The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises
1. Read this lesson one more time aloud.
2. Learn these words.
saca / šocṯo clock, hour, watch ܣܰܥܰܐ ܆ ܫܳܥܬ݂ܐ
zabno time ܙܰܒܢܐ
falgo half ܦܰܠܓܐ
ruco quarter ܪܘܥܐ
daqqa / qaṭënto minute ܕܰܩܩܰܐ ܆ ܩܰܛܷܢܬܐ
daqqat / qaṭinoṯe minutes ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ
ṣaniye / rfofo second ܨܰܢܝـܝܶܐ ܆ ܪܦܳܦܐ
ṣaniyat / rfofe seconds ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ
noqëṣ less ܢܳܩܷܨ
adyawma today ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ
bnoyo counting ܒܢܳܝܐ
raqme numbers, digits ܪܰܩܡܶܐ
aṯmël yesterday ܐܰܬ݂ܡܷܠ
ramḥël tomorrow ܪܰܡܚܷܠ
ṣafro morning ܨܰܦܪܐ
falge d yawmo afternoon ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
caṣriye / ramšo evening ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܆ ܪܰܡܫܐ
lalyo night ܠܰܠܝܐ
adṣafro this morning ܐܰܕܨܰܦܪܐ
adfalge d yawmo this afternoon ܐܰܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
adcaṣriye this evening ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ
adlalyo tonight ܐܰܕܠܰܠܝܐ
3. What time is it? Answer in Surayt.

 

     
     
     
     
4. Write out the following numbers.
10 25
49 66
75 220
350 900
1.100 1.500
2.000 1.000.000
5. How many people live in the cities mentioned below? Write out the numbers in Surayt.
Mëḏyaḏ: 80.000 ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂: 80.000
Azëx: 27.000 ܐܰܙܷܟ݂: 27.000
Marde: 85.000 ܡܰܪܕܶܐ: 85.000
Zaxo: 350.000 ܙܰܟ݂ܐ: 350.000
Nṣiwën: 83.000 ܢܨܝܘܷܢ: 83.000
Qamëšlo: 390.000 ܩܰܡܷܫܠܐ: 390.000
Ḥasake: 352.000 ܚܰܣܰܟܶܐ: 352.000
Ninwe: 2.900.000 ܢܝܢܘܶܐ: 2.900.000
Urhoy: 526.000 ܐܘܪܗܳܝ: 526.000
Omiḏ: 950.000 ܐܳܡܝܕ݂: 950.000
6. Connect the partial sentences to form complete sentences.
1 Saca šwac 2 bëṯër me falge d yawmo 1 mšareli bu cwodo. ܡܫܰܪܶܠܝ ܒܘ ܥܘܳܕܐ. 1 ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ 2 ܣܰܥܰܐ ܫܘܰܥ 1
2 Saca arbac w falge 1 b ṣafro 2 aṯyono mu cwodo. ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ ܡܘ ܥܘܳܕܐ. 2 ܒܨܰܦܪܐ 1 ܣܰܥܰܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܦܰܠܓܶܗ 2
3 Saca tmone 5 yalëf az zabne 3 kodëmxi an nacime. ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ. 3 ܝܰܠܷܦ ܐܰܙ ܙܰܒܢܶܐ 5 ܣܰܥܰܐ ܬܡܳܢܶܐ 3
4 I Saro 6 kit 8 lu Gabriyel. ܠܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ. 8 ܟܝܬ 6 ܐܝ ܣܰܪܐ 4
5 U Gabriyel 8 zwënla saca 5 di saca. ܕܝ ܣܰܥܰܐ. 5 ܙܘܷܢܠܰܗ ܣܰܥܰܐ 8 ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ 5
6 B Amsterdam 3 caṣriye 6 mëlyun d noše. ܡܷܠܝܘܢ ܕܢܳܫܶܐ. 6 ܥܰܨܪܝـܝܶܐ 3 ܒܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ 6
7 Adyawma azzi 4 këtwayla 4 durošo gušmonoyo. ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ 4 ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ 4 ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܰܙܙܝ 7
8 Aṯmël i Saro 7 cam an nacime 7 li šuqo. ܠܝ ܫܘܩܐ 7 ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ 7 ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܐܝ ܣܰܪܐ 8
7. Place the correct letters (g - q - k / ܟ - ܩ - ܓ) in the gaps.
raqme numbers ܪܰܩܡܶܐ
qamoyo first (m.) ܩܰܡܳܝܐ
falgo half ܦܰܠـܓܐ
daqqa minute ܕܰܩܩܐ
noqës less ܢܳـܩܷܨ
kursi chair ܟܘܪܣܝ
falqo part ܦܰܠـܩܐ
koso glass ܟܳܣܐ
qliḏo key ܩܠܝܕ݂ܐ
qriṯo village ܩܪܝܬ݂ܐ
qelayto room ܩܶܠܰܝܬܐ
gušmo body ܓܘܫܡܐ
qrayto reading ܩܪܰܝܬܐ
garmo bone ܓܰܪܡܐ
kayiwo sick (m.Sg.) ܟܰܝـܝܘܐ
qanyo pen ܩܰܢܝܐ
gweto cheese ܓܘܶܬܐ
kṯowo book ܟܬ݂ܳܘܐ
kiso bag ܟܝܣܐ
gawiro married (m.Sg.) ܓܰܘܝܪܐ