The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Vocabulary
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
aḏëcno I (m.) knew, I (m.) recognized ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ
ašër honestly ܐܰܫܷܪ
i aṯtayḏi my wife ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ
aṯto wife ܐܰܬ݂ܬܐ
aydarbo how? ܐܰܝܕܰܪܒܐ
aydarbo hatu? how are you (pl.) doing? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬܘ؟
b šayno hello (answer to greeting of someone else) ܒܫܰܝܢܐ
bu in (preposition + article m.sg.) ܒܘ
bayto (m.) home ܒܰܝܬܐ
u cwodayḏe his work ܐܘ ܥܘܳܕܰܝܕ݂ܶܗ
cwodo work ܥܘܳܕܐ
ëšmi my name ܐܷܫܡܝ
ëšmo name ܐܷܫܡܐ
fëš bë šlomo see you (sg.) again (says person leaving) ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ
friši they separated ܦܪܝܫܝ
ġalabe very, very much, many, much, often ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ
harke here ܗܰܪܟܶܐ
hat you (sg.) ܗܰܬ
hatu you (pl.) ܗܰܬܘ
haṯe this (f.) ܗܰܬ݂ܶܐ
hërgo lesson ܗܷܪܓܐ
kibi I can ܟܝܒܝ
kocawdat you (sg.) work ܟܳܥܰܘܕܰܬ
kocowadno I (m.) work ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ
kokurxina we walk around ܟܳܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ
komëlfat you (sg.) teach ܟܳܡܷܠܦܰܬ
komolafno I (m.) teach ܟܳܡܳܠܰܦܢܐ
kosaymitu you (pl.) make ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ
koṯat you (sg.) come ܟܳܐܬ݂ܰܬ
koṯeno I (m.) am coming ܟܳܐܬ݂ܶܢܐ
kulle they all ܟܘܠܠܶܗ
lë ḥḏoḏe to one another ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
lo no, not ܠܐ
lux for you (preposition + object suffix) ܠܘܟ݂
malfono teacher (m.) ܡܰܠܦܳܢܐ
malfoniṯo teacher (f.) ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ
mayko from where? ܡܰܝܟܐ
mën what? ܡܷܢ
mšayalno (that) I (m.) ask ܡܫܰܝܰܠܢܐ
mu from (preposition + article m.sg.) ܡܘ
na we are (copula 1.pl.) ܢܰܐ
no I am (copula 1.sg.) ܢܐ
ono I ܐܳܢܐ
šubqono excuse me ܫܘܒܩܳܢܐ
šlomo Hello (first person to greet) ܫܠܳܡܐ
šuqo (f.) shopping centre ܫܘܩܐ (ܐܰܬ݂)
tawdi thank you! ܬܰܘܕܝ
ṭawwo fine (m.sg.) ܛܰܘܘܐ
ṭawwe fine (pl.) ܛܰܘܘܶܐ
xud like, such as ܟ݂ܘܕ
yo he is/she is (copula 3.sg.) ܝܐ