Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri
1. Bu dersi bir defa daha sesli bir şekilde okuyunuz.
2. Aşağıdaki kelimeleri öğreniniz.
gušmo vücut ܓܘܫܡܐ
nošo kişi ܢܳܫܐ
basro et ܒܰܣܪܐ
garme kemikler ܓܰܪܡܶܐ
galdo deri ܓܰܠܕܐ
wariḏe kaslar ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ
admo kan ܐܰܕܡܐ
muḥo beyin ܡܘܚܐ
rišo baş, kafa ܪܝܫܐ
falqe bölümler, kısımlar ܦܰܠܩܶܐ
gawo karın bölgesi ܓܰܘܐ
drucone kollar ܕܪܘܥܳܢܶܐ
raġle ayaklar, bacaklar ܪܰܓ݂ܠܶܐ
skale iskelet ܣܟܰܠܶܐ
ḥaye hayat ܚܰܝܶܐ
ḥaylo destek ܚܰܝܠܐ
hadome du gušmo vücudun organları ܗܰܕܳܡܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ
hadome gawoye iç organlar ܗܰܕܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܶܐ
hadome baroye dış organlar ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ
kewe hastalıklar ܟܶܘܶܐ
larwal dış ܠܰܪܘܰܠ
lawġël ܠܰܘܓ݂ܷܠ
rëġše duyular ܪܷܓ݂ܫܶܐ
ḥzoyo görme ܚܙܳܝܐ
šmoco duyma ܫܡܳܥܐ
nqoḥo koklama ܢܩܳܚܐ
gyošo dokunma ܓܝܳܫܐ
ṭcomo tat alma ܛܥܳܡܐ
muklo yemek ܡܘܟܠܐ
štoyo içmek ܫܬܳܝܐ
lwošo giyinmek ܠܘܳܫܐ
3. Hangi cevap doğrudur?
Bi aḏno: Kulak ile: ܒܝ ܐܰܕ݂ܢܐ
košëmcina duyariz ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
koḥozina görürüz ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
konëqḥina koklariz ܟܳܢܷܩܚـܝܢܰܐ
Bi cayno: Göz ile: ܒܝ ܥܰܝܢܐ
košëmcina duyariz ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
koḥozina görürüz ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
konëqḥina koklariz ܟܳܢܷܩܚـܝܢܰܐ
Bu nḥiro: Burun ile: ܒܘ ܢܚܝܪܐ
košëmcina duyariz ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
koḥozina görürüz ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
konëqḥina koklariz ܟܳܢܷܩܚܝܢܰܐ
Bu lišono: Dil ile: ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ
koṭëcmina tad aliriz ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
kuxlina yeriz ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
kolëcsina cigneriz ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Ban iḏe: Eller ile: ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ
koṭëcmina tad aliriz ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
kocawdina calisiriz ܟܳܥܰܘܕܝܢܰܐ
kolëcsina cigneriz ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bac carše: Disler ile: ܒܰܥ ܥܰܪܫܶܐ
koṭëcmina tad aliriz ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
kuxlina yeriz ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
kolëcsina cigneriz ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bu lišono: Dil ile: ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ
komëjġolina konusuruz ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ
kuxlina yeriz ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
kolëcsina cigneriz ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bu femo: Agiz ile: ܒܘ ܦܶܡܐ
kuxlina yeriz ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
kodëmxina yatariz ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
koqaymina kalkariz ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ
Bu femo: Agiz ile: ܒܘ ܦܶܡܐ
košotina Iceriz ܟܳܫܳܬܝܢܰܐ
kodëmxina yatariz ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
koqaymina kalkariz ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ
Bar raġle: Ayaklar ile: ܒܰܪ ܪܰܓ݂ܠܶܐ
komalxina yürürüz ܟܳܡܰܠܟ݂ܝܢܰܐ
kodëmxina yatariz ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
košotina iceriz ܟܳܫܳܬܝܢܰܐ
4. Cevaplara Süryanice cevap veriniz.
Kṯaw aḥ ḥamšo rëġše du nošo. İnsanın beş duyusunu yazınız. ܟܬ݂ܰܘ ܐܰܚ ܚܰܡܫܐ ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܘ ܢܳܫܐ.
Ayna hadomo komdabar u gušmo? Hangi organ vücudu kontrol eder? ܐܰܝܢܰܐ ܗܰܕܳܡܐ ܟܳܡܕܰܒܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ؟
Me mën rakuto yo i skale? İskelet nelerden oluşur? ܡܶܐ ܡܷܢ ܪܰܟܘܬܐ ܝܐ ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ؟
Mën woliṯo këtla i skale? İskeletin işlevi nedir? ܡܷܢ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܟܷܬܠܰܗ ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ؟
Mën woliṯo këtle u galdo? Derinin işlevi nedir? ܡܷܢ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܟܷܬܠܶܗ ܐܘ ܓܰܠܕܐ؟
Me kmo falqe rišoye rakiwo yo u gušmo w ayna ne? Vücut kaç ana kısımdan meydana gelir ve bu kısımların adları nelerdir? ܡܶܐ ܟܡܐ ܦܰܠܩܶܐ ܪܝܫܳܝܶܐ ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܘܐܰܝܢܰܐ ܢܶܐ؟
Mën yo d komkase u rišo? Kafayı çevreleyen şey nedir? ܡܷܢ ܝܐ ܕܟܳܡܟܰܣܶܐ ܐܘ ܪܝܫܐ؟
5. Kelimeleri kullanarak doğru cümleyi oluşturunuz.
kul – kosaymo – yawmo – i Saro – duroše gušmonoye. ܟܘܠ - ܟܳܣܰܝܡܐ - ܝܰܘܡܐ - ܐܝ ܣܰܪܐ - ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ.
u Aday – kore – korohaṭ – bi šabṯo – tarte. ܐܘ ܐܰܕܰܝ - ܟܳܪܶܐ - ܟܳܪܳܗܰܛ - ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ - ܬܰܪܬܶܐ.
ban iḏe – csar ṣawcoṯe – kit – w csar ṭafroṯe. ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ - ܥܣܰܪ ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ - ܟܝܬ - ܘܥܣܰܪ ܛܰܦܪܳܬ݂ܶܐ.
kul – frëšto – hadomo du gušmo – këtle – woliṯo. ܟܘܠ - ܦܪܷܫܬܐ - ܗܰܕܳܡܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ - ܟܷܬܠܶܗ - ܘܳܠܝܬ݂ܐ.
ad duroše – du gušmo – u muklo w u štoyo – u ḥulmono – komcawni. ܐܰܕ ܕܘܪܳܫܶܐ - ܕܘ ܓܘܫܡܐ - ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܘܐܘ ܫܬܳܝܐ - ܐܘ ܚܘܠܡܳܢܐ - ܟܳܡܥܰܘܢܝ.
i skale – law wariḏe – ḥaylo – kobo. ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ - ܠܰܘ ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ - ܚܰܝܠܐ - ܟܐܒܐ.
u galdo – u gušmo – komkase – du čaket – bu šëkël. ܐܘ ܓܰܠܕܐ - ܐܘ ܓܘܫܡܐ - ܟܳܡܟܰܣܶܐ - ܕܘ ܫ̰ܰܟܶܬ - ܒܘ ܫܷܟܷܠ.
6. Vücudumuzdaki organlarımızla igili Süryanice'de bazı halk deyişlerini inceleyiniz.
Lo mëjġolat, aš šurone këtte aḏne. Konusma, duvarların kulakları vardır. ܠܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ، ܐܰܫ ܫܘܪܳܢܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܐܰܕ݂ܢܶܐ.
U lišono lu moro komëjġal. Dil sahibinin yararına konuşur. ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܠܘ ܡܳܪܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܰܠ.
U rišo dlo koyaw, lo kolozam le šušefo. Acımayan başın yara bandına ihtiyacı yoktur.. ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܠܐ ܟܳܝܰܘ، ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡܠܶܗ ܫܘܫܶܦܐ.
I Saro komëjġolo b tarte foṯoṯe. Saro iki yüzle konuşur (ikiyüzlülük). ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܐ ܒܬܰܪܬܶܐ ܦܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ.
U Aday komacbar nḥire b kul dukṯo. Aday herşeye burnunu sokar. ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܥܒܰܪ ܢܚܝܪܶܗ ܒܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ.
Iḏoṯe ġalabe komaxifi u cwodo. Pek çok el işi hafifletir. ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܡܰܟ݂ܝܦܝ ܐܘ ܥܘܳܕܐ.
I cayno lo kosawco, hul dlo mëmloyo cafro. Göz kumla dolana (ölene kadar) kadar açtır. ܐܝ ܥܰܝܢܐ ܠܐ ܟܳܣܰܘܥܐ، ܗܘܠ ܕܠܐ ܡܷܡܠܳܝܐ ܥܰܦܪܐ.
7. ( - z /ܙ - ܕ݂)harflerini doğru yerlere yerleştiriniz.
o bir (dişil) ܚܕ݂ܐ
ano kulak ܐܰܕ݂ܢܐ
zux git, gitmek (eril, tekil) ܙܘܟ݂
zax git, gitmek (dişil, tekil) ܙܰܟ݂
mbayzarre anlaşmaya vardılar ܡܒܰܝܙܰܪܪܶܐ
kolozam gereklidir ܟܳܠܳܙܰܡ
io el ܐܝܕ݂ܐ
qolo boğaz ܩܕ݂ܠܐ
zawni satın aldılar (bunu) ܙܰܘܢܝ
zabno zaman ܙܰܒܢܐ
wario kas ܘܰܪܝܕ݂ܐ
zze gider ܟܷܐܙܙܶܐ
koacce onları tanır ܟܐܕ݂ܥܥܶܗ
kozawni satın alırlar ܟܳܙܰܘܢܝ
oe her biri ܚܕ݂ܕ݂ܐܶ
kozayri ziyaret ederler ܟܳܙܰܝܪܝ
mawac kendini tanıtır ܡܰܘܕ݂ܥ
raën aynı fikirdedirler ܪܰܕ݂ܢ