The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Vocabulary
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
abxu In you (preposition b- + object suffix 2.Pl.) ܐܰܒܟ݂ܘ
acme with him (preposition cam + object suffix 3.m.Sg.) ܐܰܥܡܶܗ
arco (f.) ground, earth; here: lands, field ܐܰܪܥܐ (ܐܰܬܼ)
arcoṯe here: land, fields ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ
asiruṯo contact ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ
aṯitu (that) you (pl) have come ܐܰܬ݂ܝܬܘ
ayko? Where? ܐܰܝܟܐ
ayna mënne? Which one of them? ܐܰܝܢܰܐ ܡܷܢܢܶܗ؟
b šayno welcome ܒܫܰܝܢܐ
b šayno aṯitu most welcome ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܬ݂ܝܬܘ
bayṭar vet ܒܰܝܛܰܪ
ceze goats ܥܶܙܶܐ
cezo (f.) goat ܥܶܙܐ (ܐܰܬܼ)
cëbrina (that) go inside, enter ܥܷܒܪܝܢܰܐ
cmara (f.) building (sg.) ܥܡܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ)
cwone sheep (pl.) ܥܘܳܢܶܐ
cwono (f.) sheep ܥܘܳܢܐ (ܐܰܬܼ)
dawarto farmer (f.) ܕܰܘܰܪܬܐ
dawore farmers ܕܰܘܳܪܶܐ
daworo farmer ܕܰܘܳܪܐ
dëṯxu your ܕܷܬ݂ܟ݂ܘ
diḏan our ܕܝܕ݂ܰܢ
ëzzën (that) they go ܐܷܙܙܷܢ
falqo part ܦܰܠܩܐ
fṣiḥina we have enjoyed ܦܨܝـܚـܝܢܰܐ
fṣiḥuṯo happiness ܦܨܝـܚـܘܬ݂ܐ
ftile heyballs ܦܬܝܠܶܐ
gabayna here: to us ܓܰܒܰܝܢܰܐ
gaban here: to us ܓܰܒܰܢ
gḏayto chicken ܓܕ݂ܰܝܬܐ
gelo grass ܓܶܠܐ
gyoṯe chickens ܓܝܳܬ݂ܶܐ
howalxu (that) you have ܗܳܘܰܠܟ݂ܘ
ḥaqlo (f.) field ܚܰܩܠܐ (ܐܰܬܼ)
ḥaqloṯe fields ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ
ḥayewën animals ܚܰܝܶܘܷܢ
ḥaylo here: good health ܚܰܝܠܐ
ḥeḏora around her, around it ܚܶܕ݂ܳܪܰܗ
ḥmore donkeys ܚܡܳܪܶܐ
ḥmoro donkey ܚܡܳܪܐ
ḥzalle they saw ܚܙܰܠܠܶܗ
ḥzalxu you (pl.) saw ܚܙܰܠܟ݂ܘ
ḥzire pigs ܚܙܝܪܶܐ
ḥziro pig ܚܙܝܪܐ
ilone trees ܐܝܠܳܢܶܐ
ilono tree ܐܝܠܳܢܐ
kalbe dogs ܟܰܠܒܶܐ
kalbo dog ܟܰܠܒܐ
karme vineyards ܟܰܪܡܶܐ
këmmitu you (pl.) say ܟܐܷܡܡܝܬܘ
këtwa there was ܟܷܬܘܰܐ
këtxu you (pl.) have ܟܷܬܟ݂ܘ
këzze he goes ܟܐܷܙܙܶܗ
kocayši they live ܟܳܥܰܝܫܝ
koḥëlwina we milk ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ
koḥoyar here: he takes care ܟܳܚܳـܝܰܪ
koḥozitu you (pl.) see ܟܳܚܳܙܝܬܘ
kokënšina we sweep ܟܳܟܷܢܫܝܢܰܐ
komacalfina we feed ܟܳܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ
komaḥke he tells ܟܳܡܰܚܟܶܐ
komarno I (m.) say ܟܳܐܡܰܪܢܐ
komašafcina we spend (time) ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ
koqorina here: we call ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ
kosaymina we make / do ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ
kosaymitu you (pl.) do ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ
košofac here: spend (a day) ܟܳܫܳܦܰܥ
kotëcbi they work hard ܟܳܬܷܥܒܝ
koṭëlbina we ask, request ܟܳܛܷܠܒܝܢܰܐ
koṯina we are coming ܟܐܬ݂ܝܢܰܐ
koyawle (that) he gets ill ܟܳܝܰܘܠܶܗ
kurxina (that) we wander around ܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ
kušoro success ܟܘܫܳܪܐ
laqën b they met (with) ܠܰܩܷܢ ܒـ
latne they are not ܠܰܬܢܶܐ
latte they do not have ܠܰܬܬܶܗ
makinat machinery ܡܰܟܝܢܰܬ
marca pasture ܡܰܪܥܰܐ
mazracto farm ܡܰܙܪܰܥܬܐ
mërle he said ܡܷܪܠܶܗ
mšarina (that) we start ܡܫܰܪܝܢܰܐ
nacime children ܢܰܥܝܡܶܐ
qaḥwa coffee ܩܰܚܘܰܐ
qamayto first ܩܰܡܰܝܬܐ
rwëḥto wide (f.Sg.) ܪܘܷܚܬܐ
sawal livestock ܣܰܘܰܠ
sësye horses ܣܷܣܝܶܐ
sësyo horse ܣܷܣܝܐ
sidan with us ܣܝܕܰܢ
sṭabël stable ܣـܛܰܒܷܠ
sṭabile stables ܣـܛܰܒܝܠܶܐ
šafico here: spent (the visit) ܫܰܦܝܥܐ
šotina (that) we drink ܫܳܬܝܢܰܐ
štayu! drink! (pl.) ܫܬܰܝܘ
štoyo drinks ܫܬܳܝܐ
šuġlone d lawġël housework ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܠܰܘܓܷ݂ܠ
šwolo question ܫܘܳܠܐ
tarte kore two times ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ
tawroṯe cows ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ
tërto cow ܬܷܪܬܐ
tëšmëšto service ܬܷܫܡܷܫܬܐ
toxu! come! (pl.) ܬܳܟ݂ܘ
traktor tractor ܬܪܰܟܬܳܪ
u maṯyaṯxu your (pl.) coming, your (pl.) visit ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ
u yawmayḏan our day ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ
u ytowayḏan our living space ܐܘ ܝܬܳܘܰܝܕ݂ܰܢ
uxli (that) they eat ܐܘܟ݂ܠܝ
wolyoṯe tasks ܘܳܠܝܳܬ݂ܶܐ
zarocuṯo agriculture ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ
zminuṯo invitation ܙܡܝܢܘܬ݂ܐ
zoyudo mostly ܙܳܝܘܕܐ
zyara (f.) visit ܙܝܰܪܰܐ (ܐܰܬܼ)