Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

ܐܝܩܰܪܬ̣ܐ
ܐܝܩܰܪܬ̣ܐ
ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ.
ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܕܰܫ ܫܰܘܥܝـܝܰܬ ܐܰܬ݂ܝܐ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܝܩܪܳܬ݂ܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܰܦܝܩܝܘܰܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܩܷܛܪܶܐ.
ܐܘܥܕܐ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܐܘ ܒܰܒܐ ܘܐܝ ܐܶܡܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܟܳܥܰܘܕܝ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܟܐܷܙܙܷܢ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܚܰܝܶܐ ܥܰܕܝ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
Iqarṯo Aile
Haṯe iqarṯo Suryayto yo. Bu bir Süryani ailesidir.
Ban ëšne daš šawciyat aṯyo me Mëḏyaḏ b Ṭurcabdin l Holanda. Bu aile 1970’de Turabdin’deki Midyat’tan Hollanda’ya geldi.
Bu zabnawo ġalabe iqroṯe Suryoye nafiqiwa me Ṭurcabdin, miḏe d këtwa qëṭre. O günlerde pek çok Süryani Turabidin’i terketti çünkü problemler yaşıyorlardı.
Ucdo i iqarṯaṯe markawla ruḥa b Holanda. Şu an bu aile Hollanda’da yaşamaktadır.
U babo w i emo di iqarṯo kocawdi w an nacime këzzën li madrašto. Ailede anne ve baba çalışıyor; ve çocuklar okula gidiyorlar.
Hawxa kocayši ḥaye cadi b Holanda. Bu, onların Hollanda’da yaşadıkları günlük hayatları ile ilgilidir.
ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ
ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܘܓܰܘܪܐ ܢܶܐ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܒܥܷܡܪܐ ܕܷܬܡܳܢܶܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܐܷܫܢܶܐ ܝܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܒܥܷܡܪܐ ܕܐܰܪܒܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܝܐ.
ܟܷܬܬܶܗ ܐܰܪܒܥܐ ܢܰܥܝܡܶܐ، ܬܰܪܬܶܐ ܒܢܳܬ݂ܶܐ ܘܬܪܶܐ ܐܰܒܢܶܐ.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܟܳܡܝܕ݂ܳܥܐ ܒܘ ܐܷܫܡܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ.
ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ ܘܟܐܷܬ݂ܝܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܘ ܩܰܫܫܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܗܰܪܟܶܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܛܰܘܘܐ.
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܥܳܘܰܕ ܟ݂ܘܕ ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ، ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܥܰܘܕܐ ܒܕܘܟܰܢܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ ܒܝ ܫܘܩܐ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܟܐܷܙܙܷܢ ܠـܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܷܬܠܶܗ ܚܳܬ݂ܐ ܘܐܰܚܘܢܐ ܓܰܘܝܪܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܐܘ ܒܰܒܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܣܬܶܐ ܗܶܫ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܢܶܐ، ܡܰܣܘܘܶܗ، ܠܰܘ ܟܐܷܒܥܝ ܕܢܷܦܩܝ ܡܘ ܐܰܬ݂ܪܐ.
ܠܰܫܰܢ ܕܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ ܠܐ ܡܷܩܛܳܥܐ، ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܡܬܰܠܦܷܢܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܣܬܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܛܳܥܷܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܰܚ ܚܳܠܳܢܶܐ ܘܥܰܡܡܳܢܶܐ ܒܘ ܬܰܠܰܦܳܢ.
ܟܘܠ ܫܰܬܐ ܐܰܘ ܬܰܪܬܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܙܰܝܪܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܐ ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ.
Iqaro Aile
I Saro w u Aday aṯto w gawro ne. Saro ve Aday evli bir çifttir.
I Saro b cëmro dë tmone w tleṯi ëšne yo w u Aday b cëmro d arbci ëšne yo. Saro 38 yaşındadır ve Aday 40 yaşındadır.
Këtte arbco nacime, tarte bnoṯe w tre abne. Onların 4 çocukları vardır; 2 kız (kızlar/çoğul) ve 2 erkek (erkekler-çoğul).
I iqarṯaṯe komiḏoco bu ëšmo d Be Marawge. Bu aile Be Marawge adıyla tanınır.
Iqarṯo Suryayto yo w këṯyo me Ṭurcabdin. Bu Turabdin’den gelen bir Süryani ailesidir.
I qašto w u qaššo di iqarṯo ste kocayši harke b Holanda. Büyükanne ve büyükbaba da burada Hollanda’da yaşamaktadırlar.
I iqarṯo d Be Marawge markawla ruḥa b Holanda ṭawwo. Be Marawge ailesi Hollanda’ya iyi uyum sağladı.
U Aday kocowad xud malfono bi madrašto, i Saro kocawdo b dukano daj jule bi šuqo w an nacime këzzën li madrašto. Aday okulda öğretmen olarak çalışmaktadır, Saro ise şehir merkezinde bir butikte çalışmaktadır, çocuklar ise okula gitmektedirler.
U Aday këtle ḥoṯo w aḥuno gawire b Ṭurcabdin. Aday’ın Turabdin’de evli bir kız ve bir erkek kardeşi vardır.
I emo w u babo di Saro ste heš b Ṭurcabdin ne, masuwwe, law këbci d nëfqi mu aṯro. Halen Turabdin’dedirler. Yaşlanmışlardır ve yaşadıkları toprakları (anavatanlarını) bırakmak istememektedirler.
Lašan di asiruṯo lo mëqṭoco, me zabno l zabno komtalfëni lë ḥḏoḏe. Birbirileri ile olan bağlantılarını kaybetmemek için zaman zaman birbirlerini ararlar.
An nacime ste lašan d lo ṭocën ḥḏoḏe komëjġoli cam an nacime daḥ ḥolone w dac cammone bu talafon. Çocuklar da irtibatta kalmak adına anne ve baba tarafındaki kuzenlerini aramaktadırlar.
Kul šato aw tarte ëšne ste kozayri ḥḏoḏe. Her sene ya da iki senede bir birbirlerini ziyaret etmektedirler.
Hawxa i iqarṯo d Be Marawge komašafco aḥ ḥaye. Marawge ailesi işte böyle yaşamaktadır.