The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
3. Find the answers in the text.
1. Layko mtalfanle u Aday?   1. ܠܰܐܝܟܐ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ؟
--- 
2. Cam man mëjġele u Aday bu talafon?   2. ܥܰܡ ܡܰܢ ܡܷܔܓ݂ܶܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܒܘ ܬܰܠܰܦܳܢ؟
--- 
3. Cal man mšayele u Aday?   3. ܥܰܠ ܡܰܢ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ؟
--- 
4. Mën wayne aš šëkuwat du Abrohëm?   4. ܡܷܢ ܘܰܝܢܶܐ ܐܰܫ ܫܷܟܘܘܰܬ ܕܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ؟
--- 
5. I Saro l man mtalfanla?   5. ܐܝ ܣܰܪܐ ܠܡܰܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ؟
--- 
6. Mën sëmle u taxtor lu Abrohëm?   6. ܡܷܢ ܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܠܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ؟
--- 
7. Mën mir lu Abrohëm bab beṯ krihe?   7. ܡܷܢ ܡܝܪ ܠܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ؟
--- 
8. Mën hiw lu Abrohëm lašan d noyaḥle?   8. ܡܷܢ ܗܝܘ ܠܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܠܰܫܰܢ ܕܢܳܝܰܚܠܶܗ؟
--- 
4. Read and fill in the gaps.
U Abrohëm w bëṯër lab beṯ krihe. ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
Tamo ele d kit kefe bak kulyoṯayḏux. ܬܰܡܐ ܐܶܠܶܗ ܕܟܝܬ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂.
Kobac adlalyo harke d ramḥël mën kiban . ܟܐܒܰܥ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܕ ܪܰܡܚܷܠ ܡܷܢ ܟܝܒܰܢ .
Bëṯër camšira w u Abrohëm acma l ḥreto. ܒܷܬ݂ܷܪ ܥܰܡܫܝܪܰܐ ܘ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܰܥܡܰܗ ܚܪܶܬܐ.
Damëx bab beṯ-krihe. ܕܰܡܷܟ݂ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
aṯi u taxtor side w le: ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܣܝܕܶܗ ܘ ܠܶܗ:
Gëd obeno lux , mide d baḥ ḥappoṯani ak howën ṭawtër. ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܐ ܠܘܟ݂ ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕ ܒܰܚ ܚܰܦ̇ܦ̇ܬܰܢܝ ܐܰܟ ܗܳܘܷܢ ܛܰܘܬܷܪ.
5. Which answer is correct and which is not correct?
  ܫܪܳܠܐ ܓ݂ܰܠܛܐ  
  šrolo ġalṭo  
U aḥuno di Saro kocoyaš b Mëḏyaḏ.     ܐܰܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܟܳܥܳܝܰܫ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂.
U Aday mšayele cal u cwodo du barёḥmayḏe.     ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܥܰܠ  ܐܘ ܥܘܳܕܐ ܕܘ ܒܰܪܚܡܰܝܕ݂ܶܗ.
I Saro mšayela cal u kewo du aḥuno.     ܐܝ ܣܰܪܐ ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܥܰܠ  ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܘ ܐܰܚܘܢܐ.
Meqëm b šabṯo kayule u Abrohëm.     ܡܶܩܷܡ ܒܫܰܒܬ݂ܐ ܟܰܝܘܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
U taxtor du bayto mcayanle u Abrohëm.     ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܡܥܰܝܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
U Abrohëm lo mḥawal lab beṯ krihe.     ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܠܐ ܡܚܰܘܰܠ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
U Abrohëm damëx ḥa lalyo bab beṯ krihe.     ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܕܰܡܷܟ݂ ܚܰܐ ܠܰܠܝܐ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
U Abrohëm qayëṯle šërub.     ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܩܰܝܷܬ݂ܠܶܗ ܫܷܪܘܒ.
U Abrohem këtwayle kefe bak kulyoṯayḏe.     ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ.
I Saro lo qadiro mëjġolo cam u aḥuno.     ܐܝ ܣܰܪܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܐ ܥܰܡ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ.
I Šušan i aṯto du Abrohëm yo.     ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܝܐ.
I Saro i baḥëṯme di Šušan yo.     ܐܝ ܣܰܪܐ ܐܝ ܒܰܚܷܬ݂ܡܶܐ ܕܝ ܫܘܫܰܢ ܝܐ.
6. Use the correct letters (c - x - ḥ / ܥ - ܟ݂ـ - ܚ).
barme brother-in-law ܒܰܪܷܡܶܐ
tator doctor ܬܰܬܳܪ
komaësno I feel, I notice ܟܳܡܰܣܢܐ
komigawla I feel like throwing up/nauseous ܟܳܡܝܓܰܘܠܰ
ëmto fever ܡܬܐ
komaral he shivers ܟܳܡܰܪܠ
koba he wants ܟܐܒܰ
appoṯe tablets ܦ̇ܦ̇ܬ݂ܶܐ
mëṯna (that) he rests ܡܷܬ݂ܢܰ
hawa yo it is like this! ܗܰܘܐ ܝܐ
damii they have slept ܕܰܡܝܝ
ulmono health ܘܠܡܳܢܐ
abro word, message ܒܪܐ
udo now ܐܘܕܐ
ame with him ܐܰܡܶܗ
7. Learn the meaning of diseases, medications, and doctors.
kewo du gawo stomach pain ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܘܐ
kewo du lebo cardiac pain ܟܶܘܐ ܕܘ ܠܶܒܐ
kewo du ḥaṣo back pain ܟܶܘܐ ܕܘ ܚܰܨܐ
nqoro du rišo headache ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܪܝܫܐ
nqoro du caršo tooth ache ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܪܫܐ
nqoro di aḏno earache ܢܩܳܪܐ ܕܝ ܐܰܕܹܢܐ
gawloco du lebo nausea ܓܰܘܠܳܥܐ ܕܘ ܠܶܒܐ
tërcilo du gušmo shivering ܬܷܪܥܝܠܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ
šawbo flu ܫܰܘܒܐ
ḥëmto fever ܚܷܡܬܐ
sarṭono / qanser cancer ܣܰܪܛܳܢܐ : ܩܰܢܣܶܪ
beṯ krihe hospital ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ
apotekebeṯ darmone pharmacy ܐܰܦ݁ܳܬܶܟܶܐ : ܒܶܬ݂ ܕܰܪܡܳܢܶܐ
fëlim / ṣërto radiograph ܦܷܠܝܡ : ܨܷܪܬܐ
darmone medication ܕܰܪܡܳܢܶܐ
grošo d admo blood draw ܓܪܳܫܐ ܕܐܰܕܡܐ
camaliye surgery ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ
mcayana examination ܡܥܰܝܰܢܰܐ
račeta prescription ܪܰܫ̰ܶܬܰܐ
ḥapṯo, Pl. ḥappoṯe tablet, tablets ܚܰܦ݁ܬ݂ܐ : ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ
qapṣulo, Pl. qapṣule capsule ܩܰܦ݁ܨܘܠܐ : ܩܰܦ݁ܨܘܠܶܐ
lazqa, Pl. lazqat adhesive plaster, band aid ܠܰܙܩܰܐ : ܠܰܙܩܰܬ
mḥaṭo, Pl. mḥaṭe injection ܡܚܰܛܐ : ܡܚܰܛܶܐ
šërub syrup ܫܷܪܘܒ
marham ointment ܡܰܪܗܰܡ
admo blood ܐܰܕܡܐ
naḥšo stretcher ܢܰܚܫܐ
taxt bed ܬܰܟ݂ܬ
camšira nurse ܥܰܡܫܝܪܰܐ
taxtor / osyo doctor, physician ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ
taxtor / osyo du bayto general practitioner (GP) ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ
taxtor / osyo dilonoyo specialist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ
taxtor / osyo di camaliye surgeon ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ
taxtor / osyo gawoyo internist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܓܰܘܳܝܐ
taxtor / osyo dac cayne ophthalmologist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܝܢܶܐ
taxtor / osyo du lebo cardiologist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܠܶܒܐ
taxtor / osyo dac carše dentist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܪܫܶܐ
taxtor / osyo du galdo dermatologist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܓܰܠܕܐ
taxtor / osyo di nafšo psychologist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ