The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

ܐܝܩܰܪܬ̣ܐ
ܐܝܩܰܪܬ̣ܐ
ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ.
ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܕܰܫ ܫܰܘܥܝـܝܰܬ ܐܰܬ݂ܝܐ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܝܩܪܳܬ݂ܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܰܦܝܩܝܘܰܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܩܷܛܪܶܐ.
ܐܘܥܕܐ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܐܘ ܒܰܒܐ ܘܐܝ ܐܶܡܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܟܳܥܰܘܕܝ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܟܐܷܙܙܷܢ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܚܰܝܶܐ ܥܰܕܝ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
 
Iqarṯo
Haṯe iqarṯo Suryayto yo. This is a Syriac family.
Ban ëšne daš šawciyat aṯyo me Mëḏyaḏ b Ṭurcabdin l Holanda. In the 1970s this family came from Midyat in Turabdin to the Netherlands.
Bu zabnawo ġalabe iqroṯe Suryoye nafiqiwa me Ṭurcabdin, miḏe d këtwa qëṭre. In those days many Syriacs left Turabdin because they were experiencing problems.
Ucdo i iqarṯaṯe markawla ruḥa b Holanda. At the moment this family has settled in the Netherlands.
U babo w i emo di iqarṯo kocawdi w an nacime këzzën li madrašto. The father and the mother in the family work and the children go to school.
Hawxa kocayši ḥaye cadi b Holanda. This is how they live an ordinary life in the Netherlands.
ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ
ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܘܓܰܘܪܐ ܢܶܐ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܒܥܷܡܪܐ ܕܷܬܡܳܢܶܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܐܷܫܢܶܐ ܝܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܒܥܷܡܪܐ ܕܐܰܪܒܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܝܐ.
ܟܷܬܬܶܗ ܐܰܪܒܥܐ ܢܰܥܝܡܶܐ، ܬܰܪܬܶܐ ܒܢܳܬ݂ܶܐ ܘܬܪܶܐ ܐܰܒܢܶܐ.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܟܳܡܝܕ݂ܳܥܐ ܒܘ ܐܷܫܡܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ.
ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ ܘܟܐܷܬ݂ܝܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܘܐܘ ܩܰܫܫܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܗܰܪܟܶܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܛܰܘܘܐ.
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܥܳܘܰܕ ܟ݂ܘܕ ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ، ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܥܰܘܕܐ ܒܕܘܟܰܢܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ ܒܝ ܫܘܩܐ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܟܐܷܙܙܷܢ ܠـܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܷܬܠܶܗ ܚܳܬ݂ܐ ܘܐܰܚܘܢܐ ܓܰܘܝܪܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܐܘ ܒܰܒܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܣܬܶܐ ܗܶܫ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܢܶܐ، ܡܰܣܘܘܶܗ، ܠܰܘ ܟܐܷܒܥܝ ܕܢܷܦܩܝ ܡܘ ܐܰܬ݂ܪܐ.
ܠܰܫܰܢ ܕܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ ܠܐ ܡܷܩܛܳܥܐ، ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܡܬܰܠܦܷܢܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܣܬܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܛܳܥܷܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܰܚ ܚܳܠܳܢܶܐ ܘܥܰܡܡܳܢܶܐ ܒܘ ܬܰܠܰܦܳܢ.
ܟܘܠ ܫܰܬܐ ܐܰܘ ܬܰܪܬܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܙܰܝܪܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܐ ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ.
 
Iqaro Familie
I Saro w u Aday aṯto w gawro ne. Saro and Aday are wife and husband.
I Saro b cëmro dë tmone w tleṯi ëšne yo w u Aday b cëmro d arbci ëšne yo. Saro is 38 years old and Aday is 40 years old.
Këtte arbco nacime, tarte bnoṯe w tre abne. They have four children, two daughters and two sons.
I iqarṯaṯe komiḏoco bu ëšmo d Be Marawge. This family is known by the name Be Marawge.
Iqarṯo Suryayto yo w këṯyo me Ṭurcabdin. This is a Syriac family from Turabdin.
I qašto w u qaššo di iqarṯo ste kocayši harke b Holanda. The grandmother and grandfather of the family also live here in the Netherlands.
I iqarṯo d Be Marawge markawla ruḥa b Holanda ṭawwo. The Be Marawge family has settled in well in the Netherlands.
U Aday kocowad xud malfono bi madrašto, i Saro kocawdo b dukano daj jule bi šuqo w an nacime këzzën li madrašto. Aday works as a teacher in school, Saro works in a clothing shop in the shopping centre and the children go to school.
U Aday këtle ḥoṯo w aḥuno gawire b Ṭurcabdin. Aday has a sister and a brother who are married and (live) in Turabdin.
I emo w u babo di Saro ste heš b Ṭurcabdin ne, masuwwe, law këbci d nëfqi mu aṯro. The mother and father of Saro are also still in Turabdin; they have become old and they do do not want to leave the homeland.
Lašan di asiruṯo lo mëqṭoco, me zabno l zabno komtalfëni lë ḥḏoḏe. Because they do not wish to lose contact with each other, they call each other from time to time.
An nacime ste lašan d lo ṭocën ḥḏoḏe komëjġoli cam an nacime daḥ ḥolone w dac cammone bu talafon. And the children, also for the sake of keeping in touch, call their cousins on their mother’s and father’s sides.
Kul šato aw tarte ëšne ste kozayri ḥḏoḏe. Each year or every other year they visit each other.
Hawxa i iqarṯo d Be Marawge komašafco aḥ ḥaye. This is how the Be Marawge family lives.