The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Vocabulary
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
aclax on you (f.) (preposition cal + object suffix 2.f.Sg.) ܐܰܥܠܰܟ݂
acli on me (preposition cal + object suffix 1.Sg.) ܐܰܥܠܝ
acmayye with them (preposition cam + object suffix 3.Pl.) ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ
acmi with me (preposition cam + object suffix 1.Sg.) ܐܰܥܡܝ
ayna? which one? ܐܰܝܢܰܐ
badle (f.) suit ܒܰܕܠܶܐ (ܐܰܬ݂)
barṯi my daughter; here: my dear ܒܰܪܬ݂ܝ
barṯo daughter, girl ܒܰܪܬ݂ܐ
bas only ܒܰܣ
bluzat blouses ܒܠܘܙܰܬ
bluze (f.) blouse ܒܠܘܙܶܐ (ܐܰܬ݂)
ciqo tight ܥܝܩܐ
clayme teenagers ܥܠܰܝܡܶܐ
čaket jacket ܫ̰ܰܟܶܬ
čaketat jackets ܫ̰ܰܟܶܬܰܬ
emo (f.) mother ܐܶܡܐ (ܐܰܬ݂)
ëzzan (that) we go ܐܷܙܙܰܢ
falqe parts ܦܰܠܩܶܐ
fanera (f.) sweater ܦܰܢܶܪܰܐ (ܐܰܬ݂)
fanerat sweaters ܦܰܢܶܪܰܬ
fësṭan dress ܦܷܣܛܰܢ
fësṭanat dresses ܦܷܣܛܰܢܰܬ
ftëḥto open (f.Sg.) ܦܬܷܚܬܐ
gabo part, direction ܓܰܒܐ
gawa (di dukano) inside (the shop) ܓܰܘܰܗ
gawne colours ܓܰܘܢܶܐ
gawre men ܓܰܘܪܶܐ
gëd oṯe aclax it will look nice on you (f.Sg.) ܓܷܕ ܐܬ݂ܶܐ ܐܰܥܠܰܟ݂
gëd maydalle I (f.) will take it ܓܷܕ ܡܰܝܕܰܠܠܶܗ
gërwe socks ܓܷܪܘܶܐ
hano this (m.Sg.) ܗܰܢܐ
haṯe this (f.Sg.) ܗܰܬ݂ܶܐ
hawila she has gained (experience) ܗܰܘܝܠܰܗ
hawyo she has become ܗܰܘܝܐ
howe brixo Congratulations! (Literally: May it (m.) be blessed) ܗܳܘܶܐ ܒܪܝܟ݂ܐ
ḥalyo nice, beautiful (m.Sg.) ܚܰܠܝܐ
ḥayrina (that) we look ܚܰܝܪܝܢܰܐ
ḥëšloṯe jewellery ܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ
ḥreno other ܚܪܶܢܐ
ḥwarṯo friend (f.) ܚܘܰܪܬ݂ܐ
ḥwaryoṯe friends (f.) ܚܘܰܪܝܳܬ݂ܶܐ
inaqlayo then ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ
jule clothes ܔܘܠܶܐ
jule taḥtoye underwear ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ
kamudo dark (m.Sg.) ܟܰܡܘܕܐ
karyo short (m.Sg.) ܟܰܪܝܐ
kazzi I am going! ܟܐܰܙܙܝ
këbcat you want ܟܐܷܒܥܰܬ
këtla she has ܟܷܬܠܰܗ
këtle he has ܟܷܬܠܶܗ
këzzën they go ܟܐܷܙܙܷܢ
kit there is ܟܝܬ
kocawdo she works ܟܳܥܰܘܕܐ
kofëršalle she sorts them ܟܳܦܷܪܫܰܠܠܶܗ
kofëršo she sorts ܟܳܦܷܪܫܐ
koḥayro cal she cares about ܟܳܚܰܝܪܐ ܥܰܠ
koḥozatle you see him ܟܳܚܳܙܰܬܠܶܗ
kolawšo she wears ܟܳܠܰܘܫܐ
kolowaš he wears ܟܳܠܳܘܰܫ
kolozamli I need ܟܳܠܳܙܰܡܠܝ
komaḥtalle she places them ܟܳܡܰܚܬܰܠܠܶܗ
komaḥto bolo cal she pays attention to ܟܳܡܰܚܬܐ ܒܳܠܐ ܥܰܠ
komaḥwe it looks ܟܳܡܰܚܘܶܐ
komcalqo she hangs ܟܳܡܥܰܠܩܐ
komcawno she helps ܟܳܡܥܰܘܢܐ
komo black (m.Sg.) ܟܳܡܐ
korokaw acli it fits me ܟܳܪܳܟܰܘ ܐܰܥܠܝ
koṯe acli it looks good on me ܟܐܬ݂ܶܐ ܐܰܥܠܝ
krawa tie ܟܪܰܘܰܐ
krawat ties ܟܪܰܘܰܬ
këḏco she knows ܟܷܐܕ݂ܥܐ
lmën? Why? ܠܡܷܢ؟
lašanax for you (f.) ܠܰܫܰܢܰܟ݂
latyo i namrayḏi it is not my size ܠܰܬܝܐ ܐܝ ܢܰܡܪܰܝܕ݂ܝ
leba her heart ܠܶܒܰܗ
lebo heart ܠܶܒܐ
lo no ܠܐ
ma (interrogative) ܡܰܐ
maḥto (that) she puts, places ܡܰܚܬܐ
malxo (that) she goes (on foot) ܡܰܠܟ݂ܐ
manëškoyo purple ܡܰܢܷܫܟܳܝܐ
marwoḏe earrings ܡܰܪܘܳܕ݂ܶܐ
mawxa so ܡܰܘܟ݂ܰܐ
mdabroniṯo manager (f.) ܡܕܰܒܪܳܢܝܬ݂ܐ
me zawno for a long time ܡܶܐ ܙܰܘܢܐ
medone things ܡܶܕܳܢܶܐ
mëštawoṯe weddings ܡܷܫܬܰܘܳܬ݂ܶܐ
mëštuṯo wedding ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
mjarballe (that) I (f.) try it on ܡܔܰܪܒܰܠܠܶܗ
moda (f.) fashion ܡܳܕܰܐ (ܐܰܬ݂)
mṭakso (that) she organises ܡܛܰܟܣܐ
nacime children, kids; small, little ܢܰܥܝܡܶܐ
niše women ܢܝܫܶܐ
nësyono experience ܢܷܣܝܳܢܐ
nofaq (that) he goes outside; (that) he/it comes out ܢܳܦܰܩ
obo w šuqlo cam (that) she interacts with ܐܳܒܐ ܘܫܘܩܠܐ ܥܰܡ
oṯat (that) you come ܐܳܬ݂ܰܬ
panṭron trousers ܦܰ݁ܢܛܪܳܢ
panṭronat trousers (pl.) ܦܰ݁ܢܛܪܳܢܰܬ
përtaqani orange ܦܷ݁ܪܬܰܩܰܢܝ
qaḥwonoyo brown ܩܰܚܘܳܢܳܝܐ
qaṭmono grey ܩܰܛܡܳܢܐ
qdoše necklaces ܩܕܳܫܶܐ
qemësto shirt ܩܶܡܷܣܬܐ
qemësyoṯe shirts ܩܶܡܷܣܝܳܬ݂ܶܐ
qëm! Stand up! Here: let's go! ܩܷܡ
qëmṯo skirt ܩܷܡܬ݂ܐ
qomoṯe skirts ܩܳܡܳܬ݂ܶܐ
qubco hat ܩܘܒܥܐ
rabo big (m.Sg.) ܪܰܒܐ
sale baskets ܣܰܠܶܐ
semoqo red ܣܶܡܳܩܐ
semoqo kamudo dark red ܣܶܡܳܩܐ ܟܰܡܘܕܐ
spor sport ܣܦ݁ܳܪ
šacuṯo yellow ܫܰܥܘܬ݂ܐ
šayre bracelets ܫܰܝܪܶܐ
šëkël kind, way, method ܫܷܟܷܠ
šuḥlofo season ܫܘܚܠܳܦܐ
šušefo (f.) scarf, headkerchief, bandage ܫܘܫܶܦܐ (ܐܰܬ݂)
tëġme sorts ܬܷܓ݂ܡܶܐ
ṭëbloyoṯe tables ܛܷܒܠܳܝܳܬ݂ܶܐ
ṭukoso organization ܛܘܟܳܣܐ
u gabano this part ܐܘ ܓܰܒܰܢܐ
wardonoyo pink (m.Sg.) ܘܰܪܕܳܢܳܝܐ
yaroqo green (m.Sg.) ܝܰܪܳܩܐ
yawme mbayne special occasions ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ
yawme šarye weekdays ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ
zan! Let's go! ܙܰܢ
zarqo blue (m.Sg.) ܙܰܪܩܐ
zawone customers ܙܰܘܳܢܶܐ
zebono selling ܙܶܒܳܢܐ
zwono w zebono buying and selling ܙܘܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ