The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises
1Read this lesson one more time aloud.
2. Learn these words.
gušmo body ܓܘܫܡܐ
nošo person ܢܳܫܐ
basro meat, here: flesh ܒܰܣܪܐ
garme bones ܓܰܪܡܶܐ
galdo skin ܓܰܠܕܐ
wariḏe muscles ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ
admo blood ܐܰܕܡܐ
muḥo brain ܡܘܚܐ
rišo head ܪܝܫܐ
falqe parts ܦܰܠܩܶܐ
gawo abdomen ܓܰܘܐ
drucone arms ܕܪܘܥܳܢܶܐ
raġle feet, legs ܪܰܓ݂ܠܶܐ
skale skeleton ܣܟܰܠܶܐ
ḥaye life ܚܰܝܶܐ
ḥaylo support, strength ܚܰܝܠܐ
hadome du gušmo organs of the body ܗܰܕܳܡܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ
hadome gawoye internal organs ܗܰܕܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܶܐ
hadome baroye external organs, parts ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ
kewe diseases ܟܶܘܶܐ
larwal outside ܠܰܪܘܰܠ
lawġël inside ܠܰܘܓ݂ܷܠ
rëġše senses ܪܷܓ݂ܫܶܐ
ḥzoyo sight ܚܙܳܝܐ
šmoco hearing ܫܡܳܥܐ
nqoḥo smell ܢܩܳܚܐ
gyošo touch ܓܝܳܫܐ
ṭcomo taste ܛܥܳܡܐ
muklo food ܡܘܟܠܐ
štoyo drinking ܫܬܳܝܐ
lwošo clothing ܠܘܳܫܐ
3. Which answer is correct?
Bi aḏno: With ears: ܒܝ ܐܰܕ݂ܢܐ
košëmcina we hear ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
koḥozina we see ܟܳܚܳܙܝܢܰܐܐ
konëqḥina we smell ܟܳܢܷܩܚـܝܢܰܐ
Bi cayno: With eyes: ܒܝ ܥܰܝܢܐ
košëmcina we hear ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
koḥozina we see ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
konëqḥina we smell ܟܳܢܷܩܚـܝܢܰܐ
Bu nḥiro: With the nose: ܒܘ ܢܚܝܪܐ
košëmcina we hear ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
koḥozina we see ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
konëqḥina we smell ܟܳܢܷܩܚܝܢܰܐ
Bu lišono: With the tongue: ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ
koṭëcmina we taste ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
kuxlina we eat ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
kolëcsina we chew ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Ban iḏe: With hands: ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ
koṭëcmina we taste ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
kocawdina we work ܟܳܥܰܘܕܝܢܰܐ
kolëcsina we chew ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bac carše: With teeth: ܒܰܥ ܥܰܪܫܶܐ
koṭëcmina we taste ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
kuxlina we eat ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
kolëcsina we chew ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bu lišono: With the tongue: ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ
komëjġolina we speak ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ
kuxlina we eat ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
kolëcsina we chew ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bu femo: With the mouth: ܒܘ ܦܶܡܐ
kuxlina we eat ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
kodëmxina we sleep ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
koqaymina we stand up ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ
Bu femo: With the mouth: ܒܘ ܦܶܡܐ
košotina we drink ܟܳܫܳܬܝܢܰܐ
kodëmxina we sleep ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
koqaymina we stand up ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ
Bar raġle: With feet: ܒܰܪ ܪܰܓ݂ܠܶܐ
komalxina we walk ܟܳܡܰܠܟ݂ܝܢܰܐ
kodëmxina we sleep ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
košotina we drink ܟܳܫܳܬܝܢܰܐ
4. Answer the questions in Surayt.
Kṯaw aḥ ḥamšo rëġše du nošo. ܟܬ݂ܰܘ ܐܰܚ ܚܰܡܫܐ ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܘ ܢܳܫܐ.
---
Ayna hadomo komdabar u gušmo? ܐܰܝܢܰܐ ܗܰܕܳܡܐ ܟܳܡܕܰܒܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ؟
---
Me mën rakuto yo i skale? ܡܶܐ ܡܷܢ ܪܰܟܘܬܐ ܝܐ ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ؟
---
Mën woliṯo këtla i skale? ܡܷܢ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܟܷܬܠܰܗ ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ؟
---
Mën woliṯo këtle u galdo? ܡܷܢ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܟܷܬܠܶܗ ܐܘ ܓܰܠܕܐ؟
---
Me kmo falqe rišoye rakiwo yo u gušmo w ayna ne? ܡܶܐ ܟܡܐ ܦܰܠܩܶܐ ܪܝܫܳܝܶܐ ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܘܐܰܝܢܰܐ ܢܶܐ؟
---
Mën yo d komkase u rišo? ܡܷܢ ܝܐ ܕܟܳܡܟܰܣܶܐ ܐܘ ܪܝܫܐ؟
---
5. Write correct sentences with the following words.
kul – kosaymo – yawmo – i Saro – duroše gušmonoye. ܟܘܠ - ܟܳܣܰܝܡܐ - ܝܰܘܡܐ - ܐܝ ܣܰܪܐ - ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ.
- -
u Aday – kore – korohaṭ – bi šabṯo – tarte. ܐܘ ܐܰܕܰܝ - ܟܳܪܶܐ - ܟܳܪܳܗܰܛ - ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ - ܬܰܪܬܶܐ.
- -
ban iḏe – csar ṣawcoṯe – kit – w csar ṭafroṯe. ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ - ܥܣܰܪ ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ - ܟܝܬ - ܘܥܣܰܪ ܛܰܦܪܳܬ݂ܶܐ.
- -
kul – frëšto – hadomo du gušmo – këtle – woliṯo. ܟܘܠ - ܦܪܷܫܬܐ - ܗܰܕܳܡܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ - ܟܷܬܠܶܗ - ܘܳܠܝܬ݂ܐ.
- -
ad duroše – du gušmo – u muklo w u štoyo – u ḥulmono – komcawni. ܐܰܕ ܕܘܪܳܫܶܐ - ܕܘ ܓܘܫܡܐ - ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܘܐܘ ܫܬܳܝܐ - ܐܘ ܚܘܠܡܳܢܐ - ܟܳܡܥܰܘܢܝ.
- -
i skale – law wariḏe – ḥaylo – kobo. ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ - ܠܰܘ ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ - ܚܰܝܠܐ - ܟܐܒܐ.
- -
u galdo – u gušmo – komkase – du čaket – bu šëkël. ܐܘ ܓܰܠܕܐ - ܐܘ ܓܘܫܡܐ - ܟܳܡܟܰܣܶܐ - ܕܘ ܫ̰ܰܟܶܬ - ܒܘ ܫܷܟܷܠ.
- -
6. Proverbs about the organs and parts of the body. Translate into English.
Lo mëjġolat, aš šurone këtte aḏne. Do not speak, walls have ears. ܠܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ، ܐܰܫ ܫܘܪܳܢܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܐܰܕ݂ܢܶܐ.
---
U lišono lu moro komëjġal. The tongue speaks in favour of the owner. ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܠܘ ܡܳܪܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܰܠ.
---
U rišo dlo koyaw, lo kolozam le šušefo. A head that does not hurt does not need a bandage. ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܠܐ ܟܳܝܰܘ، ܠܐ ܟܳܠܳـܙܰܡܠܶܗ ܫܘܫܶܦܐ.
---
I Saro komëjġolo b tarte foṯoṯe. Saro talks with two faces. ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܐ ܒܬܰܪܬܶܐ ܦܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ.
---
U Aday komacbar nḥire b kul dukṯo. Aday sticks his nose in everything. ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܥܒܰܪ ܢܚܝܪܶܗ ܒܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ.
---
Iḏoṯe ġalabe komaxifi u cwodo. Many hands make work light. ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܡܰܟ݂ܝܦܝ ܐܘ ܥܘܳܕܐ.
---
I cayno lo kosawco, hul dlo mëmloyo cafro. The eye is greedy until it gets full of sand (meaning: until a person dies). ܐܝ ܥܰܝܢܐ ܠܐ ܟܳܣܰܘܥܐ، ܗܘܠ ܕܠܐ ܡܷܡܠܳܝܐ ܥܰܦܪܐ.
---
7. Place the corect letters (ḏ - z/ܕ݂- ܙ) in the empty spaces.
o one (f.) ܚܐ
ano ear ܐܰܢܐ
ux go (m.Sg.) ܘܟ݂
ax go (f.Sg.) ܟ݂
mbayarre they negotiated ܡܒܰܝܪܪܶܐ
koloam it is necessary ܟܳܠܳܡ
io hand ܐܝܐ
qolo throat ܩܠܐ
awni (that) they buy ܘܢܝ
abno time ܒܢܐ
wario muscle ܘܰܪܝܐ
e he goes ܟܷܐܐ
koacce he knows them ܟܐܥܥܶܗ
koawni they buy ܟܳܘܢܝ
oe each other ܚܐܶ
koayri they visit ܟܳܝܪܝ
mawac (that) he introduces ܡܰܘܥ
raën they agreed ܪܰܢ