The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises
1. Read the texts of this lession aloud, mind your pronunciation.
2. Learn these words.
kurxi (that) they search ܟܘܪܟ݂ܝ
arco here: lot ܐܰܪܥܐ
macamri (that) they build ܡܰܥܰܡܪܝ
šawṯoṯe neighbourhoods ܫܰܘܬ̣ܳܬ̣ܶܐ
ḥaṯe new (pl.) ܚܰܬ݂ܶܐ
zabno karyo short time, short period ܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ
abici they wanted ܐܰܒܝܥܝ
ršëmle he drew ܪܫܷܡܠܶܗ
xud abici according to their wishes ܟ݂ܘܕ ܐܰܒܝܥܝ
maḥwele he showed ܡܰܚܘܶܠܶܗ
šrëḥle he explained ܫܪܷܚܠܶܗ
rabuṯo size ܪܰܒܘܬ݂ܐ
qeloyoṯe rooms ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ
ganṯo garden ܓܰܢܬ݂ܐ
šaboke windows (pl.) ܫܰܒܳܟܶܐ
maṭbax kitchen ܡܰܛܒܰܟ݂
raḏën cal they agreed on ܪܰܕ݂ܷܢ ܥܰܠ
ṭëlbi (that) they apply ܛܷـܠܒܝ
fsoso permission ܦܣܳܣܐ
tëcmiro building, constructing ܬܷܥܡܝܪܐ
xabro message, reply, answer ܟ݂ܰܒܪܐ
madcarla she answered ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ
madcarla xabro she answered ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ ܟ݂ܰܒܪܐ
mqafalle they found ܡܩܰܦܰܠܠܶܗ
mëjġalle they talked ܡܷܔܓ݂ܰܠܠܶܗ
mbayzarre they negotiated ܡܒܰܝܙܰܪܪܶܗ
aṯën lë ḥḏoḏe they agreed ܐܰܬ݂ܷܢ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
mnaqën (that) they choose ܡܢܰܩܷܢ
kefe stones, bricks ܟܶܦܶܐ
boya paint ܒܳܝܰܐ
kaġat here: wallpaper ܟܰܓ݂ܰܬ
mëdde period, time ܡܷܕܕܶܐ
malawši (that) they decorate (the house) ܡܰܠܰܘܫܝ
šafëc he passed ܫܰܦܷܥ
nqëlle they moved in ܢܩܷܠܠܶܗ
3. Organise the sentences into a time sequence.
1 I Saro w u Aday kokurxi cal arco. Saro and Aday are looking for a lot. ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܟܘܪܟ݂ܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ.
I šërke mšarela bu tëcmiro du bayto. The company started to build the house. ܐܝ ܫܷܪܟܶܐ ܡܫܰܪܶܠܰܗ ܒܘ ܬܷܥܡܝܪܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ.
I baladiye hula alle fsoso lu tëcmiro. The municipality gave them permission to build. ܐܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܗܘܠܰܗ ܐܰܠܠܶܗ ܦܣܳܣܐ ܠܘ ܬܷܥܡܝܪܐ.
Azzën li baladiye d ṭëlbi fsoso. They went to the municipality to ask for a permit. ܐܰܙܙܷܢ ܠܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܕܛܷܠܒܝ ܦܣܳܣܐ.
Mšaralle d kurxi cal šërke du tëcmiro. They began to search for a construction company. ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܟܘܪܟ݂ܝ ܥܰܠ ܫܷܪܟܶܐ ܕܘ ܬܷܥܡܝܪܐ.
U aršitakt ršëmle plan d bayto alle. The architect drew them a plan for a house. ܐܘ ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ ܪܫܷܡܠܶܗ ܦ̇ܠܰܢ ܕܒܰܝܬܐ ܐܰܠܠܶܗ.
I iqarṯo d Be Marawge nqila lu bayto. The Be Marawge family moved into the house. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܢܩܝܠܰܗ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
Hënne w i šërke aṯën lë ḥḏoḏe. They came to an agreement with a company. ܗܷܢܢܶܐ ܘܐܝ ܫܷܪܟܶܐ ܐܰܬ݂ܷܢ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
Šafëc mëdde d šato hul du bayto camër. It took a year until the house was built. ܫܰܦܷܥ ܡܷܕܕܶܐ ܕܫܰܬܐ ܗܘܠ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܥܰܡܷܪ.
4. Which answer is correct (šrolo) and which is wrong (ġalṭo)?
    ܫܪܳܠܐ ܓ݂ܰܠܛܐ  
    šrolo ġalṭo  
I Saro w u Aday lo këbci zawni bayto. Saro and Aday do not want to buy a house.     ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܐ ܟܐܷܒܥܝ ܙܰܘܢܝ ܒܰܝܬܐ.
U aršitakt ršëmle u plan du bayto. The architect drew the plan of the house.     ܐܘ ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ ܪܫܷܡܠܶܗ ܐܘ ܦ̇ܠܰܢ ܕܘ ܒܰܝܬܐ.
I Saro w u Aday lo raḏën cal u plan du bayto. Saro and Aday did not agree with the plan of the house.     ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܐ ܪܰܕ݂ܷܢ ܥܰܠ ܐܘ ܦ̇ܠܰܢ ܕܘ ܒܰܝܬܐ.
I baladiye lo hula fsoso lu tëcmiro. The municipality did not give permission to build.     ܐܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܠܐ ܗܘܠܰܗ ܦܣܳܣܐ ܠܘ ܬܷܥܡܝܪܐ.
I iqarṯo d Be Marawge mëdla bayto b këre. The Be Marawge family rented a house.     ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܡܷܕܠܰܗ ܒܰܝܬܐ ܒܟܷܪܶܐ.
I cmara du bayto mdawamla šato. It took a year to build the house.     ܐܝ ܥܡܰܪܰܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܡܕܰܘܰܡܠܰܗ ܫܰܬܐ.
U bayto këtle ganṯo. The house has a garden.     ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܟܷܬܠܶܗ ܓܰܢܬ݂ܐ.
I iqarṯo d Be Marawge nqila l bayto ḥaṯo. The Be Marawge family moved into a new house.     ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܢܩܝܠܰܗ ܠܒܰܝܬܐ ܚܰܬ݂ܐ.
5. Fill in the following words in the gaps.
ܒܳܝܰܐ – ܡܰܛܒܰܟ݂ – ܒܰܐܢܝܐ – ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ – ܟܶܦܶܐ – ܓܰܢܬ݂ܐ – ܫܘܪܳܢܶܐ
šurone – ganṯo – kefe – qeloyoṯe – banyo – maṭbax – boya
U bayto kocomar mak w mi čimanto. ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܟܳܥܳܡܰܪ ܡܰܟ ܘܡܝ ܫ̰ܝܡܰܢܬܐ.
I dat tarce w daš šaboke semaqto yo. ܐܝ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܘܕܰܫ ܫܰܒܳܟܶܐ ܣܶܡܰܩܬܐ ܝܐ.
Bëṯre du bayto kit rabṯo w šafërto. ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܟܝܬ ܪܰܒܬ݂ܐ ܘܫܰܦܷܪܬܐ.
Bu kit dolabe las sefoqe w gurno lu tešiġo. ܒܘ ܟܝܬ ܕܳܠܰܒܶܐ ܠܰܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܘܓܘܪܢܐ ܠܘ ܬܶܫܝܓ݂ܐ.
Bu okit duš w gurno lu ḥyofo. ܒܘ ܟܝܬ ܕܘܫ ܘܓܘܪܢܐ ܠܘ ܚܝܳܦܐ.
Be Marawge këtte tlëṯ lu dmoxo. ܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܬܠܷܬ݂ ܠܘ ܕܡܳܟ݂ܐ.
du bayto me lawġël biṭon ne. ܐܰܫ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܡܶܐ ܠܰܘܓ݂ܷܠ ܒܝܛܳܢ ܢܶܐ.
6. Construct good sentences with the following words.
Be Marawge – b šawṯo ḥaṯto – bayto – mqafalle. ܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ – ܒܫܰܘܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ – ܒܰܝܬܐ – ܡܩܰܦܰܠܠܶܗ.
- -
ršëmle – plan d bayto – u aršitakt – šafiro. ܪܫܷܡܠܶܗ – ܦ̇ܠܰܢ ܕܒܰܝܬܐ – ܐܘ ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ – ܫܰܦܝܪܐ.
- -
kobac – man nacime – dilonayto – qelayto – kul ḥa. ܟܐܒܰܥ – ܡܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ – ܕܝܠܳܢܰܝܬܐ – ܩܶܠܰܝܬܐ – ܟܘܠ ܚܰܐ.
- -
cam – mbayzarre – ġalabe – šërkat – di cmara. ܥܰܡ – ܡܒܰܝܙܰܪܪܶܗ – ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ – ܫܷܪܟܰܬ – ܕܝ ܥܡܰܪܰܐ.
- -
du bayto – rabe ne – aš šaboke – w aq qeloyoṯe. ܕܘ ܒܰܝܬܐ – ܪܰܒܶܐ ܢܶܐ – ܐܰܫ ܫܰܒܳܟܶܐ – ܘܐܰܩ ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ.
- -
b mëdde – macmarla – d šato – u bayto – i šërke. ܒܡܷܕܕܶܐ – ܡܰܥܡܰܪܠܰܗ – ܕܫܰܬܐ – ܐܘ ܒܰܝܬܐ – ܐܝ ܫܷܪܟܶܐ.
- -
i iqarṯo – lu bayto – ḥaṯo – nqila – d Be Marawge. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ – ܠܘ ܒܰܝܬܐ – ܚܰܬ݂ܐ – ܢܩܝܠܰܗ – ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ.
- -
7. Write a few sentences in Surayt about how you live.
---
---
---
---
---
---
8. Complete the words below by filling in the missing letter; choose from (ḥ - h - c / ܥ - ܗ - ܚ).
arayto ܪܰܝܬܐ
ënne ܢܢܶܐ
awxa ܘܟ݂ܰܐ
aro ܐܰܪܐ
ula ܘܠܰܗ
yaro ܝܰܪ‍ܐ
miro ܬܷ‍ܡܝܪܐ
awode ܘܳܕܶܐ
arbo ܐܰܪܒـ‍ܐ
arke ܪܟܶܐ
ḏo ܕ݂ܐ
aṯo ܬ̣ܐ
mawele ܡܰـ‍ܘܶܠܶܗ
šrële ܫܪܷ‍ܠܶܗ