Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri
1. Kayıttan sonra tekrarlayın ve farklılıklara dikkat edin.
v – w viza - wazo vize – kaz ܒܼܝܙܰܐ ܇ ܘܰܙܐ
j – ž Jërjo - žižo George – kirpi ܔܷܪܔܐ ܇ ܙ̰ܝܙ̰ܐ
z - ḏ cezo - ceḏo keçi – bayram ܥܶܙܐ ܇ ܥܶܕ݂ܐ
z – s muze - muse muz – bıçaklar ܡܘܙܶܐ ܇ ܡܘܣܶܐ
s - ṣ soyam - ṣoyam hazırlamak – perhiz yapmak ܣܳܝܰܡ ܇ ܨܳܝܰܡ
s - ṯ basyo - maṯyo yeter! – gelmek ܒܰܣܝܐ ܇ ܡܰܬܼܝܐ
ṯ - ḏ barṯo - barḏo kız evlat – dolu (yağış) ܒܰܪܬܼܐ ܇ ܒܰܪܕ݂ܐ
f - ṯ afṯo - aṯto ara, teneffüs – kadın ܐܰܦܬܼܐ ܇ ܐܰܬܼܬܐ
t - ṭ talyo - ṭalyo gizli – erkek çocuk ܬܰܠܝܐ ܇ ܛܰܠܝܐ
ṭ - t ṭino - teno kil – incir ܛܝܢܐ ܇ ܬܶܢܐ
c – ġ camo - ġamo insanlar, halk – endişe ܥܰܡܐ ܇ ܓܼܰܡܐ
q – k quro - kuro soğuk – demir dövmek ܩܘܪܐ ܇ ܟܘܪܐ
k – q muklo - muqro yemek – yumurta sarısı ܡܘܟܠܐ ܇ ܡܘܩܪܐ
ḥ - x ḥalyo - xalyo tatlı – boş ܚܰܠܝܐ ܇ ܟܼܰܠܝܐ
ḥ - c ḥeloyo - celoyo erken – yüksek ܚܶܠܳܝܐ ܇ ܥܶܠܳܝܐ
r - c rezo - cezo pirinç – keçi ܪܶܙܐ ܇ ܥܶܙܐ
2. Alfabe harflerini ünlü işareti ile yazın.
ܐܰ ܒܰ ... ܰ ܐܰ ܒܰ
ܐܳ ܒܳ ... ܳ ܐܳ ܒܳ
ܐܶ ܒܶ ... ܶ ܐܶ ܒܶ
ܐܱ ܒܱ ... ܱ ܐܱ ܒܱ
ܐܷ ܒܷ ... ܷ ܐܷ ܒܷ
3. Harfleri bağlamayı öğrenin ve hecelerin doğru telaffuzuna dikkat edin.
ab… ܐܰܒ ... ܐܰܒ...
ṣaw… ܨܰܘ ... ܨܰܘ ...
bi… ܒܝ ... ܒܝ ...
bay… ܒܰܝ ... ܒܰܝ ...
cëm… ܥܷܡـ ... ܥܷܡـ ...
čan… ܫ̰ܰܢـ ... ܫ̰ܰܢـ ...
daw… ܕܰܘ ... ܕܰܘ ...
du.. ܕܰܘܳ... ܕܘ...
fi… ܦܝ ... ܦܝ ...
gab… ܓܰܒـ ... ܓܰܒـ ...
hër ܗܷܪ ... ܗܷܪ ...
ḥmo… ܚܡܳـ ... ܚܡܳـ ...
war… ܘܰܪ... ܘܰܪ...
hi… ܗܝ... ܗܝ...
4. Bu kelimeleri Latin harfleri ile yazın.
wacdo randevu ܘܰܥܕܐ
ṭëbbax ağustos ܛܷܒܒܰܟܼ
xabro kelime ܟ݂ܰܒܪܐ
aḥuno erkek kardeş ܐܰܚܘܢܐ
cezo keçi ܥܶܙܐ
bayto ev ܒܰܝܬܐ
talgo kar ܬܰܠܓܐ
čaket ceket ܫ̰ܰܟܶܬ
femo ağız ܦܶܡܐ
jirane komşu ܔܝܪܰܢܶܐ
5. Kelimeleri Süryanice harflerle yazın.
qḏolo boyun ܩܕ݂ܳܠܐ
ṣërto resim ܨܷܪܬܐ
fujo kavun ܦܘܔܐ
cayno göz ܥܰܝܢܐ
villa villa ܒ݂ܝܠܠܰܐ
sësyo at ܣܷܣܝܐ
jëddo büyükbaba ܔܷܕܕܐ
kaġat kağıt ܟܰܓ݂ܰܬ
qaḥwa kahve ܩܰܚܘܰܐ
šato sene ܫܰܬܐ
6. Kelimeleri dinleyin ve her iki dilde yazın.
kṯowo C kitap C ܟܬܼܳܘܐ
dëžmën C düşman C ܕܷܙ̰ܡܷܢ
rabëc C bahar C ܪܰܒܷܥ
sëdro C sınıf C ܣܷܕܪܐ
dayro C manastır C ܕܰܝܪܐ
rastorant C restoran C ܪܰܣܬܳܪܰܢܬ
darġo C merdiven C ܕܰܪܓ݂ܐ
zabno C zaman C ܙܰܒܢܐ
čanṭa C çanta C ܫ̰ܰܢܛܰܐ
dašëšto C sütlaç C ܕܰܫܷܫܬܐ