The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Kunoš mele Glossary A ܟܘܢܳܫ ܡܶܠܶܐ
Kunoš mele ܟܘܢܳܫ ܡܶܠܶܐ

abro, pl. abne (L.4)

- abne d cammo (L.4)

- abne d ḥolo (L.4)

son

- cousins, (father’s side)

- cousins, (mother’s side)

ܐܰܒܪܐ، ܐܰܒܢܶܐ

- ܐܰܒܢܶܐ ܕܥܰܡܡܐ

- ܐܰܒܢܶܐ ܕܚܳܠܐ

adcaṣriye (L.8) this evening ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ
adfalge d yawmo (L.8) this afternoon ܐܰܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
adlalyo (L.8) tonight ܐܰܕܠܰܠܝܐ
admo (L.7) blood ܐܰܕܡܐ
adṣafro (L.8) this morning ܐܰܕܨܰܦܪܐ
adyawma (L.8) today ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ
aḏno (f.), pl. aḏnoṯe, aḏne (L.7) ear ܐܰܕ݂ܢܐ (ܐܬ݂)، ܐܰܕ݂ܢܳܬ݂ܶܐ، ܐܰܕ݂ܢܶܐ
afṯo, pl. afṯoṯe (L.3) break ܐܰܦܬ݂ܐ، ܐܰܦܬ݂ܳܬ݂ܶܐ
aḥna (G.3b) we ܐܰܚܢܰܐ
aḥuno, pl. aḥunone (L.4) brother ܐܰܚܘܢܐ، ܐܰܚܘܢܳܢܶܐ
apoteke / beṯ darmone (L.14) pharmacy ܐܰܦ݁ܳܬܶܟܶܐ ܆ ܒܶܬ݂ ܕܰܪܡܳܢܶܐ

arbco, f. arbac (L.4)

- arbac w cësri (L.9)

four

- twentyfour

ܐܰܪܒܥܐ، ܐܰܪܒܰܥ - ܐܰܪܒܰܥ ܘܥܷܣܪܝ
arbci (L.4) forty ܐܰܪܒܥܝ
arco (f), pl. arcoṯe (L.6, L.12) earth, field, lot, ground ܐܰܪܥܐ (ܐܬ݂)، ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ
aršitakt (m./f.), pl. aršitaktat, aršitakte (L.6) architect ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ، ܐܰܪܫܝܬܰܟܬܰܬ، ܐܰܪܫܝܬܰܟܬܶܐ
asiruṯo (L.4) contact ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܐ
ašër (L.3) honestly, believe me ܐܰܫܷܪ
aṯmël (L.8) yesterday ܐܰܬ݂ܡܷܠ
aṯro, pl. aṯrawoṯe (L.4) homeland, place, village, country ܐܰܬ݂ܪܐ، ܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܶܐ

aṯto, pl. niše

- i aṯtayḏi (L.4)

- i aṯto d aḥuni (L.14)

woman

- my wife

- the wife of my brother

ܐܰܬ݂ܬܐ، ܢܝܫܶܐ

- ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ

- ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܐܰܚܘܢܝ

aw (L.7) or ܐܰܘ

aydarbo (L.3)

- aydarbo hatu? (L.3)

- aydarbo wa? (L.10)

how

- How are you doing?

- How was it/he/she?

ܐܰܝܕܰܪܒܐ

- ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬܘ؟

- ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܘܰܐ؟

ayko? (L.3) Where? ܐܰܝܟܐ؟

ayna (L.3)

- ayna mënne? (L.12)

- ayna ne? (L.7)

which

- Which ones?

- Which are they?

ܐܰܝܢܰܐ

- ܐܰܝܢܰܐ ܡܷܢܢܶܗ؟

- ܐܰܝܢܰܐ ܢܶܐ؟

b

- b + suf. (G.11b,2): ebe, eba; pl. appe, apxu

- b ayna…? (L.12)

- b mën (L.10)

- b šayno (L.3); b šayno aṯitu (L.12)

in

- in him, in her;

in them, in you

- In which …?

- With what?

- Hello (in response to someone’s greeting); Most welcome (pl.)!

ܒـ

- ܒ :ܐܶܒܶܗ، ܐܶܒܰܗ܇ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ، ܐܰܦ݁ܟ݂ܽܘ

- ܒܐܰܝܢܰܐ…؟

- ܒܡܷܢ؟

- ܒܫܰܝܢܐ، ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܬ݂ܝܬܘ

babo, pl. babe (L.4) father ܒܰܒܐ، ܒܰܒܶܐ
badle (f), pl. badlat (L.11) suit ܒܰܕܠܶܐ (ܐܬ݂)، ܒܰܕܠܰܬ

bahro, pl. bahre

- bahro da tre (L.3)

light

- second light

ܒܰܗܪܐ، ܒܰܗܪܶܐ

- ܒܰܗܪܐ ܕܰܬܪܶܐ

bahuro, f. bahërto, pl. bahure (L.15) light, bright, clear ܒܰܗܘܪܐ، ܒܰܗܷܪܬܐ، ܒܰܗܘܪܶܐ
baladiye (f), pl. baladiyat (L.6) municipality (here: building inspection office) ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ (ܐܬ݂)، ܒܰܠܰܕܝـܝܰܬ
banyo, pl. banyowat (L.6) bathroom ܒܐܰܢܝܐ، ܒܐܰܢܝܳܘܰܬ
barёḥme, pl. barёḥmohe  (L.13) brother-in-law, (brother of husband) ܒܰܪܷܚܡܶܐ، ܒܰܪܷܚܡܳܗܶܐ
barko (f), pl. barkoṯe (L.7) knee ܒܰܪܟܐ (ܐܬ݂)، ܒܰܪܟܳܬ݂ܶܐ
baroyo, f. barayto, pl. baroye (L.7) outer, external ܒܰܪܳܝܐ، ܒܰܪܰܝܬܐ، ܒܰܪܳܝܶܐ

barṯo, pl. bnoṯe (L.4)

- barṯi (L.11)

daughter

- my daughter

ܒܰܪܬ݂ܐ، ܒܢܳܬ݂ܶܐ

- ܒܰܪܬ݂ܝ

bas (L.11) only ܒܰܣ
basimo, f. basëmto, pl. basime (L.10) nice, good ܒܰܣܝܡܐ، ܒܰܣܷܡܬܐ، ܒܰܣܝܡܶܐ
basketbol / esfir salo (L.15) basketball ܒܰܣܟܶܬܒܳܠ ܆ ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ
basro, pl. basrone (L.7) meat, flesh ܒܰܣܪܐ، ܒܰܣܪܳܢܶܐ

baṭilo, f. baṭëlto, pl. baṭile

- baṭile ne (L.8)

off, jobless; tired

- they are off; they are tired

ܒܰܛܝܠܐ، ܒܰܛܷܠܬܐ، ܒܰܛܝܠܶܐ

- ܒܰܛܝܠܶܐ ܢܶܐ

baṭlono, pl. baṭlone (L.12) holiday ܒܰܛܠܳܢܐ، ܒܰܛܠܳܢܶܐ

bayn l … w l … (L.13)

- baynoṯ- (+ suf. pl.)

between, in between

- between, in between

ܒܰܝܢ  (ܠـ ܘܠـ)

- ܒܰܝܢܳܬ݂

bayto (m), pl. bote (L.3) home, house ܒܰܝܬܐ، ܒܳܬܶܐ
bayṭar (L.12) vet ܒܰܝܛܰܪ
be babe (L.16) the family of ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ
beroxo, pl. beroxe (L.16) marriage; marriage ceremony ܒܶܪܳܟ݂ܐ، ܒܶܪܳܟ݂ܶܐ
beṯ darmone / apoteke (L.14) pharmacy ܒܶܬ݂ ܕܰܪܡܳܢܶܐ ܆ ܐܰܦ݁ܳܬܶܟܶܐ
beṯ krihe (L.14) hospital ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ
bëlḥuḏe (L.16) only ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ
bёnyono, pl. bënyone (L.13) building ܒܷܢܝܳܢܳܐ، ܒܷܢܝܳܢܶܐ
bërġël (L.10) bulgur ܒܷܪܓ݂ܷܠ
bëṯër (L.6) then, thereafter ܒܷܬ݂ܷܪ

bëṯr (G.11b), bëṯr+ suf.:

- sg. bëṯri, bëṯre

- pl. bëṯrayye, bëṯrayxu

after, behind

- behind me, behind him

- behind them, behind you

ܒܷܬ݂ܪ

- ܒܷܬ݂ܪ :ܒܷܬ݂ܪܝ، ܒܷܬ݂ܪܶܗ، ܒܷܬ݂ܪܰܗ܇

- ܒܷܬ݂ܪܰܝܝܶܗ، ܒܷܬ݂ܪܰܝܟ݂ܘ

bira (f), pl. birat (L.10) beer ܒܝܪܰܐ (ܐܬ݂)، ܒܝܪܰܬ
biṭon (m) (L.6) concrete ܒܝܛܳܢ
bluze (f), pl. bluzat (L.11) blouse ܒܠܘܙܶܐ (ܐܬ݂)، ܒܠܘܙܰܬ
bnoyo (Inf. bny I) (L.8) compting ܒܢܳܝܐ
bocu (L.10) please ܒܳܥܘ

bosam, bësmo – basëm, basimo (bsm I)

- ayna hërgo kobosam lax? (L.3.5)

to appeal to (so.); to become comfortable

- Which subject do you like?

ܒܳܣܰܡ، ܒܷܣܡܐ ܇ ܒܰܣܷܡ، ܒܰܣܝܡܐ

- ܐܰܝܢܰܐ ܗܷܪܓܐ ܟܳܒܳܣܰܡ ܠܰܟ݂؟

bolo

- komaḥto bolo cal (L.11)

- kёtle bolo rwiḥo

mind, temper

- she pays attention to

- he is patient

 ܒܳܠܐ

- ܟܳܡܰܚܬܐ ܒܳܠܐ ܥܰܠ

- ܟܷܬܠܶܗ ܒܳܠܐ ܪܘܝܚܐ
bošal, bёšlo – bašël, bašilo (bšl I) to be cooked, to ripen ܒܳܫܰܠ، ܒܷܫܠܐ ܇ ܒܰܫܷܠ، ܒܰܫܝܠܐ
boxe, buxyo – baxi, baxyo (bxy I) to cry, to weep ܒܳܟ݂ܶܐ، ܒܘܟ݂ܝܐ ܇ ܒܰܟ݂ܝ، ܒܰܟ݂ܝܐ
boya, pl. boyat (L.6) paint ܒܳܝܰܐ، ܒܳܝܰܬ
boyaṭ, bayṭo – bëṭle, bëṭla (byṭ I) to explode, to light (fireworks) ܒܳܝܰܛ، ܒܰܝܛܐ ܇ ܒܷܛܠܶܗ، ܒܷܛܠܰܗ
bramšël (L.14) yesterday evening ܒܪܰܡܫܷܠ
byoṭo (Inf. byṭ I) (L.13) lighting (of fireworks) ܒܝܳܛܐ
cade (f.), pl. cadat (L.16) tradition ܥܰܕܶܐ، ܥܰܕܰܬ
cadi (L.4) normal ܥܰܕܝ
cafro, pl. cafrone (L.7) earth ܥܰܦܪܐ، ܥܰܦܪܳܢܶܐ
caksuno, pl. caksune (L.7) elbow ܥܰܟܣܘܢܐ، ܥܰܟܣܘܢܶܐ

cal (G.11b,1-2)

- cal+Suffix: sg. acli, acle, acla; pl. aclayye, aclayxu

on

- on me, on him, on her; on them, on you (pl.)

ܥܰܠ

- ܥܰܠ :ܐܰܥܠܝ، ܐܰܥܠܶܗ، ܐܰܥܠܰܗ܇ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ، ܐܰܥܠܰܝܟ݂ܘ

cal d (L.3) because, since ܥܰܠ ܕ

cam (G.11b,1-2)

- cam+Suffix: sg. acmi, acme, acma; pl. acmayye, acmayxu

- cam gab (L.16)

with

- with me, with him, with her; with them, with you

- next to

ܥܰܡ

- ܥܰܡ :ܐܰܥܡܝ، ܐܰܥܡܶܗ، ܐܰܥܡܰܗ܇ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ، ܐܰܥܡܰܝܟ݂ܘ

- ܥܰܡ ܓܰܒـ

camaliye, pl. camaliyat (L.14) operation ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ، ܥܰܡܰܠܝـܝܰܬ
cammo, pl. cammone (L.4) uncle (paternal) ܥܰܡܡܐ، ܥܰܡܡܳܢܶܐ
camšira, pl. camširat (L.14) nurse ܥܰܡܫܝܪܰܐ، ܥܰܡܫܝܪܰܬ
camṯo , pl. camṯoṯe (L.4) aunt (paternal) ܥܰܡܬ݂ܐ، ܥܰܡܬ݂ܳܬ݂ܶܐ
carquwo, pl. carquwe (L.7) heel ܥܰܪܩܘܘܐ، ܥܰܪܩܘܘܶܐ
casro, f. csar (L.4) ten ܥܰܣܪܐ، ܥܣܰܪ
caṣriye (f) (L.8) evening ܥܰܨܪܝـܝܶܐ (ܐܬ݂)
caṭmo (f), pl. caṭmoṯe (L.7) thigh ܥܰܛܡܐ (ܐܬ݂)، ܥܰܛܡܳܬ݂ܶܐ

cawodo (m), pl. cawode (L.12)

- cawode ne (L.6)

employee

- they are employees

ܥܰܘܳܕܐ، ܥܰܘܳܕܶܐ

- ܥܰܘܳܕܶܐ ܢܶܐ

cayno (f), pl. caynoṯe, cayne (L.7)

- cal cayni! (L.10)

eye; spring, fountain

- You are welcome!

ܥܰܝܢܐ (ܐܬ݂)، ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܐ، ܥܰܝܢܶܐ

- ܥܰܠ ܥܰܝܢܝ

cayni: b cayni zabno (L.3) at the same time ܥܰܝܢܝ: ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ
ceḏo, pl. ceḏe (L.9) feast, holiday ܥܶܕ݂ܐ، ܥܶܕ݂ܶܐ
ceḏo brixo! (L.13) Happy Holiday! ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ

celoyo, f. celyato, pl. celoye

- celayto yo (L.6)

high

- she is high

ܥܶܠܳܝܐ، ܥܶܠܰܝܬܐ، ܥܶܠܳܝܶܐ

- ܥܶܠܰܝܬܐ ܝܐ

cezo (f), pl. ceze (L.12) goat ܥܶܙܐ (ܐܬ݂)، ܥܶܙܶܐ
cëmro (L.4) age ܥܷܡܪܐ
cënwo, pl. cënwe (L.10) grape ܥܷܢܘܐ، ܥܷܢܘܶܐ
cisaqṯo, pl. cisaqyoṯe (L.16) ring ܥܝܣܰܩܬ݂ܐ، ܥܝܣܰܩܝܳܬ݂ܶܐ
ciqo, f. cëqto, pl. ciqe (L.11) narrow ܥܝܩܐ، ܥܷܩܬܐ، ܥܝܩܶܐ
cito, pl. citoṯe (L.16) church ܥܝܬܐ، ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ
claymo, pl. clayme (L.11) young man, teenager, youngster ܥܠܰܝܡܐ، ܥܠܰܝܡܶܐ
claymṯo, pl. claymoṯe (L.16) young woman, teenager, youngster ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ، ܥܠܰܝܡܳܬ݂ܶܐ
cmara (f), pl. cmarat (L.12) building ܥܡܰܪܰܐ (ܐܬ݂)، ܥܡܰܪܰܬ

cobar, cëbro – cabër, cabiro (cbr I)

- gëd cëbrina šotina qaḥwa (L.12)

to enter

- We will go inside to have a coffee

ܥܳܒܰܪ، ܥܷܒܪܐ ܇ ܥܰܒܷܪ، ܥܰܒܝܪܐ

- ܓܷܕ ܥܷܒܪܝܢܰܐ ܫܳܬܝܢܰܐ ܩܰܚܘܰܐ

comar, cëmro – camër, camiro (L.6)  (cmr I) to be built ܥܳܡܰܪ، ܥܷܡܪܐ ܇ ܥܰܡܷܪ، ܥܰܡܝܪܐ

cowad, cawdo – cwëdle, cwëdla (cwd I)

- mën kocawdat? (L.3)

- u babo w i emo di iqarṯo kocawdi (L.4)

to work

- What job do you do?

- The father and the mother in the family work.

ܥܳܘܰܕ، ܥܰܘܕܐ ܇ ܥܘܷܕܠܶܗ، ܥܘܷܕܠܰܗ

- ܡܷܢ ܟܳܥܰܘܕܰܬ؟

- ܐܘ ܒܰܒܐ ܘܐܝ ܐܶܡܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܟܳܥܰܘܕܝ

coyaš, cayšo – cayëš, cayišo (cyš I)

- an abne d ḥoli kocayši bu Swed (L.4)

to live

- My maternal cousins live in Sweden.

ܥܳܝܰܫ، ܥܰܝܫܐ ܇ ܥܰܝܷܫ، ܥܰܝـܝـܫܐ

- ܐܰܢ ܐܰܒܢܶܐ ܕܚܳܠܝ ܟܳܥܰܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ

cwodo (Inf. cwd I) (L.3)

- kul ḥa azze lu cwodayḏe (L.3)

work

- Each one left for their work.

ܥܘܳܕܐ

- ܟܘܠ ܚܰܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܥܘܳܕܰܝܕ݂ܶܗ

cwono (f), pl. cwone (L.12) sheep (female) ܥܘܳܢܐ (ܐܬ݂)، ܥܘܳܢܶܐ
čaket, pl. čaketat, čakete (L.7) jacket ܫ̰ܰܟܶܬ، ܫ̰ܰܟܶܬܰܬ، ܫ̰ܰܟܶܬܶܐ
čanṭa (f), pl. čanṭat (L.3) bag ܫ̰ܰܢܛܰܐ (ܐܬ݂)، ܫ̰ܰܢܛܰܬ
čimanto (f) (L.6) concrete ܫ̰ܝܡܰܢܬܐ (ܐܬ݂)
dado (f), pl. dadoṯe (L.4) wife of paternal uncle ܕܰܕܐ (ܐܬ݂)، ܕܰܕܳܬܼܶܐ
daftar, pl. dafetër, daftarat, daftare (L.3) notebook ܕܰܦܬܰܪ، ܕܰܦܶܬܷܪ، ܕܰܦܬܰܪܰܬ، ܕܰܦܬܰܪܶܐ
dahole
- dahole w zërnaye (L.16)

drum

- drum and zurna

ܕܰܗܳܠܶܐ

- ܕܰܗܳܠܶܐ ܘܙܷܪܢܰܝܶܐ

damṯo, pl. damoṯe (L.13) sister-in-law (wife of husband’s brother) ܕܰܡܬ݂ܐ، ܕܰܡܳܬ݂ܶܐ
daqqa (f), pl. daqqat (L.8) (s. qaṭënto) minute ܕܰܩܩܰܐ (ܐܬ݂)، ܕܰܩܩܰܬ
darġo, pl. darġe (L.8) step, level ܕܰܪܓ݂ܐ، ܕܰܪܓ݂ܶܐ
darmono, pl. darmone (L.14) medication ܕܰܪܡܳܢܐ، ܕܰܪܡܳܢܶܐ
dašëšto (L.10) rice pudding ܕܰܫܷܫܬܐ
daworo, f. dawarto , pl. dawore (L.12) farmer ܕܰܘܳܪܐ، ܕܰܘܰܪܬܐ، ܕܰܘܳܪܶܐ

dawmo, pl. dawme

- dawmo du ceḏo (L.13)

tree

- Christmas tree

ܕܰܘܡܐ، ܕܰܘܡܶܐ

- ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ

dawro, pl. dawre here: course ܕܰܘܪܐ، ܕܰܘܪܶܐ
dayono, f. dayanto, pl. dayone (L.15) judge, referee ܕܰܝܳܢܐ، ܕܰܝܰܢܬܐ، ܕܰܝܳܢܶܐ
deri yawmo (L.13) the next day ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ
dёšno, pl. dëšne (L.13) present ܕܷܫܢܐ، ܕܷܫܢܶܐ
diḏi, 2.pl. dëṯxu, 3.pl. dëṯṯe (G.10b) my, your (pl.), their ܕܝܕ݂ܝ، ܕܷܶܬ݂ܟ݂ܘ، ܕܷܬ݂ܬ݂ܶܗ
dilonoyo, f. dilonayto, pl. dilonoye (L.3) special, specific ܕܝܠܳܢܳܝܐ، ܕܝܠܳܢܰܝܬܐ، ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ

dlo; (L.7)

- dlo mini, dlo mënxu

without

- without me, without you (pl)

ܕܠܐ

- ܕܠܐ ܡܝܢܝ، ܕܠܐ ܡܷܢܟ݂ܘ

dmoxo (L.6) sleep ܕܡܳܟ݂ܐ

docar, ducro – dacër, daciro (dcr I)

- bak  kmo këbcat ducrina? (L.8)

to return

- At what time would you like us to return?

ܕܳܥܰܪ، ܕܘܥܪܐ ܇ ܕܰܥܷܪ، ܕܰܥܝܪܐ

- ܒܰܟ ܟܡܐ ܟܐܷܒܥܰܬ ܕܘܥܪܝܢܰܐ؟

domax, dëmxo – damëx, damixo (dmx I) (L.7) 

- an nacime kodëmxi (L.8.5)

to sleep

- The children are sleeping.

ܕܳܡܰܟ݂، ܕܷܡܟ݂ܐ܇ܕܰܡܷܟ݂، ܕܰܡܝܟ݂ܐ

- ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ

dore, dëryo – drele, drela

- Drele šlomo aclayye. (L.3)

 

ܕܳܪܶܗ، ܕܷܖܝܐ ܇ ܕܪܶܠܶܗ، ܕܪܶܠܰܗ

- ܕܪܶܠܶܗ ܫܠܳܡܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ.

doyaq, dayqo – dëqle, dëqla (dyq I) to knock, to press; to ring ܕܳܝܰܩ، ܕܰܝܩܐ ܇ ܕܷܩܠܶܗ، ܕܷܩܠܰܗ
druco (f), pl. drucone (L.7) arm (body part) ܕܪܘܥܐ (ܐܬ݂)، ܕܪܘܥܳܢܶܐ

dukano (f), pl. dukane

- dukano daj jule (L.4)

shop

- clothing shop

ܕܘܟܰܢܐ (ܐܬ݂)، ܕܘܟܰܢܶܐ

- ܕܘܟܰܢܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ

dukṯo, pl. dëkoṯe (L.3) place ܕܘܟܬ݂ܐ، ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ

durošo, Pl duroše (L.3)

- duroše gušmonoye (L.7)

exercise

- physical exercise

ܕܘܪܳܫܐ، ܕܘܪܳܫܶܐ

- ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ

elo (L.6) but ܐܶܠܐ
ema? (L.4) When? ܐܶܡܰܐ؟
emo (f), pl. emoṯe (L.4) mother ܐܶܡܐ (ܐܬ݂)، ܐܶܡܳܬ݂ܶܐ
esfir iḏo / handbol (L.15) handball ܐܶܣܦܝܪ ܐܝܕ݂ܐ ܆ ܗܰܢܕܒܳܠ
esfir reġlo / futbol / ṭëbbe (L.15) football ܐܶܣܦܝܪ ܪܶܓ݂ܠܐ ܆ ܦܘܬܒܳܠ ܆ ܛܷܒܒܶܐ
esfir salo / basketbol (L.15) basketball ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ ܆ ܒܰܣܟܶܬܒܳܠ
esfir ṭëbliṯo / ping-pong (L.15) table tennis ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ ܆ ܦ݁ܝܢܓܦ݁ܳܢܓ

ëšmo, pl. ëšmone

- ëšmi (L.3)

name; a little bit (sg. only)

- my name

ܐܷܫܡܐ، ܐܷܫܡܳܢܶܐ

- ܐܷܫܡܝ

ëšto, f. šeṯ six ܐܷܫܬܐ، ܫܶܬ݂
ëšti (L.9) sixty ܐܷܫܬܝ
ëšwëṭ (L.9) February ܐܷܫܘܷܛ

ëzze, ëzza – azze, azza
(ʾzy I/ʾzl I) (L.3)

- kiban ḥeloyo ëzzan (L.8)

- kazzi mjarballe (L.11.6)

- kul ḥa azze lu cwodayḏe (L.3)

- qëm, zan! (L.11.6)

to go

- We can go early.

- I am going to try it.

- Each one went to their job.

- Let’s go! (imperative 1.pl.)

ܐܷܙܙܶܗ، ܐܷܙܙܰܗ ܇ ܐܰܙܙܶܗ، ܐܰܙܙܰܗ

- ܟܝܒܰܢ ܚܶܠܳܝܐ ܐܷܙܙܰܢ

- ܟܐܰܙܙܝ ܡܔܰܪܒܰܠܠܶܗ

- ܟܘܠ ܚܰܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܥܘܳܕܰܝܕ݂ܶܗ

- ܩܷܡ، ܙܰܢ

falgo, pl. falge

- falge d yawmo (L.8)

half

- afternoon

ܦܰܠܓܐ، ܦܰܠܓܶܐ

- ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ

falqo, pl. falqe (L.4)

- falqe rišoye (L.7)

piece, part

- main parts

ܦܰܠܩܐ، ܦܰܠܩܶܐ

- ܦܰܠܩܶܐ ܪܝܫܳܝܶܐ

fanera (f), pl. fanerat (L.11) sweater ܦܰܢܶܪܰܐ (ܐܬ݂)، ܦܰܢܶܪܰܬ
farṣufo, pl. farṣufe (L.15) person, individual ܦܰܪܨܘܦܐ، ܦܰܪܨܘܦܶܐ
feqoso (Inf. fqs II) applaud, clapping ܦܶܩܳܣܐ
femo, pl. feme (L.7) mouth ܦܶܡܐ، ܦܶܡܶܐ
fëlim, pl. fëlimat (L.9) film; x-ray photograph ܦܷܠܝܡ، ܦܷܠܝܡܰܬ
fësṭan, pl. fësṭanat (L.11) dress ܦܷܣܛܰܢ، ܦܷܣܛܰܢܰܬ

fëtqo, pl. fëtqe (L.15)

- fëtqo/qart di mëštuṯo (L.16)

ticket

- wedding card

ܦܷܬܩܐ، ܦܷܬܩܶܐ

- ܦܷܬܩܐ ܆ ܩܰܪܛ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܳܐ

firo, pl. fire (L.10) fruit ܦܝܪܐ، ܦܝܪܶܐ

foham, fëhmo – fahëm, fahimo

- këbcono fëhmanne inaqla d howina cam ḥḏoḏe (L.3)

understand

- When we are together I would like to understand them.

ܦܳܗܰܡ، ܦܷܗܡܐ ܇ ܦܰܗܷܡ، ܦܰܗܝܡܐ

- ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܦܷܗܡܰܢܢܶܗ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

foqёcto, foqëcyoṯe (L.13) fireworks ܦܳܩܷܥܬܳܐ، ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ

foraš, fëršo – frëšle, frëšla (frš I) (L.3)

- kofëršo ste at tëġme daj jule me ḥḏoḏe (L.11)

- bëṯër kofëršalle lag gawne (L.11)

to sort, to separate

- She also separates the different kind of clothes from each other.

- Then she sorts them according to colour.

ܦܳܪܰܫ، ܦܷܪܫܐ ܇ ܦܪܷܫܠܶܗ، ܦܪܷܫܠܰܗ

- ܟܳܦܷܪܫܐ ܣܬܶܐ ܐܰܬ ܬܷܓ݂ܡܶܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ ܡܶܐ ܚܕ݂ܕ݂ܐ

- ܒܷܬ݂ܶܪ ܟܳܦܷܪܫܰܠܠܶܗ ܠܰܓ ܓܰܘܢܶܐ

fotaḥ, fëtḥo – ftëḥle, ftëḥla (ftḥ I) to open ܦܳܬܰܚ، ܦܷܬܚܐ ܇ ܦܬܷܚܠܶܗ، ܦܬܷܚܠܰܗ
foṯo, pl. foṯoṯe (L.7) face ܦܳܬ݂ܐ، ܦܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ

foyaš, fayšo – fayëš, fayišo (fyš I) (L.12)

- fayëš mede? (L.10)

- fëš bë šlomo (L.3)

to stay

- Is there anything else (you would like)?

- See you (sg.) again. (says person leaving)

ܦܳܝܰܫ، ܦܰܝܫܐ ܇ ܦܰܝܷܫ، ܦܰܝـܝܫܐ

- ܦܰܝܷܫ ܡܶܕܶܐ؟

- ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ

fquḏ! (fqḏ I) (L.10) Here you are! ܦܩܘܕ݂
friši (s. mëfraš) they split up ܦܪܝܫܝ

frišo, f. frëšto, pl. friše

- woliṯo frëšto (L.7)

specific, special

- a special task

ܦܪܝܫܐ، ܦܪܷܫܬܐ، ܦܪܝܫܶܐ

- ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܦܪܷܫܬܐ

fsoso, pl. fsose

- fsoso lu tëcmiro (L.6)

permission

- building permission

ܦܣܳܣܐ، ܦܣܳܣܶܐ

- ܦܣܳܣܐ ܠܘ ܬܷܥܡܝܪܐ

fṣiḥoyo, f. fṣiḥayto, pl. fṣiḥoye (L.12) (s. mëfṣah) happy, pleased ܦܨܝܚܳܝܐ، ܦܨܝܚܰܝܬܐ، ܦܨܝܚܳܝܶܐ
fṣiḥuṯo (L.12) happiness ܦܨܝـܚـܘܬ݂ܐ
ftiḥo, f. ftëḥto, pl. ftiḥe (L.11) open ܦܬܝܚܐ، ܦܬܷܚܬܐ، ܦܬܝܚܶܐ
ftilo, pl. ftile (L.12) hay ball ܦܬܝܠܐ، ܦܬܝܠܶܐ
fujo, pl. fuje honeydew melon ܦܘܔܐ، ܦܘܔܶܐ
futbol / esfir reġlo / ṭëbbe (L.15) football ܦܘܬܒܳܠ ܆ ܐܶܣܦܝܪ ܪܶܓ݂ܠܐ ܆ ܛܷܒܒܶܐ

gab (G.11b)

- gab+Suffix: sg. gabi, gabe, gaba; pl. gaban oder gabayna, gabayye, gabayxu

with

- with me, with him, with her; with us, with them, with you

ܓܰܒ

- ܓܰܒ: ܓܰܒܝ، ܓܰܒܶܗ، ܓܰܒܰܗ܇

ܓܰܒܰܢ، ܓܰܒܰܝܢܰܐ، ܓܰܒܰܝܝܶܗ، ܓܰܒܰܝܟ݂ܘ

gabo, pl. gabe

- u gabano (L.11)

side, direction

- this side

ܓܰܒܐ، ܓܰܒܶܐ

- ܐܘ ܓܰܒܰܢܐ

galdo, pl. galde (L.7) skin, leather ܓܰܠܕܐ، ܓܰܠܕܶܐ
ganṯo, pl. ganoṯe (L.6) garden ܓܰܢܬ݂ܐ، ܓܰܢܳܬ݂ܶܐ
garmo, pl. garme (L.8,5) bone ܓܰܪܡܐ، ܓܰܪܡܶܐ
gawiro, f. gawërto, pl. gawire (L.8,2) married ܓܰܘܝܪܐ، ܓܰܘܷܪܬܐ، ܓܰܘܝܪܶܐ
gawloco (Inf. gwlc) du lebo (L.14) nausea ܓܰܘܠܳܥܐ ܕܘ ܠܶܒܐ
gawno, pl. gawne (L.9) colour ܓܰܘܢܐ، ܓܰܘܢܶܐ

gawo, pl. gawe (L.7)

- gawa (di dukano) (L.11)

abdomen, inside

- inside (the shop)

ܓܰܘܐ، ܓܰܘܶܐ

- ܓܰܘܰܗ ܕܝ ܕܘܟܰܢܐ

gawoyo, f. gawayto, pl. gawoye (L.7) internal ܓܰܘܳܝܐ، ܓܰܘܰܝܬܐ، ܓܰܘܳܝܶܐ
gawro, pl. gawre (L.4) man ܓܰܘܪܐ، ܓܰܘܪܶܐ
gḏayto, pl. gyoṯe (L.12) chicken ܓܕ݂ܰܝܬܐ، ܓܝܳܬ݂ܶܐ
gëdšo, pl. gёdše (L.13) accident ܓܷܕܫܳܐ، ܓܷܕܫܶܐ
gelo, pl. gelone (L.12) grass ܓܶܠܐ، ܓܶܠܳܢܶܐ
gërwo, pl. gërwe (L.11) sock ܓܷܪܘܐ، ܓܷܪܘܶܐ
gole, gulyo – glele, glela (gly I) to uncover ܓܳܠܶܐ، ܓܘܠܝܐ ܇ ܓܠܶܠܶܗ، ܓܠܶܠܰܗ
gonaw, gunwo – gnule, gnula (gnw I) to steal ܓܳܢܰܘ، ܓܘܢܘܐ ܇ ܓܢܘܠܶܗ، ܓܢܘܠܰܗ
goraš, guršo – grëšle, grëšla (grš I) to pull ܓܳܪܰܫ، ܓܘܪܫܐ ܇ ܓܪܷܫܠܶܗ، ܓܪܷܫܠܰܗ
gowar, gawro – gawër, gawiro (gwr I) (L.16) to marry ܓܳܘܰܪ، ܓܰܘܪܐ ܆ ܓܰܘܷܪ، ܓܰܘܝܪܐ
goyaš, gayšo – gёšle, gёšla (gyš I) to touch ܓܳܝܰܫ، ܓܰܝܫܐ ܇ ܓܷܫܠܶܗ، ܓܷܫܠܰܗ
grošo (Inf. grš I) d admo (L.14) blood collection ܓܪܳܫܐ ܕܐܰܕܡܐ
gudo, pl. gude (L.15) team, choir, band ܓܘܕܐ، ܓܘܕܶܐ

gurno, pl. gurne

- gurno lu ḥyofo

- gurno lu tešiġo (L.6)

sink, tub

- bathtub

- sink

ܓܘܪܢܐ، ܓܘܪܢܶܐ

- ܓܘܪܢܐ ܠܘ ܚܝܳܦܐ

- ܓܘܪܢܐ ܠܘ ܬܶܫܝܓ݂ܐ

gušmo, pl. gušme (L.7) body ܓܘܫܡܐ، ܓܘܫܡܶܐ
gušmonoyo, f. gušmonayto, pl. gušmonoye (L.15) physical ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ، ܓܘܫܡܳܢܰܝܬܐ، ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ
gweto (L.8) cheese ܓܘܶܬܐ
gyošo (Inf. gyš I) (L.7) touching ܓܝܳܫܐ

ġalabe (L.3)

- ġalabe kore (L.3)

many, much, a lot

- many times, often

ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ

- ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܪܶܐ

ġalṭo, pl. ġalṭe (L.6) mistake ܓ݂ܰܠܛܐ، ܓ݂ܰܠܛܶܐ
ġamo, pl. ġame (L.15) concern ܓ݂ܰܡܐ، ܓ݂ܰܡܶܐ

ġer (l.3)

- ġer medone (L.6)

other

- other things

ܓ݂ܶܪ

- ܓ݂ܶܪ ܡܶܕܳܢܶܐ

ġram, pl. ġrame (L.10) gram ܓ݂ܪܰܡ، ܓ݂ܪܰܡܶܐ

hadomo, pl. hadome

- hadome baroye

- hadome du gušmo

- hadome gawoye

- ḥa mah hadomani (L.7)

organ, member

- external organs

- organs of the body

- inner organs

- one of these organs

ܗܰܕܳܡܐ، ܗܰܕܳܡܶܐ

- ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ

- ܗܰܕܳܡܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ

- ܗܰܕܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܶܐ

- ܚܰܐ ܡܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ

handbol / esfir iḏo (L.15) handball ܗܰܢܕܒܳܠ ܆ ܐܶܣܦܝܪ ܐܝܕ݂ܐ

hano, f. haṯe, pl. hani (G.5b)

- hani wayne? (L.10)

- hano wa (L.10)

this, these (pl.) that, those (pl.)

- Was that all?

- That was all.

ܗܰܢܐ، ܗܰܬ݂ܶܐ، ܗܰܢܝ

- ܗܰܢܝ ܘܰܝܢܶܐ؟

- ܗܰܢܐ ܘܰܐ

hanyuṯo! (L.10) Bon appetit! ܗܰܢܝܘܬ݂ܐ

harke (L.3)

- harke w tamo (L.6)

here

- here and there

ܗܰܪܟܶܐ

- ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ

hat (L.4; G.3b, 4b) you, you are (copula 2.sg.) ܗܰܬ
hatu (L.4; G.3b, 4b) you (2. pl.), you are (copula 2.pl.) ܗܰܬܘ
hawa (f), pl. hawat (L.8) air, wind; weather ܗܰܘܰܐ (ܐܬ)، ܗܰܘܰܬ
hawno (L.15) mind ܗܰܘܢܐ
hawnonoyo, f. hawnonayto, pl. hawnonoye (L.15) mental ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ، ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ، ܗܰܘܢܳܢܳܝܶܐ
hawo, hayo, hanëk (G.5b) that ܗܰܘܐ، ܗܰܝܐ، ܗܰܢܷܟ
hawxa (L.4) so ܗܰܘܟ݂ܰܐ
hedi hedi (L.14) slowly ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ
heš (L.4) yet ܗܶܫ
hënnë (L.6; G.3b) they (pl.) ܗܷܢܢܶܐ
hërgo, pl. hërge (L.3) lesson, exercise, class, unit ܗܷܪܓܐ، ܗܷܪܓܶܐ

hiw, hiwo (oby/hwy Ip)  (preterite only, s. mitahwe)

- hiw ele darmone (L.14)

is given

- he was prescribed medication

ܗܝܘ، ܗܝܘܐ

- ܗܝܘ ܐܶܠܶܗ ܕܰܪܡܳܢܶܐ

hiya (L.3; G.3b) she ܗܝـܝܰܐ
hiye (L.3; G.3b) he ܗܝـܝܶܐ

hiyuṯo (L.4)

- i hiyuṯayḏi (L.3)

identity, nationality

- my identity

ܗܝـܝܘܬ݂ܐ

- ܐܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܰܝܕ݂ܝ

howe, huyo – hawi, hawyo (hwy I)

- ġalabe kore kowe mamlo bayn day yolufe w du malfono (L.3)

- kolozam d howina le ġalabe moro (L.7)

- howe brixo (L.11.6)

- šafiro yo w gëd howe aclax (L.11.6)

- hway moro l ruḥux (L.14)

to become, to happen

- Often there are discussions between the students and the teacher.

- We have to take care of him very much.

- Nice! Well done!

- It is nice and it will fit you.

- take care of yourself!

ܗܳܘܶܐ، ܗܘܝܐ ܇ ܗܰܘܝ، ܗܰܘܝܐ

- ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܪܶܐ ܟܳܘܶܐ ܡܰܡܠܐ ܒܰܝܢ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܘܕܘ ܡܰܠܦܳܢܐ

- ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܳܪܐ

- ܗܳܘܶܐ ܒܪܝܟ݂ܐ

- ܫܰܦܝܪܐ ܝܐ ܘܓܷܕ ܗܳܘܶܐ ܐܰܥܠܰܟ݂

- ܗܘܰܝ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܘܟ݂

howele, howela – hawile, hawila (hwy I,2)

- hawila nësyono ṭawwo bu zwono (Inf. zwn I) w zebono (Inf. zbn II) (L.11)

- d lo howalxu šuwole ḥrene, gëd cëbrina. (L.12)

to get 

- She has developed good experience in buying and selling.

- If you do not have any other questions, we will enter.

ܗܳܘܶܠܶܗ، ܗܳܘܶܠܰܗ ܇ ܗܰܘܝܠܶܗ، ܗܰܘܝܠܰܗ

- ܗܰܘܝܠܰܗ ܢܷܣܝܳܢܐ ܛܰܘܘܐ ܒܘ ܙܘܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ

- ܕܠܐ ܗܳܘܰܠܟ݂ܘ ܫܘܐܠܶܐ ܚܪܶܢܶܐ، ܓܷܕ ܥܷܒܪܝܢܰܐ

ḥa, f. ḥḏo (L.7)

- ḥa mënne (L.12)

one

- one of them

ܚܰܐ، ܚܕ݂ܐ

- ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ

ḥaḏiro, f. haḏërto, pl. haḏire (L.10) ready; present ܚܰܕ݂ܝܪܐ، ܚܰܕ݂ܷܪܬܐ، ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ
ḥalwo (L.10) milk ܚܰܠܘܐ
ḥalyo, f. ḥliṯo, pl. ḥalye (L.11) nice, beautiful, sweet ܚܰܠܝܐ، ܚܠܝܬ݂ܐ، ܚܰܠܝܶܐ
ḥalyuṯo (L.16) sweets ܚܰܠܝܘܬ݂ܐ
ḥamro, pl. ḥamrone (L.10) wine ܚܰܡܪܐ، ܚܰܡܪܳܢܶܐ

ḥamšo, f. ḥammëš (L.7)

- hamšacsar (L.3)

five

- fifteen

ܚܰܡܫܐ، ܚܰܡܡܷܫ

- ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ

ḥapṯo, pl. ḥappoṯe (L.14) tablet, piece ܚܰܦ݁ܬ݂ܐ، ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ
ḥaqlo (f), pl. ḥaqloṯe (L.12) field ܚܰܩܠܐ (ܐܬ݂)، ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ

ḥaroyo, f. ḥarayto, pl. ḥaroye (L.6)

- bi ḥarayto (L.6)

- i ḥarayto di šabṯo (L.16)

last, latest

- in the end, at the end; finally

- weekend

ܚܰܪܳܝܐ، ܚܰܪܰܝܬܐ، ܚܰܪܳܝܶܐ

- ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ

- ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ

ḥaṯo, f. ḥaṯto, pl. ḥaṯe (L.6) new ܚܰܬ݂ܐ، ܚܰܬ݂ܬܐ، ܚܰܬ݂ܶܐ
ḥawro, f. ḥwarṯo, pl.m. ḥawrone (L.3) pl.f. ḥwaryoṯe (L.11) friend ܚܰܘܪܐ، ܚܘܰܪܬ݂ܐ، ܚܰܘܪܳܢܶܐ، ܚܘܰܪܝܳܬ݂ܶܐ
ḥawruṯo (L.15) friendship ܚܰܘܪܘܬ݂ܐ

ḥaye (L.4)

- baḥ ḥaye (L.15)

life

- in life; alive

ܚܰܝܶܐ

- ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ

ḥaylo, pl. ḥayle (L.7)

- b ḥaylo (L.15)

power

- strong, in good health

ܚܰܝܠܐ، ܚܰܝܠܶܐ

- ܒܚܰܝܠܐ

ḥaywan, pl. ḥayewën, ḥaywanat, ḥaywane (L.12) animal ܚܰܝܘܰܢ، ܚܰܝܶܘܷܢ، ܚܰܝܘܰܢܰܬ، ܚܰܝܘܰܢܶܐ

ḥḏoḏe

- cam ḥḏoḏe (L.3)

- lë ḥḏoḏe (L.3)

each other

- together

- to each other

ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

- ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

- ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

ḥeḏër (L.12)

- ḥeḏër+Suffix: sg.: ḥeḏore, ḥeḏora; pl. ḥeḏorayye, ḥeḏorayxu

around, ca. (someone/someth.)

- around him, around her, around them, around you

ܚܶܕ݂ܷܪ

- ܚܶܕ݂ܷܪ :ܚܶܕ݂ܳܪܶܗ، ܚܶܕ݂ܳܪܰܗ܇ ܚܶܕ݂ܳܪܰܝܝܶܗ، ܚܶܕ݂ܳܪܰܝܟ݂ܘ

ḥeḏoro (Inf. ḥḏr II) (L.13) preparation ܚܶܕ݂ܳܪܐ
ḥёḏriye, ḥëḏriyat (L.13) preparation ܚܷܕ݂ܪܝܝܶܐ، ܚܷܕ݂ܪܝـܝܰܬ
ḥeloyo (L.8) early (in the morning) ܚܶܠܳܝܐ
ḥëmṣo (f.), pl. ḥëmṣe (L.10) chickpea, chickpea soup ܚܷܡܨܐ (ܐܬ݂)، ܚܷܡܨܶܐ
ḥëmto (L.14) high fever ܚܷܡܬܐ
ḥëšloṯe (L.11) jewellery ܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ
ḥfiṭuṯo, pl. ḥfiṭwoṯe (L.15) activity ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ، ܚܦܝܛܘܳܬ݂ܶܐ
ḥiṣo, f. ḥëṣto, pl. ḥiṣe (L.15) fit ܚܝܨܐ، ܚܷܨܬܐ، ܚܝܨܶܐ
ḥiṣuṯo d gušmo (L.15) fitness ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ
ḥmoro, f. ḥmarto, pl. ḥmore (L.12) donkey ܚܡܳܪܐ، ܚܡܰܪܬܐ، ܚܡܳܪܶܐ
ḥolaq, ḥёlqo – ḥlëqle, ḥlëqla (ḥlq I) (G.13) to shave, to cut hair ܚܳܠܰܩ، ܚܷܠܩܐ ܇ ܚܠܷܩܠܶܗ، ܚܠܷܩܠܰܗ

ḥolaw, ḥëlwo

- ḥlule, ḥlula - bu yawmo tarte kore koḥëlwina at tawroṯe (L.12)

to milk

- We milk the cows twice a day.

ܚܳܠܰܘ، ܚܷܠܘܐ ܇ ܚܠܘܠܶܗ، ܚܠܘܠܰܗ

- ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ

ḥolo, pl. ḥolone (L.4) uncle (mother’s side) ܚܳܠܐ، ܚܳܠܳܢܶܐ
ḥoṯo, pl. ḥoṯoṯe (L.4) sister ܚܳܬ݂ܐ، ܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ

ḥoyar, ḥayro – hërle, hërla (ḥyr I)

- I Saro koḥayro ṭawwo cal u ṭukoso d gawa di dukano (L.11)

- ḥayrina bu gabo ḥreno (L.11.6)

to watch

- Saro manages the shop well.

- Let’s look at the other side.

ܚܳܝܰܪ، ܚܰܝܪܐ ܇ ܚܷܪܠܶܗ، ܚܷܪܠܰܗ

- ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܚܰܝܪܐ ܛܰܘܘܐ ܥܠ ܐܘ ܛܘܟܳܣܐ ܕܓܰܘܰܗ ܕܝ ܕܘܟܰܢܐ

- ܚܰܝܪܝܢܰܐ ܒܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ

ḥoze, hëzyo – hzele, hzela (ḥzy I)

- harke laltaḥ koḥozitu gušmo dë zcuro (L.7)

- aydarbo ḥzalxu i mazracto? (L.12)

to see

- Below you can see the body of a child.

- What do you think about the farm (lit: how did you see the farm)?

ܚܳܙܶܐ، ܚܷܙܝܐ ܇ ܚܙܶܠܶܗ، ܚܙܶܠܰܗ

- ܗܰܪܟܶܐ ܠܰܠܬܰܚ ܟܳܚܳܙܝܬܘ ܓܘܫܡܐ ܕܷܙܥܘܪܐ

- ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܚܙܰܠܟ݂ܘ ܐܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ

ḥreno, f. ḥreto, pl. ḥrene (L.10) other ܚܪܶܢܐ، ܚܪܶܬܐ، ܚܪܶܢܶܐ
ḥšamto (L.8) dinner ܚܫܰܡܬܐ
ḥšawto (L.3) maths ܚܫܰܘܬܐ
ḥšowo, pl. ḥšowe (L.10) bill ܚܫܳܘܐ، ܚܫܳܘܶܐ
ḥubo (f.) (L.16) love ܚܘܒܐ
ḥuḏro, pl. ḥuḏre (L.15) association, union, club ܚܘܕ݂ܪܐ، ܚܘܕ݂ܪܶܐ
ḥulmono (L.7) health ܚܘܠܡܳܢܐ
ḥulto, pl. hultoṯe (L.4) aunt (mother’s side) ܚܘܠܬܐ، ܚܘܠܬܳܬ݂ܶܐ
ḥušabo, pl. ḥušabe (L.9) Sunday; week ܚܘܫܰܒܐ، ܚܘܫܰܒܶܐ
ḥwarṯo, pl. ḥwaryoṯe (L.11) friend (f.) ܚܘܰܪܬ݂ܐ، ܚܘܰܪܝܳܬ݂ܶܐ
ḥzirën (L.9) June ܚܙܝܪܷܢ
ḥziro, pl. ḥzire (L.12) pig ܚܙܝܪܐ، ܚܙܝܪܶܐ
ḥzoyo (Inf. ḥzy I) (L.7) sight, seing ܚܙܳܝܐ
iḏa (L.8) if, in case ܐܝܕ݂ܰܐ
iḏo (f), pl. iḏoṯe, iḏe (L.7) hand ܐܝܕ݂ܐ (ܐܬ݂)، ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ، ܐܝܕ݂ܶܐ
ilën (L.9) September ܐܝܠܷܢ
ilono, pl. ilone (L.12) tree ܐܝܠܳܢܐ، ܐܝܠܳܢܶܐ

inaqla (L.3)

- inaqlayo (L.11)

when

- then

ܐܝܢܰܩܠܰܐ

- ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ

iqarṯo, pl. iqroṯe, iqaryoṯe

- i iqarṯaṯe (L.4)

family

- this family

ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ، ܐܝܩܪܳܬ݂ܶܐ، ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ

- ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܐ

iyyar (L.9) May ܐܝـܝܰܪ
jëddo, pl. jëddone (L.4) grandfather ܔܷܕܕܐ، ܔܷܕܕܳܢܶܐ
jiran, pl. jirane (L.8) neighbour ܔܝܪܰܢ، ܔܝܪܰܢܶܐ

jore, jëryo – jari, jaryo (jry I)

- kojore gёdše mu byoṭo daf foqёcyoṯe? (L.13.6)

to happen

- Do accidents happen when lighting fireworks?

ܔܳܪܶܐ، ܔܷܪܝܐ ܆ ܔܰܪܝ، ܔܰܪܝܐ

- ܟܳܔܳܪܶܐ ܓܷܕܫܶܐ ܡܘ ܒܝܳܛܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ؟

julo, pl. jule (L.4)

- jule taḥtoye (L.11)

cloth

- underwear

ܔܘܠܐ، ܔܘܠܶܐ

- ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ

kafo d warde (L.16) flower bouquet ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ
kaġat, kaġatat, kaġate (L.6) paper, wallpaper ܟܰܓ݂ܰܬ، ܟܰܓ݂ܰܬܰܬ، ܟܰܓ݂ܰܬܶܐ
kalbo, pl. kalbe (L.12) dog ܟܰܠܒܐ، ܟܰܠܒܶܐ
kale, kala (L.14) there (he) is, there (she) is ܟܰܠܶܗ، ܟܰܠܰܗ
kamudo (L.11) dark (colour) ܟܰܡܘܕܐ
karmo, pl. karme (L.12) vineyard ܟܰܪܡܐ، ܟܰܪܡܶܐ
karyo, f. kriṯo, pl. karye (L.6) short ܟܰܪܝܐ، ܟܪܝܬ݂ܐ، ܟܰܪܝܶܐ
kašo (L.15) hockey ܟܰܫܐ
katfo (f), pl. katfoṯe (L.7) shoulder ܟܰܬܦܐ (ܐܬ݂)، ܟܰܬܦܳܬ݂ܶܐ
kayiwo, f. kayuto, pl. kayiwe (L.7) sick ܟܰܝـܝܘܐ، ܟܰܝܘܬܐ، ܟܰܝـܝـܘܶܐ
kefo (f.), pl. kefe (L.6) stone ܟܶܦܐ (ܐܬ݂)، ܟܶܦܶܐ

kewo, pl. kewe (L.7)

- kewo du gawo (L.14)

- kewo du ḥaṣo (L.14)

- kewo du lebo (L.14)

illness, pain, desease

- stomach pain

- back pain

- heart pain

ܟܶܘܐ، ܟܶܘܶܐ

- ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܘܐ

- ܟܶܘܐ ܕܘ ܚܰܨܐ

- ܟܶܘܐ ܕܘ ܠܶܒܐ

këlyono

- layt këlyono (L.13)

problem, hinder

- there is no problem

ܟܷܠܝܳܢܐ

- ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ

këre (f), pl. kërat (L.6) rent ܟܷܪܶܐ (ܐܬ݂)، ܟܷܪܰܬ

kët+ pret. suf. (G.9b)

- mën woliṯo këtla i skale? (L.7.4)

- kmo yolufe këtxu bu sëdro? (L.3.5)

to have

- What is the function of the skeleton?

- How many students do you have in the class?

ܟܷܬ

- ܡܷܢ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܟܷܬܠܰܗ ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ؟

- ܟܡܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܷܬܟ݂ܘ ܒܘ ܣܷܕܪܐ؟

kët + Copula as suffix (G.9c; G.12a)

- cal d këtyo u lišonayḏi (L.3)

- cal i ṭëbliṯo … këtwa iqarṯo Holandayto (L.12)

to be

- Because it is my language.

- At the table … there was a Dutch family.

ܟܷܬ

- ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕܝ

- ܥܰܠ  ܐܝ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ ... ܟܷܬܘܰܐ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܗܳܠܰܢܕܰܝܬܐ

kibe (3.m.sg.), kiba (3.f.sg.); pl. këppe 

- i šato kiba tlëṯmo w ḥamšo w ëšti yawme (L.9)

- kibux obat lan u ḥšowo? (L.10.3)

can; consist

- A year consists of 365 days.

- Can we have the bill please?

ܟܝܒܶܗ، ܟܝܒܰܗ܇ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ

- ܐܝ ܫܰܬܐ ܟܝܒܰܗ ܬܠܷܬ݂ܡܐ ܘܚܰܡܫܐ ܘܐܷܫܬܝ ܝܰܘܡܶܐ

- ܟܝܒܘܟ݂ ܐܳܒܰܬ ܠܰܢ ܐܘ ܚܫܳܘܐ؟

kilo, pl. kilowat

- kilo w falge (L.10)

kilo

- one and a half kilo

ܟܝܠܐ، ܟܝܠܳܘܰܬ

- ܟܝܠܐ ܘܦܰܠܓܶܗ

kiso, pl. kise (L.8) bag ܟܝܣܐ، ܟܝܣܶܐ
kit ~ kito (G.7a) there is ܟܝܬ ~ ܟܝܬܐ
kmo? (L.3) How many?; some ܟܡܐ؟
knošo (Inf. knš I) (L.13) sweep ܟܢܳܫܐ
kole, kulyo – kali, kalyo (kly I) to stop, to wait ܟܳܠܶܐ، ܟܘܠܝܐ ܇ ܟܰܠܝ، ܟܰܠܝܐ
komo, f. këmto, pl. kome black ܟܳܡܐ، ܟܷܡܬܐ، ܟܳܡܶܐ

konaš, kënšo – knëšle, knëšla

- kokënšina as sṭabile (L.12)

sweep

- We sweep the stables.

ܟܳܢܰܫ، ܟܷܢܫܐ ܇ ܟܢܷܫܠܶܗ، ܟܢܷܫܠܰܗ

- ܟܳܟܷܢܫܝܢܰܐ ܐܰܣ ܣـܛܰܒܝܠܶܐ

konun ḥaroyo (L.9) January ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ
konun qamoyo (L.9) December ܟܳܢܘܢ ܩܰܡܳܝܐ

korax, kurxo – karëx, karixo (krx I)

- mawxa ayko d kowën kokurxi cal ḥḏoḏe (L.3)

to search; to walk around

- Therefore they look for each other, no matter where they live.

ܟܳܪܰܟ݂، ܟܘܪܟ݂ܐ ܇ ܟܰܪܷܟ݂، ܟܪܷܟ݂ܠܰܗ

- ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܝܟܐ ܕܟܳܘܷܢ ܟܳܟܘܪܟ݂ܝ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ

kore, kuryo – kari, karyo to become short ܟܳܪܶܐ، ܟܘܪܝܐ ܇ ܟܰܪܝ، ܟܰܪܝܐ

kore

- tarte kore koḥëlwina at tawroṯe (L.12)

times

- We milk the cows twice.

ܟܳܪܶܐ

- ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ

koso, pl. kose (L.8)

- koso d ḥamro (L.10)

glass, cup

- a glass of wine

ܟܳܣܐ، ܟܳܣܶܐ

- ܟܳܣܐ ܕܚܰܡܪܐ

koṯaw, këṯwo – kṯule, kṯula  (kṯw I) (L.3) to write; to register ܟܳܬ݂ܰܘ، ܟܷܬ݂ܘܐ ܇ ܟܬ݂ܘܠܶܗ، ܟܬ݂ܘܠܰܗ

koyaw, kaywo – kayu, kayiwo (kyw I,1)

- u rišo dlo koyaw, lo kolozam le šušefo (L.7.6)

to hurt (intr.)

- A head that does not hurt does not need a bandage.

ܟܳܝܰܘ، ܟܰܝܘܐ ܇ ܟܰܝܘ، ܟܰܝܝܘܐ

- ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܠܐ ܟܳܝܰܘ، ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡܠܶܗ ܫܘܫܶܦܐ

koyawle, koyawla – kayule, kayula (kyw I,2) to fall ill, to become sick ܟܳܝܰܘܠܶܗ، ܟܳܝܰܘܠܰܗ ܇ ܟܰܝܘܠܶܗ، ܟܰܝܘܠܰܗ
krawa, pl. krawat (L.11) tie ܟܪܰܘܰܐ، ܟܪܰܘܰܬ
kṯowo, pl. kṯowe (L.3) writing, text ܟܬ݂ܳܘܐ، ܟܬ݂ܘܘܶܐ
kṯowo, pl. kṯowe (L.3) book ܟܬ݂ܳܘܐ، ܟܬ݂ܳܘܶܐ
kuḥlo (L.16) eyeliner, make-up ܟܘܚܠܐ

kul (L.4)

- kul mede (L.6)

- kulle (L.10)

each

- everything

- all of them

ܟܘܠ

- ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ

- ܟܘܠܠܶܗ

kuliṯo, pl. kulyoṯe (L.14) kidney ܟܘܠܝܬ݂ܐ، ܟܘܠܝܳܬ݂ܶܐ
kursi (m.), pl. kursiyat (L.8) chair ܟܘܪܣܝ، ܟܘܪܣܝܝܰܬ
kušoro, pl. kušore (L.12) success ܟܘܫܳܪܐ، ܟܘܫܳܪܶܐ
kutle (L.10) kutle (fine burghul balls with minced meat) ܟܘܬܠܶܐ

l…(G.11b.2)

- l+Suffix: sg. eli, ele, ela; pl. alle, alxu

to, for

- for me, for him, for her; for them (pl.), for you

ܠ

- ܠ :ܐܶܠܝ، ܐܶܠܶܗ، ܐܶܠܰܗ܇ ܐܰܠܠܶܗ، ܐܰܠܟ݂ܘ

laf (L.8) around (time) ܠܰܦ
laḥayto, pl. laḥoyoṯe (L.3) eraser ܠܰܚܰܝܬܐ، ܠܰܚܳܝܳܬܼܶܐ
laltaḥ (L.7) down, downstairs, below; under ܠܰܠܬܰܚ
lalyo, pl. lalye (L.8) night ܠܰܠܝܐ، ܠܰܠܝܶܐ
lan us (object particle 1.pl.) ܠܰܢ
larwal (L.7) outside ܠܰܪܘܰܠ

lašan (L.4)

- lašan+Suffix: sg. lašani, lašane, lašana; pl. lašanayye, lašanayxu

- lašan d-

- an nacime ste lašan d lo ṭocën ḥḏoḏe komëjġoli cam ḥḏoḏe (L.4)

for

- for me, for him, for her; for them, for you

- because, so that, for the sake of

- And the children too, for the sake of keeping in touch, talk with each other.

ܠܰܫܰܢ

- ܠܰܫܰܢ :ܠܰܫܰܢܝ، ܠܰܫܰܢܶܗ، ܠܰܫܰܢܰܗ܇ ܠܰܫܰܢܰܝܝܶܗ، ܠܰܫܰܢܰܝܟ݂ܘ

- ܠܰܫܰܢ ܕ

- ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܣܬܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܛܳܥܷܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

lat+ pret. suf. (G.9b.2)

- latli, latte

- latli mede lë syomo (L.8)

- latte makinat modern (L.12)

to not have

- I do not have, they do not have

-  I do not have anything to do

- They do not have modern machines.

ܠܰܬ

- ܠܰܬܠܝ، ܠܰܬܬܶܐ

- ܠܰܬܠܝ ܡܶܕܶܐ ܠܷܣܝܳܡܐ

- ܠܰܬܬܶܐ ܡܰܟܝܢܰܬ ܡܳܕܶܪܢ

lat+ copula as suffix

-  latne dawore modern (L.12)

- latyo i namrayḏi (L.11.6)

to not be

- They are not modern farmers.

- It is not my size, number.

ܠܰܬ

- ܠܰܬܢܶܐ ܕܰܘܳܪܶܐ ܡܳܕܶܪܢ

- ܠܰܬܝܐ ܐܝ ܢܰܡܪܰܝܕ݂ܝ

law (L.4) not anymore ܠܰܘ
lawġël (L.6) inside ܠܰܘܓ݂ܷܠ
layko? (L.10) To where? ܠܐܰܝܟܐ؟
layt ~ layto (G.7a) there is not ܠܰܝܬ ~ ܠܰܝܬܐ
lazqa, pl. lazqat (L.14) plaster ܠܰܙܩܰܐ، ܠܰܙܩܰܬ

lebo, pl. lebe

- leba (L.11)

- lebo twiroyo (L.14)

heart

- her heart

- broken heart, sad

ܠܶܒܐ، ܠܶܒܶܐ

- ܠܶܒܰܗ

- ܠܶܒܐ ܬܘܝܪܳܝܐ

lišono, pl. lišone (L.4)

- u lišonayḏi

- dawro du lišono (L.3)

tongue; language

- my language

- language course

ܠܝܫܳܢܐ، ܠܝܫܳܢܶܐ

- ܐܘ ܠܝܫܳܢܱܝܕ݂ܝ

- ܕܰܘܪܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ

lmën? (L.11) What for? Why? ܠܡܷܢ؟

lo

-  at tawroṯe lo kobën ḥalwo ġalabe (L.12)

- qamayto lo aḏëcce (L.3)

-  hano u fësṭan semoqo šafiro yo!

- lo barṯi (L.11)

no, not

-  The cows do not give out much milk

- First he did not recognize them.

- This red dress is nice.

- No dear. (lit. ‘my daughter’)

ܠܐ

- ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ ܠܐ ܟܳܒܷܢ ܚܰܠܘܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ

- ܩܰܡܰܝܬܐ ܠܐ ܐܰܕ݂ܷܥܥܶܗ

- ܗܰܢܐ ܐܘ ܦܷܣܛܰܢ ܣܶܡܳܩܐ ܫܰܦܝܪܐ ܝܐ

- ܠܐ ܒܰܪܬ݂ܝ

locas, lëcso – lcësle, lcësla (lcs I) to chew ܠܳܥܰܣ، ܠܷܥܣܐ ܇ ܠܥܷܣܠܶܗ، ܠܥܷܣܠܰܗ

loqe, lëqyo – laqi, laqyo (lqy I) (L.12)

- laqën b

- ayko laqën u Aday w u Peter bë ḥḏoḏe? (L.12.3)

to meet; to hit

- they met

- Where did Aday and Peter meet?

ܠܳܩܶܗ، ܠܷܩܝܐ ܇ ܠܰܩܝ، ܠܰܩܝܐ

- ܠܰܩܷܢ ܒـ

- ܐܰܝܟܐ ܠܰܩܷܢ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܘܐܘ ܦ݁ܶܬܷܪ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ؟

lowaš, lawšo – lwëšle, lwëšla (lwš I) (L.11) to put on ܠܳܘܰܫ، ܠܰܘܫܐ ܇ ܠܘܷܫܠܶܗ، ܠܘܷܫܠܰܗ

lozam, lëzmo – lazëm, lazimo (lzm I) 

- hano wa u mede d lozamwa (L.10)

- lo kolozam d cawdi (L.8)
- kolozam mḥaḏrono i ḥšamto (L.8)

need, needed; necessary

- That is (lit. was) all what is needed.

- they do not need to work

- I (f.) have to prepare dinner.

ܠܳܙܰܡ

- ܗܰܢܳܘܰܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܠܳܙܰܡܘܰܐ

- ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܥܰܘܕܝ

- ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܚܰܕ݂ܪܳܢܐ ܐܝ ܚܫܰܡܬܐ

lqayto (L.16) meeting, date ܠܩܰܝܬܐ

luḥo (f.), pl. luḥe (L.3)

- luḥo d ḥeḏoro (L.16)

- luḥo dё zmine  (L.16)

board; shoppinglist

- to-do-list

- guest list

ܠܘܚܐ (ܐܬ݂)، ܠܘܚܶܐ

- ܠܘܚܐ ܕܚܶܕ݂ܳܪܳܐ

- ܠܘܚܐ ܕܷܙܡܝܢܶܐ

lux you (object particle, 2.m.sg.) ܠܘܟ݂
luzo, pl. luze (L.10) almond ܠܘܙܐ، ܠܘܙܶܐ
lwošo (Inf. lwš I) (L.7) dressing (to dress, put on clothes) ܠܘܳܫܐ
lxu you (object particle, 2.pl.) ܠܟ݂ܘ

m, me (G.11b.1)

- m+article: mu, mi, ma

from (preposition)

- from

ܡـ، ܡܶܐ

- ܡܘ، ܡܝ، ܡܰـ

ma …? (L.11) question particle? ܡܰܐ …؟
macbar, macabro – macbarle, macbarla (cbr III) (L.7) to bring in ܡܰܥܒܰܪ، ܡܰܥܰܒܪܐ ܇ ܡܰܥܒܰܪܠܶܗ، ܡܰܥܒܰܪܠܰܗ
macëbḏonuṯo (L.15) influence ܡܰܥܷܒܕ݂ܳܢܘܬ݂ܐ

maclaf, macalfo – maclafle, maclafla
(clf III)

- komacalfina u sawal (L.12)

to feed

- We feed the animals.

ܡܰܥܠܰܦ، ܡܰܥܰܠܦܐ ܇ ܡܰܥܠܰܦܠܶܗ، ܡܰܥܠܰܦܠܰܗ

- ܟܳܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ ܐܘ ܣܰܘܰܠ

macmar, macamro – macmarle, macmarla (cmr III)

- i Saro w u Aday mšaralle d kurxi cal arco d macamri (L.6)

to build

- Saro and Aday started to look around for a lot to build on.

ܡܰܥܡܰܪ، ܡܰܥܰܡܪܐ ܇ ܡܰܥܡܰܪܠܶܗ، ܡܰܥܡܰܪܠܰܗ

- ܐܝ ܣܰܪܐ ܘܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܟܘܪܟ݂ܝ ܥܰܠ  ܐܰܪܥܐ ܕܡܰܥܰܡܪܝ

macre, macro – macrele, macrela (cry III) (L.8) to have lunch ܡܰܥܪܶܗ، ܡܰܥܪܐ ܇ ܡܰܥܪܶܠܶܗ، ܡܰܥܪܶܠܰܗ
madcar, madacro – madcarle, madcarla
(dcr III) (L.6)
to return; answer; to bring back ܡܰܕܥܰܪ، ܡܰܕܰܥܪܐ ܇ ܡܰܕܥܰܪܠܶܗ، ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ
madrašto, pl. madëršoṯe (L.4) school ܡܰܕܪܰܫܬܐ، ܡܰܕܷܪܫܳܬ݂ܶܐ

mafaṣḥono, f. mafaṣḥoniṯo, pl. mafaṣḥone

- latyo ṭebo mafaṣḥono (L.14)

pleasing; happy, good

- it is not happy news

ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ، ܡܰܦܰܨܚܳܢܝܬ݂ܐ، ܡܰܦܰܨܚܳܢܶܐ

- ܠܰܬܝܐ ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ

magon / balaš free, gratis ܡܰܓܳܢ ܆ ܒܰܠܰܫ
magraš, magaršo – magrašle, magrašla
(grš III) (G.14)
get it pulled, (or to make somebody pull) here: get (blood) collected ܡܰܓܪܰܫ، ܡܰܓܰܪܫܐ ܇ ܡܰܓܪܰܫܠܶܗ، ܡܰܓܪܰܫܠܰܗ

maḥat, maḥto – maḥatle, maḥatla
(ḥyt III < ḥtt III)
- am medone nacime komaḥtalle bas sale (L.11)

- komaḥto bolo cal ag
gawne d këzzën cam ḥḏoḏe (L.11)

to place, to put, to lay; (+ bolo) to pay attention to

- She places the small things in baskets.

- She pays attention to which colours go well together.

ܡܰܚܰܬ، ܡܰܚܬܐ ܇ ܡܰܚܰܬܠܶܗ، ܡܰܚܰܬܠܰܗ

- ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܟܳܡܰܚܬܰܠܠܶܗ ܒܰܣ ܣܰܠܶܐ

- ܟܳܡܰܚܬܐ ܒܳܠܐ ܥܰܠ  ܐܰܓ
ܓܰܘܢܶܐ ܕܟܐܷܙܙܷܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

maḥës, maḥiso –maḥësle, maḥësla (ḥys III > ḥss)

- komaḥësno b ruḥi (L.14)

to wake up, awake (+b- to notice)

- I notice, I feel

ܡܰܚܷܤ، ܡܰܚܝܣܐ ܆ ܡܰܚܷܣܠܶܗ، ܡܰܚܷܣܠܰܗ

- ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ ܒܪܘܚܝ

maḥke, maḥëkyo –maḥkele, maḥkela
(ḥky III) (L.3)
to tell (a story) ܡܰܚܟܶܗ، ܡܰܚܟܐ ܇ ܡܰܚܟܶܠܶܗ، ܡܰܚܟܶܠܰܗ

maḥwe, maḥwo – maḥwele, maḥwela
(ḥwy III) (L.6)

- cal u surgoḏo komaḥwën ay yarḥe (L.9)

- maḥwele u plan alle w šrëḥle u mede dë ršëmle (L.6)

to show; to appear; to look

- In the calendar you can find the months.

- He showed them the plan and explained what he had designed.

ܡܰܚܘܶܐ، ܡܰܚܘܐ ܇ ܡܰܚܘܶܠܶܗ، ܡܰܚܘܶܠܰܗ

- ܥܰܠ  ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܟܳܡܰܚܘܷܢ ܐܰܝ ܝܰܪܚܶܐ 

- ܡܰܚܘܶܠܶܗ ܐܘ ܦ݁ܠܰܢ ܐܰܠܠܶܗ ܘܫܪܷܚܠܶܗ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܷܪܫܷܡܠܶܗ

makëfyono, f. makëfyoniṯo, makëfyone (L.16) sufficient (m.sg.) ܡܰܟܷܦܝܳܢܐ، ܡܰܟܷܦܝܳܢܝܬ݂ܳܐ، ܡܰܟܷܦܝܳܢܶܐ
makina, pl. makinat (L.12) machine ܡܰܟܝܢܰܐ، ܡܰܟܝܢܰܬ

makrax, makarxo – makraxle, makraxla
(krx III)

- makrax u cebugro cal aṣ ṣërtoṯe!

to move, to guide, to manage

- Move the mouse on the pictures!

ܡܰܟܪܰܟ݂، ܡܰܟܰܪܟ݂ܐ ܇ ܡܰܟܪܰܟ݂ܠܶܗ، ܡܰܟܪܰܟ݂ܠܰܗ

- ܡܰܟܪܰܟ݂ ܐܘ ܥܶܒܘܓܪܐ ܥܰܠ ܐܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ

makre, makaryo – makrele, makrela
(kry III)
to shorten ܡܰܟܪܶܐ، ܡܰܟܰܪܝܐ ܇ ܡܰܟܪܶܠܶܗ، ܡܰܟܪܶܠܰܗ
makṯaw, makaṯwo – makṯawle, makṯawla (kṯw III) to let somebody write, to register ܡܰܟܬ݂ܰܘ، ܡܰܟܰܬ݂ܘܐ ܇ ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܶܗ، ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܰܗ

malëq, maliqo – malëqle, malëqla (lyq III) (L.9)

- … ṣërtoṯe, d komaliqi lu zabno di šato

to fit

- ... Pictures which fit the time of the year.

ܡܰܠܷܩ، ܡܰܠܝܩܐ ܇ ܡܰܠܷܩܠܶܗ، ܡܰܠܷܩܠܰܗ

- ... ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܕܟܳܡܰܠܝܩܝ ܠܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܫܰܬܐ

malax, malxo – malaxle, malaxla (hlx III) (L.7) s. mhalax

- lašan i dukano malxo ṭawwo i Saro kocawdo me kule leba

to go, to go on foot (vehicle) drive (intr.); (shop, work) doing

- Saro works wholeheartedly so that the shop does good business.

ܡܰܠܰܟ݂، ܡܰܠܟ݂ܐ ܇ ܡܰܠܰܟ݂ܠܶܗ، ܡܰܠܰܟ݂ܠܰܗ

- ܠܰܫܰܢ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܡܰܠܟ݂ܐ ܛܰܘܘܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܥܰܘܕܐ ܡܶܐ ܟܘܠܶܗ ܠܶܒܰܗ
malfono (L.4), pl. malfone teacher ܡܰܠܦܳܢܐ، ܡܰܠܦܳܢܶܐ
malfoniṯo, pl. malfonyoṯe teacher (f.) ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ، ܡܰܠܦܳܢܝܳܬ݂ܶܐ
malfonuṯo (L.3) teaching,  teaching position ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ
maltam, maltmo – maltamle, maltamla (ltm III <*lym > arab. lmm) gather, collect ܡܰܠܬܰܡ، ܡܰܠܬܡܐ ܇ ܡܰܠܬܰܡܠܶܗ، ܡܰܠܬܰܡܠܰܗ
malwaš, malawšo –malwašle, malwašla
(lwš III) (L.6)
to dress (tr.),  to furnish ܡܰܠܘܰܫ، ܡܰܠܰܘܫܐ ܇ ܡܰܠܘܰܫܠܶܗ، ܡܰܠܘܰܫܠܰܗ
mamlo, pl. mamle (L.3) talk, discussion ܡܰܡܠܐ، ܡܰܡܠܶܐ
man? (L.3) Who? ܡܰܢ؟
manëk (< me hanёk) (L.10) of those ܡܰܢܷܟ
manëškoyo, f. manёškayto, pl. manёškoye (L.11) purple (colour) ܡܰܢܷܫܟܳܝܐ، ܡܰܢܷܫܟܰܝܬܐ، ܡܰܢܷܫܟܳܝܶܐ
maqëblo, f. maqbalto pl. maqëble (L.3) satisfactory ܡܰܩܷܒܠܐ، ܡܰܩܒܰܠܬܐ، ܡܰܩܷܒܠܶܐ
maqlab, maqalbo – maqlable, maqlabla
(qlb III) (G.14)
to turn around; to turn sth ܡܰܩܠܰܒ، ܡܰܩܰܠܒܐ ܇ ܡܰܩܠܰܒܠܶܗ، ܡܰܩܠܰܒܠܰܗ

maqraṭ, maqarṭo – maqraṭle, maqraṭla
(qrṭ III) G.14)

- maqraṭṭe marga du ceḏo (L.13)

to have breakfast

- They had marga for breakfast on Christmas.

ܡܰܩܪܰܛ، ܡܰܩܰܪܛܐ ܇ ܡܰܩܪܰܛܠܶܗ، ܡܰܩܪܰܛܠܰܗ

- ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܡܰܪܓܰܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.

maqraw, maqarwo – maqrawle, maqrawla (qrw III) to get closer; to bring close ܡܰܩܪܰܘ، ܡܰܩܰܪܘܐ ܡܰܩܪܰܘܠܶܗ، ܡܰܩܪܰܘܠܰܗ
maqre, maqaryo – maqrele, maqrela
(qry III)
to teach, to make (someone) read ܡܰܩܪܶܐ، ܡܰܩܰܪܝܐ ܇ ܡܰܩܪܶܠܶܗ، ܡܰܩܪܶܠܰܗ

maqṭac, maqaṭco – maqṭacle, maqṭacla
(qṭc III)

- maqṭacce tre bёleṭat

to let cut, to make an order (ticket)

- they ordered two tickets

ܡܰܩܛܰܥ، ܡܰܩܰܛܥܐ ܇ ܡܰܩܛܰܥܠܶܗ، ܡܰܩܛܰܥܠܰܗ

- ܡܰܩܛܰܥܥܶܗ ܬܪܶܐ ܒܷܠܶܛܰܬ

maqwe, maqwo – maqwele, maqwela
(qwy III) (L.3)
to improve, to strengthen ܡܰܩܘܶܐ، ܡܰܩܘܐ ܇ ܡܰܩܘܶܠܶܗ، ܡܰܩܘܶܠܰܗ
marca (f) (L.12) pasture, grazing land ܡܰܪܥܰܐ (ܐܬ݂)

marcal, marclo – marcele, marcela (rcl III)

- gušmi komarcal (L.14)

to shiver, to tremble

- my body shivers

ܡܰܪܥܰܠ، ܡܰܪܥܠܐ ܆ ܡܰܪܥܶܠܶܗ، ܡܰܪܥܶܠܰܗ

- ܓܘܫܡܝ ܟܳܡܰܪܥܰܠ

marga (L.13) marga: onion and meat stew ܡܰܪܓܰܐ
marġaš, marġšo – marġašle, marġašla
(rġš III) (L.15)
to let so. notice, to let so. sense sth ܡܰܪܓ݂ܰܫ݂، ܡܰܪܓ݂ܫܐ ܆ ܡܰܪܓ݂ܰܫܠܶܗ، ܡܰܪܓ݂ܰܫܠܰܗ
marham, pl. marhame (L.14) ointment ܡܰܪܗܰܡ، ܡܰܪܗܰܡܶܐ

markaw, markwo – markawle, markawla (rkw III) (L.4)

- markawwe u rëcyonaṯṯe cal… (L.6)

- markawla ruḥa… (L.4)

to place, to stack

- they decided to …

- she settled …

ܡܰܪܟܰܘ، ܡܰܪܟܘܐ، ܡܰܪܟܰܘܠܶܗ، ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ

- ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ ܐܘ ܪܷܥܝܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܥܰܠ…

- ܡܰܪܟܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ…

marwoḏo, pl. marwoḏe (L.11) earring ܡܰܪܘܳܕ݂ܐ، ܡܰܪܘܳܕ݂ܶܐ
maslam, masalmo – maslamle, maslamla
(slm III)
to hand over, to deliver ܡܰܣܠܰܡ، ܡܰܣܰܠܡܐ ܇ ܡܰܣܠܰܡܠܶܗ، ܡܰܣܠܰܡܠܰܗ

mastar, masatro – mastarle, mastarla (str III)

- Aloho mastar u camaydan.

to protect, to savet

- God protect our people.

ܡܰܣܬܰܪ، ܡܰܣܰܬܪܐ ܇ ܡܰܣܬܰܪܠܶܗ، ܡܰܣܬܰܪܠܰܗ

- ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܣܬܰܪ ܐܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܰܢ.

masu, masiwo – masule, masula (syw III < swy)

- masuwe (3.pl.) (L.3)

to become old

- They became old.

ܡܰܣܘ، ܡܰܣܝܘܐ ܇ ܡܰܣܘܠܶܗ، ܡܰܣܘܠܰܗ

- ܡܰܣܘܘܶܗ

maṣëṯ, maṣiṯo – maṣëṯle, maṣëṯla (ṣyṯ III) (L.8) to listen ܡܰܨܷܬ݂، ܡܰܨܝܬ݂ܐ ܇ ܡܰܨܷܬ݂ܠܶܗ، ܡܰܨܷܬ݂ܠܰܗ
mašër, maširo – mašërle, mašërla (šyr III) (L.14) to believe; + cal:  to give advice, to advise ܡܰܫܷܪ، ܡܰܫܝܪܐ ܆ ܡܰܫܷܪܠܶܗ، ܡܰܫܷܪܠܰܗ

mašfac, mašafco – mašfacle, mašfacla (šfc III)

- lašan d mašafci u yawmaṯṯe u xalyo basimo…(L.8)

to spend (time), to let pass

- because they would like to enjoy their time off ...

ܡܰܫܦܰܥ، ܡܰܫܰܦܥܐ ܇ ܡܰܫܦܰܥܠܶܗ، ܡܰܫܦܰܥܠܰܗ

- ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܫܰܦܥܝ ܐܘ ܝܰܘܡܰܬ݂ܬ݂ܶܐ ܐܘ ܟ݂ܰܠܝܐ ܒܰܣܝܡܐ…

mašqal, mašaqlo – mašqele, mašqela to let buy ܡܰܫܩܰܠ، ܡܰܫܰܩܠܐ ܇ ܡܰܫܩܶܠܶܗ، ܡܰܫܩܶܠܰܗ
matëryal (L.6) material ܡܰܬܷܪܝܰܠ

maṯyo

- u maṯyaṯxu (L.12)

visit

- your visit

ܡܰܬ݂ܝܐ

- ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ

maṭbax, pl. maṭebëx, maṭbaxat, maṭbaxe (L.6) kitchen ܡܰܛܒܰܟ݂، ܡܰܛܶܒܷܟ݂، ܡܰܛܒܰܟ݂ܰܬ، ܡܰܛܒܰܟ݂ܶܐ
maṭër, maṭiro – maṭërle, maṭërla (ṭyr III) to let fly; to let pass/go by (sleep) ܡܰܛܷܪ، ܡܰܛܝܪܐ ܇ ܡܰܛܷܪܠܶܗ، ܡܰܛܷܪܠܰܗ
maṭro (L.9) rain ܡܰܛܪܐ

mawḏac, mawḏco – mawḏacle, mawḏacla (ʾḏc III < yḏc) (L.3)

- bu dawrano yalëf aydarbo mawḏac ruḥe (L.3)

to introduce; to notify

- in this course he learned how to introduce himself.

ܡܰܘܕ݂ܰܥ، ܡܰܘܕ݂ܥܐ ܇ ܡܰܘܕ݂ܰܥܠܶܗ، ܡܰܘܕ݂ܰܥܠܰܗ

- ܒܘ ܕܰܘܪܰܢܐ ܝܰܠܶܦ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܰܘܕ݂ܥ ܪܘܚܶܗ

mawlodo, pl. mawlode (L.9)

- u mawlodayḏax

- u mawlodayḏux

- yawmo d mawlodo

birth, birthday

- your (f.) birthday

- your (m.) birthday

- birthday

ܡܰܘܠܳܕܐ، ܡܰܘܠܳܕܶܐ

- ܐܘ ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܰܟ݂

- ܐܘ ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܘܟ݂

- ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ

mawqaḏ, mawqḏo – mawqaḏle, mawqaḏla (yqḏ III)

- noše noše komawqḏi ruḥayye (L.13)

burn (tr.)

- Some people get burnt.

ܡܰܘܩܰܕ݂، ܡܰܘܩܕ݂ܐ ܆ ܡܰܘܩܰܕ݂ܠܶܗ، ܡܰܘܩܰܕ݂ܠܰܗ

- ܢܳܫܶܐ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܰܘܩܕ݂ܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ

mawṣe, mawṣyo – mawṣele, mawṣela
(wṣy III) (L.13)
to order, to instruct ܡܰܘܨܷܶܐ، ܡܰܘܨܝܐ ܆ ܡܰܘܨܶܠܶܗ، ܡܰܘܨܶܠܰܗ
mawto (m) death ܡܰܘܬܐ
mawxa (L.11) therefore, so ܡܰܘܟ݂ܰܐ
maxëf, maxifo – maxëfle, maxëfla (L.7) to relieve, to lighten ܡܰܟ݂ܷܦ، ܡܰܟ݂ܝܦܐ ܇ ܡܰܟ݂ܷܦܠܶܗ، ܡܰܟ݂ܷܦܠܰܗ
maxlaṣ, maxalṣo – maxlaṣle, maxlaṣla - qadër maxlaṣ ruḥe (L.8)   ܡܰܟܼܠܰܨ، ܡܰܟܼܰܠܨܐ ܇ ܡܰܟܼܠܰܨܠܶܗ، ܡܰܟܼܠܰܨܠܰܗ - ܩܰܕܷܪ ܡܰܟܼܠܰܨ ܪܘܚܶܗ
mayko? (L.3) From where? ܡܐܰܝܟܐ؟
mazlo (Inf. ʾzl I) (L.8) trip ܡܰܙܠܐ
mazracto (L.12) farm ܡܰܙܪܰܥܬܐ
mbayno, f. mbayanto pl. mbayne (L.9) special, specific ܡܒܰܝܢܐ، ܡܒܰܝܰܢܬܐ، ܡܒܰܝܢܶܐ

mbayzar, mbayzro – mbayzarle, mbayzarla (byzr < bzr II) (L.6)

- mbayzarre cam šërkat ġalabe (L.6)

to bargain, to negotiate

- They negotiated with many companies.

ܡܒܰܝܙܰܪ، ܡܒܰܝܙܪܐ ܇ ܡܒܰܝܙܰܪܠܶܗ، ܡܒܰܝܙܰܪܠܰܗ

- ܡܒܰܝܙܰܪܪܶܗ ܥܰܡ ܫܷܪܟܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ

mcalaq, mcalqo – mcalaqle, mcalaqla
(clq II) (L.11)
to hang ܡܥܰܠܰܩ، ܡܥܰܠܩܐ ܇ ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ، ܡܥܰܠܰܩܠܰܗ
mcawan, mcawno – mcawanle, mcawanla (cwn II) (L.10) to help, to assist, to care ܡܥܰܘܰܢ، ܡܥܰܘܢܐ ܇ ܡܥܰܘܰܢܠܶܗ، ܡܥܰܘܰܢܠܰܗ

mcayaḏ, mcayḏo – mcayaḏle, mcayaḏla
(cyḏ II)

- lašan dë mcayḏi ḥḏoḏe (L.13)

to celebrate; to congratulate so.

- So that they wish each other Happy (Easter), (Merry Christmas)

ܡܥܰܝܰܕ݂، ܡܥܰܝܕ݂ܐ ܇ ܡܥܰܝܰܕ݂ܠܶܗ، ܡܥܰܝܰܕ݂ܠܰܗ

- ܠܰܫܰܢ ܕܷܡܥܰܝܕ݂ܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

mcayan, mcayno – mcayanle, mcayanla
(cyn II)

- u taxtor komcayan u kayiwo (L.14)

to examine

- The doctor examines the patient.

ܡܥܰܝܰܢ، ܡܥܰܝܢܐ ܇ ܡܥܰܝܰܢܠܶܗ، ܡܥܰܝܰܢܠܰܗ

- ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܟܳܡܥܰܝܰܢ ܐܘ ܟܰܝـܝܘܐ.

mcayana (L.14) examination ܡܥܰܝܰܢܰܐ

mcayar, mcayro – mcayarle, mcayarla
(cyr II)

- an nacime lo mcayarre mede (L.13).

to organise, to plan; to set (the clock)

- The children have not planned anything.

ܡܥܰܝܰܪ، ܡܥܰܝܪܐ ܇ ܡܥܰܝܰܪܠܶܗ، ܡܥܰܝܰܪܠܰܗ

- ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܠܐ ܡܥܰܝܰܪܪܶܗ ܡܶܕܶܐ

mdabar, mdabro – mdabarle, mdabarla
(dbr II)
- u muḥo komdabar u gušmo kule (L.7)

to manage, to control

- The brain controls the whole body.

ܡܕܰܒܰܪ، ܡܕܰܒܪܐ ܇ ܡܕܰܒܰܪܠܶܗ، ܡܕܰܒܰܪܠܰܗ

- ܐܘ ܡܘܚܐ ܟܳܡܕܰܒܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܟܘܠܶܗ
mdabrono (m.), mdabroniṯo (f.), pl. mdabrone (L.11) manager, chair, director ܡܕܰܒܪܳܢܐ، ܡܕܰܒܪܳܢܝܬ݂ܐ، ܡܕܰܒܪܳܢܶܐ
mdaršuṯo (L.15) training ܡܕܰܪܫܘܬ݂ܐ
mdawam, mdawmo –mdawamle, mdawamla (dwm II) (L.4) to continue, to last, to take ܡܕܰܘܰܡ، ܡܕܰܘܡܐ ܇ ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ، ܡܕܰܘܰܡܠܰܗ
mdaylono, f. mdayloniṯo, mdaylone (L.10) waiter, steward; f. waitress ܡܕܰܝܠܳܢܐ، ܡܕܰܝܠܳܢܝܬ݂ܐ، ܡܕܰܝܠܳܢܶܐ

mede, pl. medone (L.6)

- mede ḥreno (L.8)

something, thing; some

- something else

ܡܶܕܶܐ، ܡܶܕܳܢܶܐ

- ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ

mene (L.6) from him ܡܶܢܶܗ
meqëm (L.3) before, ago ܡܶܩܷܡ
mëdde (L.6) period of time, time ܡܷܕܕܶܐ
mëfrëš, mëfrošo – friš, frišo (frš Ip) to separate (intr.) ܡܷܦܪܷܫ، ܡܷܦܪܳܫܐ ܇ ܦܪܝܫ، ܦܪܝܫܐ

mëfṣah, mëfṣoḥo – fṣiḥ, fṣiḥo (L.12) (fṣḥ Ip)

- fṣiḥina bi zyaraṯe (L.12)

to enjoy, to be happy

- We have enjoyed this visit.

ܡܷܦܨܰܚ، ܡܷܦܨܳܚܐ ܇ ܦܨܝܚ، ܦܨܝܚܐ

- ܦܨܝـܚـܝܢܰܐ ܒܝ ܙܝܰܪܰܬ݂ܶܐ

mëftakar, mëftakro – mëftakarle, mëftakarla (L.16) (ftkr) to think  ܡܷܦܬܰܟܰܪ، ܡܷܦܬܰܟܪܐ ܆ ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܶܗ، ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܰܗ

mëḥzan, mëḥzono – ḥzin, ḥzino (ḥzn Ip)

- lo mëḥzonat (L.14)

to be sad, to be mournful

- Don’t be sad.

ܡܷܚܙܰܢ، ܡܷܚܙܳܢܐ ܆ ܚܙܝܢ، ܚܙܝܢܐ

- ܠܐ ܡܷܚܙܳܢܰܬ

mëḥze, mëḥzoyo – ḥazi, ḥazyo (ḥzy Ip)

- lašan u surgoḏo mëḥze šafiro, komaḥtina ebe ṣërtoṯe (L.9)

to be seen

- In order to have a nice calendar we decorate it with pictures.

ܡܷܚܙܶܐ، ܡܷܚܙܳܝܐ ܇ ܚܰܙܝ، ܚܰܙܝܐ

- ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܡܷܚܙܶܐ ܫܰܦܝܪܐ، ܟܳܡܰܚܬܝܢܰܐ ܐܶܒܶܗ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ

mëjġal, mëjġolo – jġil, jġilo / (prét.: mёjġele, mёjġela (jġl Ip) (L.4)

- lo mëjġolat, aš šurone këtte aḏne (L.7.6)

- mëjġalle cam šërkat ġalabe (L.6)

speak, talk

 

- Don’t speak, walls have ears.

- They spoke with many companies.

ܡܷܔܓ݂ܰܠ، ܡܷܔܓ݂ܳܠܐ ܇ ܔܓ݂ܝܠ، ܔܓ݂ܝܠܐ (ܡܷܔܓ݂ܶܠܶܗ، ܡܷܔܓ݂ܶܠܰܗ)

- ܠܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ ܐܰܫ ܫܘܪܳܢܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܐܰܕ݂ܢܶܐ.

- ܡܷܔܓ݂ܰܠܠܶܗ ܥܰܡ ܫܷܪܟܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ

mёkṯaw, mёkṯowo – kṯiw, kṯiwo (kṯw Ip) (L.9)

- ay yawme daḥ ḥušabe, dac ceḏe w dab baṭlone komëkṯowi b gawno semoqo (L.9)

to be written; to be registered

- The Sundays, Feast and Holidays are written in red.

ܡܷܟܬ݂ܰܘ، ܡܷܟܬ݂ܳܘܐ ܆ ܟܬ݂ܝܘ، ܟܬ݂ܝܘܐ

- ܐܰܝ ܝܘܡܶܐ ܕܰܚ ܚܘܫܰܒܶܐ، ܕܰܥ ܥܶܕ݂ܐ ܘܕܰܒ ܒܰܛܠܳܢܶܐ ܟܳܡܷܟܬ݂ܳܘܝ ܒܓܰܘܢܐ ܣܶܡܳܩܐ

mëlyun, pl. mëlyune (L.8) million ܡܷܠܝܘܢ، ܡܷܠܝܘܢܶܐ

mëmle, mëmloyo – mali, malyo (mly Ip) (L.7)

- malyo i dukano

to become full

- the shop is full (with clothes)

ܡܷܡܠܶܗ، ܡܷܡܠܳܝܐ ܇ ܡܰܠܝ، ܡܰܠܝܐ

- ܡܰܠܝܐ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ

mën (L.3)

- mën ḥreno? (L.10)

what

- What else? Something else?

ܡܷܢ

- ܡܷܢ ܚܪܶܢܐ؟

mëqqa? (L.10) How much? ܡܷܩܩܰܐ؟
mëqṭac, mëqṭoco – qṭic, qṭico (qṭc Ip) (L.4) to be cut off; to get disconnected ܡܷܩܛܰܥ، ܡܷܩܛܳܥܐ ܇ ܩܛܝܥ، ܩܛܝܥܐ
mëštace, mëštacyo – mëštacele, meštacela (štcy) (L.4) to play ܡܷܫܬܰܥܶܐ، ܡܷܫܬܰܥܝܐ ܇ ܡܷܫܬܰܥܶܠܶܗ، ܡܷܫܬܰܥܶܠܰܗ
mëštawtfono, f. mëštawtfoniṯo,
pl. mëštawtfone (L.15)
participant ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܐ، ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܝܬ݂ܐ، ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܶܐ
mëštuṯo, pl. mëštawoṯe (L.11) wedding ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ، ܡܷܫܬܰܘܳܬ݂ܶܐ
mëṯnaḥ, mëṯnoḥo – ṯniḥ, ṯniḥo (ṯnḥ Ip) (L.15) to rest (oneself) ܡܷܬ݂ܢܰܚ، ܡܷܬ݂ܢܳܚܐ ܆ ܬ݂ܢܝܚ، ܬ݂ܢܝܚܐ

mfalaġ, mfalġo – mfalaġle, mfalaġla
(flġ II)

- mfalaġġe ad dёšne (L.13)

to share; distribute

- They distributed the presents.

ܡܦܰܠܰܓ݂، ܡܦܰܠܓ݂ܐ ܇ ܡܦܰܠܰܓ݂ܠܶܗ، ܡܦܰܠܰܓ݂ܠܰܗ

- ܡܦܰܠܰܓ݂ܓ݂ܶܗ ܐܰܕ ܕܫܢܶܐ

mfane, mfanyo - mfanele, mfanela (fny II) (L.3) to answer ܡܦܰܢܶܐ، ܡܦܰܢܝܐ ܇ ܡܦܰܢܶܠܶܗ، ܡܦܰܢܶܠܰܗ
mfaqas, mfaqso – mfaqasle, mfaqasla
(fqs II)
to applaud, to clap ܡܦܰܩܰܣ، ܡܦܰܩܣܐ ܇ ܡܦܰܩܰܣܠܶܗ، ܡܦܰܩܰܣܠܰܗ

mfarqac, mfarqco – mfarqacle, mfarqacla (frqc)

- komfarqci af foqёcyoṯaṯṯe (L.13)

to light (fireworks), to explode (tr.)

- They light their fireworks.

ܡܦܰܪܩܰܥ، ܡܦܰܪܩܥܐ ܆ ܡܦܰܪܩܰܥܠܶܗ، ܡܦܰܪܩܰܥܠܰܗ

- ܟܳܡܦܰܪܩܥܝ ܐܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ

mġayar, mġayro – mġa-yarle, mġayarla (ġyr II)

- lo mġayarle u fëkrayḏe.

to change

- He did not change his opinion

ܡܓ݂ܰܝܰܪ، ܡܓ݂ܰܝܪܐ ܇ ܡܓ݂ܰܝܰܪܠܶܗ، ܡܓ݂ܰܝܰܪܠܰܗ

- ܠܐ ܡܓ݂ܰܝܰܪܠܶܗ ܐܘ ܦܷܟܪܰܝܕ݂ܶܗ

mhalax, mhalxo – mhalaxle, mhalaxla
(hlx III) s. malax
to walk, to go on foot ; to drive (car) (intr.); (shop) to do good business ܡܗܰܠܰܟ݂، ܡܗܰܠܟ݂ܐ ܇ ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܶܗ، ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܰܗ
mhane, mhanyo – mhanele, mhanela (hny II) (L.16) to congratulate ܡܗܰܢܶܐ، ܡܗܰܢܝܐ ܆ ܡܗܰܢܶܠܶܗ، ܡܗܰܢܶܠܰܗ

mḥaḏar, mḥaḏro – mḥaḏarle, mḥaḏarla
(ḥḏr II) (L.3)

- kolozam mḥaḏrono i ḥšamto (L.8)

to prepare

- I (f.) have to prepare dinner. (L.8).

ܡܚܰܕ݂ܰܪ، ܡܚܰܕ݂ܪܐ ܇ ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ، ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܰܗ

- ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܚܰܕ݂ܪܳܢܐ ܐܝ ܚܫܰܡܬܐ

mḥalaf, mḥalfo – mḥalafle, mḥalafla (ḥlf II) to change, to exchange; to replace ܡܚܰܠܰܦ، ܡܚܰܠܦܐ ܇ ܡܚܰܠܰܦܠܶܗ، ܡܚܰܠܰܦܠܰܗ
mḥalaq, mḥalqo – mḥalaqle, mḥalaqla
(ḥlq II) (G.13)
to throw; to jump ܡܚܰܠܰܩ، ܡܚܰܠܩܐ ܇ ܡܚܰܠܰܩܠܶܗ، ܡܚܰܠܰܩܠܰܗ
mḥašwono, f. mḥašwoniṯo (L.10) cashier ܡܚܰܫܘܳܢܐ، ܡܚܰܫܘܳܢܝܬ݂ܐ
mḥaṭo, pl. mḥaṭe (L.14) needle; injection, vaccination ܡܚܰܛܐ، ܡܚܰܛܶܐ
mḥilo, f. mḥëlto, pl. mḥile (L.3) weak ܡܚܝܠܐ، ܡܚܷܠܬܐ، ܡܚܝܠܶܐ

mibaṭ, miboṭo – biṭ, biṭo (byṭ Ip)

- b riša d šato komibaṭ foqëcyoṯe (L.13).

to explode (intr.), to light (intr.)

- During New Year’s Eve fireworks are being lit.

ܡܝܒܰܛ، ܡܝܒܳܛܐ ܆ ܒܝܛ، ܒܝܛܐ

- ܒܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܟܳܡܝܒܰܛ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ.

micayan, micayno – mcayan, mcayno
(cyn IIp) (L.14)
to be examined ܡܝܥܰܝܰܢ، ܡܝܥܰܝܢܐ ܆ ܡܥܰܝܰܢ، ܡܥܰܝܢܐ

miḏac, miḏoco – iḏic, iḏico (ʾḏc Ip)

- i iqarṯaṯe komiḏoco bu ëšmo d Be Marawge (L.4)

to be known

- This family is known by the name Be Marawge.

ܡܝܕ݂ܰܥ، ܡܝܕ݂ܳܥܐ ܇ ܡܬܰܘܕ݂ܰܥ، ܡܬܰܘܕ݂ܥܐ

- ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܟܳܡܝܕ݂ܳܥܐ ܒܘ ܐܷܫܡܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ

midёq, midoqo – diq, diqo (dyq IP)

- diq u zago du bayto.

to be knocked, to be pressed; to be rung

- The home bell was rung.

ܡܝܕܷܩ، ܡܝܕܳܩܐ ܇ ܕܝܩ، ܕܝܩܐ

- ܕܝܩ ܐܘ ܙܰܓܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ.

miḏe d (L.4) because ܡܝܕ݂ܶܐ ܕ
mifalaġ, mifalġo – fliġ, fliġo (flġ Ip) (L.7) to be devided ܡܝܦܰܠܰܓ݂، ܡܝܦܰܠܓ݂ܐ ܇ ܦܠܝܓ݂، ܦܠܝܓ݂ܐ

migawlac, migawlco – mgawlac, mgawlco
(gwlc IIp)

- lebi komigawlac (L.14)

nausea

- I feel nausea

ܡܝܓܰܘܠܰܥ، ܡܝܓܰܘܠܥܐ ܆ ܡܓܰܘܠܰܥ، ܡܓܰܘܠܥܐ

- ܠܶܒܝ ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ

miḥawal, miḥawlo – mḥawal, mḥawlo (ḥwl IIp)

-  u Abrohёm mḥawal lu beṯ krihe (L.14)

to be moved, to be transferred

- Abrohёm was moved to the hospital.

ܡܝܚܰܘܰܠ، ܡܝܚܰܘܠܐ ܆ ܡܚܰܘܰܠ، ܡܚܰܘܠܐ

- ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܡܚܰܘܰܠ ܠܘ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ

mir, f. miro (prét, s. mitawmar) (ʾmr Ip)

- mir ele (L.14)

to be said

- it was said to him

ܡܝܪ، ܡܝܪܐ

- ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ

miqawam, miqawmo – mqawam, mqawmo (qwm IIp) cal

- aṯmël mqawmo cal u Abrohëm (L.14)

overwhelmed (by an accident, illness etc.)

- Yesterday Abrohёm became ill.

ܡܝܩܰܘܰܡ، ܡܝܩܰܘܡܐ ܆ ܡܩܰܘܰܡ، ܡܩܰܘܡܐ ܥܰܠ

- ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܡܩܰܘܡܐ ܥܰܠ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ

mitadcar, mitadacro – mtadcar, mtadacro
(dcr IIIp) (L.14)
to be returned ܡܝܬܰܕܥܰܪ، ܡܝܬܰܕܰܥܪܐ ܆ ܡܬܰܕܥܰܪ، ܡܬܰܕܰܥܪܐ
mitahwe, mitahwyo – mtahwe, mtahwyo (oby/hwy IIIp) s. hiw to be given ܡܝܬܰܗܘܶܐ، ܡܝܬܰܗܘܝܐ ܆ ܡܬܰܗܘܶܐ، ܡܬܰܗܘܝܐ

mitakaw, mitakiwo – mtakaw, mtakiwo
(kyw IIIp) (L.7)

- ag garme konëṭri ah hadome gawoye (organe) du gušmo dlo mitakiwi inaqla d ḥa qoyaṯ b dukṯo (L.7)

to get hurt

- The bones protect the inner organs of the body so that they do not get hurt if one bumps into something.

ܡܝܬܰܟܰܘ، ܡܝܬܰܟܝܘܐ ܇ ܡܬܰܟܰܘ، ܡܬܰܟܝܘܐ

- ܐܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܟܳܢܷܛܪܝ ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܶܐ (ܐܳܪܓܰܢܶܐ) ܕܘ ܓܘܫܡܐ ܕܠܐ ܡܝܬܰܟܝܘܝ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܰܐ ܩܳܝܰܬ݂ ܒܕܘܟܬ݂ܐ

mitawbal, mitawblo – mtawbal, mtawblo
(ʾbl IIIp)

- mtawbal lu taxtor (L.14)

to be carried away, to be brought

- he was brought to the doctor

ܡܝܬܰܘܒܰܠ، ܡܝܬܰܘܒܠܐ ܆ ܡܬܰܘܒܰܠ، ܡܬܰܘܒܠܐ

- ܡܬܰܘܒܰܠ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ

miṭakas, miṭakso – mṭakas, mṭakso (ṭks IIp) (L.15) to get organised, get established ܡܝܛܰܟܰܤ، ܡܝܛܰܟܣܐ ܆ ܡܛܰܟܰܤ، ܡܛܰܟܣܐ

mjarab, mjarbo –mjarable, mjarabla
(jrb II) (L.11)

- kazzi mjarballe (L.11.6)

to try

- I (f.) will go and try it (dress).

ܡܔܰܪܰܒ، ܡܔܰܪܒܐ ܇ ܡܔܰܪܰܒܠܶܗ، ܡܔܰܪܰܒܠܰܗ

- ܟܐܰܙܙܝ ܡܔܰܪܒܰܠܠܶܗ

mjawab, mjawbo – mjawable, mjawabla (jwb II)

- nošo lo mjawable acli.

to answer, to reply

- No one replied to me.

ܡܔܰܘܰܒ، ܡܔܰܘܒܐ ܇ ܡܔܰܘܰܒܠܶܗ، ܡܔܰܘܰܒܠܰܗ

- ܢܳܫܐ ܠܐ ܡܔܰܘܰܒܠܶܗ ܐܰܥܠܝ

mkamal, mkamlo – mkamele, mkamela (L.3)

- ah hadome baroye w gawoye komkamli ḥḏoḏe (L.7)

to finish; to complete

- The external and internal organs complete each other.

ܡܟܰܡܰܠ، ܡܟܰܡܠܐ ܇ ܡܟܰܡܶܠܶܗ، ܡܟܰܡܶܠܰܗ

- ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܘܓܰܘܳܝܶܐ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

mkase, mkasyo – mkasele, mkasela (ksy II) (L.7) to cover ܡܟܰܣܶܐ، ܡܟܰܣܝܐ ܇ ܡܟܰܣܶܠܶܗ، ܡܟܰܣܶܠܰܗ
mnaqe, mnaqyo –mnaqele, mnaqela (nqy II) (L.6) to choose ܡܢܰܩܶܐ، ܡܢܰܩܝܐ ܇ ܡܢܰܩܶܠܶܗ، ܡܢܰܩܶܠܰܗ

moḥe, mёḥyo – mḥele, mḥela (mḥy I)

- mqatalle w mḥalle lë ḥḏoḏe

to beat, to hit

- They fought and hit each other.

ܡܳܚܶܐ، ܡܷܚܝܐ ܇ ܡܚܶܠܶܗ، ܡܚܶܠܰܗ

- ܡܩܰܬܰܠܠܶܗ ܘܡܚܰܠܠܶܗ ܠܷܚܕ݂ܶܕ݂ܶܐ

moda (f), pl. modat (L.11) fashion ܡܳܕܰܐ (ܐܬ݂)، ܡܳܕܰܬ
molaf, mëlfo – molafle, molafla (ylf III,2) (L.3) to teach ܡܳܠܰܦ، ܡܷܠܦܐ ܇ ܡܳܠܰܦܠܶܗ، ܡܳܠܰܦܠܰܗ
moro, pl. more (L.7) owner ܡܳܪܐ، ܡܳܪܶܐ

moṭe, mёṭyo – maṭi, maṭyo (mṭy I)

- u Abrohёm maṭi lu bayto.

to arrive; to ripen (fruit)

- Abrohёm has arrived at home.

ܡܳܝܰܕ، ܡܰܝܕܐ ܇ ܡܷܕܠܶܗ، ܡܷܕܠܰܗ

- ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܓܷܕ ܡܰܝܕܰܠܠܶܗ (ܦܷܣܛܰܢ)

moyad, maydo – mëdle, mëdla  (myd I) (L.11)

- inaqlayo gëd maydalle (u fësṭan) (L.11.6)

to take

- Then I (f.) will take it (the dress)

ܡܳܝܰܕ، ܡܰܝܕܐ ܇ ܡܷܕܠܶܗ، ܡܷܕܠܰܗ

- ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܓܷܕ ܡܰܝܕܰܠܠܶܗ
(ܦܷܣܛܰܢ)

mparkar, mparkro – mparkarle, mparkarla (prkr) (G.16) to park ܡܦ݁ܰܪܟܰܪ، ܡܦ݁ܰܪܷܟܪܐ ܇ ܡܦ݁ܰܪܟܰܪܠܶܗ، ܡܦ݁ܰܪܟܰܪܠܰܗ
mqabël (d) (L.15) against, opposite ܡܩܰܒܷܠ (ܕ)
mqafe, mqafyo – mqafele, mqafela (qfy II) (L.6) to find ܡܩܰܦܶܐ، ܡܩܰܦܝܐ ܇ ܡܩܰܦܶܠܶܗ، ܡܩܰܦܶܠܰܗ
mqaraw – mqarawle (qrw III) to celebrate the mass (priest) ܡܩܰܪܰܘ ܇ ܡܩܰܪܰܘܠܶܗ
mqatal, mqatlo – mqatele, mqatela (qtl II) argue, fight ܡܩܰܬܰܠ، ܡܩܰܬܠܐ ܇ ܡܩܰܬܶܠܶܗ، ܡܩܰܬܶܠܰܗ
msafar, msafro – msafarle, msafarla (sfr II) (G.16) to travel ܡܣܰܦܰܪ، ܡܣܰܦܪܐ ܇ ܡܣܰܦܰܪܠܶܗ، ܡܣܰܦܰܪܠܰܗ

msamaḥ, msamḥo – msamaḥle, msamaḥla (smḥ II) (G.13)

- Aḥ ḥawrone msamaḥḥe ḥḏoḏe

to forgive

- The friends have forgiven each other.

ܡܣܰܡܰܚ، ܡܣܰܡܚܐ ܇ ܡܣܰܡܰܚܠܶܗ، ܡܣܰܡܰܚܠܰܗ

- ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܡܣܰܡܰܚـܚܶܗ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.

mṣawar, mṣawro – mṣawarle, mṣawarla
(ṣwr II)
to draw, to paint; to photograph ܡܨܰܘܰܪ، ܡܨܰܘܪܐ ܇ ܡܨܰܘܰܪܠܶܗ، ܡܨܰܘܰܪܠܰܗ
mšamas, mšamso – mšamasle, mšamasla (šms II) (L.8) to sunbath ܡܫܰܡܰܣ، ܡܫܰܡܣܐ ܇ ܡܫܰܡܰܣܠܶܗ، ܡܫܰܡܰܣܠܰܗ
mšare, mšaryo – mšarele, mšarela (šry II) (L.3) to start, to begin ܡܫܰܪܶܐ، ܡܫܰܪܝܐ ܇ ܡܫܰܪܶܠܶܗ، ܡܫܰܪܶܠܰܗ
mšatsono, f. mšatsoniṯo, pl. mšatsone (L.15) founder ܡܫܰܬܣܳܢܐ، ܡܫܰܬܣܳܢܝܬ݂ܐ، ܡܫܰܬܣܳܢܶܐ

mšayal, mšaylo – mšayele, mšayela (šyl II)

- kibi mšayalno lux mede? (L.3)

to ask

- Can I (m.) ask you something?

ܡܫܰܝܰܠ، ܡܫܰܝܠܐ ܇ ܡܫܰܝܶܠܶܗ، ܡܫܰܝܶܠܰܗ

- ܟܝܒܝ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܠܘܟ݂ ܡܶܕܶܐ؟

mtalfan, mtalfёno – mtalfanle, mtalfanla (tlfn)

- me zabno l zabno komtalfëni lë ḥḏoḏe (L.4)

to call

- From time to time they call each other.

ܡܬܰܠܦܰܢ، ܡܬܰܠܦܷܢܐ ܇ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ، ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ

- ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܡܬܰܠܦܷܢܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

mṭakas, mṭakso –mṭakasle, mṭakasla
(tks II) (L.11)
to arrange, to organise ܡܛܰܟܰܣ، ܡܛܰܟܣܐ ܇ ܡܛܰܟܰܣܠܶܗ، ܡܛܰܟܰܣܠܰܗ
muḥo, pl. muḥe (L.7) brain ܡܘܚܐ، ܡܘܚܶܐ

muklo  (Inf. ʾkl I), pl. muklone (L.7)

- muklo ḥaroyo (L.10)

- muklo rišoyo (L.10)

- muklo šarwoyo (L.10)

food, dish

- dessert

- main dish

- appetizer

ܡܘܟܠܐ، ܡܘܟܠܳܢܶܐ

- ܡܘܟܠܐ ܚܰܪܳܝܐ

- ܡܘܟܠܐ ܪܝܫܳܝܐ

- ܡܘܟܠܐ ܫܰܪܘܳܝܐ

muroyo, pl. muroye (L.15) competition, play, tournament ܡܘܪܳܝܐ، ܡܘܪܳܝܶܐ
muzo, pl. muze banana ܡܘܙܐ، ܡܘܙܶܐ
mvayaz, mvayzo mvayazle, mvayazla (G.16) to apply for visa; to get a visa ܡܒ݂ܰܝܰܙ، ܡܒ݂ܰܝܙܐ ܇ ܡܒ݂ܰܝܰܙܠܶܗ، ܡܒ݂ܰܝܰܙܠܰܗ
mxiruṯo, pl. mxërwoṯe (L.16) (s. ṭlobo) engagement ܡܟ݂ܝܪܘܬ݂ܐ، ܡܟ݂ܷܪܘܳܬ݂ܶܐ
mžido, f. mžёdto, pl. mžide (L.14) laid, outstreched ܡܙ̰ܝܕܐ، ܡܙ̰ܷܕܬܐ، ܡܙ̰ܝܕܶܐ
na we are (copula 1.pl.) ܢܰܐ
nacimo, f. nacëmto, pl. nacime (L.4; L.10) child; small ܢܰܥܝܡܐ، ܢܰܥܷܡܬܐ، ܢܰܥܝܡܶܐ

nafšo (s. ruḥo)

- nafše, nafša

- maxlaṣ nafše (L.3.8)

soul, spirit, person, self

- himself, herself

- (that) he saves himself  (here: to master a language)

ܢܰܦܫܐ

- ܢܰܦܫܶܗ، ܢܰܦܫܰܗ

- ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܢܰܦܫܶܗ

naḥšo, pl. naḥše (L.14) stretcher ܢܰܚܫܐ
ne they are (copula 3.pl.) ܢܶܐ
nësyono, pl. nësyone (L.11) experience ܢܷܣܝܳܢܐ، ܢܷܣܝܳܢܶܐ
nḥiro, pl. nḥire (L.7) nose ܢܚܝܪܐ، ܢܚܝܪܶܐ
nisën (L.9) April ܢܝܣܷܢ
nišan, pl. nišane engagement, engagement party ܢܝܫܰܢ، ܢܝܫܰܢܶܐ

nišo, pl. niše

- nišo rišoyo (L.15)

goal, target

- main goal

ܢܝܫܐ، ܢܝܫܶܐ

- ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ

no I am (copula 1.sg.) ܢܐ
nofal, nëflo – nafël, nafilo (L.9) to fall, to fall down ܢܳܦܰܠ، ܢܷܦܠܐ ܇ ܢܰܦܷܠ، ܢܰܦܝܠܐ

nofaq, nëfqo – nafëq, nafiqo (nfq I) (L.3)

- bu šuroyo d kul šato konofaq surgoḏo ḥaṯo (L.9)

to come out, to depart, to leave; to be published

- At the beginning of each year a new calender comes out.

ܢܳܦܰܩ، ܢܷܦܩܐ ܇ ܢܰܦܷܩ، ܢܰܦܝܩܐ

- ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܕܟܘܠ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ

noqaḥ, nëqḥo – nqëḥle, nqëḥla (nqḥ I) (L.7) to smell ܢܳܩܰܚ، ܢܷܩܚܐ ܇ ܢܩܷܚܠܶܗ، ܢܩܷܚܠܰܗ
noqal, nëqlo – nqile, nqila (nql I) (L.6) to move, to relocate ܢܳܩܰܠ، ܢܷܩܠܐ ܇ ܢܩܝܠܗܶ، ܢܩܝܠܰܗ

noqar, nëqro – naqër, naqiro (nqr I)

- riši konoqar (L.14)

to pain; to drill

- I have a headache.

ܢܳܩܰܪ، ܢܷܩܪܐ ܆ ܢܰܩܷܪ، ܢܰܩܝܪܐ

- ܪܝܫܝ ܟܳܢܳܩܰܪ

noqëṣ (L.8) less, fewer ܢܳܩܷܨ
nošo, pl. noše (L.7,3) person, human, pl. people ܢܳܫܐ، ܢܳܫܶܐ
noṭar, nëṭro – nṭërle, nṭërla (L.7) to protect; to wait ܢܳܛܰܪ، ܢܷܛܪܐ ܇ ܢܛܷܪܠܶܗ، ܢܛܷܪܠܰܗ
noṭar nawfo (L.15) / qalcači, pl. qalcačiye goalkeeper ܢܳܛܰܪ ܢܰܘܦܐ، ܩܰܠܥܰܫ̰ܝ، ܩܰܠܥܰܫ̰ܝܝܶܐ

noyaḥ, nayḥo – nayëḥ, nayiḥo (nyḥ I)

- lo nayëḥle (L.14)

to heal (intr.)

- He did not get well.

ܢܳܝܰܚ، ܢܰܝܚܐ ܆ ܢܰܝܷܚ، ܢܰܝܝܚܐ

- ܠܐ ܢܰܝܷܚܠܶܗ

nqoḥo (Inf. nqḥ I) (L.7) smelling ܢܩܳܚܐ

nqoro (Inf. nqr I) (L.14)

- nqoro di aḏno

- nqoro du caršo

- nqoro du rišo

pain

- ear pain

- tooth pain

- headache

ܢܩܳܪܐ

- ܢܩܳܪܐ ܕܝ ܐܰܕ݂ܢܐ

- ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܪܫܐ

- ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܪܝܫܐ

ob (L.9) August ܐܳܒ
obac, ëbco – abëc, abico (ʾbc I) (L.4) to want ܐܳܒܰܥ، ܐܷܒܥܐ ܇ ܐܰܒܷܥ، ܐܰܒܝܥܐ

obe, obo – hule, hula (ʾby/yhb I) (L.6)

- kibux obat lan u ḥšowo? (L.10.4)

- hawli (L.10)

- obe w šoqal cam (L.3)

to give

- Can you give us the bill please?

- Give me! (Imperative sg.)

- (that) he socialises with

ܐܳܒܶܗ، ܐܳܒܳܐ ܇ ܗܘܠܶܗ، ܗܘܠܰܗ

- ܟܝܒܘܟ݂ ܐܳܒܰܬ ܠܰܢ ܐܘ ܚܫܳܘܐ؟

- ܗܰܘܠܝ

- ܐܳܒܶܐ ܘܫܳܩܰܠ ܥܰܡ

oḏar (L.9) March ܐܳܕ݂ܰܪ
oḏac, ëḏco – aḏëc, aḏico  (ʾḏc I) (L.3) to know, to realise, to be aware of ܐܳܕ݂ܰܥ، ܐܷܕ݂ܥܐ ܇ ܐܰܕ݂ܷܥ، ܐܰܕ݂ܝܥܐ

omar, ëmmo – mërle, mërla (ʾmr I) (L.4)

- hama mar (L.3)

to say

- almost, around, you can say

ܐܳܡܰܪ، ܐܷܡܡܐ ܇ ܡܷܪܠܶܗ، ܡܷܪܠܰܗ

- ܗܰܡܰܐ ܡܰܪ

ono (L.3) I ܐܳܢܐ

osyo / taxtor (L.14)

- osyo / taxtor dac carše

- osyo / taxtor dac cayne

- osyo / taxtor di camaliye

- osyo / taxtor di nafšo

- osyo / taxtor dilonoyo

- osyo / taxtor du bayto

- osyo / taxtor du galdo

- osyo / taxtor du lebo

- osyo / taxtor gawoyo

doctor

- dentist

- ophthalmologist

- surgeon

- psychologist

- consultant, specialist

- general practitioner

- dermatologist

- cardiologist

- internist

ܐܳܣܝܐ ܆ ܬܰܟ݂ܬܳܪ

- ܐܳܣܝܐ ܆ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܥܰܪܫܶܐ

- ܐܳܣܝܐ ܆ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܥܰܝܢܶܐ

- ܐܳܣܝܐ ܆ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܥܰܡܰܠܝܝܶܐ

- ܐܳܣܝܐ ܆ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܢܰܦܫܐ

- ܐܳܣܝܐ ܆ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܝܠܳܢܳܝܐ

- ܐܳܣܝܐ ܆ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܒܰܝܬܐ

- ܐܳܣܝܐ ܆ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܓܰܠܕܐ

- ܐܳܣܝܐ ܆ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܘ ܠܶܒܐ

- ܐܳܣܝܐ ܆ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܓܰܘܳܝܐ

oṯe, ëṯyo – aṯi, aṯyo
(ʾṯy I)

- oṯe + cal
- u gawno zarqo ġalabe koṯe aclax (L.11.6)

to come

- to fit, to look (clothing)

-The colour blue looks very nice on you.

ܐܳܬ݂ܶܐ، ܐܷܬ݂ܝܐ ܇ ܐܰܬ݂ܝ، ܐܰܬ݂ܝܐ

- ܐܳܬ݂ܶܐ + ܥܰܠ
- ܐܘ ܓܰܘܢܐ ܙܰܪܩܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܐܬ݂ܶܐ ܐܰܥܠܰܟ݂
oṯo (f.), pl. oṯe (L.15) flag, sign, symbol ܐܳܬ݂ܐ، ܐܳܬ݂ܶܐ
 

oxal, uxlo – xile, xila (axile, axila) (ʾxl I)

-  mën gëd uxlitu?

- kuxlina

to eat

- What would you (pl.) like to eat?

- we eat

ܐܳܟ݂ܰܠ، ܐܘܟ݂ܠܐ ܇ ܟ݂ܝܠܶܗ، ܟ݂ܝܠܰܗ
(ܐܰܟ݂ܝܠܶܗ، ܐܰܟ݂ܝܠܰܗ)

- ܡܷܢ ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝܬܘ؟

- ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ

panṭron, pl. panṭronat (L.11) trousers ܦܰ݁ܢܛܪܳܢ، ܦ݁ܰܢܛܪܳܢܰܬ
park parking place ܦ݁ܰܪܟ
përtaqani (L.11) orange ܦܷ݁ܪܬܰܩܰܢܝ
ping-pong / esfir ṭëbliṯo (L.15) table tennis ܦ݁ܝܢܓܦ݁ܳܢܓ ܆ ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ
plan, pl. planat (L.6) plan, floor plan ܦ݁ܠܰܢ، ܦ݁ܠܰܢܰܬ
qaḥwa (f), pl. qaḥwat (L.8) coffee; cafe ܩܰܚܘܰܐ (ܐܬ݂)، ܩܰܚܘܰܬ
qaḥwonoyo, f. qaḥwonayto, pl. qaḥwonoye (L.11) brown ܩܰܚܘܳܢܳܝܐ، ܩܰܚܘܳܢܰܙܬܐ، ܩܰܚܘܳܢܳܝܶܐ

qamoyo, f. qamayto, pl. qamoye (L.8)

- bi qamayto

first,; in the first place

- first

ܩܰܡܳܝܐ، ܩܰܡܰܝܬܐ، ܩܰܡܳܝܶܐ

- ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ
qanser / sarṭono (L.14) cancer ܩܰܢܣܶܪ ܆ ܣܰܪܛܳܢܐ
qanyo, pl. qanye (L.3) pen ܩܰܢܝܐ، ܩܰܢܝܶܐ
qapṣulo, pl. qapṣule (L.14) capsule ܩܰܦ݁ܨܘܠܐ، ܩܰܦ݁ܨܘܠܶܐ
qariwo, f. qaruto, pl. qariwe close ܩܰܪܝܘܐ، ܩܰܪܘܬܐ، ܩܰܪܝܘܶܐ
qaṣa (L.10) cash register ܩܰܨܰܐ
qašo, pl. qaše (L.16) priest ܩܰܫܐ، ܩܰܫܶܐ
qaššo, pl. qašše (L.4) grandfather ܩܰܫܫܐ، ܩܰܫܫܶܐ
qašto, pl. qaštoṯe (L.4) grandmother ܩܰܫܬܐ، ܩܰܫܬܳܬ݂ܶܐ
qaṭënto, pl. qaṭinoṯe (L.8) minute ܩܰܛܷܢܬܐ، ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ
qaṭiro (L.10) yoghurt ܩܰܛܝܪܐ
qaṭmono, f. qaṭmoniṯo, pl. qaṭmone (L.11) grey ܩܰܛܡܳܢܐ، ܩܰܛܡܳܢܝܬ݂ܐ، ܩܰܛܡܳܢܶܐ
qay? (L.3) Why? ܩܰܝ؟
qayiro, f. qayërto , pl. qayire (L.10) cold, cool ܩܰܝـܝܪܐ، ܩܰܝܷܪܬܐ، ܩܰܝـܝܪܶܐ
qayoṣo, f. qayaṣto, pl. qayoṣe (L.16) hairdresser ܩܰܝܳܨܐ، ܩܰܝܰܨܬܐ، ܩܰܝܳܨܶܐ
qayṭo (L.9) summer ܩܰܝܛܐ
qdoše (L.11) necklaces ܩܕܳܫܶܐ
qḏolo, pl. qḏole (L.7) neck, throat ܩܕ݂ܳܠܐ، ܩܕ݂ܳܠܶܐ
qelayto, pl. qeloyoṯe (L.8,4) room ܩܶܠܰܝܬܐ، ܩܶܠܰܝܳܬ݂ܶܐ
qëm, in front of Suffix qum… in front of ܩܷܡ - ܩܘܡ
qemësto, pl. qemësyoṯe (L.11) shirt ܩܶܡܷܣܬܐ، ܩܶܡܷܣܝܳܬ݂ܶܐ
qëmṯo, pl. qomoṯe (L.11) skirt ܩܷܡܬ݂ܐ، ܩܳܡܳܬ݂ܶܐ
qëṭro, pl. qëṭre (L.8) problem ܩܷܛܪܐ، ܩܷܛܪܶܐ
qliḏo, pl. qliḏe (L.8) key ܩܠܝܕ݂ܐ، ܩܠܝܕ݂ܶܐ

qloco (Inf. qlc I)

- qloco d bësëklet (L.15)

driving

- bicycle riding, cycling

ܩܠܳܥܐ

- ܩܠܳܥܐ ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ

qmoro (Inf. qmr I) (L.15) winning ܩܡܳܪܐ
qodar, qëdro – qadër, qadiro (qdr I) can, to be able to ܩܳܕܰܪ، ܩܘܕܪܐ ܇ ܩܰܕܷܪ، ܩܰܕܝܪܐ

qolaf, qulfo – qlëfle, qlëfla (qlf I)

- qlaf u ḥabušo.

to peel (sth.)

- Peel the apple.

ܩܳܠܰܦ، ܩܘܠܦܐ ܇ ܩܠܷܦܠܶܗ، ܩܠܷܦܠܰܗ

- ܩܠܰܦ ܐܘ ܚܰܒܘܫܐ.

qore, quryo – qrele, qrela (qry I) (L.8) to read, to study ܩܳܪܶܐ، ܩܘܪܝܐ ܇ ܩܪܶܠܶܗ، ܩܪܶܠܰܗ
qoṭal, quṭlo – qṭile, qṭila (qṭl I) to kill ܩܳܛܰܠ، ܩܘܛܠܐ ܇ ܩܛܝܠܶܗ، ܩܛܝܠܰܗ

qoyam, qaymo – qayëm, qayimo (qym I) (L.7)

- qëm! (L.10)

to stand up, to wake up

- Stand up! Here: let’s go!

ܩܳܝܰܡ، ܩܰܝܡܐ ܇ ܩܰܝܷܡ، ܩܰܝـܝܡܐ

- ܩܷܡ

qoyaṯ, qayṯo – qayëṯ, qayiṯo (qyṯ I) (L.7) to bump, to touch ܩܳܝܰܬ݂، ܩܰܝܬ݂ܐ ܇ ܩܰܝܷܬ݂، ܩܰܝـܝܬ݂ܐ
qraye (f.) (L.15) studies, study ܩܪܰܝܶܐ
qrayto reading, study ܩܪܰܝܬܐ
qriṯo, pl. qëryawoṯe (L.8) village ܩܪܝܬ݂ܐ، ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ
qubco, pl. qubce (L.11) hat, cap ܩܘܒܥܐ، ܩܘܒܥܶܐ
rabëc (L.9) Spring ܪܰܒܷܥ
rabo, f. rabṯo, pl. rabe (L.11,4) big ܪܰܒܐ، ܪܰܒܬ݂ܐ، ܪܰܒܶܐ
rabuṯo (L.6) size; measure ܪܰܒܘܬ݂ܐ
račeta, pl. račetat (L.14) prescription ܪܰܫ̰ܶܬܰܐ، ܪܰܫ̰ܶܬܰܬ
raġlo (f), pl. raġloṯe, raġle (L.7) foot ܪܰܓ݂ܠܐ (ܐܬ݂)، ܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܶܐ، ܪܰܓ݂ܠܶܐ
rahṭo ḥiṣo (L.15) running, race, run ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ
raḥuqo, f. raḥëqto, pl. raḥuqe far ܪܰܚܘܩܐ، ܪܰܚܷܩܬܐ، ܪܰܚܘܩܶܐ

rakiwo, f. rakuto, pl. rakiwe (L.4)

- i skale du nošo mag garme rakuto yo (L.7)

settled; fits; consists (of)

- The human skeleton consists of bones.

ܪܰܟܝܘܐ، ܪܰܟܘܬܐ، ܪܰܟܝܘܶܐ

- ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܡܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܪܰܟܘܬܐ ܝܐ

ramḥël (L.8) tomorrow ܪܰܡܚܷܠ
raqmo, pl. raqme (L.8) number, digit ܪܰܩܡܐ، ܪܰܩܡܶܐ
rastorant, pl. rastorantat, rastorante (L.4) restaurant ܪܰܣܬܳܪܰܢܬ، ܪܰܣܬܳܪܰܢܬܰܬ، ܪܰܣܬܳܪܰܢܬܶܐ
ramšo (L.6) evening ܪܰܡܫܐ
rezo (f) (L.10) rice ܪܶܙܐ (ܐܬ݂)

rëcyono, pl. rëcyone

- u rëcyonaṯṯe (L.6)

opinion, thought, idea

- their opinion, their thought

ܪܷܥܝܳܢܐ، ܪܷܥܝܳܢܶܐ

- ܐܘ ܪܷܥܝܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ

rëġšo pl. rëġše

- rëġše du nošo (L.7)

feeling, sense

- the human senses

ܪܷܓ݂ܫܐ، ܪܷܓ݂ܫܶܐ

- ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܘ ܢܳܫܐ

rënyo, pl. rënye (L.8) idea ܪܷܢܝܐ، ܪܷܢܝܶܐ
rfofo, pl. rfofe (L.8) (s. ṣaniye) second; snatch, short time ܪܦܳܦܐ، ܪܦܳܦܶܐ

rišo, pl. riše (L.7)

- riša di šato (L.9)

head

- New Year’s Eve (lit.: beginning of the new year)

ܪܝܫܐ، ܪܝܫܶܐ

- ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ

roḏe, rëḏyo – raḏi, raḏyo (rḏy I) (L.6) to agree, to accept ܪܳܕ݂ܶܐ، ܪܷܕ݂ܝܐ ܇ ܪܰܕ݂ܝ، ܪܰܕ݂ܝܐ
roḥam, rëḥmo – rḥëmle, rḥëmla (rḥm I) (L.16) to love, to like ܪܳܚܰܡ، ܪܷܚܡܐ ܆ ܪܚܷܡܠܶܗ، ܪܚܷܡܠܰܗ
rohaṭ, ruhṭo – raheṭ, rahiṭo (rhṭ I) (L.7) to run, to jog ܪܳܗܰܛ، ܪܘܗܛܐ ܇ ܪܰܗܷܛ، ܪܰܗܝܛܐ

rokaw, rëkwo – raku, rakiwo (rkw I) (L.7)

-  rokaw + cal

- ma korokaw ṭawwo acli? (L.11.6)

to fit on each other, to adjust; to settle; to consist (of)

- to fit

- does it fit me well?

ܪܳܟܰܘ، ܪܷܟܘܐ ܇ ܪܰܟܘ، ܪܰܟܝܘܐ

- ܪܳܟܰܘ+  ܥܰܠ

- ܡܰܐ ܟܳܪܳܟܰܘ ܛܰܘܘܐ ܐܰܥܠܝ؟

rošam, rëšmo – ršëmle, ršëmla (ršm I) (L.6) to draw ܪܳܫܰܡ، ܪܷܫܡܐ ܇ ܪܫܷܡܠܶܗ، ܪܫܷܡܠܰܗ
rowax, rawxo – rawëx, rawixo (rwx I) (L.13) + b:  to get on, to enter (a car),  to take (the plane) ܪܳܘܰܟ݂، ܪܰܘܟ݂ܐ ܆ ܪܰܘܷܟ݂ ܪܰܘܝܟ݂ܐ
rowe, rawyo – rawi, rawyo (rwy I) (L.13) to get drunk ܪܳܘܶܐ، ܪܰܘܝܐ ܆ ܪܰܘܝ، ܪܰܘܝܐ
ruco, pl. ruce (L.8) quarter (of) ܪܘܥܐ، ܪܘܥܶܐ
rucyo, pl. rucye (L.10) herdsman; shepherd ܪܘܥܝܐ، ܪܘܥܝܶܐ

ruḥo (s. nafšo)

- ruḥa (L.4)

- ruḥe (L.3)

- bëṯër më d qadër maxlaṣ ruḥe bu lišono Holandoyo,… (L.3)

spirit, soul, person, self

- herself

- himself

- after he mastered the Dutch langauge, …

ܪܘܚܐ

- ܪܘܚܰܗ

- ܪܘܚܶܗ

- ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܩܰܕܷܪ ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܪܘܚܶܗ ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ…
rušmoyiṯ (L.16) officiel ܪܘܫܡܐܝܬ݂
rwiḥo, f. rwëḥto pl. rwiḥe (L.12) wide, broad ܪܘܝـܚܐ، ܪܘܷܚܬܐ، ܪܘܝـܚܶܐ

s… (G.11b),

+ Article: su, si, sa

at, with

at (preposition + article)

ܣ

ܣ + ܘ، ܝ، ܐܰ

saca (f), pl. sacat (L.8) (s. šocṯo) clock, watch, hour ܣܰܥܰܐ (ܐܬ݂)، ܣܰܥܰܬ
sacro (L.7) hair ܣܰܥܪܐ
salo, pl. sale (L.11) basket ܣܰܠܐ، ܣܰܠܶܐ

samyo, f. smiṯo, pl. samye

- me nacmuṯa smiṯo yo.

blind

- She is blind since her childhood.

ܣܰܡܝܐ، ܣܡܝܬ݂ܐ، ܣܰܡܝܶܐ

- ܡܶܐ ܢܰܥܡܘܬ݂ܰܗ ܣܡܝܬ݂ܐ ܝܐ

saqo (f), pl. saqe (L.7) leg ܣܰܩܐ (ܐܬ݂)، ܣܰܩܶܐ
sarṭono, qanser (L.14) cancer ܣܰܪܛܳܢܐ ܆ ܩܰܢܣܶܪ
saṯwo (L.9) winter ܣܰܬ݂ܘܐ
sawal (L.12) livestock ܣܰܘܰܠ
sefoqo, pl. sefoqe (L.6) dishes, pl. things ܣܶܦܳܩܐ، ܣܶܦܳܩܶܐ

semoqo, f. semaqto, pl. semoqe (L.9,4)

- semoqo kamudo (L.11)

red

- dark red

ܣܶܡܳܩܐ، ܣܶܡܰܩܬܐ، ܣܶܡܳܩܶܐ

- ܣܶܡܳܩܐ ܟܰܡܘܕܐ

sëdro, pl. sëdre (L.3) class ܣܷܕܪܐ، ܣܷܕܪܶܐ
sësyo, pl. sësye (L.12) horse ܣܷܣܝܐ، ܣܷܣܝܶܐ
sḥoyo (Inf. sḥy I) (L.8) swimming, showering ܣܚܳܝܐ
sid + Pronominalsuffix at, with, besides, next to ܣܝܕ …
siqumo, pl. siqume (L.3) date ܣܝܩܘܡܐ، ܣܝܩܘܡܶܐ
skale (f), skalat (L.7) skeleton ܣܟܰܠܶܐ (ܐܬ݂)، ܣܟܰܠܰܬ

sloqo (Inf. slq I)

- sloqo d ṭuro (L.15)

climbing

- climbing a mountain

ܣܠܳܩܐ

- ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ

sniquṯo, pl. snëqwoṯe (L.15) need ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ
soḥe, sëḥyo – sḥele, sḥela (sḥy I) (L.8) to swim ܣܳܚܶܐ، ܣܷܚܝܐ ܇ ܣܚܶܠܶܗ، ܣܚܶܠܰܗ
some, sёmyo – sami, samyo (smy I) to become blind ܣܳܡܶܐ، ܣܡܝܐ ܇ ܣܰܡܝ، ܣܰܡܝܐ
sowac, sawco – sawëc, sawico (swc I) (L.7) to be satisfied (full) ܣܳܘܰܥ، ܣܰܘܥܐ ܇ ܣܰܘܷܥ، ܣܰܘܝܥܐ

soyam, saymo – sëmle, sëmla (sym I) (L.3)

- latli mede lë syomo (L.8)

- sëm! (L.10)

to make, to do

- I have nothing to do.

- do! (imperative sg.)

ܣܳܝܰܡ، ܣܰܝܡܐ ܇ ܣܷܡܠܶܗ، ܣܷܡܠܰܗ

ܠܰܬܠܝ ܡܶܕܶܐ ܠܷܣܝܳܡܐ

- ܣܷܡ

spor (L.11, L.15) sport ܣܦܳ݁ܪ
ste (L.4) also, as well, too, even ܣܬܶܐ
sucrono, pl. sucrone (L.15) practice ܣܘܥܪܳܢܐ، ܣܘܥܪܳܢܶܐ
sukolo, pl. sukole (L.15) meaning ܣܘܟܳܠܐ، ܣܘܟܳܠܶܐ
sṭabël, pl. sṭabile (L.12) stable ܣـܛܰܒܷܠ، ܣـܛܰܒܝܠܶܐ
surgoḏo, pl. surgoḏe (L.9) calendar ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ، ܣܘܪܓܳܕ݂ܶܐ
swiḥuṯo (L.3) motivation ܣܘܝܚܘܬ݂ܐ

syomo (Inf. sym I)

- latli mede lë syomo (L.8)

doing, making

- I have nothing to do.

ܣܝܳܡܐ

ܠܰܬܠܝ ܡܶܕܶܐ ܠܷܣܝܳܡܐ

ṣadro, pl. ṣadrone (L.7) breast ܨܰܕܪܐ، ܨܰܕܪܳܢܶܐ
ṣafro (L.8) morning ܨܰܦܪܐ
ṣalon, pl. ṣalone (L.13) (party) hall ܨܰܠܳܢ، ܨܰܠܳܢܶܐ
ṣaniye (f), pl. ṣaniyat (L.8) second ܨܰܢܝـܝܶܐ، ܨܰܢܝـܝܰܬ
ṣawco (f), pl. ṣawcoṯe (L.7) finger ܨܰܘܥܐ (ܐܬ݂)، ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ
ṣbuṯo, pl. ṣëbwoṯe (L.15) / mäsäle, pl. mäsälat, mäsayël matter, issue ܨܒܘܬ݂ܐ، ܨܷܒܘܳܬ݂ܶܐ ܆ ܡܱܣܱܠܶܐ، ܡܱܣܱܠܰܬ، ܡܱܣܰܝܷܠ
ṣënca (f), pl. ṣëncawat (L.4) occupation, profession ܨܷܢܥܰܐ (ܐܬ݂)، ܨܷܢܥܰܘܰܬ
ṣërto, pl. ṣërtoṯe (L.9) picture, photograph ܨܷܪܬܐ، ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
ṣlibo, pl. ṣlibe (L.16) cross ܨܠܝܒܐ، ܨܠܝܒܶܐ
ṣluṯo, pl. ṣlawoṯe prayer ܨܠܘܬ݂ܐ، ܨܠܰܘܳܬ݂ܶܐ
ṣoyam, ṣaymo – ṣayёm, ṣayimo (ṣym I) to fast ܨܳܝܰܡ، ܨܰܝܡܐ ܇ ܨܰܝܷܡ، ܨܰܝܝܡܐ
šaboko, pl. šaboke window ܫܰܒܳܟܐ، ܫܰܒܳܟܶܐ
šabṯo, pl. šabe (L.3) week ܫܰܒܬ݂ܐ، ܫܰܒܶܐ
šacuṯo, f. šacëṯto, pl. šacuṯe (L.11) yellow ܫܰܥܘܬ݂ܐ، ܫܰܥܷܬ݂ܬܐ، ܫܰܥܘܬ݂ܶܐ
šafiro, f. šafërto, pl. šafire (L.9,4) nice, beautiful; good, great ܫܰܦܝܪܐ، ܫܰܦܷܪܬܐ، ܫܰܦܝܪܶܐ

šarwoyo, f. šarwayto, pl. šarwoye

- dawro šarwoyo (L.3)

beginner

- beginners’ course

ܫܰܪܘܳܝܐ، ܫܰܪܘܰܝܬܐ، ܫܰܪܘܳܝܶܐ

- ܕܰܘܪܐ ܫܰܪܘܳܝܐ

šato, pl. ëšne (L.4)

- ban ëšne (L.4)

year

- over the years

ܫܰܬܐ، ܐܷܫܢܶܐ

- ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ

šawbo (f.) (L.14) cold; flu ܫܰܘܒܐ
šawco, f. šwac (L.9) seven ܫܰܘܥܐ، ܫܘܰܥ
šawṯo, pl. šawṯoṯe (L.6) neighbourhood ܫܰܘܬ݂ܐ، ܫܰܘܬ݂ܳܬ݂ܶܐ
šayro, pl. šayre (L.11) armband ܫܰܝܪܐ، ܫܰܝܪܶܐ
šbilo, pl. šbile (L.3) way, path (here: method) ܫܒܝܠܐ، ܫܒܝܠܶܐ
šëkël, pl. šëklat (L.3) kind, sort, way ܫܷܟܷܠ، ܫܷܟܠܰܬ
šërke, pl. šërkat (L.6) company ܫܷܪܟܶܐ، ܫܷܪܟܰܬ
šërub (L.14) syrup (med.) ܫܷܪܘܒ
šġimuṯo (L.15) activity ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ
šlomo (L.3) hello (first person to greet) ܫܠܳܡܐ
šmoco (Inf. šmc I) (L.7) hearing ܫܡܳܥܐ
šocṯo, pl. šoce (L.8) clock, watch, hour ܫܳܥܬ݂ܐ، ܫܳܥܶܐ
šofac, šëfco – šafëc, šafico (šfc I) (L.6) to pass, to go by ܫܳܦܰܥ، ܫܷܦܥܐ ܇ ܫܰܦܷܥ، ܫܰܦܝܥܐ
šomac, šëmco – šamëc, šamico (šmc I) (L.7) to hear ܫܳܡܰܥ، ܫܷܡܥܐ ܇ ܫܰܡܷܥ، ܫܰܡܝܥܐ

šoqal, šuqlo – šqile, šqila (šql I)

- obe w šoqal cam (L.3)

- obo w šuqlo cam (L.11)

to buy, to take

- (that) he socialises with

- (that) she socialises with

ܫܳܩܰܠ، ܫܘܩܠܐ ܇ ܫܩܝܠܶܗ، ܫܩܝܠܰܗ

- ܐܳܒܶܐ ܘܫܳܩܰܠ ܥܰܡ

- ܐܳܒܐ ܘܫܘܩܠܐ ܥܰܡ

šoraḥ, šërḥo – šrëḥle, šrëḥla (šrḥ I) (L.6) to explain ܫܳܪܰܚ، ܫܷܪܚܐ ܇ ܫܪܷܚܠܶܗ، ܫܪܷܚܠܰܗ
šore, šёryo – šrele, šrela (šry I) to solve, to free ܫܳܪܶܐ، ܫܷܪܝܐ ܇ ܫܪܶܠܶܗ، ܫܪܶܠܰܗ

šote, šëtyo – štele, štela (šty I) (L.7)

- štayu! (L.12)

to drink

- drink! (imperative pl.)

ܫܳܬܶܗ، ܫܷܬܝܐ ܇ ܫܬܶܠܶܗ، ܫܬܶܠܰܗ

- ܫܬܰܝܘ!

šqolo, pl. šqole (Inf. šql. I) (L.10) purchase, shopping ܫܩܳܠܐ، ܫܩܳܠܶܐ
šrolo (L.6) correct; truth ܫܪܳܠܐ
štoyo, pl. štoye (Inf. šty I) (L.7) drinking; drinks, drink ܫܬܳܝܐ، ܫܬܳܝܶܐ
šubqono! (L.3) I’m sorry! ܫܘܒܩܳܢܐ!

šuġlo, pl. šuġlone (L.12)

- šuġlone d lawġël

work

- housework

ܫܘܓ݂ܠܐ، ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ

- ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܠܰܘܓܷ݂ܠ

šuḥlofo, pl. šuḥlofe (L.11,4) season, change ܫܘܚܠܳܦܐ، ܫܘܚܠܳܦܶܐ
šuqo (f), pl. šuqe (L.3) shopping centre, city centre ܫܘܩܐ (ܐܬ݂)، ܫܘܩܶܐ
šuro, pl. šurone (L.6) wall ܫܘܪܐ، ܫܘܪܳܢܶܐ
šuroyo (L.9) start, beginning ܫܘܪܳܝܐ
šušaye (f), pl. šušayat (L.10) bottle ܫܘܫܰܝܶܐ (ܐܬ݂)، ܫܘܫܰܝܰܬ
šušefo (f), pl. šušefe (L.7) cloth, towel, bandage ܫܘܫܶܦܐ (ܐܬ݂)، ܫܘܫܶܦܶܐ
šwolo, pl. šwole (L.12) question ܫܘܳܠܐ، ܫܘܳܠܶܐ
šyoro (Inf. šyr I) (L.15) slide; skiing ܫܝܳܪܐ
tacbo (L.15) hard work, stress, effort ܬܰܥܒܐ

taḥrazto, pl. taḥrazyoṯe

- taḥrazto ṯabëtto (L.15)

programme

- standard programme

ܬܰܚܪܰܙܬܐ، ܬܰܚܪܰܙܝܳܬ݂ܶܐ

- ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܬ݂ܰܒܷܬܬܐ

taḥt (G.11b)

- taḥt+Suffix: sg. taḥti, taḥte, taḥta;
pl. taḥtayye, taḥtayxu

- laltaḥ (L.7) (< l-l-taḥt)

under

- under me, under him, under her;
under them, under you

- below, down, downstairs

ܬܰܚܬ

- ܬܰܚܬ :ܬܰܚܬܝ، ܬܰܚܬܶܗ، ܬܰܚܬܰܗ܇ ܬܰܚܬܰܝـܝܶܗ، ܬܰܚܬܰܝܟ݂ܘ

- ܠܰܠܬܰܚ

taḥolo (f), pl. taḥolone (L.4) wife of uncle (mother’s side) ܬܰܚܳܠܐ (ܐܬ݂)، ܬܰܚܳܠܳܢܶܐ
talafon, pl. talafone, talafonat (L.4) telephone ܬܰܠܰܦܳܢ، ܬܰܠܰܦܳܢܶܐ، ܬܰܠܰܦܳ̇ܢܰܬ
talgo (L.9) snow ܬܰܠܓܐ
tamëz (L.9) July ܬܰܡܷܙ
tamo (L.8) there ܬܰܡܐ
tarbiṯo (L.3) upbringing ܬܰܪܒܝܬ݂ܐ
tarco, pl. tarce (L.6) door ܬܰܪܥܐ، ܬܰܪܥܶܐ
tašciṯo, pl. tašciyoṯe story, history ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ، ܬܰܫܥܝـܝܳܬ݂ܶܐ
tašroro, pl. tašrore (L.3) report ܬܰܫܪܳܪܐ، ܬܰܫܪܳܪܶܐ
tawdi (L.3) thank you ܬܰܘܕܝ
taxt, pl. taxtat (L.14) bed ܬܰܟ݂ܬ، ܬܰܟ݂ܬܰܬ
taxtor, f. taxtore, pl. taxtorat, taxtore (L.14), s. osyo doctort ܬܰܟ݂ܬܳܪ، ܬܰܟ݂ܬܳܪܶܐ، ܬܰܟ݂ܬܳܪܰܬ܆ ܬܰܟ݂ܬܳܪܶܐ
teno, pl. tene (L.10) fig ܬܶܢܐ، ܬܶܢܶܐ
tëcmiro (Inf. cmr III) (L.6) to build ܬܷܥܡܝܪܐ
tëġmo, pl. tëġme (L.11) kind, sort ܬܷܓ݂ܡܐ، ܬܷܓ݂ܡܶܐ
tërcilo (Inf. rcl III) d gušmo (L.14) shivering of the body ܬܷܪܥܝܠܐ ܕܓܘܫܡܐ
tërhiṭo (Inf. rhṭ III) d sësye (L.15) horse riding ܬܷܪܗܝܛܐ ܕܣܷܣܝܶܐ
tërmišo (Inf. rmš III) (L.15) moving, movement ܬܷܪܡܝܫܐ
tërto pl. tawroṯe (L.12) cow ܬܷܪܬܐ، ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ
tëšco, f. čac (L.8) nine ܬܷܫܥܐ، ܫ̰ܰܥ
tešiġo (L.6) washing up ܬܶܫܝܓ݂ܐ
tëšmëšto, pl. tešëmšoṯe service, work, task ܬܷܫܡܷܫܬܐ، ܬܶܫܷܡܫܳܬ݂ܶܐ
tëšrën ḥaroyo (L.9) November ܬܷܫܪܷܢ ܚܰܪܳܝܐ
tëšrën qamoyo (L.9) October ܬܷܫܪܷܢ ܩܰܡܳܝܐ
tëšroyoṯe (L.9) autumn ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ

tleṯi (L.8)

- ḥa w tleṯi (L.9)

- tmone w tleṯi (L.4)

thirty

- thirtyone

- thrityeight

ܬܠܶܬ݂ܝ

- ܚܰܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ

- ܬܡܳܢܶܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ

tloṯo, f. tlëṯ (L.6) three ܬܠܳܬ݂ܐ، ܬܠܷܬ݂
tmanyo, f. tmone (L.8) eight ܬܡܰܢܝܐ، ܬܡܳܢܶܐ
tocab, tëcbo – tacëb, tacibo (tcb I) (L.12) to be tired, to be exhausted ܬܳܥܰܒ، ܬܷܥܒܐ ܇ ܬܰܥܷܒ، ܬܰܥܝܒܐ
toyam, taymo – tayëm, tayimo (tym I) (L.16) to finish, to end ܬܳܝܰܡ، ܬܰܝܡܐ ܆ ܬܰܝܷܡ، ܬܰܝܝܡܐ
tracsar (L.12) twelve ܬܪܰܥܣܰܪ
traktor, pl. traktore, traktorat (L.12) tractor ܬܪܰܟܬܳܪ، ܬܪܰܟܬܳܪܶܐ، ܬܪܰܟܬܳܪܰܬ

tre, f. tarte (L.4)

- tarte kore (L.7)

- tarte w ḥamši (L.9)

- tre w arbci (L.10)

- tre w falge (L.10)

two

- two times

- fifty two

- fourty two

- two and a half

ܬܪܶܐ، ܬܰܪܬܶܐ

- ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ

- ܬܰܪܬܶܐ ܘܚܰܡܫܝ

- ܬܪܶܐ ܘܐܰܪܒܥܝ

- ܬܪܶܐ ܘܦܰܠܓܶܗ

tuwalet, pl. tuwaletat (L.6) toilet ܬܘܘܰܠܶܬ، ܬܘܘܰܠܶܬܰܬ
ṭafro, pl. ṭafroṯe (L.7) fingernail, toenail ܛܰܦܪܐ، ܛܰܦܪܳܬ݂ܶܐ

ṭawwo, f. ṭawto, pl. ṭawwe (L.3)

- ṭawtër (L.14)

good, well

- better

ܛܰܘܘܐ، ܛܰܘܬܐ، ܛܰܘܘܶܐ

- ܛܰܘܬܷܪ

ṭcomo (Inf. ṭcm I) tasting ܛܥܳܡܐ
ṭcoyo (Inf. ṭcy I) (L.15) forgetting ܛܥܳܝܐ

ṭebo, pl. ṭebe

- latyo ṭebo mafaṣḥono (L.14)

news

- It is not happy news.

ܛܶܒܐ، ܛܶܒܶܐ

- ܠܰܬܝܐ ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ

ṭëbbax August ܛܷܒܒܰܟܼ

ṭëbbe, pl. ṭëbbat (L.9)

- ṭёbbe / esfir reġlo / futbol (L.15)

ball, football

- football

ܛܷܒܒܶܐ، ܛܷܒܒܰܬ

- ܛܷܒܒܶܐ ܆ ܐܶܣܦܝܪ ܪܶܓ݂ܠܐ ܆ ܦܘܬܒܳܠ

ṭëbliṯo, pl. ṭëbloyoṯe (L.3) table ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ، ܛܷܒܠܳܝܳܬ݂ܶܐ
ṭimo (L.10) price, value ܛܝܡܐ
ṭlawḥe (L.10) lentils; lentil soup ܛܠܰܘܚܶܐ
ṭlobo (Inf. ṭlb I) (L.16) engagement; request ܛܠܳܒܐ

ṭoce, ṭucyo – taci, ṭacyo (ṭcy I) (L.4)

- lašan an nacime d lo ṭocën ḥḏoḏe,…(L.4)

- ṭacyono aṭ ṭlawḥe (L.10)

to forget


- for the sake of keeping in touch,…

- I (f.) forgot the lentils

ܛܳܥܶܐ، ܛܘܥܝܐ ܇ ܛܰܥܝ، ܛܰܥܝܐ

- ܠܰܫܰܢ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܠܐ ܛܳܥܷܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ،…

- ܛܰܥܝܳܢܐ ܐܰܛ ܛܠܰܘܚܶܐ

ṭocam, ṭëcmo – tcëmle, ṭcëmla (ṭcm I) (L.7) to taste ܛܳܥܰܡ، ܛܷܥܡܐ ܇ ܛܥܷܡܠܶܗ، ܛܥܷܡܠܰܗ

ṭolab, ṭëlbo – ṭlëble, ṭlëbla (ṭlb I) (L.6)

- ṭolab xaṭër (L.16)

to ask, to apply

- (that he) says goodbye

ܛܳܠܰܒ، ܛܷܠܒܐ ܇ ܛܠܷܒܠܶܗ، ܛܠܷܒܠܰܗ

- ܛܳܠܰܒ ܟ݂ܰܛܷܪ

ṭore, ṭëryo - ṭrele, ṭrela (L.7) to leave , to allow ܛܳܪܶܐ، ܛܷܪܝܐ ܇ ܛܪܶܠܶܗ، ܛܪܶܠܰܗ
ṭoyar, ṭayro – ṭayёr, ṭayiro (ṭyr I) to fly; to jump ܛܳܝܰܪ، ܛܰܝܪܐ ܇ ܛܰܝܷܪ، ܛܰܝܝܪܐ
ṭrowe (< ṭro howe) (L.10) Alright! Okay! ܛܪܳܘܶܐ
ṭukoso, pl. ṭukose (L.11) organization, management ܛܘܟܳܣܐ، ܛܘܟܳܣܶܐ
ṭuro, pl. ṭurone mountain ܛܘܪܐ، ܛܘܪܳܢܶܐ
ucdo (L.4) now, at the moment ܐܘܥܕܐ
viza visa ܒ݂ܝܙܰܐ
w and ܘ
wacdo, pl. wacde (L.8) appointment ܘܰܥܕܐ، ܘܰܥܕܶܐ
wardonoyo, wardonayto, pl. wardonoye (L.11) pink, rose ܘܰܪܕܳܢܳܝܐ، ܘܰܪܕܳܢܰܝܬܐ، ܘܰܪܕܳܢܳܝܶܐ
wariḏo, pl. wariḏe (L.7) muscle, vein ܘܰܪܝܕ݂ܐ، ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ
warqo, pl. warqe (L.16) paper ܘܰܪܩܐ، ܘܰܪܩܶܐ
waxam (L.10) (shopping) goods ܘܰܟ݂ܰܡ
wazo (f.), pl. waze (L.3) goose ܘܰܙܐ (ܐܬ݂)
woliṯo, pl. wolyoṯe (L.7) function, task, duty ܘܳܠܝܬ݂ܐ، ܘܳܠܝܳܬ݂ܶܐ
xabro, pl. xabre (L.6) word, answer, message, reply ܟ݂ܰܒܪܐ، ܟ݂ܒܪܶܐ
xalyo, f. xliṯo, pl. xalye (L.8) (time) off, free, available, empty ܟ݂ܰܠܝܐ، ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ، ܟ݂ܰܠܝܶܐ

xayifo, f. xayëfto, pl. xayife (L.6)

- mede xayifo (L.14)

fast; light

- something simple, something light

ܟ݂ܰܝـܝܦܐ، ܟ݂ܰܝܷܦܬܐ، ܟ݂ܰܝـܝܦܶܐ

- ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ

xoṯ + Suffix: xoṯi, xoṯe, xoṯa;

pl. xoṯayye, xoṯayxu

like me, like him, like her;

like them, like you (pl.).

ܟ݂ܳܬ݂ :ܟ݂ܳܬ݂ܝ، ܟ݂ܳܬ݂ܶܗ، ܟܳܬ݂ܰܗ܇

ܟ݂ܳܬ݂ܰܝـܝܶܗ، ܟ݂ܳܬ݂ܰܝܟ݂ܘ

xud (xud+suf.: xoṯ-) like, such as ܟ݂ܘܕ

yaquro, f. yaqurto, pl. yaqure

- latyo mede yaquro (L.14)

difficult, serious; heavy

- it is not something serious

ܝܰܩܘܪܐ، ܝܰܩܘܪܬܐ، ܝܰܩܘܪܶܐ

- ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ ܝܰܩܘܪܐ

yarḥo, pl. yarḥe (L.6) month ܝܰܪܚܐ، ܝܰܪܚܶܐ
yaroqo, f. yarëqto, pl. yaroqe (L.11) green ܝܰܪܳܩܐ، ܝܰܪܷܩܬܐ، ܝܰܪܳܩܶܐ
yarqe (L.10) vegetables ܝܰܪܩܶܐ

yawmo, pl. yawme (L.3)

- u yawmaṯṯe (L.8)

- u yawmayḏan (L.8)

- adyawma (L.8)

- yawmo basimo (L.10)

day

- their (pl.) day

- our day

- today

- Have a nice day!

ܝܰܘܡܐ، ܝܰܘܡܶܐ  

- ܐܘ ܝܰܘܡܰܬ݂ܬܶܗ

- ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ

- ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ

- ܝܰܘܡܐ ܒܰܣܝܡܐ

yawme d arbco (L.9) Wednesday ܝܰܘܡܶܗ ܕܐܰܪܒܥܐ
yawme d ḥamšo (L.9) Thursday ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ
yawme d ḥušabo (L.9) Sunday ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ
yawme d šabṯo (L.9) Saturday ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ
yawme dë cruto (L.9) Friday ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ
yawme dë tloṯo (L.9) Tuesday ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܠܳܬ݂ܐ
yawme dë tre (L.9) Monday ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܪܶܐ
yawme mbayne (L.11) specific occations ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ
yawme šarye (L.11) weekdays ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ
yo he/she is (copula 3.sg.) ܝܐ
yolaf, yëlfo – yalëf, yalifo (ylf I) (L.3) to learn ܝܳܠܰܦ، ܝܷܠܦܐ ܇ ܝܰܠܷܦ، ܝܰܠܝܦܐ
yolufo, f. yolufto, pl. yolufe (L.3) pupil, student ܝܳܠܘܦܐ، ܝܳܠܘܦܬܐ، ܝܳܠܘܦܶܐ
yoraw, yërwo – yaru, yariwo (yrw I) (L.7) to grow ܝܳܪܰܘ، ܝܷܪܘܐ ܇ ܝܰܪܘ، ܝܰܪܝܘܐ

yotaw, yëtwo – yatu, yatiwo (ytw I) (L.5)

- koyëtwi b bayto b Amsterdam (L.6)

to sit; to live

- They live in a house in Amsterdam.

ܝܳܬܰܘ، ܝܷܬܘܐ ܇ ܝܰܬܘ، ܝܰܬܝܘܐ

- ܟܳܝܷܬܘܝ ܒܒܰܝܬܐ ܒܐܰܡܣܬܶܪܕܰܡ

ytowo (Inf. ytw I) (L.12)

- u ytowayḏan (L.12)

sitting, dwelling, living

- our living

ܝܬܳܘܐ

- ܐܘ ܝܬܳܘܰܝܕ݂ܰܢ

yudo (L.15) judo ܝܘܕܐ
yulfono (L.3) learning, teaching ܝܘܠܦܳܢܐ

zabno, pl. zabne (L.4)

- bu zabnawo (L.4)

- b cayni zabno (L.3)

- me zabno l zabno (L.8)

time

- at that time

- at the same time,  also

- from time to time

ܙܰܒܢܐ، ܙܰܒܢܶܐ

- ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ

- ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ

- ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ

zalaṭa dar rucye (L.10) Greek salad ܙܰܠܰܛܰܐ ܕܰܪ ܪܘܥܝܶܐ
zamoro, f. zamarto, pl. zamore (L.16) singer ܙܰܡܳܪܐ، ܙܰܡܰܪܬܐ، ܙܰܡܳܪܶܐ
zarocuṯo (L.12) agriculture ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ
zarqo (L.11) blue (m.sg.) ܙܰܪܩܐ

zawno (s. zabno)

- me zawno (L.11)

time

- for a while, for a long time

ܙܰܘܢܐ

- ܡܶܐ ܙܰܘܢܐ

zawono, pl. zawone (L.11) customer, client, buyer ܙܰܘܳܢܐ، ܙܰܘܳܢܶܐ
zcuro (m), zcurto (f), pl. zcure (L.7) boy, f. girl, pl. children ܙܥܘܪܐ، ܙܥܘܪܬܐ، ܙܥܘܪܶܐ
zebono (Inf. zbn II) (L.11) selling ܙܶܒܳܢܐ
zëbdo (L.10) butter ܙܷܒܕܐ
zёdqo, pl. zëdqe (L.16) right; pl. law ܙܷܕܩܶܐ

zërnaye, pl. zërnayat

- dahole w zërnaye

zurna

- drum and zurna

ܙܷܪܢܰܝܶܐ، ܙܷܪܢܰܝܰܬ

- ܕܰܗܳܠܶܐ ܘܙܷܪܢܰܝܶܐ

zlam, pl. zlamat man ܙܠܰܡ، ܙܠܰܡܰܬ
zmino, pl. zmine invited, guest ܙܡܝܢܐ، ܙܡܝܢܶܐ
zminuṯo, pl. zmënwoṯe (L.12) invitation ܙܡܝܢܘܬ݂ܐ، ܙܡܷܢܘܳܬ݂ܶܐ

zobaṭ, zëbṭo – zbëṭle, zbëṭla (zbṭ I)

- ayna mëštacyono kozëbṭat?

to hold, to keep

- Which player is your favourite?

ܙܳܒܰܛ، ܙܷܒܛܐ ܇ ܙܒܷܛܠܶܗ، ܙܒܷܛܠܰܗ

- ܐܰܝܢܰܐ ܡܷܫܬܰܥܝܳܢܐ ܟܳܙܷܒܛܰܬ؟

zowan, zawno – zwënle, zwënla (zwn I) (L.8) to buy ܙܳܘܰܢ، ܙܰܘܢܐ ܇ ܙܘܷܢܠܶܗ، ܙܘܷܢܠܰܗ
zoyar, zayro – zërle, zërla (zyr I) (L.4) to visit ܙܳܝܰܪ، ܙܰܝܪܐ ܇ ܙܷܪܠܶܗ، ܙܷܪܠܰܗ
zoyudo (L.12) mostly ܙܳܝܘܕܐ
zwono (Inf. zwn I)
- zwono w zebono (L.11)

buying, shopping

- buying and selling, shopping

ܙܘܳܢܐ

- ܙܘܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ
zyara (f.), pl. zyarat visit ܙܝܰܪܰܐ، ܙܝܰܪܰܬ
žabaše, pl. žabašat water melon ܙ̰ܱܒܰܫܶܐ، ܙ̰ܱܒܰܫܰܬ
žižo, pl. žiže hedgehog ܙ̰ܝـܙ̰ܐ، ܙ̰ܝـܙ̰ܶܐ