The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises I
1Read the texts of this lesson aloud, mind your pronunciation.
2. Learn these words.
adyawma today ܐܕܰܝܰܘܡܰܐ
kolozam it is necessary, it is needed ܟܳܠܳܙܰܡ
waxam (shopping) goods ܘܰܟ݂ܰܡ
sëm Do! ܣܷܡ
ṭocina (that) we forget ܛܳܥܝܢܰܐ
sëmli I did ܣܷܡܠܝ
ḥaḏiro ready (m.Sg.) ܚܰܕ݂ܝܪܐ
qëm stand up, here: let's go ܩܷܡ
layko Where to? ܠܰـܝܟܐ
qamayto first, in the beginning ܩܰܡܰܝܬܐ
dukano shop ܕܘܟܰܢܐ
muklone dishes, groceries; here: ingredients, products ܡܘܟܠܳܢܶܐ
diḏan our ܕܝܕ݂ܰܢ
ṭrowe alright, ok! ܛܪܳܘܶܐ
kibi I can ܟܝܒܝ
mcawanno (that) I (m) help ܡܥܰܘܰܢܢܐ
hawli give me! ܗܰܘܠܝ
bocu please ܒܳܥܘ
kilo kilo ܟܝܠܐ
tene figs ܬܶܢܶܐ
maṯe w ḥamši 250 ܡܰܬ݂ܶܐ ܘܚܰܡܫܝ
ġrame grams ܓ݂ܪܰܡܶܐ
luze almonds ܠܘܙܶܐ
kilo w falge 1,5 kilo ܟܝܠܐ ܘܦܰܠܓܶܗ
fquḏ Here you are! ܦܩܘܕ݂
mën ḥreno? Anything else? ܡܷܢ ܚܪܶܢܐ؟
kilowat kilos ܟܝܠܳܘܰܬ
šušaye bottle ܫܘܫܰܝܶܐ
ḥamro wine ܚܰܡܪܐ
bërġël burghul ܒܷܪܓ݂ܷܠ
ḥëmṣe chickpeas ܚܷܡܨܶܐ
fayëš mede? Something else? ܦܰܝܷܫ ܡܶܕܶܐ؟
šubqono sorry ܫܘܒܩܳܢܐ
ṭacyono I (f.) forgot ܛܰܥܝܳܢܐ
ṭlawḥe lentils ܛܠܰܘܚܶܐ
hani wayne? That was all? ܗܰܢܝ ܘܰܝܢܶܐ؟
zan! Let's go! ܙܰܢ
kulle all ܟܘܠܠܶܗ
yawmo basimo have a nice day ܝܰܘܡܐ ܒܰܣܝܡܐ
ucdo now ܐܘܥܕܐ
medone things ܡܶܕܳܢܶܐ
ëšmo a little bit ܐܷܫܡܐ
fire fruit ܦܝܪܶܐ
yarqe vegetables ܝܰܪܩܶܐ
tux come (m.) ܬܘܟ݂
qaṣa till ܩܰܨܰܐ
sant, pl. santat cent ܣܰܢܬ ܆ ܣܰܢܬܰܬ