Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri II
5. Aşağıdaki konuşmaları çalışınız.
Maryam: Karin, aydarbo këzze u hërgo du Surayt? Maryam: Karin, Süryanice dersleri nasıl gidiyor? ܡܰܪܝܰܡ: ܟܰܪܝܢ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܐܷܙܙܶܗ ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܘܪܰܝܬ؟
Karin: Ṭawwo, tawdi. Karin: İyi, teşekkürler. ܟܰܪܝܢ: ܛܰܘܘܐ، ܬܰܘܕܝ.
Maryam: Sëmlax lax ḥawrone? Maryam: Hiç arkadaş edindin mi? ܡܰܪܝܰܡ: ܣܷܡܠܰܟ݂ ܠܰܟ݂ ܚܰܘܪܳܢܶܐ؟
Karin: E, ġalabe. Karin: Evet, pek çok. ܟܰܪܝܢ: ܐܶ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
Maryam: Kmo yolufe këtxu bu sëdro? Maryam: Sınıfta kaç öğrenciniz var? ܡܰܪܝܰܡ: ܟܡܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܷܬܟ݂ܘ ܒܘ ܣܷܕܪܐ؟
Karin: Ḥamšacsar. Karin: 15. ܟܰܪܝܢ: ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ.
Maryam: Man yo u malfonaṯxu? Maryam: Öğretmeniniz kimdir? ܡܰܪܝܰܡ: ܡܰܢ ܝܐ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܰܬ݂ܟ݂ܘ؟
Karin: U Aday yo. Karin: Adı Aday’dır. ܟܰܪܝܢ: ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ.
Maryam: I saca bak kmo konëfqitu li afṯo? Maryam: Teneffüs zamanınız ne zaman? ܡܰܪܝܰܡ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܟ ܟܡܐ ܟܳܢܷܦܩܝܬܘ ܠܝ ܐܰܦܬ݂ܐ؟
Karin: I saca bac csar. Karin: Saat10’da(dır). ܟܰܪܝܢ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܥ ܥܣܰܪ.
Maryam: Ayna hërgo kobosam lax? Maryam: Hangi dersi seviyorsun? ܡܰܪܝܰܡ: ܐܰܝܢܰܐ ܗܷܪܓܐ ܟܳܒܳܣܰܡ ܠܰܟ݂؟
Karin: U hërgo du Englišoyo. Hat ayna kobosam lax? Karin: İngilizce dersini seviyorum. Ya sen hangi dersi seviyorsun? ܟܰܪܝܢ: ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ. ܗܰܬ ܐܰܝܢܰܐ ܟܳܒܳܣܰܡ ܠܰܟ݂؟
Maryam: U hërgo du Surayt. Maryam: Süryanice dersini seviyorum. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܘܪܰܝܬ.
Maryam: Ṭawwo, fëš bë šlomo. Maryam: İyi, görüşmek üzere. ܡܰܪܝܰܡ: ܛܰܘܘܐ، ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ.
Karin: Zax bë šlomo. Karin: Görüşmek üzere. ܟܰܪܝܢ: ܙܰܟ݂ ܒܷܫܠܳܡܐ.
6. Doğru cevabı bulunuz.
Ayko yalëf u Aday lišono? ܐܰܝܟܐ ܝܰܠܷܦ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܝܫܳܢܐ؟
bu bayto ܒܘ ܒܰܝܬܐ
bi madrašto ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ
bu cwodo ܒܘ ܥܘܳܕܐ
B mën kokëṯwina? ܒܡܷܢ ܟܳܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ؟
bu hërgo ܒܘ ܗܷܪܓܐ
bu kṯowo ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܐ
bu qanyo ܒܘ ܩܰܢܝܐ
Ayko koyëlfina? ܐܰܝܟܐ ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ؟
bu bayto ܒܘ ܒܰܝܬܐ
bu cwodo ܒܘ ܥܘܳܕܐ
bu sëdro ܒܘ ܣܷܕܪܐ
B mën koqorina? ܒܡܷܢ ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ؟
bi čanṭa ܒܝ ܫ̰ܰܢܛܰܐ
bu kṯowo ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܐ
bu daftar ܒܘ ܕܰܦܬܰܪ
Cal mën koyëtwina? ܥܰܠ ܡܷܢ ܟܳܝܷܬܘܝܢܰܐ؟
cal u kursi ܥܰܠ ܐܘ ܟܘܪܣܝ
cal u sëdro ܥܰܠ ܐܘ ܣܷܕܪܐ
cal u hërgo ܥܰܠ ܐܘ ܗܷܪܓܐ
Mën kosaymina bi madrašto? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ؟
komaḥkina ܟܳܡܰܚܟܝܢܰܐ
koyëlfina ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ
kofëhmina ܟܳܦܷܗܡܝܢܰܐ
Man komolaf bi madrašto? ܡܰܢ ܟܳܡܳܠܰܦ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ؟
ay yolufe ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ
u malfono ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ
i emo ܐܝ ܐܶܡܐ
Mën yo u Aday? ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ؟
yolufo ܝܳܠܘܦܐ
malfoniṯo ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ
malfono ܡܰܠܦܳܢܐ
U malfono kokoṯaw u hërgo ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܟܳܟܳܬ݂ܰܘ ܐܘ ܗܷܪܓܐ
cal i luḥo ܥܰܠ ܐܝ ܠܘܚܐ
cal i ṭëbliṯo ܥܰܠ ܐܝ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ
cal i laḥayto ܥܰܠ ܐܝ ܠܰܚܰܝܬܐ
7. Bu Karin’in karnesidir. Siz de aşağıdaki örneğe benzer karneyi bildiğiniz bir kişi için hazırlayın.
  Tašroro report ܬܰܫܪܳܪܳܐ  
Ëšmo       ܐܷܫܡܐ
Sëdro       ܣܷܕܪܐ
Madrašto       ܡܰܕܪܰܫܬܐ
Siqumo       ܣܝܩܘܡܐ
  Ṭawwo – ܛܰܘܘܐ  Maqëblo – ܡܰܩܷܒܠܐ Mḥilo – ܡܚܝܠܐ  
 Qrayto       ܩܪܰܝܬܐ 
 Kṯawto       ܟܬ݂ܰܘܬܐ 
 Mamlo       ܡܰܡܠܐ 
 Ḥšawto       ܚܫܰܘܬܐ 
 Tarbiṯo       ܬܰܪܒܝܬ݂ܐ 
 Swiḥuṯo       ܣܘܝܚܘܬ݂ܐ 
8. Verilen kelimelerle doğru cümleleri oluşturunuz.
u Aday – u dawro – mkamele – du lišono. ܐܘ ܐܰܕܰܝ – ܐܘ ܕܰܘܪܐ – ܡܟܰܡܶܠܶܗ – ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ.
b zabno karyo – bu lišono – maxlaṣ nafše – qadër. ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ – ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ – ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܢܰܦܫܶܗ – ܩܰܕܷܪ.
d korax – mšarele – cwodo – cal – di malfonuṯo. ܕܟܳܪܰܟ݂ – ܡܫܰܪܶܠܶܗ – ܥܘܳܕܐ – ܥܰܠ – ܕܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ.
bayn – lay yolufe – hawi mamlo – w lu malfono. ܒܰܝܢ – ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ – ܗܰܘܝ ܡܰܡܠܐ – ܘܠܘ ܡܰܠܦܳܢܐ.
këtla – i Karin – Suryoye – ḥawrone. ܟܷܬܠܰܗ – ܐܝ ܟܰܪܝܢ – ܣܘܪܝܳܝܶܐ – ܚܰܘܪܳܢܶܐ.
ḥa – maf falqe – u lišono – di hiyuṯo – yo. ܚܰܐ – ܡܰܦ ܦܰܠܩܶܐ – ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ – ܕܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܐ – ܝܐ.
u bahro – dat tre – u yulfono – yo. ܐܘ ܒܰܗܪܐ – ܕܰܬ ܬܪܶܐ – ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ – ܝܐ.