The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises I
1. Read the text again thoroughly.

 

2. Translate the following phrases into English.

lebo twiroyo

sad (broken heart)

ܠܶܒܐ ܬܘܝܪܳܝܐ

qay?

why?

ܩܰܝ؟

mën kit?

 

ܡܷܢ ܟܝܬ؟

kul mede ṭawwo yo?

 

ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟

i aṯto d aḥuni

 

ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܐܰܚܘܢܝ

kayiwo

 

ܟܰܝـܝܘܐ

latyo ṭebo mafaṣḥono

 

ܠܰܬܝܐ ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ

latyo mede yaquro

 

ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ ܝܰܩܘܪܐ

mede xayifo

 

ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ

lo mëḥzonat

 

ܠܐ ܡܷܚܙܳܢܰܬ

u barёḥmayḏa

 

ܐܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܰܗ

i aṯto du barёḥmayḏe

 

ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܶܗ

komaḥëkyo

 

ܟܳܡܰܚܷܟܝܐ

mqawmo acle

 

ܡܩܰܘܡܐ ܐܰܥܠܶܗ

komaḥësno  b ruḥi

 

ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ ܒܪܘܚܝ

latno ṭawwo

 

ܠܰܬܢܐ ܛܰܘܘܐ

riši konoqar

 

ܪܝܫܝ ܟܳܢܳܩܰܪ

lebi komigawlac

 

ܠܶܒܝ ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ

këtli ḥëmto

 

ܟܷܬܠܝ ܚܷܡܬܐ

gušmi komarcal

 

ܓܘܫܡܝ ܟܳܡܰܪܥܰܠ

mtawbal

 

ܡܬܰܘܒܰܠ

hiw ele

 

ܗܝܘ ܐܶܠܶܗ

darmone

 

ܕܰܪܡܳܢܶܐ

ḥappoṯe

 

ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ

šërub

 

ܫܷܪܘܒ

mir ele

 

ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ

lo nayëḥle

 

ܠܐ ܢܰܝܷܚܠܶܗ

mitadacrat

 

ܡܝܬܰܕܰܥܪܰܬ

mžido (m.)

 

ܡܙ̰ܝܕܐ

taxt

 

ܬܰܟ݂ܬ

aydarbo hat?

 

ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟

hway moro l ruḥux

 

ܗܘܰܝ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܘܟ݂

ḥulmono

 

ܚܘܠܡܳܢܐ

mcayan

 

ܡܥܰܝܰܢ

mḥawal

 

ܡܚܰܘܰܠ

kefe

 

ܟܶܦܶܐ

kulyoṯe

 

ܟܘܠܝܳܬ݂ܶܐ

camšira

 

ܥܰܡܫܝܪܰܐ

bramšël

 

ܒܪܰܡܫܷܠ

adṣafro

 

ܐܰܕܨܰܦܪܐ

komašërno

 

ܟܳܡܰܫܷܪܢܐ

kako

 

ܟܰܟܐ

hedi hedi

 

ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ

ṭawtër

 

ܛܰܘܬܷܪ