Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri II
3. Yukardaki metnin cevaplarını kontrol ediniz.
Ayko laqën u Aday w u Peter bë ḥḏoḏe? Aday ve Peter karşılaştılar? ܐܰܝܟܐ ܠܰܩܷܢ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܘܐܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ؟
---
Ayna mënne azze li zyara du ḥreno? Hangisi diğerinin ziyaretine gitti? ܐܰܝܢܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܐܰܙܙܶܗ ܠܝ ܙܝܰܪܰܐ ܕܘ ܚܪܶܢܐ؟
---
Mën wa u šwolo qamoyo di Saro? Saro'nun ilk sorusu neydi? ܡܷܢ ܘܰܐ ܐܘ ܫܘܳܠܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܝ ܣܰܪܐ؟
---
Mën ḥayewën kit bi mazracto? Ciftlikte hangi hayvanlar bulunmaktadır? ܡܷܢ ܚܰܝܶܘܷܢ ܟܝܬ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ؟
---
Aydarbo košofac u yawmo dad dawore? Ciftcilerin günleri nasıl geciyor? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܫܳܦܰܥ ܐܳܘ ܝܰܘܡܐ ܕܰܕ ܕܰܘܳܪܶܐ؟
---
Mën ne aw wolyoṯe friše du Peter w di Petra? Peter ve Petra'nın ayrı ayrı görevleri nelerdir? ܡܷܢ ܢܶܐ ܐܰܘ ܘܳܠܝܳܬ݂ܶܐ ܦܪܝܫܶܐ ܕܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܘܕܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ؟
---
Aydarbo i Saro w u Aday ḥzalle i mazracto? Saro ve Aday ciftliği nasıl gördüler? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܚܙܰܠܠܶܗ ܐܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ؟
---
4. Kelimeleri boşluklara yerleştiriniz.
ܚܰܩܠܐ - ܝܬܳܘܐ - ܣـܛܰܒܷܠ - ܦܬܝܠܶܐ - ܚܰܝܶܘܷܢ - ܡܰܪܥܰܐ - ܥܘܳܢܶܐ، ܥܶܙܶܐ، ܚܙܝܪܶܐ، ܓܝܳܬ݂ܶܐ، ܟܰܠܒܶܐ، ܣܷܣܝܶܐ ܘܚܡܳܪܶܐ - ܫܘܓ݂ܠܐ - ܟܳܚܳܠܰܘ - ܟܳܡܰܥܠܰܦ - ܟܳܟܷܢܫܐ - ܒܰܝܛܰܪ
ḥaqlo – ytowo – sṭabël – ftile – ḥayewën – marca – cwone, ceze, ḥzire, gyoṯe, kalbe, sësye w ḥmore – šuġlo – koḥolaw – komaclaf – kokënšo – bayṭar
Falqo mi mazracto lu yo w falqo laḥ yo. ܦܰܠܩܐ ܡܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ ܠܘ ܝܐ ܘܦܰܠܩܐ ܠܰܚ ܝܐ.
At tawroṯe b lalyo bu ne w b imomo bi ne. ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ ܒܠܰܠܝܐ ܒܘ ܘܒܐܝܡܳܡܐ ܒܝ ܢܶܐ.
U gelo daḥ ḥaqloṯe li w laf yo. ܐܘ ܓܶܠܐ ܕܰܚ ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ ܠܝ ܘܠܰܦ ܝܐ.
I Petra w u Peter këtte , , , , , w . ܐܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ ܘܐܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܟܷܬܬܶܗ ، ، ، ، ، ܘ.
I Petra kosaymo u d lawġël. ܐܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ ܟܳܣܰܝܡܐ ܐܘ ܕܠܰܘܓ݂ܷܠ.
U Peter w at tawroṯe. ܐܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܘ ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ.
I Petra as sṭabile. ܐܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ ܐܰܣ ܣـܛܰܒܝܠܶܐ.
Inaqla du sawal koyawle, koṯe u w koḥoyar acle. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܘ ܣܰܘܰܠ ܟܳܝܰܘܠܶܗ، ܟܐܬ݂ܶܐ ܐܘ ܘܟܳܚܳܝܰܪ ܐܰܥܠܶܗ.
5. Aşağıda söylenen kelimeleri bulunuz.
mazracto – cmara – sṭabël – sawal – arco – ilone – marca – ftile – tawroṯe – ceze – cwone – ḥzire – gyoṯe – sësye – ḥmore – kalbe – ḥlowo – dworo – traktor – bayṭar – daworo – dawarto – knošo – ḥaqloṯe

 

6. Hangi cevap en iyisidir?
Këmmina lan noše d kocawdi bi mazracto ܟܐܷܡܡܝܢܰܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܥܰܘܕܝ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ
dawore ܕܰܘܳܪܶܐ
cawode ܥܰܘܳܕܶܐ
Këmmina laḥ ḥayewën kulle cam ḥḏoḏe ܟܐܷܡܡܝܢܰܐ ܠܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ ܟܘܠܠܶܗ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
tawroṯe ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ
sawal ܣܰܘܰܠ
Aḥ ḥayewën korocën ܐܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ ܟܳܪܳܥܷܢ
bu sṭabël ܒܘ ܣـܛܰܒܷܠ
bi ḥaqlo ܒܝ ܚܰܩܠܐ
Bu sṭabël kocayši …. ܒܘ ܣـܛܰܒܷܠ ܟܳܥܰܝܫܝ ......
aḥ ḥayewën ܐܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ
an noše ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ
Af ftile komisomi …. ܐܰܦ ܦܬܝܠܶܐ ܟܳܡܝܣܳܡܝ ....
mu ḥalwo ܡܘ ܚܰܠܘܐ
mu gelo ܡܘ ܓܶܠܐ
U sawal d koyawle komitahwe xabro ….. ܐܘ ܣܰܘܰܠ ܕܟܳܝܰܘܠܶܗ ܟܳܡܝܬܰܗܘܶܐ ܟ݂ܰܒܪܐ ....
lu bayṭar ܠܘ ܒܰܝܛܰܪ
lu taxtor ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
7. Aday’ın hikayesini dikkatlice okuyunuz.
Bu zabno du štoyo di qaḥwa u Aday komaḥke: I Saro w ono koṯina me Ṭurcabdin. Kahve içerken Aday der ki: Saro ve ben Turabdin’liyiz. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܰܚܘܰܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܚܟܶܐ: ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܳܢܐ ܟܐܬ݂ܝܢܰܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
At Ṭurcabdinoye bu zoyudo dawore ne. Elo latne dawore modern xud ah Holandoye. Turabdin’de insanlar çoğunlukla çiftçidir. Ama onlar modern Hollandalı çiftçiler gibi değillerdir. ܐܰܛ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܳܝܶܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܕܰܘܳܪܶܐ ܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܬܢܶܐ ܕܰܘܳܪܶܐ ܡܳܕܶܪܢ ܟ݂ܘܕ ܐܰܗ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ.
Këtte ḥayewën ëšmo. At tawroṯe d sidan nacime ne, lo kobën ḥalwo ġalabe. Bir kaç hayvanları vardır.Bizim yerimizdeki inekler küçüklerdir, çok süt vermezler. ܟܷܬܬܶܗ ܚܰܝܶܘܷܢ ܐܷܫܡܐ. ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ ܕܣܝܕܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܢܶܐ. ܠܐ ܟܳܒܷܢ ܚܰܠܘܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
Ad dawore d Ṭurcabdin lo kocayši cal u sawal w bas, elo cal i zarocuṯo ste. Këtte ḥaqloṯe w kozërci ḥeṭe, score, ḥëmṣe w ṭlawḥe. Turabdin'deki çiftçilerin yalnızca çiftlik hayvanları yoktur, aynı zamanda tarıma da bağımlıdırlar. Tarlaları vardır ve buğday, arpa, nohut ve mercimek vardır. ܐܰܕ ܕܰܘܳܪܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܥܰܠ ܐܘ ܣܰܘܰܠ ܘܒܰܣ، ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܐܝ ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ ܣܬܶܐ. ܟܷܬܬܶܗ ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ ܘܟܳܙܷܪܥܝ ܚܶܛܶܐ، ܣܥܳܪܶܐ، ܚܷܡܨܶܐ ܘܛܠܰܘܚܶܐ.
Cam gab du sawal w di zarocuṯo këtte karme ste. Hayvancılık ve tarmdan başka üzümbağları da vardır. ܥܰܡ ܓܰܒ ܕܘ ܣܰܘܰܠ ܘܕܝ ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ ܟܷܬܬܶܗ ܟܰܪܡܶܐ ܣܬܶܐ.
Ad dawore d sidan ġalabe kotëcbi, miḏe d latte makinat modern xud hani dëṯxu. Bizim memlekette çiftçiler çok çalışırlar çünkü sizin gibi modern makinaları yoktur. ܐܰܕ ܕܰܘܳܪܶܐ ܕܣܝܕܰܢ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܬܷܥܒܝ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܠܰܬܬܶܗ ܡܰܟܝܢܰܬ ܡܳܕܶܪܢ ܟ݂ܘܕ ܗܰܢܝ ܕܷܬ݂ܟ݂ܘ.
8. Aşağıdaki kelimeleri Aday’ın hikayesinde bulabilirsiniz. Karşılarına Türkçe anlamlarını yazınız.
Ṭurcabdinoye ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܳܝܶܐ
---
bu zoyudo ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ
---
latne ܠܰܬܢܶܐ
---
xud ܟ݂ܘܕ
---
zarocuṯo ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ
---
ste ܣܬܶܐ
---
kozërci ܟܳܙܷܪܥܝ
---
ḥeṭe ܚܶܛܶܐ
---
score ܣܥܳܪܶܐ
---
ḥëmṣe ܚܷܡܨܶܐ
---
ṭlawḥe ܛܠܰܘܚܶܐ
---
karme ܟܰܪܡܶܐ
---
kotëcbi ܟܳܬܷܥܒܝ
---
latte ܠܰܬܬܶܗ
---
makinat ܡܰܟܝܢܰܬ
---