The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
3. Translate into Surayt.

good morning – good morning

brix ṣafro – brix ṭobo

ܒܪܝܟ݂ ܨܰܦܪܐ – ܒܪܝܟ݂ ܛܳܒܐ

I (m.) love you (f.)

koroḥamnax

ܟܳܪܳܚܰܡܢܰܟ݂

I (f.) love you (m.)

korëḥmallux

ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂

I (m.) would like you (f.) to marry me

Kobacno d gawrat li.

ܟܳܐܒܰܥܢܐ ܕܓܰܘܪܰܬ ܠܝ.

I (f.) would like to marry you (m.)

Këbcono d gawrallux.

ܟܷܐܒܥܳܢܐ ܕܓܰܘܪܰܠܠܘܟ݂.

What would you like?

Mën këbcat?

ܡܷܢ ܟܷܐܒܥܰܬ؟

What is it?

Mën yo?

 ܡܷܢ ܝܐ؟

That is not a problem.

Layt qëṭro.

ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ

the engagement day

U yawmo du ṭlobo

ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܛܠܳܒܐ

the wedding day

U yawmo di mëštuṯo

ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ

the engagement cross

U ṣlibo du nišan

ܐܘ ܨܠܝܒܐ ܕܘ ܢܝܫܰܢ

congratulations

Cal u xer / tahënyoṯe

ܥܰܠ ‌ܐܘ ܟ݂ܶܪ/ܬܰܗܷܢܝܳܬ݂ܶܐ
4. Find the answer in the text (16.1).

1. Mën koqëryo i Maryam w ayko?

Was studiert Maryam und wo?

1. ܡܷܢ ܟܳܩܷܪܝܐ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܰܝܟܐ؟

 

2. Ayko laqën i Maryam w u Yohannes bë ḥḏoḏe w ema?

Wo trafen sich Maryam und Johannes und wann?

2. ܐܰܝܟܐ ܠܰܩܷܢ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܐܶܡܰܐ؟

 

3. Ema mšaralle ar rëġše di ḥubo acmayye?

Wann begannen sie Gefühle für einander zu entwickeln?

3. ܐܶܡܰܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܐܰܪ ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܝ ܚܘܒܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ؟

 

4. Ayna mënne bi qamayto merle, koroḥamnax / korëḥmallux?

Wer von ihnen hat zuerst “ich liebe dich!” gesagt?

4. ܐܰܝܢܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܷܪܠܶܗ، ܟܳܪܳܚܰܡܢܰܟ݂\ ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂؟

 

5. Mën ṭlëbla i Maryam mu Yohannes cal u ṭlobo?

Was verlangte Maryam von Johannes bezüglich der Verlobung?

5. ܡܷܢ ܛܠܷܒܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܥܰܠ ܐܘ ܛܠܳܒܐ؟

 

6. Man sëmle wacdo cam ab be babe di Maryam?

Wer vereinbarte den Termin mit der Familie von Maryam?

6. ܡܰܢ ܣܷܡܠܶܗ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ؟

 

7. Mën mawbele u Yohannes acme lu ṭlobo?

Was nahm Johannes zur Verlobung mit?

7. ܡܷܢ ܡܰܘܒܶܠܶܗ ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܐܰܥܡܶܗ ܠܘ ܛܠܳܒܐ؟

 

8. Man mcalaqle u ṣlibo bë qḏola di Maryam?

Wer hing Maryam das Kreuz um den Hals?

8. ܡܰܢ ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ ܐܘ ܨܠܝܒܐ ܒܷܩܕ݂ܳܠܰܗ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ؟

 

9. Aydarbo šafëc u lalyo du ṭlobo?

Wie wurde der Verlobungsabend verbracht?

9. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܫܰܦܷܥ ܐܘ ܠܰܠܝܐ ܕܘ ܛܠܳܒܐ؟

 

5. Place the correct letters ( s – š – ṣ  / ܣ ܫ - ܨ ) in the gaps.

košotën

they drink

ܟܳܫܳܬܷܢ

rëġše

feelings

ܪܷܓ݂ܫܶܐ

asiruṯo

relationship

ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ

fayëš

he stayed

ܦܰܝܷܫ (ܓܰܘܪ)

madrašto

school, here: university

ܡܰܕܪܰܫܬܐ

šabṯo

week

ܫܰܒܬ݂ܐ

šuqo

street, shopping centre

ܫܘܩܐ

saymina

(that) we make

ܣܰܝܡܝܢܰܐ

štoyo

to drink (Inf.)

ܫܬܳܝܐ

šqile

he bought

ܫܩܝܠܶܗ (ܓܰܘܪ)

libo

cross

ܨܠܝܒܐ

ëšmo

name; little

ܐܷܫܡܐ

basimuṯo

sociable

ܒܰܣܝܡܘܬ݂ܐ

mašfacce

they spent

ܡܰܫܦܰܥܥܶܐ (ܣܓ)

štuṯo

wedding

ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ

luṯo

prayer

ܨܠܘܬ݂ܐ

6 DIALOGUE: Wedding plan
Ḥeḏoro d i mëštuṯo Wedding plan ܚܶܕ݂ܳܪܐ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ

Maryam: Yohannes, ema kiban saymina i mëštuṯayḏan?

Maryam: Yohannes, when can we celebrate our wedding?

ܡܰܪܝܰܡ: ܝܳܗܰܢܢܶܣ، ܐܶܡܰܐ ܟܝܒܰܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ؟

Yohannes: Komarno i mëštuṯo d huwyo bu qayṭo ṭawtër yo. Hat mën komëftakrat?

Yohannes: I think it is better if the wedding is in the summer. What do you think?

ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܟܐܡܰܪܢܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܕܗܘܝܐ ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܛܰܘܬܷܪ ܝܐ. ܗܰܬ ܡܷܢ ܟܳܡܷܦܬܰܟܪܰܬ؟

Maryam: E, hawxa yo. Elo qamayto kolozam lan bayto.

Maryam: Yes, that is right. But first we need a home.

ܡܰܪܝܰܡ: ܐܶ، ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܐܶܠܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܠܰܢ ܒܰܝܬܐ.

Yohannes: E e, hawo meqëm me kul mede.

Yohannes: Yes, sure that is most important.

ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܐܶ، ܐܶ، ܗܰܘܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ.

Maryam: Qay lo komaydina ḥa mab bote d be babi b këre, hul d ḥozina ruḥan?

Maryam: Why don’t we rent one of my parents’ apartments until we settle?

ܡܰܪܝܰܡ: ܩܰܝ ܠܐ ܟܳܡܰܝܕܝܢܰܐ ܚܰܐ ܡܰܒ ܒܳܬܶܐ ܕܒܶܐ ܒܰܒܝ ܒܟܷܪܶܐ، ܗܘܠ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ؟

Yohannes: Hano rënyo ġalabe ṭawwo yo, gëd maqëbli?

Johannes: This is a very good idea. Would they agree?

ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܗܰܢܐ ܪܷܢܝܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ، ܓܷܕ ܡܰܩܷܒܠܝ؟

Maryam: këmmono e, inaqla d obina i këre.

Maryam: I think so, if we pay the rent.

ܡܰܪܝܰܡ: ܟܐܷܡܡܳܢܐ ܐܶ، ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܳܒܝܢܰܐ ܐܝ ܟܷܪܶܐ.

Yohannes: Ṭawwo, inaqlayo kiban ucdo mbaynina siqumo li mëštuṯo. Ḥa w tleṯi b ṭëbbax (31-08) di šataṯe, ṭawwo yo?

Yohannes: Good, then we can decide about a date for the wedding. What do you think of August 31st, this year?

ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܛܰܘܘܐ، ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܟܝܒܰܢ ܐܘܥܕܐ ܡܒܰܝܢܝܢܰܐ ܣܝܩܘܡܐ ܠܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ. ܚܰܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܒܛܷܒܒܰܟ݂ (31-08) ܕܝ ܫܰܬܰܬ݂ܶܐ، ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟

Maryam: Ġalabe ṭawwo. Këtlan hawxa zabno makëfyono dë mḥaḏrina ruḥan.

Maryam: Very good! Then we have sufficient time to prepare ourselves.

ܡܰܪܝܰܡ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ. ܟܷܬܠܰܢ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܙܰܒܢܐ ܡܰܟܷܦܝܳܢܐ ܕܷܡܚܰܕ݂ܪܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ.

Maryam: Lašan lo ṭocina mede, kiban ucdo saymina luḥo du ḥeḏoro.

Maryam: We can make a to-do list so we don’t forget anything.

ܡܰܪܝܰܡ: ܠܰܫܰܢ ܠܐ ܛܳܥܝܢܰܐ ܡܶܕܶܐ، ܟܝܒܰܢ ܐܘܥܕܐ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܠܘܚܐ ܕܘ ܚܶܕ݂ܳܪܐ.

Yohannes: Xabrax yo, mëd qanyo w warqo w kṯaw.

Yohannes: You are right! Get a paper and a pen and write it down!

ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܟ݂ܰܒܪܰܟ݂ ܝܐ، ܡܷܕ ܩܰܢܝܐ ܘܘܰܪܩܐ ܘܟܬܰܘ.

Maryam w Yohannes: cisaqyoṯe, badle, fëṣṭan, muklo, ṣalon, zamore, dahole w zërnaye, sayome d warde, cito, qayaṣto, raḏayto, sayamto d kuḥlo, qart di mëštuṯo w luḥo daz zmine.

Maryam und Johannes: Wedding rings, suit, (wedding) dress, food,(wedding) hall, singers, drum and zurna, florists, church, hairdresser, car, makeup artist, invitation card, and a guest list.

ܡܰܪܝܰܡ ܘܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܥܝܣܰܩܝܳܬ݂ܶܐ، ܒܰܕܠܶܐ، ܦܷܣܛܰܢ، ܡܘܟܠܐ، ܨܰܠܳܢ، ܙܰܡܳܪܶܐ، ܕܰܗܳܠܶܐ ܘܙܷܪܢܰܝܶܐ، ܣܰܝܳܡܶܐ ܕܘܰܪܕܶܐ، ܥܝܬܐ، ܩܰܝܰܨܬܐ، ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ، ܣܰܝܰܡܬܐ ܕܟܘܚܠܐ، ܩܰܪܬ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܘܠܘܚܐ ܕܰܙ ܙܡܝܢܶܐ.

MaryamUcdo hani komakfën. Iḏa ṭacina mede, bëṯër gëd oṯe l bolan.

Maryam: This is sufficient for now. If we have forgotten something we will remember it later.

ܡܰܪܝܰܡ: ܐܘܥܕܐ ܗܰܢܝ ܟܳܡܰܟܦܷܢ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܛܰܥܝܢܰܐ ܡܶܕܶܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܒܳܠܰܢ.

Yohannes: Kobacno d qorina l zamore Holandoye ste.

Yohannes: I would also like to invite a Dutch band.

ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܟܐܒܰܥܢܐ ܕܩܳܪܝܢܰܐ ܠܙܰܡܳܪܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ ܣܬܶܐ.

Maryam: E xabrux yo, az zminayḏan xliṭe ne.

Maryam: Yes, you are right, our guests are mixed.

ܡܰܪܝܰܡ: ܐܶ ܟ݂ܰܒܪܘܟ݂ ܝܐ، ܐܰܙ ܙܡܝܢܰܝܕ݂ܰܢ ܟ݂ܠܝܛܶܐ ܢܶܐ.

Maryam: Ono ste këbcono mibarxina bi cito Suryayto.

Maryam: And I would like us to be married in the Syriac Orthodox Church.

ܡܰܪܝܰܡ: ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܕܡܝܒܰܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ.

Yohannes: E,e, šxwa bi cito Suryayto gëd mibarxina. Elo gëd howe ṭawwo d mitawmar ëšmo mi ṣluṯo bu Holandoyo ste.

Yohannes: Yes, sure we are getting married in the Syriac Orthodox Church. But it would be good if part of the ceremony could be in Dutch.

ܝܳܗܰܢܢܶܣ: ܐܶ، ܐܶ، ܫܟ݂ܘܰܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܓܷܕ ܡܝܒܰܪܟ݂ܝܢܰܐ. ܐܶܠܐ ܓܷܕ ܗܳܘܶܐ ܛܰܘܘܐ ܕܡܝܬܰܘܡܰܪ ܐܷܫܡܐ ܡܝ ܨܠܘܬ݂ܐ ܒܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܣܬܶܐ.

Maryam: Hawxa yo. Kolozam me meqëm mëjġolina cam u qašo.

Maryam: That is right. We have to speak to the priest in advance.

ܡܰܪܝܰܡ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ ܥܰܡ ܐܘ ܩܰܫܐ.

Maryam: Mucdo kolozam mšarina bu ḥeḏoro.

Maryam: We have to start the preparations now.

ܡܰܪܝܰܡ: ܡܘܥܕܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܫܰܪܝܢܰܐ ܒܘ ܚܶܕ݂ܳܪܐ.

7. Match the words with the images.

1.      cisaqyoṯe

1. ܥܝܣܰܩܝܳܬ݂ܶܐ

2.      badle

2. ܒܰܕܠܶܐ

3.      fëṣṭan

3. ܦܷܣܛܰܢ 

4.      zamore

4. ܙܰܡܳܪܶܐ

5.      dahole w zërnaye

5. ܕܰܗܳܠܶܐ ܘܙܷܪܢܰܝܶܐ

6.      luḥo daz zmine

6. ܠܘܚܐ ܕܰܙܡܝܢܶܐ

7.      warde

7. ܘܰܪܕܶܐ

8.      cito

8. ܥܝܬܐ

9.      qayaṣto

9. ܩܰܝܰܨܬܐ

10.  raḏayto

10. ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ

11.  kuḥlo

11. ܟܘܚܠܐ

12.  qart d mëštuṯo

12. ܩܰܪܬ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ

13.  ṣlibo

13. ܨܠܝܒܐ