ܠܝ ܫܘܩܐ.
7. Süryanice’ye çeviriniz.
Sene başında yeni takvim çıkar.
1960 Nisan’da doğdum.
55 yaşındayım.
Bugün ayın otuzuncu günüdür.
Şimdi 2015 yılındayız.
Almanya’ya 15 Eylül’de geldim.
Yazın 6 hafta tatilim vardır.
8. Doğru harflerle değiştiniz (ṯ - t - ṭ / ܛ - ܬ - ܬ̣).
awwo iyi (eril-tekil) ܛܘܘܐ
tloṯo üç (eril) ܬܠܳـܬ̣ܐ
tmone sekiz (dişil) ܬܡܳܢܶܐ
kowo kitap ܟـܬ̣ܘܐ
latli bende yok ܠܰـܬܠܝ
ër sonra ܒܷـܬ̣ܪ
tawdi teşekkür ederim ܬܘܕܝ
šabo hafta ܫܰܒـܬ̣ܐ
gano bahçe ܓܰܢـܬ̣ܐ
tli benim var ܟܷـܬܠܝ
hat sen ܗܰܬ
ëblio masa ܛܒܠܝـܬ̣ܐ