Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Süryanice Yazım Sistemi

Klasik Süryanice yazım harfleri birbirleriyle bazen her iki tarafından (harfin bası ve sonu) bazense tek tarafından (yazım yönünde sola doğru) bağlantılıdır. Bunun sonucu olarak ise harfler kelimenin başında ortasında ve sonunda olmalarına göre değişen iki yada üç değişik form alırlar.

1. Her iki taraftan bağlantı kurulan harfler:

  Harf Soldan bağlantı olunca Ortadaki pozisyonu Sağdan bağlantı olunca
B b ܒـ ـܒـ ـܒ ܒܡ... ܡܒܡ... ...ܡܒ
C c ܥـ ـܥـ ـܥ ܥܒ... ܒܥܒ... ...ܒܥ
Č č ܫ̰ـ ـܫ̰ـ ـܫ̰ ܫ̰ܒ... ܒܫ̰ܒ... ...ܒܫ̰
F f ܦـ ـܦـ ـܦ ܦܒ... ܒܦܒ... ...ܒܦ
G g ܓـ ـܓـ ـܓ ܓܒ... ܒܓܒ... ...ܒܓ
Ġ ġ ܓ݂ـ ـܓ݂ـ ـܓ݂ ܓܼܒ... ܒܓܼܒ... ...ܒܓܼ
Ḥ ḥ ܚـ ـܚـ ـܚ ܚܒ... ܒܚܒ... ...ܒܚ
I i ܝـ ـܝـ ـܝ ܝܒ... ܒܝܒ... ...ܒܝ
J j ܔـ ـܔـ ـܔ ܔܒ... ܒܔܒ... ...ܒܔ
K k ܟـ ـܟــܟ ܟܒ... ܒܟܒ... ...ܒܟ
L l ܠـ ـܠــܠ ܠܒ... ܒܠܒ... ...ܒܠ
M m ܡــܡـ ـܡ ܡܒ... ܒܡܒ... ...ܒܡ
N n ܢـ ـܢـ ـܢ ܢܒ... ܒܢܒ... ...ܒܢ
P p ܦ݁ــܦ݁ـ ـܦ݁ ܦ݁ܒ... ܒܦ݁ܒ... ...ܒܦ݁
Q q ܩـ ـܩـ ـܩ ܩܒ... ܒܩܒ... ...ܒܩ
S s ܣـ ـܣـ ـܣ ܣܒ... ܒܣܒ... ...ܒܣ
Š š ܫـ ـܫـ ـܫ ܫܒ... ܒܫܒ... ...ܒܫ
Ṭṭ ܛـ ـܛــܛ ܛܒ... ܒܛܒ... ...ܒܛ
V v ܒ݂ـ ـܒ݂ـ ـܒ݂ ܒ݂ܡ... ܡܒ݂ܡ... ...ܡܒ݂
X x ܟ̣ــܟ̣ـ ـܟ݂ ܟܼܒ... ܒܟܼܒ... ...ܒܟܼ
Y y ܝـ ـܝـ ـܝ ܝܒ... ܒܝܒ... ...ܒܝ

2. Sadece sağdan bağlantı kurulan harfler:

  Harf Soldan bağlantı olunca Ortadaki pozisyonu Sağdan bağlantı olunca
A a ܐ ـܐ ܐܒ... ܒܐܒ... ...ܒܐ
D d ܕ ـܕ ܕܒ... ܒܕܒ... ...ܒܕ
Ḏ ḏ ܕ݂ ـܕ݂ ܕ݂ܒ... ܒܕ݂ܒ... ...ܒܕ݂
H h ܗ ـܗ ܗܒ... ܒܗܒ... ...ܒܗ
R r ܪـܪ ܪܒ... ܒܪܒ ...ܒܪ
Ṣ ṣ ܨ ـܨ ܨܒ... ܒܨܒ... ...ܒܨ
T t ܬـܬ ܬܒ... ܒܬܒ... ...ܒܬ
Ṯ ṯ ܬ݂ـܬ̣ ܬܼܒ... ܒܬܼܒ... ...ܒܬܼ
U u ܘـܘ ܘܒ... ܒܘܒ... ...ܒܘ
W w ܘـܘ ܘܒ... ܒܘܒ... ...ܒܘ
Z z ܙ ـܙ ܙܒ... ܒܙܒ... ...ܒܙ
Ž ž ܙ̰ ـܙ̰ ܙ̰ܒ... ܒܙ̰ܒ... ...ܒܙ̰