The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

ܡܰܕܪܰܫܬܐ
ܡܰܕܪܰܫܬܐ
ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܝܐ.
ܟܝܒܶܗ ܚܰܐ ܝܳܠܰܦ ܘܡܳܠܰܦ ܐܶܒܰܗ.
ܡܶܩܷܡ ܕܗܳܘܶܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܡܰܕܪܰܫܬܐ ܗܳܠܰܢܕܰܝܬܐ، ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܝܳܠܰܦ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ.
ܐܰܙܙܶܗ ܠܕܰܘܪܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܘܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܝܰܠܷܦ ܥܰܠ ܐܘ ܫܒܝܠܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ ܪܘܚܶܗ ܠܘ ܥܘܳܕܐ.
Madrašto Schule
I madrašto dukṯo du yulfono yo. The school is a place of learning.
Kibe ḥa yolaf w molaf eba. One can learn and teach in it.
Meqëm d howe u Aday malfono b madrašto Holandayto, mšarele d yolaf lišono Holandoyo. Before Aday became a teacher in a Dutch school, he began to study the Dutch language.
Azze l dawro du lišono w b cayni zabno yalëf cal u šbilo du yulfono b Holanda. While he took a Dutch language course he also learned about teaching methods in the Netherlands.
Hawxa u Aday mḥaḏarle ruḥe lu cwodo. This is how Aday prepared himself for work.
ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܕܰܝ
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܘ ܕܰܘܪܐ ܫܰܪܘܳܝܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܡܶܩܷܡ ܕܥܳܘܰܕ.
ܒܘ ܕܰܘܪܰܢܐ ܝܰܠܷܦ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܰܘܕ݂ܰܥ ܪܘܚܶܗ ܘܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܳܒܶܐ ܘܫܳܩܰܠ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ.
ܝܰܠܷܦ ܣܬܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟ݂ܰܒܪܶܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟ̣ܘܕ: ܩܰܢܝܐ، ܕܰܦܬܰܪ، ܟܬ݂ܳܘܐ، ܠܘܚܐ، ܠܰܚܰܝܬܐ، ܡܰܠܦܳܢܐ، ܣܷܕܪܐ، ܫ̰ܰܢܛܰܐ، ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ، ܩܪܰܝܬܐ، ܟܬ݂ܰܘܬܐ، ܗܷܪܓܐ، ܕܘܪܳܫܐ ܘܓ݂ܶܪ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܩܰܕܷܪ ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܪܘܚܶܗ ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ، ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܟܳܪܰܟ݂ ܥܰܠ ܥܘܳܕܐ ܕܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ.
ܐܘܥܕܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܝܐ. ܟܳܡܳܠܰܦ ܣܘܪܰܝܬ ܒܡܰܕܪܰܫܬܐ ܗܳܠܰܢܕܰܝܬܐ. ܟܷܬܠܶܗ ܝܳܠܘܦܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ ܘܣܘܪܝܳܝܶܐ.
ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܩܘܶܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ، ܦܪܷܫܠܶܗ ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܝܰܘܡܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ ܠܘ ܝܠܳܦܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ.
ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܪܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܗܷܪܓܐ ܟܳܘܶܐ ܡܰܡܠܐ ܒܰܝܢ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܘܕܘ ܡܰܠܦܳܢܐ.
ܟܰܪܝܢ ܚܕ݂ܐ ܡܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ ܝܐ.
ܟܳܡܫܰܝܠܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ: ܐܰܝܟܐ ܝܰܠܝܦܰܬ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ؟
ܟܳܡܦܰܢܶܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ: ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟ݂ܳܬ݂ܰܟ݂ ܒܰܕ ܕܰܘܪܶܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܝܰܠܷܦܢܐ.
ܗܰܬ ܩܰܝ ܟܐܷܒܥܰܬ ܝܷܠܦܰܬ ܣܘܪܰܝܬ؟ ܟܳܡܫܰܝܰܠ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܝ ܟܰܪܝܢ.
ܗܝܝܰܐ ܟܐܷܡܡܐ: ܥܰܠ ܕܟܷܬܠܝ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ، ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܦܷܗܡܰܢܢܶܗ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܡܰܪܬܰܐ ܝܳܠܘܦܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ. ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܫܰܝܶܠܰܗ: ܗܰܬ ܩܰܝ ܟܐܷܒܥܰܬ ܝܷܠܦܰܬ ܣܘܪܰܝܬ؟
ܗܝܝܰܐ ܟܐܷܡܡܐ: ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕܝ.
ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕ݂ܝ ܦܰܠܩܐ ܡܝ ܗܝـܝܘܬܰܝܕ݂ܝ ܝܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܚܰܐ ܡܷܢ ܕܝܳܠܰܦ ܛܰܘܘܐ ܝܐ.
ܟܐܷܡܡܝ: ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܐܘ ܒܰܗܪܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܝܐ.
Malfono Aday The teacher Aday
U Aday mkamele u dawro šarwoyo du lišono Holandoyo meqëm d cowad. Aday finished the beginners language course for Dutch before he started working.
Bu dawrano yalëf aydarbo mawḏac ruḥe w aydarbo obe w šoqal cam an noše. In this course he learned how to introduce himself and how to socialise with people.
Yalëf ste ġalabe xabre di madrašto xud: qanyo, daftar, kṯowo, luḥo, laḥayto, malfono, sëdro, čanṭa, ṭëbliṯo, qrayto, kṯawto, hërgo, durošo w ġer. He also learned many words related to school: pen, notebook, book, board, eraser, teacher, class, bag, table, reading, writing, lesson, exercise and others.
Bëṯër me d qadër maxlaṣ ruḥe bu lišono Holandoyo, mšarele d korax cal cwodo di malfonuṯo. After he became fluent in Dutch he began to search for a teaching position.
Ucdo u Aday malfono yo. Komolaf Surayt b madrašto Holandayto. Këtle yolufe Holandoye w Suryoye. Now Aday is a teacher. He teaches Surayt in a Dutch school. He has Dutch and Syriac students.
Cam u zabno u Aday komaqwe u lišonayḏe u Holandoyo. Frëšle le bi šabṯo yawmo dilonoyo lu ylofo du lišono Holandoyo. With time Aday is improving his Dutch. He has reserved one day per week for studying the Dutch language.
Ġalabe kore bu zabno du hërgo kowe mamlo bayn day yolufe w du malfono. During the class there are often conversations between the students and the teacher.
Karin ḥḏo may yolufe Holandoye yo. Karin is one of the Dutch students.
Komšaylo u Aday: „Ayko yalifat Holandoyo?“ She asks Aday: ‘Where have you learned Dutch?’
Komfane u Aday: „Ono ste xoṯax bad dawre du lišono yalëfno. Aday answers: ‘Just like you, in the language courses.’
Hat qay këbcat yëlfat Surayt?”, komšayal u Aday li Karin. Aday asks Karin: ‘Why do you want to learn Surayt?’
Hiya këmmo: „Cal d këtli ḥawrone Suryoye, këbcono fëhmanne inaqla d howina cam ḥḏoḏe.“ She says: ‘Because I have Syriac friends; I want to understand them when we are together.’
Marta yolufto Suryayto yo. U Aday komšayela: Hat qay këbcat yëlfat Surayt? Marta is a Syriac student. Aday asks her: ‘Why do you want to learn Surayt?’
Hiya këmmo: Cal d këtyo u lišonayḏi. She says: ‘Because it is my langauge.
U lišonayḏi falqo mi hiyuṯayḏi yo. My language is part of my identity.
Bëṯër ḥa mën d yolaf ṭawwo yo. Besides, it is good to learn something.
Këmmi u yulfono u bahro dat tre yo. It is said that learning is the second light.’