The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

ܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܘ ܣܘܶܕ
ܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܘ ܣܘܶܕܐ
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܟܳܥܰܝܫܐ ܒܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ ܕܐܰܘܪܘܦ̇ܐ.
ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܙܰܝܪܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܡܕܰܘܡܐ.
ܒܚܰܐ ܪܰܡܫܐ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܩܰܪܰܪܪܶܗ ܕܷܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܘ ܥܶܕ݂ܐ ܐܰܕܫܰܬܐ ܒܘ ܣܘܶܕ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܳܫܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
Ceḏo zcuro bu Swed Christmas in Sweden
I Iqarṯo d be Marawge kocayšo b aṯrawoṯe mšaḥëlfe d Awrupa. The Be Marawge family lives in different European countries.
Ah hadome di iqarṯo me zabno l zabno kozayri ḥḏoḏe, lašan di asiruṯaṯṯe mdawmo. Family members visit each other from time to time in order to maintain their relationships.
B ḥa ramšo meqëm me ceḏo zcuro, i Saro w u Aday cam an nacime mqararre dë mcayḏi u ceḏo adšato bu Swed cam an nošaṯṯe: On an evening before Christmas, Saro, Aday and the children decided to celebrate this year’s Christmas with their family in Sweden.
ܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܘܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܘ ܣܘܶܕ
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܬܰܠܦܰܢ ܠܘ ܐܰܚܘܢܐ ܘܟܐܡܰܪ ܠܶܗ:
ܐܰܚܘܢܐ، ܐܝܕ݂ܰܐ ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ، ܟܐܷܒܥܝܢܰܐ ܒܘ ܥܶܕ݂ܰܢܐ ܙܰܝܪܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ.
ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܟܐܡܰܪ، ܐܰܫܷܪ ܟܐܡܰܪܢܐ ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ، ܐܶܠܐ ܓܷܕ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܶܐ ܠܐ ܡܥܰܝܰܪܪܶܗ ܡܶܕܶܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܓܶܕ ܡܰܕܥܰܪܢܐ ܟ݂ܰܒܪܐ ܐܰܥܠܘܟ݂.
ܛܰܘܘܐ ܟܐܡܰܪ ܐܘ ܐܰܕܰܝ.
ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܕܥܰܪ ܟ݂ܰܒܪܐ ܘܟܐܡܰܪ، ܐܰܚܘܢܐ ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ ܡܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ.
ܒܫܰܝܢܐ ܘܒܷܫܠܳܡܐ ܐܰܦ݁ܟ݂ܘ. ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܝܢܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝܢܰܐ ܒܘ ܥܶܕ݂ܐ.
ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܟܐܡܰܪ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܘܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ ܗܘܠ ܠܘ ܥܶܕ݂ܐ.
ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܕܐܷܙܙܷܢ ܒܫܰܒܬ݂ܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܒܘ ܫܩܳܠܐ ܕܰܕ ܕܷܫܢܶܐ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܕܰܡܬ݂ܐ ܘܠܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕܰܗ.
ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܫܩܷܠܠܶܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܰܢ ܐܰܒܢܶܐ ܕܘ ܥܰܡܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
ܡܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܣܬܶܐ ܥܰܝܢܝ ܡܶܕܶܐ ܣܷܡܡܶܗ ܟ݂ܕܝ ܥܰܕܶܐ ܕܟܝܬ ܓܰܒ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ.
ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܘܡܰܚܰܬܬܶܗ ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܬܰܚܬܰܗ.
ܬܪܶܐ ܝܰܘܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܘ ܥܶܕ݂ܐ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܪܰܘܝܟ݂ܐ ܒܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܘܐܰܙܙܰܗ ܠܘ ܣܘܶܕ.
ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ، ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܘ ܐܰܕܰܝ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܒܶܬ݂ ܛܰܘܣܐ ܕܷܣـܛܳܟܳܠܳܡ ܕܡܳܝܰܕܕܶܗ.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܦܨܝܚܐ ܘܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܒܘ ܫܠܳܡܐ ܕܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܝܰܘܡܶܗ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܟܘܠܠܶܗ ܠܘܷܫܫܶܗ ܫܰܦܝܪܐ ܘܐܰܙܙܷܢ ܠܝ ܥܝܬܐ.
ܡܷܪܪܶܗ ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܚܘܒܐ ܘܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܘܕܰܥܝܪܝ ܡܝ ܥܝܬܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܟ݂ܷܠܠܶܗ ܡܰܪܓܰܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܡܦܰܠܰܓ݂ܓ݂ܶܗ ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܢܰܦܝܩܝ ܠܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ، ܠܰܫܰܢ ܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܐܰܢ ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ ܚܪܢܶܐ ܣܬܶܐ.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܦܰܝـܝܫܐ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ ܚܰܬ݂ܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܕܰܥܝܪܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ، ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ.
Ceḏo zcuro w riša d šato bu Swed Christmas and New Year’s Eve in Sweden
U Aday komtalfan lu aḥuno w komar le: Aday calls his brother and tells him:
„Aḥuno, iḏa layt këlyono, këbcina bu ceḏano zayrina lxu.“ “Brother if it is not a problem we would like to visit you this Christmas.”
U aḥuno komar, „ašër komarno layt këlyono, elo gëd mšayalno an nacime be lo mcayarre mede dlo meni. Bëṯër gëd madcarno xabro aclux.“ His brother says, “Sure, that is not a problem but I will ask the children if they have not planned anything without me knowing. I will then get back to you with an answer.”
„Ṭawwo!“ komar u Aday. “Good!” Aday says.
Deri yawmo u Yacqub u aḥuno du Aday komadcar xabro w komar, „aḥuno layt këlyono mu maṯyaṯxu. The next day, Yacqub, the brother of Aday comes back with an answer and says, “Brother, it is not a problem if you come over.
B šayno w bë šlomo apxu. Gëd mëfṣoḥina ġalabe d ḥozina lxu baynoṯan bu ceḏo.“ You are most welcome. We look forward to seeing you with us during Christmas.“
„Tawdi ġalabe,“ komar u Aday „w fëš bë šlomo hul lu ceḏo.“ Aday says: “Many thanks, goodbye and see you at Christmas.“
Meqëm me d ëzzën b šabto i Saro w an nacime mšaralle bu šqolo dad dёšne. A week before leaving, Saro and the children started buying presents.
I Saro šqila dёšne li damṯo w lu barëḥmayḏa. Saro bought presents for her sister-in-law and for her brother-in-law.
An nacime šqëlle dёšne lan abne du cammaṯṯe. The children have bought presents for their cousins (father’s side).
Mu gabo ḥreno ste cayni mede sëmme, xdi cade d kit gab as Suryoye. The other side (of the family) did the same, following the tradition among Syriacs.
Markawwe i dawmo du ceḏo w maḥatte ad dёšne taḥta. They set up the Christmas tree and they put the presents under it.
Tre yawme meqëm mu ceḏo i iqarṯo d Be Marawge rawixo bi ṭayasto w azza lu Swed. Two days before Christmas, the Be Marawge family took the plane to Sweden.
Yacqub, u aḥuno du Aday azze lu beṯ ṭawso dë Stokholm d moyadde. Yacqub, the brother of Aday went to the Stockholm airport to pick them up.
I iqarṯo kula fṣiḥo w mšayalle bu šlomo dë ḥḏoḏe. The whole family was happy and asked each other about their wellbeing.
Yawme du ceḏo kulle lwëšše šafiro w azzёn li cito. On Christmas Day they all dressed smart and went to church.
Mërre „ceḏo brixo“ lë ḥḏoḏe cam ḥubo w fṣiḥuṯo, w daciri mi cito lu bayto. They wished each other a Merry Christmas full of love and happiness, and returned home after church.
Bëṯër me d xëlle marga du ceḏo mfalaġġe ad dёšne. After having marga, the Christmas stew, they distributed the presents (among each other).
Bëṯër me falge d yawmo an nacime nafiqi lu kroxo du ceḏo, lašan mcayḏi aḥ ḥawrone w an iḏice ḥrene ste. In the afternoon, the children went around to the houses to wish their friends and acquaintances a Merry Christmas as well.
I Iqarṯo d Be Marawge fayišo bu Swed hul riša di šato ḥaṯto. Bëṯër me riša d šato daciri lu bayto, l Holanda. The Be Marawge family stayed in Sweden until New Year’s Eve. After New Year’s Eve they returned home, to the Netherlands.