The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

ܣܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
ܣܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܥܘܳܕܐ ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
ܫܠܳܡܐ ܚܰܒܷܒܬܐ، ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܝ ܣܰܪܐ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܒܠܶܒܐ ܬܘܝܪܳܝܐ ܡܷܪܠܰܗ، ܒܫܰܝܢܐ.
ܩܰܝ؟ ܡܷܢ ܟܝܬ؟ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ.
ܡܰܝܟܐ ܟܐܷܕ݂ܥܳܢܐ، ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ. ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܰܐܚܘܢܝ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܡܷܪܠܰܗ ܐܰܚܘܢܰܟ݂ ܟܰܝـܝܘܐ ܝܐ.
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܷܪܠܶܗ، ܗܰܢܐ ܠܰܬܝܐ ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܘ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ ܝܰܩܘܪܐ.
ܟܳܘܶܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ. ܠܐ ܡܷܚܙܳܢܰܬ، ܬܰܟ݂ ܡܬܰܠܦܢܝܢܰܐ، ܚܳܙܝܢܰܐ ܡܷܢ ܟܷܬܠܶܗ.
Su Taxtor At the Doctor's
B ḥa yawmo bëṯër mu cwodo aṯi u Aday lu bayto. One day after work, Aday came home.
“Šlomo, ḥabёbto!” mërle u Aday li Saro. “Hello my love!” Aday said to Saro.
I Saro b lebo twiroyo mërla, “b šayno!”. Saro said with a sad voice, “Hello”
“Qay? Mën kit? kul mede ṭawwo yo?” mšayele u Aday. Aday asked, “Why? What is wrong? Is everything alright?”
“Mayko këḏcono,“ mërla i Saro. ”I aṯto d aḥuni Abrohёm, i Šušan, mtalfanla me Mëḏyaḏ w mërla ‘aḥunax kayiwo yo!’” Saro said, “I don’t know. The wife of my brother Abrohёm, Šušan, called from Midyat and said: ‘your brother is ill.’”
U Aday mërle, “hano latyo ṭebo mafaṣḥono. Elo bu ḥaylo d Aloho latyo mede yaquro. Aday said, “This is not happy news. However, I hope that it is not something serious.
Kowe d howe mede xayifo. Lo mëḥzonat, tax mtalfnina, ḥozina mën këtle.” It may be something easy to heal. Do not be sad. Let us call and learn what he has.”
ܣܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
ܩܰܝܷܡ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܬܰܠܦܰܢ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܟܳܡܫܰܝܰܠ ܥܰܠ ܐܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܶܗ.
ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܶܗ ܟܐܷܡܡܐ: ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܡܩܰܘܡܐ ܥܰܠ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
ܗܝـܝܶܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ: ܐܰܫܷܪ ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ ܒܪܘܚܝ ܕܠܰܬܢܐ ܛܰܘܘܐ، ܪܝܫܝ ܟܳܢܳܩܰܪ، ܠܶܒܝ ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ، ܟܷܬܠܝ ܚܷܡܬܐ ܘܓܘܫܡܝ ܟܘܠܶܗ ܟܳܡܰܪܥܰܠ.
ܐܶ، ܕܗܳܘܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܐܒܰܥ ܕܐܷܙܙܘܟ݂ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ، ܡܷܪܠܝ ܠܶܗ.
ܐܶ ܗܰܘܟ݂ܰܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܡܬܰܘܒܰܠ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ. ܗܝܘ ܐܶܠܶܗ ܕܰܪܡܳܢܶܐ، ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ ܘܫܷܪܘܒ.
ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܷܬ݂ܢܳܚܰܬ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܡܶܐ ܐܘܥܕܐ ܠܫܰܒܬ݂ܐ ܠܐ ܢܰܝܷܚܠܶܗ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܝܬܰܕܥܰܪ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ.
ܟܰܠܶܗ ܐܘܥܕܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܡܙ̰ܝܕܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܬܰܟ݂ܬ.
ܟܝܒܝ ܡܷܔܓ݂ܰܠܢܐ ܐܰܥܡܶܗ؟ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ. ܐܶ، ܐܶ.
ܫܠܳܡܐ ܐܰܒܪܳܗܷܡ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟
ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܕܰܝ، ܟܰܠܰܗ ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܰܚܟܶܠܰܗ ܒܶܐ ܡܷܢ ܗܰܘܝ ܐܰܥܡܝ، ܟܐܡܰܪ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
ܗܘܰܝ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܘܟ݂ ܘܐܰܠܳܗܐ ܐܳܒܶܐ ܠܘܟ݂ ܚܘܠܡܳܢܐ ܛܰܘܘܐ، ܟܐܡܰܪ ܐܘ ܐܰܕܰܝ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܫܰܒܬ݂ܐ ܐܝ ܣܰܪܐ  ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܒܶܐ ܐܰܒܪܳܗܷܡ. ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܐܰܚܘܢܰܝܕ݂ܰܗ ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܘܝ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ؟
ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܷܪܠܰܗ: ܗܰܝܡܷܢ ܗܶܫ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܡܬܰܘܒܰܠ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ. ܐܶ، ܡܷܢ ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ؟ ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܥܰܝܰܢ ܛܰܘܘܐ ܡܚܰܘܰܠ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ. ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܫܘܫܰܢ.
ܬܰܡܐ ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ ܟܝܬ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂. ܟܐܒܰܥ ܦܰܝܫܰܬ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܪܰܡܚܷܠ ܡܷܢ ܟܝܒܰܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܠܘܟ݂.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܬ݂ܝܐ ܥܰܡܫܝܪܰܐ ܘܡܰܘܒܶܠܰܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܰܥܡܰܗ ܠܩܶܠܰܝܬܐ ܚܪܶܬܐ. ܕܰܡܷܟ݂ ܒܪܰܡܫܷܠ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
ܐܰܕܨܰܦܪܐ ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܣܝܕܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ ܠܶܗ: ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܐ ܠܘܟ݂ ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܟܳܡܰܫܷܪܢܐ ܒܰܚ ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܰܢܝ ܐܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂ ܓܷܕ ܗܳܘܷܢ ܛܰܘܬܷܪ.
ܐܶ ܗܰܘܟ݂ܰܐ، ܡܷܕܠܰܢ ܐܰܚ ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ ܘܕܰܥܝܪܝܢܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
ܟܝܒܝ ܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ ܐܰܥܡܶܗ؟ ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ.
ܐܶ، ܟܰܠܶܗ ܡܷܕܠܰܟ݂ ܝܐ.
ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ ܟܰܟܐ؟
ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܟܳܘܶܢܐ ܛܰܘܬܷܪ. ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ، ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ، ܚܘܠܡܳܢܐ ܛܰܘܘܐ. ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ.
Su Taxtor At the Doctor’s
Qayëm u Aday komtalfan l Mëḏyaḏ w komšayal cal u barёḥmayḏe. Aday then calls Midyat and asks about his brother-in-law.
I aṯto du barёḥmayḏe këmmo: “Aṯmël mqawmo cal u Abrohëm. The wife of his brother-in-law says, “Yesterday Abrohëm got ill.
Hiye mërle li: ‘Ašër komaḥësno b ruḥi d latno ṭawwo, riši konoqar, lebi komigawlac, këtli ḥëmto w gušmi kule komarcal.’ He said to me, ‘I actually do not feel well, I have a headache, I feel nauseous, I have a fever and my body is shivering.’
‘E, d howe hawxa kobac d ëzzux lu taxtor,’ mërli le. I said to him, ‘Yes, if that is how you feel, you should visit the doctor.’
“E hawxa. Bëṯër me falge d yawmo mtawbal lu taxtor. Hiw ele darmone, ḥappoṯe w šërub. That is how he was brought to the doctor in the afternoon. He was given medication, tablets and syrup.
Mir ele, ‘kolozam mëṯnoḥat. iḏa me ucdo l šabṯo lo nayëḥle, kolozam mitadacar naqla ḥreto lu taxtor.’ He was told, ‘you have to rest. If you do not get better in a week, you should be brought back.’
Kale ucdo bu bayto mžido cal u taxt.” He is now at home laying on the bed.”
”Kibi mëjġalno acme?” Mërle u Aday. “E, e.”. “Can I talk to him?”, asked Aday. “Yes, of course!”
“Šlomo Abrohëm, aydarbo hat?” “Hello Abrohëm, how are you?”
“Tawdi ġalabe Aday, kala i Šušan maḥkela be mën hawi acmi,” Komar u Abrohëm. “Thank you very much Aday, Šušan has already told you what happened to me”, Abrohëm says.
“Hway moro l ruḥux w Aloho obe lux ḥulmono ṭawwo”, Komar u Aday. “Take care of yourself, hopefully you will be better soon”, Aday says.
Bëṯër b šabto i Saro mtalfanla naqla ḥreto l be Abrohёm. Mšayela i aṯto du aḥunayḏa, be aydarbo hawi u Abrohëm? After a week Saro called Abrohёm‘s family again. She asked her sister-in-law how Abrohёm is doing.
I Šušan mërla: “haymën heš hawxa yo. Aṯmël mtawbal naqla ḥreto lu taxtor.” “E, mën mir ele?” Mërla i Saro. Šušan said, ”to be honest, he is still the same. Yesterday he was brought to the doctor again.” Saro said, ”and, what was he told?”
“Bëṯër me dë mcayan ṭawwo, mḥawal lab beṯ krihe.” mërla i Šušan. ”After he was examined well, he was transferred to the hospital.” 
“Tamo mir ele ‘kit kefe bak kulyoṯayḏux! Kobac fayšat adlalyo harke d ḥozina ramḥël mën kiban saymina lux.’ “There he was told: ‘you have stones in your kidneys. You will have to stay here tonight. Tomorrow we will see what we can do for you.’
Bëṯër aṯyo camšira w mawbela u Abrohëm acma l qelayto ḥreto. Damëx bramšël bab beṯ krihe. Then a nurse came and took Abrohëm with her to a different room. Last night he slept in the hospital.
Adṣafro aṯi u taxtor side w mërle le: ‘Gëd obeno lux ḥappoṯe, miḏe d komašërno baḥ ḥappoṯani ak kulyoṯayḏux gёd howën ṭawtër.’ This morning the doctor came to see him and told him: ‘I will prescribe you tablets because I believe that these tablets will be helpful to your kidneys.’
E hawxa, mëdlan aḥ ḥappoṯe w dacirina lu bayto”. And so we took the tablets and returned home.”
“Kibi mëjġolono acme?” Mërla i Saro. “Can I talk to him?” Saro asked.
“E, kale mëdlax yo.” “Yes, here you have him.”
“Aydarbo hat kako?” “How are you brother?”
“Tawdi ġalabe, hedi hedi koweno ṭawtër,” mërle u Abrohëm. “Thank you very much, little by little I’m doing better,” Abrohëm said.
“Ġalabe ṭawwo,” mërla i Saro,” ḥulmono ṭawwo. Fëš bë šlomo”. Saro answered, “very good, get well soon. Bye.”