The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

ܒܰܝܬܐ
ܒܰܝܬܐ
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܟܷܬܠܰܗ ܐܰܪܒܥܐ ܢܰܥܝܡܶܐ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܥܰܘܳܕܶܐ ܢܶܐ ܘܟܳܝܷܬܘܝ ܒܒܰܝܬܐ ܒܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ.
ܥܰܠ ܕܝ ܟܷܪܶܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ ܥܶܠܰܝܬܐ ܝܐ، ܟܐܷܒܥܝ ܙܰܘܢܝ ܒܰܝܬܐ ܐܰܘ ܡܰܥܰܡܪܝ ܒܰܝܬܐ.
ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ ܐܘ ܪܷܥܝܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܥܰܠ ܬܷܥܡܝܪܐ ܕܒܰܝܬܐ.
Bayto 
I iqarṯo d Be Marawge këtla arbco nacime. The Be Marawge family has four children.
I Saro w u Aday cawode ne w koyëtwi b bayto b Amsterdam. Saro and Aday work and live in a house in Amsterdam.
Cal di këre du bayto celayto yo, këbci zawni bayto aw macamri bayto. Because the rent is high they want to buy or build a house.
Bi ḥarayto markawwe u rëcyonaṯṯe cal tëcmiro d bayto. In the end they have decided to build a house.
ܒܰܝܬܐ ܚܰܬ̣ܐ
ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܟܘܪܟ݂ܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܕܡܰܥܰܡܪܝ.
ܟܰܪܝܟ݂ܝ ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ، ܡܩܰܦܰܠܠܶܗ ܐܰܪܥܐ ܒܷܚܕ݂ܐ ܡܰܫ ܫܰܘܬܼܳܬ̣ܶܐ ܚܰܬ݂ܶܐ ܕܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ.
ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܐܰܙܙܷܢ ܓܰܒ ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ ܘܐܰܒܝܥܝ ܡܶܢܶܗ ܕܪܳܫܰܡ ܦ̇ܠܰܢ ܕܒܰܝܬܐ ܠܰܫܰܢܰܝܝܶܗ.
ܐܘ ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ ܪܫܷܡܠܶܗ ܦ̇ܠܰܢ ܕܒܰܝܬܐ ܐܰܠܠܶܗ ܟ݂ܘܕ ܐܰܒܝܥܝ.
ܡܰܚܘܶܠܶܗ ܐܘ ܦ̇ܠܰܢ ܐܰܠܠܶܗ ܘܫܪܷܚܠܶܗ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܪܫܷܡܠܶܗ:
ܐܝ ܪܰܒܘܬ݂ܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ، ܐܰܩ ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ، ܐܝ ܓܰܢܬ݂ܐ، ܐܰܫ ܫܰܒܳܟܶܐ، ܐܘ ܡܰܛܒܰܟ݂، ܐܝ ܬܘܘܰܠܶܬ، ܐܘ ܒܰܐܢܝܐ ܘܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܠܳܙܰܡܘܰܐ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܪܰܕ݂ܷܢ ܥܰܠ ܐܘ ܦ̇ܠܰܢ، ܐܰܙܙܷܢ ܠܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܕܛܷܠܒܝ ܦܣܳܣܐ ܠܘ ܬܷܥܡܝܪܐ.
ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܣܬܶܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܟܘܪܟ݂ܝ ܥܰܠ ܫܷܪܟܶܐ ܕܘ ܬܷܥܡܝܪܐ.
ܐܝ ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܝܰܪܚܐ ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ ܟ݂ܰܒܪܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ ܘܗܘܠܰܗ ܐܰܠܠܶܗ ܦܣܳܣܐ.
ܐܶܠܐ ܫܷܪܟܶܐ ܠܘ ܬܷܥܡܝܪܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ ܠܐ ܡܩܰܦܰܠܠܶܗ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܡܷܔܓ݂ܰܠܠܶܗ ܘܡܒܰܝܙܰܪܪܶܗ ܥܰܡ ܫܷܪܟܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܩܰܦܰܠܠܶܗ ܚܕ݂ܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܗܷܢܢܶܐ ܘܐܝ ܫܷܪܟܶܐ ܐܰܬ݂ܷܢ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܐܰܙܙܷܢ ܕܷܡܢܰܩܷܢ ܐܘ ܡܰܬܷܪܝܰܠ ܕܘ ܬܷܥܡܝܪܐ.
ܡܢܰܩܰܠܠܶܗ ܐܰܟ ܟܶܦܶܐ، ܐܰܫ ܫܰܒܳܟܶܐ، ܐܝ ܒܳܝܰܐ، ܐܘ ܟܰܓ݂ܰܬ ܘܓ݂ܶܪ ܡܶܕܳܢܶܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝ ܫܷܪܟܶܐ ܡܫܰܪܶܠܰܗ ܒܘ ܬܷܥܡܝܪܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ. ܫܰܦܷܥ ܡܷܕܕܶܐ ܕܫܰܬܐ ܐܘ ܒܰܝܬܐ ܥܰܡܷܪ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܡܰܠܰܘܫܝ ܐܘ ܒܰܝܬܐ. ܠܐ ܫܰܦܷܥ ܝܰܪܚܐ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܢܩܝܠܰܗ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܚܰܬ݂ܐ.
Bayto ḥaṯo A New House
I Saro w u Aday mšaralle d kurxi cal arco d macamri. Saro and Aday started to look around for a lot to build on.
Karixi harke w tamo mqafalle arco bë ḥḏo maš šawṯoṯe ḥaṯe d Amsterdam. They looked here and there and they found a lot in one of the new neighbourhoods of Amsterdam.
B zabno karyo azzën gab aršitakt w abici mene d rošam plan d bayto lašanayye. A short time later they went to see an architect and asked him to draw the plan of a house for them.
U aršitakt ršëmle plan d bayto alle xud abici. The architect drew a plan of a house for them according to their wishes.
Maḥwele u plan alle w šrëḥle u mede dë ršëmle: He showed them the plan of the house and explained it to them:
i rabuṯo du bayto, aq qeloyoṯe, i ganṯo, aš šaboke, u maṭbax, i tuwalet, u banyo w kul mede d lozamwa. The size of the house, the rooms, the garden, the windows, the kitchen, the toilet, the bathroom and anything else needed.
I Saro w u Aday bëṯër me d raḏën cal u plan, azzën li baladiye d ṭëlbi fsoso lu tëcmiro. After Saro and Aday agreed about the plan, they went to the municipality to ask for a building permission.
B cayni zabno ste mšaralle d kurxi cal šërke du tëcmiro. At the same time they started looking for a construction company.
I baladiye b zabno d yarḥo madcarla xabro aclayye w hula alle fsoso. The municipality responded within a month and gave them permission.
Elo šërke lu tëcmiro xayifo lo mqafalle, miḏe d mëjġalle w mbayzarre cam šërkat ġalabe. Bi ḥarayto mqafalle ḥḏo. But they could not find a building company quickly, because they talked and negotiated with many companies. In the end they found one.
Bëṯër me d hënne w i šërke aṯën lë ḥḏoḏe, i Saro w u Aday azzën dë mnaqën u matëryal du tëcmiro. After they and the company came to an agreement, Saro and Aday went to search for the building material.
Mnaqalle ak kefe, aš šaboke, i boya, u kaġat w ġer medone. They made their choices about the bricks, the windows, the paint, the wall paper and other things.
Hawxa i šërke mšarela bu tëcmiro du bayto. Šafëc mëdde d šato, u bayto camër. This is how the company started to build the house. After a year, the house was built.
Bëṯër mšaralle d malawši u bayto. Lo šafëc yarḥo i iqarṯo d Be Marawge nqila lu bayto ḥaṯo. Then they started decorating the house. Within one month the family of Be Marawge moved into the new house.