The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
3. Find the answers in the text.

1. Layko mtalfanle u Aday?

 

1. ܠܰܐܝܟܐ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ؟

 

2. Cam man mëjġele u Aday bu talafon?

 

2. ܥܰܡ ܡܰܢ ܡܷܔܓ݂ܶܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܒܘ ܬܰܠܰܦܳܢ؟

 

3. Cal man mšayele u Aday?

 

3. ܥܰܠ ܡܰܢ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ؟

 

4. Mën wayne aš šëkuwat du Abrohëm?

 

4. ܡܷܢ ܘܰܝܢܶܐ ܐܰܫ ܫܷܟܘܘܰܬ ܕܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ؟

 

5. I Saro l man mtalfanla?

 

5. ܐܝ ܣܰܪܐ ܠܡܰܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ؟

 

6. Mën sëmle u taxtor lu Abrohëm?

 

6. ܡܷܢ ܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܠܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ؟

 

7. Mën mir lu Abrohëm bab beṯ krihe?

 

7. ܡܷܢ ܡܝܪ ܠܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ؟

 

8. Mën hiw lu Abrohëm lašan d noyaḥle?

 

8. ܡܷܢ ܗܝܘ ܠܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܠܰܫܰܢ ܕܢܳܝܰܚܠܶܗ؟

 

4. Read and fill in the gaps.

U Abrohëm mcayan w bëṯër mḥawal lab beṯ krihe.

ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܡܥܰܝܰܢ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܡܚܰܘܰܠ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.

Tamo mir ele d kit kefe bak kulyoṯayḏux.

ܬܰܡܐ ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ ܕܟܝܬ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂.

Kobac fayšat adlalyo harke d ḥozina ramḥël mën kiban saymina lux.

ܟܐܒܰܥ ܦܰܝܫܰܬ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܪܰܡܚܷܠ ܡܷܢ ܟܝܒܰܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܠܘܟ݂.

Bëṯër aṯyo camšira w mawbela u Abrohëm acma l qelayto ḥreto.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܬ݂ܝܐ ܥܰܡܫܝܪܰܐ ܘܡܰܘܒܶܠܰܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܰܥܡܰܗ ܠܩܶܠܰܝܬܐ ܚܪܶܬܐ.

Damëx bramšël bab beṯ-krihe.

ܕܰܡܷܟ݂ ܒܪܰܡܫܷܠ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.

Adṣafro aṯi u taxtor side w mërle le:

ܐܰܕܨܰܦܪܐ ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܣܝܕܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ ܠܶܗ:

Gëd obeno lux ḥappoṯe, mide d komašërno baḥ ḥappoṯani ak kulyoṯayḏux howën ṭawtër.

ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܐ ܠܘܟ݂ ܚܰܦ̇ܦ̇ܬ݂ܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܟܳܡܰܫܷܪܢܐ ܒܰܚ ܚܰܦ̇ܦ̇ܬܰܢܝ ܐܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂ ܗܳܘܷܢ ܛܰܘܬܷܪ.

5. Which answer is correct and which is not correct?
    ܫܪܳܠܐ ܓ݂ܰܠܛܐ  
    šrolo ġalṭo  
U aḥuno di Saro kocoyaš b Mëḏyaḏ.       ܐܰܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܟܳܥܳܝܰܫ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂.
U Aday mšayele cal u cwodo du barёḥmayḏe.       ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܥܰܠ  ܐܘ ܥܘܳܕܐ ܕܘ ܒܰܪܚܡܰܝܕ݂ܶܗ.
I Saro mšayela cal u kewo du aḥuno.       ܐܝ ܣܰܪܐ ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܥܰܠ  ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܘ ܐܰܚܘܢܐ.
Meqëm b šabṯo kayule u Abrohëm.       ܡܶܩܷܡ ܒܫܰܒܬ݂ܐ ܟܰܝܘܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
U taxtor du bayto mcayanle u Abrohëm.       ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܡܥܰܝܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
U Abrohëm lo mḥawal lab beṯ krihe.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܠܐ ܡܚܰܘܰܠ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
U Abrohëm damëx ḥa lalyo bab beṯ krihe.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܕܰܡܷܟ݂ ܚܰܐ ܠܰܠܝܐ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
U Abrohëm qayëṯle šërub.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܩܰܝܷܬ݂ܠܶܗ ܫܷܪܘܒ.
U Abrohem këtwayle kefe bak kulyoṯayḏe.       ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ.
I Saro lo qadiro mëjġolo cam u aḥuno.       ܐܝ ܣܰܪܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܐ ܥܰܡ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ.
I Šušan i aṯto du Abrohëm yo.       ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܝܐ.
I Saro i baḥëṯme di Šušan yo.       ܐܝ ܣܰܪܐ ܐܝ ܒܰܚܷܬ݂ܡܶܐ ܕܝ ܫܘܫܰܢ ܝܐ.
6. Use the correct letters (c - x - ḥ / ܥ - ܟ݂ـ - ܚ).
barme brother-in-law ܒܰܪܷܚܡܶܐ
taxtor doctor ܬܰܟ݂ܬܳܪ
komaësno I feel, I notice ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ
komigawlac I feel like throwing up/nauseous ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ
ëmto fever ܚܷܡܬܐ
komarcal he shivers ܟܳܡܰܪܥܰܠ
kobac he wants ܟܐܒܰܥ
ḥappoṯe tablets ܚܰܦ̇ܦ̇ܬ݂ܶܐ
mëṯna (that) he rests ܡܷܬ݂ܢܰܚ
hawxa yo it is like this! ܗܰܘܟ݂ܐ ܝܐ
damixi they have slept ܕܰܡܝܟ݂ܝ
ulmono health ܚܘܠܡܳܢܐ
xabro word, message ܟ݂ܰܒܪܐ
ucdo now ܐܘܥܕܐ
acme with him ܐܰܥܡܶܗ
7. Learn the meaning of diseases, medications, and doctors.

kewo du gawo

stomach pain

ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܘܐ

kewo du lebo

cardiac pain

ܟܶܘܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

kewo du ḥaṣo

back pain

ܟܶܘܐ ܕܘ ܚܰܨܐ

nqoro du rišo

headache

ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܪܝܫܐ

nqoro du caršo

tooth ache

ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܪܫܐ

nqoro di aḏno

earache

ܢܩܳܪܐ ܕܝ ܐܰܕܹܢܐ

gawloco du lebo

nausea

ܓܰܘܠܳܥܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

tërcilo du gušmo

shivering

ܬܷܪܥܝܠܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ

šawbo

flu

ܫܰܘܒܐ

ḥëmto

fever

ܚܷܡܬܐ

sarṭono / qanser

cancer

ܣܰܪܛܳܢܐ : ܩܰܢܣܶܪ

beṯ krihe

hospital

ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ

apotekebeṯ darmone

pharmacy

ܐܰܦ݁ܳܬܶܟܶܐ : ܒܶܬ݂ ܕܰܪܡܳܢܶܐ

fëlim / ṣërto

radiograph

ܦܷܠܝܡ : ܨܷܪܬܐ

darmone

medication

ܕܰܪܡܳܢܶܐ

grošo d admo

blood draw

ܓܪܳܫܐ ܕܐܰܕܡܐ

camaliye

surgery

ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

mcayana

examination

ܡܥܰܝܰܢܰܐ

račeta

prescription

ܪܰܫ̰ܶܬܰܐ

ḥapṯo, Pl. ḥappoṯe

tablet, tablets

ܚܰܦ݁ܬ݂ܐ : ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ

qapṣulo, Pl. qapṣule

capsule

ܩܰܦ݁ܨܘܠܐ : ܩܰܦ݁ܨܘܠܶܐ

lazqa, Pl. lazqat

adhesive plaster, band aid

ܠܰܙܩܰܐ : ܠܰܙܩܰܬ

mḥaṭo, Pl. mḥaṭe

injection

ܡܚܰܛܐ : ܡܚܰܛܶܐ

šërub

syrup

ܫܷܪܘܒ

marham

ointment

ܡܰܪܗܰܡ

admo

blood

ܐܰܕܡܐ

naḥšo

stretcher

ܢܰܚܫܐ

taxt

bed

ܬܰܟ݂ܬ

camšira

nurse

ܥܰܡܫܝܪܰܐ

taxtor / osyo

doctor, physician

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ

taxtor / osyo du bayto

general practitioner (GP)

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ

taxtor / osyo dilonoyo

specialist

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ

taxtor / osyo di camaliye

surgeon

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ

taxtor / osyo gawoyo

internist

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܓܰܘܳܝܐ

taxtor / osyo dac cayne

ophthalmologist

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܝܢܶܐ

taxtor / osyo du lebo

cardiologist

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

taxtor / osyo dac carše

dentist

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܪܫܶܐ

taxtor / osyo du galdo

dermatologist

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܓܰܠܕܐ

taxtor / osyo di nafšo

psychologist

ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ