The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

ܓܘܫܡܐ
ܓܘܫܡܐ
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ ܡܶܐ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܘܓܰܘܳܝܶܐ.
ܟܘܠ ܗܰܕܳܡܐ ܟܷܬܠܶܗ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܦܪܷܫܬܐ.
ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܘܓܰܘܳܝܶܐ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܟܳܛܳܪܷܢ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܥܳܘܰܕ.
ܚܰܐ ܡܰܗ ܗܰܕܳܡܰܢܝ ܕܗܳܘܶܐ ܟܰܝـܝܘܐ، ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܠܐ ܟܳܝܳܪܰܘ ܟ݂ܘܕ ܟܳܠܳܙܰܡ.
ܗܰܪܟܶܐ ܠܰܠܬܰܚ ܟܳܚܳܙܝܬܘ ܓܘܫܡܐ ܕܷܙܥܘܪܐ.
ܐܘܥܕܐ ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܰܝܢܰܐ ܢܶܐ ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
Gušmo
U gušmo du nošo rakiwo yo me hadome baroye w gawoye. The human body consists of internal organs and external parts.
Kul hadomo këtle woliṯo frëšto. Each organ and each part has a specific function.
Ah hadome baroye w gawoye komkamli ḥḏoḏe w koṭorën u gušmo cowad. The external parts and internal organs complete each other in order for the body to work.
Ḥa mah hadomani d howe kayiwo, u gušmo lo koyoraw xud kolozam. If one of these organs or parts is malfunctioning, the body does not develop as it should.
Harke laltaḥ koḥozitu gušmo dë zcuro. Here you see the body of a child.
Ucdo gëd ḥozina ayna ne ah hadome baroye du gušmo. Now we will see which are the external parts of the body.

1. rišo ܪܝܫܐ
2. sacro ܣܰܥܪܐ
3. foṯo ܦܳܬ݂ܐ
4. cayno / cayne, caynoṯe ܥܰܝܢܐ؛ ܥܰܝܢܶܐ، ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܐ
5. aḏno / aḏne, aḏnoṯe ܐܰܕ݂ܢܐ؛ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܐܰܕ݂ܢܳܬ݂ܶܐ
4. nḥiro ܢܚܝܪܐ
7. femo ܦܶܡܐ
8. qḏolo ܩܕ݂ܳܠܐ
9. katfo / katfoṯe ܟܰܬܦܐ؛ ܟܰܬܦܳܬ݂ܶܐ
10. ṣadro ܨܰܕܪܐ
11. druco / drucone ܕܪܘܥܐ؛ ܕܪܘܥܳܢܶܐ
12. caksuno ܥܰܟܣܘܢܐ
13. iḏo / iḏe, iḏoṯe ܐܝܕ݂ܐ؛ ܐܝܕ݂ܶܐ، ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ
14. gawo ܓܰܘܐ
15. ṣawco / ṣawcoṯe ܨܰܘܥܐ؛ ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ
16. caṭmo / caṭmoṯe ܥܰܛܡܐ؛ ܥܰܛܡܳܬ݂ܶܐ
17. barko / barkoṯe ܒܰܪܟܐ؛ ܒܰܪܟܳܬ݂ܶܐ
18. saqo / saqe ܣܰܩܐ؛ ܣܰܩܶܐ
19. raġlo / raġle, raġloṯe ܪܰܓ݂ܠܐ؛ ܪܰܓ݂ܠܶܐ، ܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܶܐ
20. carquwo ܥܰܪܩܘܘܐ
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ ܡܶܐ ܒܰܣܪܐ، ܓܰܪܡܶܐ، ܓܰܠܕܐ، ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ ܘܐܰܕܡܐ.
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܟܳܡܝܦܰܠܰܓ݂ ܠܐܰܪܒܥܐ ܦܰܠܩܶܐ ܪܝܫܳܝܶܐ: ܪܝܫܐ، ܓܰܘܐ، ܕܪܘܥܳܢܶܐ ܘܪܰܓ݂ܠܶܐ.
ܗܰܢܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܡܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܪܰܟܘܬܐ ܝܐ. ܕܠܐ ܡܶܢܰܗ ܠܰܝܬ ܚܰܝܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܗܝـܝܰܐ ܟܐܒܐ ܚܰܝܠܐ ܠܰܘ ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ.
ܐܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܟܳܢܷܛܪܝ ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܶܐ (ܐܳܪܓܰܢܶܐ) ܕܘ ܓܘܫܡܐ ܕܠܐ ܡܝܬܰܟܝܘܝ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܰܐ ܩܳܝܰܬ݂ ܒܕܘܟܬ݂ܐ.
ܐܘ ܓܰܠܕܐ ܫܷܟܷܠ ܕܫ̰ܰܟܶܬ ܝܐ ܥܰܠ ܐܘ ܓܘܫܡܐ. ܟܳܢܳܛܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܡܰܟ ܟܶܘܶܐ.
ܠܰܘܓ݂ܷܠ ܕܘ ܪܝܫܐ ܟܝܬ ܡܘܚܐ.
ܐܘ ܡܘܚܐ ܟܳܡܕܰܒܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܟܘܠܶܗ. ܒܘ ܪܝܫܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܬܰܪܬܶܐ ܥܰܝܢܶܐ، ܬܰܪܬܶܐ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܢܚܝܪܐ ܘܦܶܡܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܐܬ݂ܷܢ ܐܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ ܘܐܰܪ ܪܰܓ݂ܠܶܐ.
ܐܘ ܢܳܫܐ ܟܷܬܠܶܗ ܚܰܡܫܐ ܪܷܓ݂ܫܶܐ: ܚܙܳܝܐ ܒܰܥ ܥܰܝܢܶܐ، ܫܡܳܥܐ ܒܰܢ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܢܩܳܚܐ ܒܘ ܢܚܝܪܐ، ܓܝܳܫܐ ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ ܘܛܥܳܡܐ ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ.
ܠܰܫܰܢ ܕܘ ܓܘܫܡܐ ܥܳܘܰܕ ܛܰܘܘܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܳܪܐ، ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܘܒܘ ܫܬܳܝܐ، ܘܒܘ ܠܘܳܫܐ.
U gušmo me larwal Outside Human Body Parts
U gušmo du nošo rakiwo yo me basro, garme, galdo, wariḏe w admo. The human body consists of flesh, bones, skin, muscles and blood.
U gušmo komifalaġ l arbco falqe rišoye: rišo, gawo, drucone w raġle. The body can be divided into four main parts: head, abdomen, arms and legs.
Hani cam ḥḏoḏe komkamli i skale du gušmo. Together, these form the skeleton of the body.
I skale du nošo mag garme rakuto yo. Dlo mena layt ḥaye, miḏe d hiya kobo ḥaylo law wariḏe. The human skeleton is built from bones. Without it there is no life because it supports the muscles.
Ag garme konëṭri ah hadome gawoye (organe) du gušmo dlo mitakiwi inaqla d ḥa qoyaṯ b dukṯo. The bones protect the internal organs of the body so that they will not be hurt if one falls down somewhere.
U galdo šëkël d čaket yo cal u gušmo. Konoṭar u gušmo mak kewe. The skin functions as a jacket of the body. It protects the body against diseases.
Lawġël du rišo kit muḥo. Inside the head is the brain.
U muḥo komdabar u gušmo kule. Bu rišo me larwal koḥozina tarte cayne, tarte aḏne, nḥiro w femo. The brain controls the whole body. In the head, from the outside, we can see two eyes, two ears, a nose and a mouth.
Bëṯër koṯën an iḏe w ar raġle. Then there are the hands and the feet.
U nošo këtle ḥamšo rëġše: ḥzoyo bac cayne, šmoco ban aḏne, nqoḥo bu nḥiro, gyošo ban iḏe w ṭcomo bu lišono. A human being has five senses: sight with the eyes, hearing with the ears, smell with the nose, touch with the hands and taste with the tongue.
Lašan du gušmo cowad ṭawwo kolozam d howina le ġalabe moro, bu muklo, w bu štoyo, w bu lwošo. In order for the body to function well, we will have to take care of it very well, with food, with water and with clothing.