The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Vocabulary
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
arbac four (f.) ܐܰܪܒܰܥ
arbac w cësri 24 (f.) ܐܰܪܒܰܥ ܘܥܷܣܪܝ
aṯat you came ܐܰܬ݂ܰܬ
b ayna In which? ܒܐܰܝܢܰܐ
baṭlono public holiday, holiday ܒܰܛܠܳܢܐ
ceḏe religious festivals ܥܶܕ݂ܶܐ
daqqa (f.), qaṭënto minute ܕܰܩܩܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܩܰܛܢܬܐ
daqqat, qaṭinoṯe minutes ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ
ebe in it (m.) ܐܶܒܶܗ
ema When? ܐܶܡܰܐ
ëšne years ܐܷܫܢܶܐ
ëšti 60 ܐܷܫܬܝ
ëšwëṭ February ܐܷܫܘܷܛ
fëlim Film ܦܷܠܝܡ
ganṯo garden ܓܰܢܬ݂ܐ
gawno colour ܓܰܘܢܐ
ḥa w tleṯi 31 (m.) ܚܰܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ
ḥammëš five (f.) ܚܰܡܡܷܫ
ḥaṯo new (m.Sg.) ܚܰܬ݂ܐ
ḥušabe Sundays ܚܘܫܰܒܶܐ
ḥzirën June ܚܙܝܪܷܢ
ilën September ܐܝܠܷܢ
iyyar May ܐܝـܝܰܪ
këtli I have ܟܷܬܠܝ
këtlux you (m.) have ܟܷܬܠܘܟ݂
këzzi I go ܟܐܷܙܙܝ
kiba she can, she has ܟܝܒܰܗ
kiban we can ܟܝܒܰܢ
kocowadno I (m.) work ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ
koḥoyarno I (m.) watch ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ
koḥozina we see ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
komaḥtina we place, we put ܟܳܡܰܚܬܝܢܰܐ
komaḥwe it/he shows; looks, appears ܟܳܡܰܚܘܶܐ
komaḥwën they show, look, appear ܟܳܡܰܚܘܷܢ
komaliqi they suit ܟܳܡܰܠܝܩܝ
komëkṯowi they are written ܟܳܡܷܟܬ݂ܳܘܝ
komëštaceno I (m.) play ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܢܐ
konëflo she falls ܟܳܢܷܦܠܐ
konofal he falls ܟܳܢܳܦܰܠ
konofaq he goes out ܟܳܢܳܦܰܩ
konofaqno I (m.) go out ܟܳܢܳܦܰܩܢܐ
konun ḥaroyo January ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ
konun qamoyo December ܟܳܢܘܢ ܩܰܡܳܝܐ
korohaṭno I (m.) run, I (m.) jog ܟܳܪܳܗܰܛܢܐ
kul each ܟܘܠ
latli I do not have ܠܰܬܠܝ
maṭro rain ܡܰܛܪܐ
mawlodayḏax (u) your (f.) birthday ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܰܟ݂
mawlodayḏux (u) your (m.) birthday ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܘܟ݂
mëḥze (that) it looks ܡܷܚܙܶܐ
nisën April ܢܝܣܷܢ
ob, ṭëbbax August ܐܳܒ ܆ ܛܷܒܒܰܟ݂
oḏar March ܐܳܕ݂ܰܪ
qayṭo summer ܩܰܝܛܐ
rabëc Spring ܪܰܒܷܥ
riša di šato New Year's Day ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ
saca (f.), šocṯo hour, clock, watch ܣܰܥܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܫܳܥܬ݂ܐ
sacat, šoce hours ܣܰܥܰܬ ܆ ܫܳܥܶܐ
saṯwo winter ܣܰܬ݂ܘܐ
semoqo red (m.Sg.) ܣܶܡܳܩܐ
sḥoyo swimming ܣܚܳܝܐ
surgoḏo calendar ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ
ṣaniyat, rfofe seconds ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ
ṣaniye (f.), rfofo second ܨܰܢܝـܝܶܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܪܦܳܦܐ
ṣërto picture ܨܷܪܬܐ
ṣërtoṯe pictures ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
šabe weeks ܫܰܒܶܐ
šafiro nice (m.Sg.) ܫܰܦܝܪܐ
šato year ܫܰܬܐ
šawco seven ܫܰܘܥܐ
šuḥlofo season ܫܘܚܠܳܦܐ
šuroyo beginning ܫܘܪܳܝܐ
talgo snow ܬܰܠܓܐ
tamëz July ܬܰܡܷܙ
tarte w ḥamši 52 (f.) ܬܰܪܬܶܐ ܘܚܰܡܫܝ
tëšrën ḥaroyo November ܬܷܫܪܷܢ ܚܰܪܳܝܐ
tëšrën qamoyo October ܬܷܫܪܷܢ ܩܰܡܳܝܐ
tëšroyoṯe autumn ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ
tleṯi 30 ܬܠܶܬ݂ܝ
tracsar 12 ܬܪܰܥܣܰܪ
ṭëbbe ball, here: football ܛܷܒܒܶܐ
yarḥe months ܝܰܪܚܶܐ
yawme days ܝܰܘܡܶܐ
yawme d arbco Wednesday ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ
yawme d ḥamšo Thursday ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ
yawme d ḥušabo Sunday ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ
yawme d šabṯo Saturday ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ
yawme dë cruto Friday ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ
yawme dë tloṯo Tuesday ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܠܳܬ݂ܐ
yawme dë tre Monday ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܪܶܐ
yawmo d mawlodo birthday ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ
zabno time ܙܰܒܢܐ