Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
abxu sende (edat+ nesne son eki 2.çoğul) ܐܰܒܟ݂ܘ
acme onunla(edat+ nesne son eki – 3.tekil /eril) ܐܰܥܡܶܗ
arco (dişil) yer, yeryüzü; burada toprak, tarla ܐܰܪܥܐ (ܐܰܬܼ)
arcoṯe burada; topraklar, tarlalar ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ
asiruṯo bağlantı ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ
aṯitu geldiniz (çoğul) ܐܰܬ݂ܝܬܘ
ayko? neresi? ܐܰܝܟܐ
ayna mënne? içlerinden hangisi? ܐܰܝܢܰܐ ܡܷܢܢܶܗ؟
b šayno hoş geldiniz ܒܫܰܝܢܐ
b šayno aṯitu hoş geldiniz ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܬ݂ܝܬܘ
bayṭar veteriner ܒܰܝܛܰܪ
ceze keçiler ܥܶܙܶܐ
cezo (dişil) keçi ܥܶܙܐ (ܐܰܬܼ)
cëbrina içeri girer ܥܷܒܪܝܢܰܐ
cmara (dişil) bina (tekil) ܥܡܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ)
cwone koyun ܥܘܳܢܶܐ
cwono (dişil) koyun (dişil) ܥܘܳܢܐ (ܐܰܬܼ)
dawarto çiftçi (dişil) ܕܰܘܰܪܬܐ
dawore çiftçiler ܕܰܘܳܪܶܐ
daworo çiftçi (eril) ܕܰܘܳܪܐ
dëṯxu sizin ܕܷܬ݂ܟ݂ܘ
diḏan bizim ܕܝܕ݂ܰܢ
ëzzën gittiler ܐܷܙܙܷܢ
falqo kısım, bölüm ܦܰܠܩܐ
fṣiḥina burada: keyif aldık ܦܨܝـܚـܝܢܰܐ
fṣiḥuṯo mutluluk ܦܨܝـܚـܘܬ݂ܐ
ftile saman topları ܦܬܝܠܶܐ
gabayna burada: bize ܓܰܒܰܝܢܰܐ
gaban burada: bize ܓܰܒܰܢ
gḏayto tavuk ܓܕ݂ܰܝܬܐ
gelo çimen ܓܶܠܐ
gyoṯe tavuklar ܓܝܳܬ݂ܶܐ
howalxu olacak mı (çoğul-sizin) ܗܳܘܰܠܟ݂ܘ
ḥaqlo (dişil) tarla ܚܰܩܠܐ (ܐܰܬܼ)
ḥaqloṯe tarlalar ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ
ḥayewën hayvanlar ܚܰܝܶܘܷܢ
ḥaylo burada: iyi sağlık ܚܰܝܠܐ
ḥeḏora onun (dişil) çevresinde ܚܶܕ݂ܳܪܰܗ
ḥmore eşekler ܚܡܳܪܶܐ
ḥmoro eşek ܚܡܳܪܐ
ḥzalle görmüşler ܚܙܰܠܠܶܗ
ḥzalxu gördün ܚܙܰܠܟ݂ܘ
ḥzire domuzlar ܚܙܝܪܶܐ
ḥziro domuz ܚܙܝܪܐ
ilone ağaçlar ܐܝܠܳܢܶܐ
ilono ağaç ܐܝܠܳܢܐ
kalbe köpekler ܟܰܠܒܶܐ
kalbo köpek ܟܰܠܒܐ
karme üzüm bağları ܟܰܪܡܶܐ
këmmitu dersiniz ܟܐܷܡܡܝܬܘ
këtwa vardı ܟܷܬܘܰܐ
këtxu sizin var ܟܷܬܟ݂ܘ
këzze gider (o - eril) ܟܐܷܙܙܶܗ
kocayši yaşarlar ܟܳܥܰܝܫܝ
koḥëlwina süt sağarız ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ
koḥoyar burada: o dikkat eder (o - eril) ܟܳܚܳـܝܰܪ
koḥozitu görürsün ܟܳܚܳܙܝܬܘ
kokënšina süpürüyoruz ܟܳܟܷܢܫܝܢܰܐ
komacalfina besleriz ܟܳܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ
komaḥke o der (o – eril) ܟܳܡܰܚܟܶܐ
komarno söylerim ܟܐܡܰܪܢܐ
komašafcina siz zaman geçirirsiniz (siz –çoğul) ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ
koqorina burada: çağırırız ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ
kosaymina yaparız, hazırlarız ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ
kosaymitu yaparsınız ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ
košofac burada: geçirmek, geçmek (gün) ܟܳܫܳܦܰܥ
kotëcbi onlar çok çalışır ܟܳܬܷܥܒܝ
koṭëlbina isteriz, talep ederiz ܟܳܛܷܠܒܝܢܰܐ
koṯina geliyoruz ܟܐܬ݂ܝܢܰܐ
koyawle hasta olacak (eril) ܟܳܝܰܘܠܶܗ
kurxina etrafta dolanırız ܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ
kušoro başarı ܟܘܫܳܪܐ
laqën b karşılaşırlar ܠܰܩܷܢ ܒـ
latne onlar değildir ܠܰܬܢܶܐ
latte onların ….yoktur ܠܰܬܬܶܗ
makinat makina ܡܰܟܝܢܰܬ
marca otlak ܡܰܪܥܰܐ
mazracto çiftlik ܡܰܙܪܰܥܬܐ
mërle o dedi (o - eril) ܡܷܪܠܶܗ
mšarina buna başlarız ܡܫܰܪܝܢܰܐ
nacime çocuklar ܢܰܥܝܡܶܐ
qaḥwa kahve ܩܰܚܘܰܐ
qamayto ılk ܩܰܡܰܝܬܐ
rwëḥto geniş (dişil-tekil) ܪܘܷܚܬܐ
sawal küçükbaş hayvan ܣܰܘܰܠ
sësye atlar ܣܷܣܝܶܐ
sësyo at ܣܷܣܝܐ
sidan bizimle ܣܝܕܰܢ
sṭabël ahır ܣـܛܰܒܷܠ
sṭabile ahırlar ܣـܛܰܒܝܠܶܐ
šafico burada: ziyaret etmek ܫܰܦܝܥܐ
šotina içeriz ܫܳܬܝܢܰܐ
štayu! için! (çoğul) ܫܬܰܝܘ
štoyo içecekler ܫܬܳܝܐ
šuġlone d lawġël ev işi ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܠܰܘܓܷ݂ܠ
šwolo soru ܫܘܳܠܐ
tarte kore iki kere, iki defa ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ
tawroṯe inekler ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ
tërto inek ܬܷܪܬܐ
tëšmëšto hizmet ܬܷܫܡܷܫܬܐ
toxu! gelin! (çoğul) ܬܳܟ݂ܘ
traktor traktör ܬܪܰܟܬܳܪ
u maṯyaṯxu ziyaretiniz ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ
u yawmayḏan günümüz ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ
u ytowayḏan yaşadığımız alan ܐܘ ܝܬܳܘܰܝܕ݂ܰܢ
uxli (bunu) yerler ܐܘܟ݂ܠܝ
wolyoṯe görev ܘܳܠܝܳܬ݂ܶܐ
zarocuṯo tarım ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ
zminuṯo davet ܙܡܝܢܘܬ݂ܐ
zoyudo çoğunlukla ܙܳܝܘܕܐ
zyara (dişil) ziyaret ܙܝܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ)