Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizler
1. Bu dersi bir defa daha sesli okuyunuz.
2. Aşağıdaki kelimeleri öğreniniz.
kurxi Şirket evi inşa etmeye başladı ܟܘܪܟ݂ܝ
arco arazi, parsel ܐܰܪܥܐ
macamri inşa ettiler (onlar) ܡܰܥܰܡܪܝ
šawṯoṯe muhit, semt ܫܰܘܬ̣ܳܬ̣ܶܐ
ḥaṯe yeni (çoğul) ܚܰܬ݂ܶܐ
zabno karyo kısa süreli zaman ܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ
abici ıstediler ܐܰܒܝܥܝ
ršëmle çizdi – çizmiştir ܪܫܷܡܠܶܗ
xud abici onların isteklerine / dileklerine göre ܟ݂ܘܕ ܐܰܒܝܥܝ
maḥwele gösterdi/göstermiştir ܡܰܚܘܶܠܶܗ
šrëḥle açıklamıştır ܫܪܷܚܠܶܗ
rabuṯo büyüklük, beden ܪܰܒܘܬ݂ܐ
qeloyoṯe odalar ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ
ganṯo bahçe ܓܰܢܬ݂ܐ
šaboke pencereler ܫܰܒܳܟܶܐ 
maṭbax mutfak ܡܰܛܒܰܟ݂
raḏën cal …hakkında hemfikir oldular/anlaştılar ܪܰܕ݂ܷܢ ܥܰܠ
ṭëlbi başvururlar ܛܷـܠܒܝ
fsoso izin ܦܣܳܣܐ
tëcmiro inşa etmek ܬܷܥܡܝܪܐ
xabro mesaj, yanıt, cevap ܟ݂ܰܒܪܐ
madcarla cevap verdi ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ
madcarla xabro cevap yolladı ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ ܟ݂ܰܒܪܐ
mqafalle buldular ܡܩܰܦܰܠܠܶܗ
mëjġalle konuştular ܡܷܔܓ݂ܰܠܠܶܗ
mbayzarre anlaşmaya vardılar ܡܒܰܝܙܰܪܪܶܗ
aṯën lë ḥḏoḏe anlaştılar ܐܰܬ݂ܷܢ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
mnaqën seçim yaptılar ܡܢܰܩܷܢ
kefe taş, tuğla ܟܶܦܶܐ
boya boya ܒܳܝܰܐ
kaġat duvar kağıdı ܟܰܓ݂ܰܬ
mëdde zaman, süreç ܡܷܕܕܶܐ
malawši evi dekore ettiler ܡܰܠܰܘܫܝ
šafëc sonra aldı ܫܰܦܷܥ
nqëlle taşındılar ܢܩܷܠܠܶܗ
3. Doğru zaman sıralaması içinde cümleleri kurunuz.
1 I Saro w u Aday kokurxi cal arco. Saro ve Aday bir yer arıyorlar. ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܟܘܪܟ݂ܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ.
I šërke mšarela bu tëcmiro du bayto. Şirket evi inşa etmeye başladı. ܐܝ ܫܷܪܟܶܐ ܡܫܰܪܶܠܰܗ ܒܘ ܬܷܥܡܝܪܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ.
I baladiye hula alle fsoso lu tëcmiro. Belediye onlara inşaat için izin verdi. ܐܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܗܘܠܰܗ ܐܰܠܠܶܗ ܦܣܳܣܐ ܠܘ ܬܷܥܡܝܪܐ.
Azzën li baladiye d ṭëlbi fsoso. Belediyeye izin almak için gittiler. ܐܰܙܙܷܢ ܠܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܕܛܷܠܒܝ ܦܣܳܣܐ.
Mšaralle d kurxi cal šërke du tëcmiro. İnşaatı yapacak bir şirket aramaya başladılar. ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܟܘܪܟ݂ܝ ܥܰܠ ܫܷܪܟܶܐ ܕܘ ܬܷܥܡܝܪܐ.
U aršitakt ršëmle plan d bayto alle. Mimar evlerinin planını çizdi. ܐܘ ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ ܪܫܷܡܠܶܗ ܦ̇ܠܰܢ ܕܒܰܝܬܐ ܐܰܠܠܶܗ.
I iqarṯo d Be Marawge nqila lu bayto. Be Marawge ailesi eve taşındı. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܢܩܝܠܰܗ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
Hënne w i šërke aṯën lë ḥḏoḏe. Bir şirketle anlaşmaya geldiler. ܗܷܢܢܶܐ ܘܐܝ ܫܷܪܟܶܐ ܐܰܬ݂ܷܢ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
Šafëc mëdde d šato hul du bayto camër. Evin bitmesi bir sene kadar sürdü. ܫܰܦܷܥ ܡܷܕܕܶܐ ܕܫܰܬܐ ܗܘܠ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܥܰܡܷܪ.
4. Hangi cevap doğru (šrolo) ve hangi cevap yanlıştır (ġalṭo)?
    ܫܪܳܠܐ ܓ݂ܰܠܛܐ  
    šrolo ġalṭo  
I Saro w u Aday lo këbci zawni bayto. Saro ve Aday ev almak istemiyorlar.     ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܐ ܟܐܷܒܥܝ ܙܰܘܢܝ ܒܰܝܬܐ.
U aršitakt ršëmle u plan du bayto. Mimar evin planını çizdi.     ܐܘ ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ ܪܫܷܡܠܶܗ ܐܘ ܦ̇ܠܰܢ ܕܘ ܒܰܝܬܐ.
I Saro w u Aday lo raḏën cal u plan du bayto. Saro ve Aday evin planı hakkında anlaşamadılar.     ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܐ ܪܰܕ݂ܷܢ ܥܰܠ ܐܘ ܦ̇ܠܰܢ ܕܘ ܒܰܝܬܐ.
I baladiye lo hula fsoso lu tëcmiro. Belediye binanın inşaatı için izin vermedi.     ܐܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܠܐ ܗܘܠܰܗ ܦܣܳܣܐ ܠܘ ܬܷܥܡܝܪܐ.
I iqarṯo d Be Marawge mëdla bayto b këre. Be Marawge bir ev kiraladı.     ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܡܷܕܠܰܗ ܒܰܝܬܐ ܒܟܷܪܶܐ.
I cmara du bayto mdawamla šato. Eve taşınmaları bir sene sürdü.     ܐܝ ܥܡܰܪܰܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܡܕܰܘܰܡܠܰܗ ܫܰܬܐ.
U bayto këtle ganṯo. Evin bir bahçesi var.     ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܟܷܬܠܶܗ ܓܰܢܬ݂ܐ.
I iqarṯo d Be Marawge nqila l bayto ḥaṯo. Be Marawge ailesi yeni bir eve taşındılar.     ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܢܩܝܠܰܗ ܠܒܰܝܬܐ ܚܰܬ݂ܐ.
5. Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
ܒܳܝܰܐ – ܡܰܛܒܰܟ݂ – ܒܰܐܢܝܐ – ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ – ܟܶܦܶܐ – ܓܰܢܬ݂ܐ - ܫܘܪܳܢܶܐ
šurone – ganṯo – kefe – qeloyoṯe – banyo – maṭbax – boya
U bayto kocomar mak w mi čimanto. ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܟܳܥܳܡܰܪ ܡܰܟ ܘܡܝ ܫ̰ܝܡܰܢܬܐ.
I dat tarce w daš šaboke semaqto yo. ܐܝ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܘܕܰܫ ܫܰܒܳܟܶܐ ܣܶܡܰܩܬܐ ܝܐ.
Bëṯre du bayto kit rabṯo w šafërto. ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܟܝܬ ܪܰܒܬ݂ܐ ܘܫܰܦܷܪܬܐ.
Bu kit dolabe las sefoqe w gurno lu tešiġo. ܒܘ ܟܝܬ ܕܳܠܰܒܶܐ ܠܰܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܘܓܘܪܢܐ ܠܘ ܬܶܫܝܓ݂ܐ.
Bu kit duš w gurno lu ḥyofo. ܒܘ ܟܝܬ ܕܘܫ ܘܓܘܪܢܐ ܠܘ ܚܝܳܦܐ.
Be Marawge këtte tlëṯ lu dmoxo. ܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܬܠܷܬ݂ ܠܘ ܕܡܳܟ݂ܐ.
du bayto me lawġël biṭon ne. ܐܰܫ ܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܡܶܐ ܠܰܘܓ݂ܷܠ ܒܝܛܳܢ ܢܶܐ.
6. Kelimeleri kullanarak cümle oluşturunuz.
Be Marawge – b šawṯo ḥaṯto – bayto – mqafalle. ܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ – ܒܫܰܘܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ – ܒܰܝܬܐ – ܡܩܰܦܰܠܠܶܗ.
- -
ršëmle – plan d bayto – u aršitakt – šafiro. ܪܫܷܡܠܶܗ – ܦ̇ܠܰܢ ܕܒܰܝܬܐ – ܐܘ ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ – ܫܰܦܝܪܐ.
- -
kobac – man nacime – dilonayto – qelayto – kul ḥa. ܟܐܒܰܥ – ܡܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ – ܕܝܠܳܢܰܝܬܐ – ܩܶܠܰܝܬܐ – ܟܘܠ ܚܰܐ.
- -
cam – mbayzarre – ġalabe – šërkat – di cmara. ܥܰܡ – ܡܒܰܝܙܰܪܪܶܗ – ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ – ܫܷܪܟܰܬ – ܕܝ ܥܡܰܪܰܐ.
- -
du bayto – rabe ne – aš šaboke – w aq qeloyoṯe. ܕܘ ܒܰܝܬܐ – ܪܰܒܶܐ ܢܶܐ – ܐܰܫ ܫܰܒܳܟܶܐ – ܘܐܰܩ ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ.
- -
b mëdde – macmarla – d šato – u bayto – i šërke. ܒܡܷܕܕܶܐ – ܡܰܥܡܰܪܠܰܗ – ܕܫܰܬܐ – ܐܘ ܒܰܝܬܐ – ܐܝ ܫܷܪܟܶܐ.
- -
i iqarṯo – lu bayto – ḥaṯo – nqila – d Be Marawge. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ – ܠܘ ܒܰܝܬܐ – ܚܰܬ݂ܐ – ܢܩܝܠܰܗ – ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ.
- -
7. Süryanice nasıl yaşadığınız hakkında bir kaç cümle yazınız.
---
---
---
---
---
---
8. (ḥ - h - c / ܥ - ܗ - ܚ) harflerini kullanarak eksik kelimeleri tamamlayınız.
arayto son, sonuncu ܪܰܝܬܐ
ënne onlar ܢܢܶܐ
awxa öyleyse ܘܟ݂ܰܐ
aro toprak parçası, yeryüzü, dünya ܐܰܪܐ
ula vermişti ܘܠܰܗ
yaro ay ܝܰܪܐ
miro inşa etmek ܬܷܡܝܪܐ
awode çalışan, işçi ܘܳܕܶܐ
arbo dört ܐܰܪܒـܐ
arke burası, burada ܪܟܶܐ
ḏo bir (dişil) ܕ݂ܐ
aṯo yeni (eril) ܬ݂ܐ
mawele gösterdi - göstermişti ܡܰـܘܶܠܶܗ
šrële açıkladı ܫܪܷܠܶܗ