The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Vocabulary
Luḥo d mele   ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
admo blood ܐܰܕܡܐ
aḏno (f.), Pl. aḏne, aḏnoṯe ear ܐܰܕ݂ܢܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܐܰܕ݂ܢܳܬ݂ܶܐ
aw or ܐܰܘ
ayna Which? ܐܰܝܢܰܐ
ayna ne Which are they? ܐܰܝܢܰܐ ܢܶܐ
barko (f.), Pl. barkoṯe knee ܒܰܪܟܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܒܰܪܟܳܬ݂ܶܐ
basro meat ܒܰܣܪܐ
bëṯri behind me ܒܷܬ݂ܪܝ
cafro soil, sand ܥܰܦܪܐ
caksuno elbow ܥܰܟܣܘܢܐ
cam ḥḏoḏe together ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
carquwo heel ܥܰܪܩܘܘܐ
caṭmo (f.), Pl. caṭmoṯe thigh ܥܰܛܡܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܥܰܛܡܳܬ݂ܶܐ
cayno (f.), Pl. cayne, caynoṯe eye ܥܰܝܢܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܥܰܝܢܶܐ، ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܐ
cowad (that) he works ܥܳܘܰܕ
csar ten ܥܣܰܪ
čaket jacket ܫ̰ܰܟܶܬ
d howe that he becomes ܕܗܳܘܶܐ
d howina that we become ܕܗܳܘܝܢܰܐ
dlo mena without her ܕܠܐ ܡܶܢܰܗ
druco (f.), Pl. drucone arm ܕܪܘܥܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܕܪܘܥܳܢܶܐ
dukṯo place ܕܘܟܬ݂ܐ
duroše gušmonoye body exercises, gymnastics ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ
falqe parts ܦܰܠܩܶܐ
falqe rišoye main parts ܦܰܠܩܶܐ ܪܝܫܳܝܶܐ
femo mouth ܦܶܡܐ
foṯo face ܦܳܬܼܐ
foṯoṯe faces ܦܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ
frëšto (woliṯo) special (function) ܦܪܷܫܬܐ (ܘܳܠܝܬ݂ܐ)
galdo skin ܓܰܠܕܐ
garme bones ܓܰܪܡܶܐ
gawo abdomen ܓܰܘܐ
gëd omarno I will say ܓܷܕ ܐܳܡܰܪܢܐ
gëd ḥozina we will see ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ
gušmo body ܓܘܫܡܐ
gyošo touch ܓܝܳܫܐ
hadome baroye external organs ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ
hadome du gušmo organs and parts of the body ܗܰܕܳܡܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ
hadome gawoye internal organs ܗܰܕܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܶܐ
hani these ܗܰܢܝ
harke here ܗܰܪܟܶܐ
ḥa one ܚܰܐ
ḥa mah hadome one of the organs ܚܰܐ ܡܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ
ḥamšo five ܚܰܡܫܐ
ḥaye lives (Pl. life) ܚܰܝܶܐ
ḥaylo support ܚܰܝܠܐ
ḥulmono health ܚܘܠܡܳܢܐ
ḥzoyo sight ܚܙܳܝܐ
iḏo (f.), Pl. iḏe, iḏoṯe hand ܐܝܕ݂ܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܐܝܕ݂ܶܐ، ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ
inaqla if, when ܐܝܢܰܩܠܰܐ
katfo (f.), Pl. katfoṯe shoulder ܟܰܬܦܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܟܰܬܦܳܬ݂ܶܐ
kayiwo sick (m.Sg.) ܟܰܝܝܘܐ
kewe diseases ܟܶܘܶܐ
këtla she has ܟܷܬܠܰܗ
kmo How many? ܟܡܐ
kobo she gives ܟܐܒܐ
kodëmxina ww sleep ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
koḥozina we see ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
koḥozitu you (Pl.) see ܟܳܚܳܙܝܬܘ
kolëcsina we chew ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
kolozam it is necessary ܟܳܠܳܙܰܡ
komacbar he brings in ܟܳܡܰܥܒܰܪ
komalxina we walk ܟܳܡܰܠܟ݂ܝܢܰܐ
komaxifi they make ... lighter ܟܳܡܰܟ݂ܝܦܝ
komcawni they help ܟܳܡܥܰܘܢܝ
komdabar he controls ܟܳܡܕܰܒܰܪ
komëjġal he talks ܟܳܡܷܔܓ݂ܰܠ
komëjġolina we talk ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ
komëjġolo she talks ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܐ
komifalaġ it (he) can be divided ܟܳܡܝܦܰܠܰܓ݂
komkamli they complement ܟܳܡܟܰܡܠܝ
komkase he covers ܟܳܡܟܰܣܶܐ
konëqḥina we smell ܟܳܢܷܩܚܝܢܰܐ
konëṭri they wait, they protect ܟܳܢܷܛܪܝ
konoṭar he waits, he protects ܟܳܢܳܛܰܪ
koqaymina we stand up ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ
korëhṭina we run ܟܳܪܷܗܛܝܢܰܐ
korohaṭ he runs ܟܳܪܳܗܰܛ
kosawco she is getting full ܟܳܣܰܘܥܐ
kosaymo she makes ܟܳܣܰܝܡܐ
košëmcina we hear ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
košotina we drink ܟܳܫܳܬܝܢܰܐ
koṭëcmina we taste ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
koṯën they come ܟܐܬ݂ܷܢ
koṭorën they allow ܟܳܛܳܪܷܢ
koyaw (that) it hurts ܟܳܝܰܘ
koyoraw he grows ܟܳܝܳܪܰܘ
kuxlina we eat ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
laltaḥ below ܠܰܠܬܰܚ
larwal outside ܠܰܪܘܰܠ
lawġël inside ܠܰܘܓ݂ܷܠ
layt there is no ܠܰܝܬ
lišono tongue, language ܠܝܫܳܢܐ
lo mëjġolat do not talk ܠܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ
lwošo clothing ܠܘܳܫܐ
mar say (Imperative sg.) ܡܰܪ
medone things ܡܶܕܳܢܶܐ
mëmloyo (that) it gets full ܡܷܡܠܳܝܐ
mitakiwi (that) they get hurt ܡܝܬܰܟܝܘܝ
moro owner ܡܳܪܐ
muḥo brain ܡܘܚܐ
muklo food ܡܘܟܠܐ
nafše himself ܢܰܦܫܶܗ
nḥiro nose ܢܚܝܪܐ
nošo person ܢܳܫܐ
nqoḥo smelling ܢܩܳܚܐ
qḏolo throat, neck ܩܕ݂ܳܠܐ
qoyaṯ (that) he touches ܩܳܝܰܬ݂
raġlo (f.), Pl. raġle, raġloṯe foot ܪܰܓ݂ܠܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܪܰܓ݂ܠܶܐ، ܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܶܐ
rakiwo yo it (m.) consists (of) ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ
rakuto yo it (f.) consists (of) ܪܰܟܘܬܐ ܝܐ
rëġše senses ܪܷܓ݂ܫܶܐ
rëġše du nošo sense of the human body ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܘ ܢܳܫܐ
rišo head ܪܝܫܐ
sacro hair ܣܰܥܪܐ
saqo (f.), Pl. saqe leg ܣܰܩܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܣܰܩܶܐ
skale (f.) skeleton ܣܟܰܠܶܐ (ܐܰܬ݂)
ṣadro breast, chest ܨܰܕܪܐ
ṣawco (f.), Pl. ṣawcoṯe finger ܨܰܘܥܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ
šabṯo week ܫܰܒܬ݂ܐ
šëkël kind ܫܷܟܷܠ
šmoco hearing ܫܡܳܥܐ
štoyo drinking ܫܬܳܝܐ
šurone walls ܫܘܪܳܢܶܐ
šušefo (f.) scarf ܫܘܫܶܦܐ (ܐܰܬ݂)
tarte kore tow times ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ
ṭafroṯe nails ܛܰܦܪܳܬ݂ܶܐ
ṭcomo tasting ܛܥܳܡܐ
ucdo now ܐܘܥܕܐ
wariḏe muscles ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ
woliṯo function ܘܳܠܝܬ݂ܐ
zcuro young boy ܙܥܘܪܐ
zcurto young girl ܙܥܘܪܬܐ