The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises
1. Read this lesson one more time aloud

2. Learn the following words and phrases

Šlomo ܫܠܳܡܐ
B šayno ܒܫܰܝܢܐ
ono ܐܳܢܐ
ëšmi ܐܷܫܡܝ
Ëšmi Afrem yo ܐܷܫܡܝ ܐܰܦܪܶܡ ܝܐ
aṯtayḏi ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ
Haṯe i aṯtayḏi yo ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ ܝܐ
Aḏëcno lxu ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ ܠܟ݂ܘ
aydarbo hat? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟
Aydarbo hatu? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬܘ؟
šubqono ܫܘܒܩܳܢܐ
Tawdi ܬܰܘܕܝ
Ṭawwe na ܛܰܘܘܶܐ ܢܰܐ
Ṭawwo no ܛܰܘܘܐ ܢܐ
Ṭawto no ܛܰܘܬܐ ܢܐ
Mën kosaymitu? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ؟
šuqo (f.) ܫܘܩܐ (ܐܰܬ݂)
Kokurxina bi šuqo ܟܳܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܫܘܩܐ
harke ܗܰܪܟܶܐ
mayko ܡܰܝܟܐ
Mayko koṯat? ܡܰܝܟܐ ܟܐܬ݂ܰܬ؟
bayto ܒܰܝܬܐ
Koṯeno mu bayto ܟܐܬ݂ܶܢܐ ܡܘ ܒܰܝܬܐ
Kibi mšayalno lux mede? ܟܝܒܝ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܠܘܟ݂ ܡܶܕܶܐ؟
cwodo ܥܘܳܕܐ
Mën kocawdat? ܡܷܢ ܟܳܥܰܘܕܰܬ؟
malfono ܡܰܠܦܳܢܐ
Malfono no ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܐ
mën ܡܷܢ
Mën komëlfat? ܡܷܢ ܟܳܡܷܠܦܰܬ؟
Komolafno Surayt ܟܳܡܳܠܰܦܢܐ ܣܘܪܰܝܬ
Ġalabe ṭawwo ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ
fëš bë šlomo ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ
zoxu bë šlomo ܙܳܟ݂ܘ ܒܷܫܠܳܡܐ
2. Learn these words

kurxi (that) they search ܟܘܪܟ݂ܝ
arco here: lot ܐܰܪܥܐ
macamri (that) they build ܡܰܥܰܡܪܝ
šawṯoṯe neighbourhoods ܫܰܘܬ̣ܳܬ̣ܶܐ
ḥaṯe new (pl.) ܚܰܬ݂ܶܐ
zabno karyo short time, short period ܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ
abici they wanted ܐܰܒܝܥܝ
ršëmle he drew ܪܫܷܡܠܶܗ
xud abici according to their wishes ܟ݂ܘܕ ܐܰܒܝܥܝ
maḥwele he showed ܡܰܚܘܶܠܶܗ
šrëḥle he explained ܫܪܷܚܠܶܗ
rabuṯo size ܪܰܒܘܬ݂ܐ
qeloyoṯe rooms ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ
ganṯo garden ܓܰܢܬ݂ܐ
šaboke windows (pl.) ܫܰܒܳܟܶܐ
maṭbax kitchen ܡܰܛܒܰܟ݂
raḏën cal they agreed on ܪܰܕ݂ܷܢ ܥܰܠ
ṭëlbi (that) they apply ܛܷـܠܒܝ
fsoso permission ܦܣܳܣܐ
tëcmiro building, constructing ܬܷܥܡܝܪܐ
xabro message, reply, answer ܟ݂ܰܒܪܐ
madcarla she answered ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ
madcarla xabro she answered ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ ܟ݂ܰܒܪܐ
mqafalle they found ܡܩܰܦܰܠܠܶܗ
mëjġalle they talked ܡܷܔܓ݂ܰܠܠܶܗ
mbayzarre they negotiated ܡܒܰܝܙܰܪܪܶܗ
aṯën lë ḥḏoḏe they agreed ܐܰܬ݂ܷܢ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
mnaqën (that) they choose ܡܢܰܩܷܢ
kefe stones, bricks ܟܶܦܶܐ
boya paint ܒܳܝܰܐ
kaġat here: wallpaper ܟܰܓ݂ܰܬ
mëdde period, time ܡܷܕܕܶܐ
malawši (that) they decorate (the house) ܡܰܠܰܘܫܝ
šafëc he passed ܫܰܦܷܥ
nqëlle they moved in ܢܩܷܠܠܶܗ
5. Fill in the following words in the gaps

ܒܳܝܰܐ – ܡܰܛܒܰܟ݂ – ܒܰܐܢܝܐ – ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ – ܟܶܦܶܐ – ܓܰܢܬ݂ܐ – ܫܘܪܳܢܶܐ
šurone – ganṯo – kefe – qeloyoṯe – banyo – maṭbax – boya
U bayto kocomar mak w mi čimanto. The house is built from stones and cement. ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܟܳܥܳܡܰܪ ܡܰܟ ܘܡܝ ܫ̰ܝܡܰܢܬܐ.
I dat tarce w daš šaboke semaqto yo. The paint of the doors and windows is red. ܐܝ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܘܕܰܫ ܫܰܒܳܟܶܐ ܣܶܡܰܩܬܐ ܝܐ.
Bëṯre du bayto kit rabṯo w šafërto. Behind the house there is a nice, big garden. ܒܷܬ݂ܪܶܗ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܟܝܬ ܪܰܒܬ݂ܐ ܘܫܰܦܷܪܬܐ.
Bu kit dolabe las sefoqe w gurno lu tešiġo. In the kitchen there is a cupboard for the dishes and a sink for washing the dishes. ܒܘ ܟܝܬ ܕܳܠܰܒܶܐ ܠܰܣ ܣܶܦܳܩܶܐ ܘܓܘܪܢܐ ܠܘ ܬܶܫܝܓ݂ܐ.
Bu okit duš w gurno lu ḥyofo. In the bathroom there is a shower and a bath. ܒܘ ܟܝܬ ܕܘܫ ܘܓܘܪܢܐ ܠܘ ܚܝܳܦܐ.
Be Marawge këtte tlëṯ lu dmoxo. The Be Marawge’s have three bedrooms. ܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܬܠܷܬ݂ ܠܘ ܕܡܳܟ݂ܐ.
du bayto me lawġël biṭon ne. The walls of the house are constructed out of concrete. ܐܰܫ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܡܶܐ ܠܰܘܓ݂ܷܠ ܒܝܛܳܢ ܢܶܐ.
6. Construct good sentences with the following words

Be Marawge – b šawṯo ḥaṯto – bayto – mqafalle. ܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ – ܒܫܰܘܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ – ܒܰܝܬܐ – ܡܩܰܦܰܠܠܶܗ.
ršëmle – plan d bayto – u aršitakt – šafiro. ܪܫܷܡܠܶܗ – ܦ̇ܠܰܢ ܕܒܰܝܬܐ – ܐܘ ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ – ܫܰܦܝܪܐ.
kobac – man nacime – dilonayto – qelayto – kul ḥa. ܟܐܒܰܥ – ܡܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ – ܕܝܠܳܢܰܝܬܐ – ܩܶܠܰܝܬܐ – ܟܘܠ ܚܰܐ.
cam – mbayzarre – ġalabe – šërkat – di cmara. ܥܰܡ – ܡܒܰܝܙܰܪܪܶܗ – ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ – ܫܷܪܟܰܬ – ܕܝ ܥܡܰܪܰܐ.
du bayto – rabe ne – aš šaboke – w aq qeloyoṯe. ܕܘ ܒܰܝܬܐ – ܪܰܒܶܐ ܢܶܐ – ܐܰܫ ܫܰܒܳܟܶܐ – ܘܐܰܩ ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ.
b mëdde – macmarla – d šato – u bayto – i šërke. ܒܡܷܕܕܶܐ – ܡܰܥܡܰܪܠܰܗ – ܕܫܰܬܐ – ܐܘ ܒܰܝܬܐ – ܐܝ ܫܷܪܟܶܐ.
i iqarṯo – lu bayto – ḥaṯo – nqila – d Be Marawge. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ – ܠܘ ܒܰܝܬܐ – ܚܰܬ݂ܐ – ܢܩܝܠܰܗ – ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ.
7. Write a few sentences in Surayt about how you live

8. Complete the words below by filling in the missing letter; choose from (ḥ - h - c / ܥ - ܗ - ܚ)

arayto final, last ‍ܪܰܝܬܐ
ënne they ܢܢܶܐ
awxa so ܘܟ݂ܰܐ
aro piece of land, groun, lot, earth, field ܐܰܪ‍ܐ
ula she has given ܘܠܰܗ
yaro month ܝܰܪ‍‍ܐ
miro building ܬܷ‍‍ܡܝܪܐ
awode employee ‍ܘܳܕܶܐ
arbo four ܐܰܪܒـ‍ܐ
arke here ܪܟܶܐ
ḏo one (f) ‍ܕ݂ܐ
aṯo new (m.) ‍ܬ̣ܐ
mawele he showed ܡܰـ‍‍ܘܶܠܶܗ
šrële he explained ܫܪܷ‍‍ܠܶܗ