The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
3. Search for the answer to these questions in the text above.
Ayko laqën u Aday w u Peter bë ḥḏoḏe? Where did Aday and Peter know each other? ܐܰܝܟܐ ܠܰܩܷܢ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܘܐܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ؟
---
Ayna mënne azze li zyara du ḥreno? Which of the two did visit the other? ܐܰܝܢܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܐܰܙܙܶܗ ܠܝ ܙܝܰܪܰܐ ܕܘ ܚܪܶܢܐ؟
---
Mën wa u šwolo qamoyo di Saro? What was Saro’s first question? ܡܷܢ ܘܰܐ ܐܘ ܫܘܳܠܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܝ ܣܰܪܐ؟
---
Mën ḥayewën kit bi mazracto? What are the animals in the farm? ܡܷܢ ܚܰܝܶܘܷܢ ܟܝܬ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ؟
---
Aydarbo košofac u yawmo dad dawore? How does the day of the farmers pass? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܫܳܦܰܥ ܐܳܘ ܝܰܘܡܐ ܕܰܕ ܕܰܘܳܪܶܐ؟
---
Mën ne aw wolyoṯe friše du Peter w di Petra? What are the tasks of Peter and Petra respectively? ܡܷܢ ܢܶܐ ܐܰܘ ܘܳܠܝܳܬ݂ܶܐ ܦܪܝܫܶܐ ܕܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܘܕܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ؟
---
Aydarbo i Saro w u Aday ḥzalle i mazracto? How did Saro and Aday find the farm? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܚܙܰܠܠܶܗ ܐܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ؟
---
4. Place the following words in the gaps.
ܚܰܩܠܐ - ܝܬܳܘܐ - ܣـܛܰܒܷܠ - ܦܬܝܠܶܐ - ܚܰܝܶܘܷܢ - ܡܰܪܥܰܐ - ܥܘܳܢܶܐ، ܥܶܙܶܐ، ܚܙܝܪܶܐ، ܓܝܳܬ݂ܶܐ، ܟܰܠܒܶܐ، ܣܷܣܝܶܐ ܘܚܡܳܪܶܐ - ܫܘܓ݂ܠܐ - ܟܳܚܳܠܰܘ - ܟܳܡܰܥܠܰܦ - ܟܳܟܷܢܫܐ - ܒܰܝܛܰܪ
ḥaqlo – ytowo – sṭabël – ftile – ḥayewën – marca – cwone, ceze, ḥzire, gyoṯe, kalbe, sësye w ḥmore – šuġlo – koḥolaw – komaclaf – kokënšo – bayṭar
Falqo mi mazracto lu yo w falqo laḥ yo. ܦܰܠܩܐ ܡܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ ܠܘ ܝܐ ܘܦܰܠܩܐ ܠܰܚ ܝܐ.
At tawroṯe b lalyo bu ne w b imomo bi ne. ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ ܒܠܰܠܝܐ ܒܘ ܘܒܐܝܡܳܡܐ ܒܝ ܢܶܐ.
U gelo daḥ ḥaqloṯe li w laf yo. ܐܘ ܓܶܠܐ ܕܰܚ ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ ܠܝ ܘܠܰܦ ܝܐ.
I Petra w u Peter këtte , , , , , w . ܐܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ ܘܐܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܟܷܬܬܶܗ ، ، ، ، ، ܘ.
I Petra kosaymo u d lawġël. ܐܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ ܟܳܣܰܝܡܐ ܐܘ ܕܠܰܘܓ݂ܷܠ.
U Peter w at tawroṯe. ܐܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܘ ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ.
I Petra as sṭabile. ܐܝ ܦ݁ܶܬܪܰܐ ܐܰܣ ܣـܛܰܒܝܠܶܐ.
Inaqla du sawal koyawle, koṯe u w koḥoyar acle. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܘ ܣܰܘܰܠ ܟܳܝܰܘܠܶܗ، ܟܐܬ݂ܶܐ ܐܘ ܘܟܳܚܳܝܰܪ ܐܰܥܠܶܗ.
5. Search for the following words in the letter puzzle below.
mazracto – cmara – sṭabël – sawal – arco – ilone – marca – ftile – tawroṯe – ceze – cwone – ḥzire – gyoṯe – sësye – ḥmore – kalbe – ḥlowo – dworo – traktor – bayṭar – daworo – dawarto – knošo – ḥaqloṯe

 

6. Which answer is the best?
Këmmina lan noše d kocawdi bi mazracto ܟܐܷܡܡܝܢܰܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܥܰܘܕܝ ܒܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ
dawore ܕܰܘܳܪܶܐ
cawode ܥܰܘܳܕܶܐ
Këmmina laḥ ḥayewën kulle cam ḥḏoḏe ܟܐܷܡܡܝܢܰܐ ܠܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ ܟܘܠܠܶܗ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
tawroṯe ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ
sawal ܣܰܘܰܠ
Aḥ ḥayewën korocën ܐܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ ܟܳܪܳܥܷܢ
bu sṭabël ܒܘ ܣـܛܰܒܷܠ
bi ḥaqlo ܒܝ ܚܰܩܠܐ
Bu sṭabël kocayši …. ܒܘ ܣـܛܰܒܷܠ ܟܳܥܰܝܫܝ ......
aḥ ḥayewën ܐܰܚ ܚܰܝܶܘܷܢ
an noše ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ
Af ftile komisomi …. ܐܰܦ ܦܬܝܠܶܐ ܟܳܡܝܣܳܡܝ ....
mu ḥalwo ܡܘ ܚܰܠܘܐ
mu gelo ܡܘ ܓܶܠܐ
U sawal d koyawle komitahwe xabro ….. ܐܘ ܣܰܘܰܠ ܕܟܳܝܰܘܠܶܗ ܟܳܡܝܬܰܗܘܶܐ ܟ݂ܰܒܪܐ ....
lu bayṭar ܠܘ ܒܰܝܛܰܪ
lu taxtor ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
7. Read the following story of Aday carefully.
Bu zabno du štoyo di qaḥwa u Aday komaḥke: I Saro w ono koṯina me Ṭurcabdin. While having coffee Aday says: Saro and I come from Turabdin. ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܰܚܘܰܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܚܟܶܐ: ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܳܢܐ ܟܐܬ݂ܝܢܰܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
At Ṭurcabdinoye bu zoyudo dawore ne. Elo latne dawore modern xud ah Holandoye. People in Turabdin are mostly farmers. But they are not modern farmers like the Dutch. ܐܰܛ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܳܝܶܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܕܰܘܳܪܶܐ ܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܬܢܶܐ ܕܰܘܳܪܶܐ ܡܳܕܶܪܢ ܟ݂ܘܕ ܐܰܗ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ.
Këtte ḥayewën ëšmo. At tawroṯe d sidan nacime ne, lo kobën ḥalwo ġalabe. They have few animals. The cows in our place are small, they do not give out much milk. ܟܷܬܬܶܗ ܚܰܝܶܘܷܢ ܐܷܫܡܐ. ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ ܕܣܝܕܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܢܶܐ. ܠܐ ܟܳܒܷܢ ܚܰܠܘܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
Ad dawore d Ṭurcabdin lo kocayši cal u sawal w bas, elo cal i zarocuṯo ste. Këtte ḥaqloṯe w kozërci ḥeṭe, score, ḥëmṣe w ṭlawḥe. The farmers in Turabdin do not have livestock only but also depend on agriculture. They have fields and plant wheat, barley, chickpeas and lentils. ܐܰܕ ܕܰܘܳܪܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܥܰܠ ܐܘ ܣܰܘܰܠ ܘܒܰܣ، ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܐܝ ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ ܣܬܶܐ. ܟܷܬܬܶܗ ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ ܘܟܳܙܷܪܥܝ ܚܶܛܶܐ، ܣܥܳܪܶܐ، ܚܷܡܨܶܐ ܘܛܠܰܘܚܶܐ.
Cam gab du sawal w di zarocuṯo këtte karme ste. Besides livestock and agriculture they have also vineyards. ܥܰܡ ܓܰܒ ܕܘ ܣܰܘܰܠ ܘܕܝ ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ ܟܷܬܬܶܗ ܟܰܪܡܶܐ ܣܬܶܐ.
Ad dawore d sidan ġalabe kotëcbi, miḏe d latte makinat modern xud hani dëṯxu. The farmers in our place work very hard because they do not have modern machinery like yours. ܐܰܕ ܕܰܘܳܪܶܐ ܕܣܝܕܰܢ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܬܷܥܒܝ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܠܰܬܬܶܗ ܡܰܟܝܢܰܬ ܡܳܕܶܪܢ ܟ݂ܘܕ ܗܰܢܝ ܕܷܬ݂ܟ݂ܘ.
8. These words and expressions can be found back in Aday's story. Fill in the English meaning.
Ṭurcabdinoye ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܳܝܶܐ
---
bu zoyudo ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ
---
latne ܠܰܬܢܶܐ
---
xud ܟ݂ܘܕ
---
zarocuṯo ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ
---
ste ܣܬܶܐ
---
kozërci ܟܳܙܷܪܥܝ
---
ḥeṭe ܚܶܛܶܐ
---
score ܣܥܳܪܶܐ
---
ḥëmṣe ܚܷܡܨܶܐ
---
ṭlawḥe ܛܠܰܘܚܶܐ
---
karme ܟܰܪܡܶܐ
---
kotëcbi ܟܳܬܷܥܒܝ
---
latte ܠܰܬܬܶܗ
---
makinat ܡܰܟܝܢܰܬ
---