The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

ܚܘܒܐ ܘܓܘܳܪܐ
ܛܠܳܒܐ ܘܓܘܳܪܐ
ܐܘ ܓܘܳܪܐ ܫܘܕܳܝܐ ܝܐ ܕܐܰܬ݂ܬܐ ܘܓܰܘܪܐ ܥܰܝܫܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܩܳܢܘܢܐܝܬ݂.
ܐܰܥ ܥܰܕܰܬ ܕܘ ܓܘܳܪܐ ܘܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܒܟܘܠ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܫܷܟܷܠ ܚܪܶܢܐ ܢܶܐ.
ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܝܐ ܘܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ. ܟܐܷܒܥܝ ܓܰܘܪܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܐܰܬ ܬܪܶܐ ܣܬܶܐ ܟܐܬ݂ܷܢ ܡܶܐ ܬܰܪܬܶܐ ܡܰܪܕܘܳܬ݂ܶܐ ܦܪܝܫܶܐ.
ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܘܥܕܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܝ ܚܘܒܐ ܝܰܪܝܘܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ ܡܝ ܠܩܰܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ.
Ṭlobo w Gworo Engagement and Marriage
U gworo šudoyo yo d aṯto w gawro cayši cam ḥḏoḏe qonunoyiṯ. Marriage is a formal agreement between a woman and a man to live together.
Ac cadat du gworo w di mëštuṯo b kul marduṯo šёkёl ḥreno ne. Traditions of marriage and wedding are different in each culture.
U Yohannes Holandoyo yo w i Maryam Suryayto yo. Këbci gawri cam ḥḏoḏe. Yohannes is Dutch and Maryam is Syriac. They want to get married.
At tre ste koṯën me tarte mardwoṯe friše. And they have two different cultural backgrounds.
Gëd ḥozina ucdo aydarbo i ḥubo yariwo acmayye mi lqayto qamayto. Now we will learn about how love developed among them from their first encounter.
ܚܘܒܐ ܘܛـܠܳܒܐ
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ، ܐܝ ܒܰܪܬ݂ܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ، ܝܰܪܝܘܐ ܘܗܰܘܝܐ ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ.
ܟܳܩܷܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ ܒܘ ܒܶܬ݂ ܨܰܘܒܐ ܕܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ.
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܐܰܦܬ݂ܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܚܰܐ ܥܠܰܝܡܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܟܳܝܳܬܰܘ ܥܰܡ ܓܰܒܰܗ.
ܒܪܝܟ݂ ܨܰܦܪܐ، ܟܳܐܡܰܪ ܐܘ ܥܠܰܝܡܐ.
ܒܪܝܟ݂ ܛܳܒܐ، ܟܳܡܰܕܰܥܪܐ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܘܟܳܫܳܬܷܢ ܐܝ ܩܰܚܘܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ ܐܘ ܡܰܡܠܐ ܗܘܠ ܕܬܰܝـܝܡܐ ܐܝ ܐܰܦܬ݂ܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܛܠܷܒܒܶܗ ܟ݂ܰܛܷܪ ܘܟܘܠ ܚܰܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܗܷܪܓܰܝܕ݂ܶܗ.
ܡܝ ܠܩܰܝܬܰܬ݂ܶܗ ܐܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܫܰܪܶܘܰܠܠܶܗ ܐܰܪ ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܝ ܚܘܒܐ ܝܷܪܘܝ ܒܰܠ ܠܶܒܶܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܟܘܠ  ܐܰܦܬ݂ܐ ܡܔܰܪܒܝܘܰܐ ܕܚܳܙܷܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܐܷܕ݂ܥܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܰܘܬܷܪ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ.
ܟܘܠ ܕܐܰܬ݂ܝ ܐܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܩܰܘܝܐ ܘܙܷܕܬܷܪ ܦܬܷܚܚܶܗ ܠܶܒܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܦܰܝܷܫ ܠܐ ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܚܳܙܷܢܘܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܐܶܠܐ ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܘܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܢܷܦܩܝܘܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܪܷܚܡܝܘܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܳܢܐ ܟܳܪܳܚܰܡܢܐ ܠܰܟ݂ ܘܟܳܐܒܰܥܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܓܰܘܪܰܬ ܠܝ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܷܪܠܰܗ: ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂ ܘܟܐܷܒܥܰܠܠܘܟ݂.
ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܡܫܰܝܠܳܢܐ ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ ܡܶܢܘܟ݂.
ܡܷܢ ܝܐ؟ ܡܷܢ ܟܐܷܒܥܰܬ؟ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܷܪܠܰܗ: ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܕܘ ܛܠܳܒܐ ܗܳܘܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܝ ܥܰܕܰܝܕ݂ܰܢ.
ܝܰܢܝ ܟܐܷܡܡܳܢܐ ܒܶܐ ܒܰܒܘܟ݂ ܟܳܠܳܙܰܡ ܣܰܝܡܝ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܒܶܐ ܒܰܒܝ ܟ݂ܘܕ ܟܐܷܡܡܝܢܰܐ ܠܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܰܚܘܰܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܘ ܛܠܳܒܐ ܡܝܕ݂ܰܥ ܪܘܫܡܐܝܬ݂.
ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܷܪܠܶܗ، ܛܪܳܘܶܐ، ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ.
ܐܝ ܐܶܡܐ ܕܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܘܣܷܡܠܰܗ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܣܬܶܐ ܗܶܫ ܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܰܘܕ݂ܰܥܘܰܝܠܰܗ ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܚܘܒܰܝܕ݂ܰܗ ܘܕܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ.
ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܛܠܳܒܐ، ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܫܩܝܠܶܗ ܨܠܝܒܐ ܕܘ ܢܝܫܰܢ ܥܰܡ ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ ܘܐܷܫܡܐ ܕܚܰܠܝܘܬ݂ܐ.
ܐܰܙܙܶܗ ܥܰܡ ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܒܰܒܐ ܠܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܰܚܘܰܐ، ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ ܐܘ ܨܠܝܒܐ ܕܘ ܢܝܫܰܢ ܒܷܩܕ݂ܳܠܰܗ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܐܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܡܰܫܦܰܥܥܶܗ ܐܘ ܠܰܠܝܐ ܒܚܘܒܐ ܘܒܰܣܝܡܘܬ݂ܐ. ܡܗܰܢܰܠܠܶܗ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܒܘ ܢܝܫܰܢܰܬ݂ܬ݂ܳܗ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܛܠܳܒܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܣܰܝܡܝ ܦ݁ܠܰܢ ܠܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ.
Ḥubo w Ṭlobo Love and Engagement
Maryam, i barṯo di Saro w du Aday, yariwo w hawyo claymṯo. Maryam is the daughter of Saro and Aday. She has grown up and has become a young woman.
Koqëryo zëdqe bu beṯ-ṣawbo d Amsterdam. She is studying law at the University of Amsterdam.
B ḥa yawmo bu zabno di afṯo koṯe ḥa claymo Holandoyo ëšme Yohannes koyotaw cam gaba. One day during the break, a Dutch boy named Yohannes comes and sits next to her.
“Brix ṣafro”, komar u claymo. The boy says, “good morning.”
“Brix ṭobo”, komadacro i Maryam. “Good morning” Maryam answers.
Komawḏci ruḥayye lë ḥḏoḏe, komëjġoli w košotën i qaḥwaṯṯe. They introduce themselves; they talk and drink their coffee.
Hawxa mdawamme u mamlo hul d tayimo i afṯo. This is how they continued their conversation until the break finished.
Bëṯër ṭlëbbe xaṭër w kul ḥa azze lu hërgayḏe. Then they said goodbye and each of them went to their class.
Mi lqaytaṯe i qamayto mšarewalle ar rëġše di ḥubo yërwi b lebe dat tre. From the first moment they met, they developed love feelings for each other.
Bëṯër me haṯe b kul afṯo mjarbiwa d ḥozën ḥḏoḏe w ëḏci ḥḏoḏe ṭawtër. After this meeting, they tried to meet during each break in order to get to know each other better.
I Maryam w u Yohannes mdawamme hawxa. This is how Maryam and Yohannes continued.
Cam u zabno i asiruṯaṯṯe qawyo w zëdtër ftëḥḥe lebayye lë ḥḏoḏe. With time, their relationship developed and they opened their hearts more to each other.
Fayëš lo bёlḥuḏe bu zabno di madrašto ḥozënwa ḥḏoḏe, elo larwal mi madrašto w bi ḥarayto di šabṯo ste nëfqiwa cam ḥḏoḏe. They not only met during lecture period but also outside of university and during the weekend, they also went out.
I Maryam w u Yohannes rёḥmiwa ḥḏoḏe ġalabe. Maryam and Yohannes were very much in love.
B ḥa yawmo u Yohannes mërle li Maryam: “Ono koroḥamno lax w kobacno ġalabe d gawrat li”. One day Yohannes said to Maryam, “I love you very much and I would like you to marry me.“
I Maryam mërla: “Ono ste korëḥmallux w kёbcallux. Maryam said, “I also love you and I would like to marry you.
Elo cam haṯe këbcono mšaylono mede ḥreno menux”. But at the same time I would like to ask you something else.“
“Mën yo? Mën këbcat?”, mërle u Yohannes. “What is it? What would you like?” Yohannes said.
I Maryam mërla: “Këbcono du ṭlobo howe xud i cadayḏan. Maryam said, “I want the engagement to be according to our tradition.
Yani be babux kolozam saymi wacdo cam be babi xud këmmina ‘lu štoyo di qaḥwa’, lašan du ṭlobo miḏac rušmoyiṯ”. This means that your parents have to make an appointment with my parents to come over for coffee, as we call it. This is to make the engagement official.“
U Yohannes mërle “Ṭrowe, layt qëtro”. Yohannes said, “alright, no problem.“
I emo du Yohannes mtalfanla w sëmla wacdo cam ab be babe di Maryam. The mother of Yohannes called the parents of Maryam and made an appointment.
I Maryam ste heš me meqëm mawḏacwayla ab be babe cal i ḥubayḏa w du Yohannes. Maryam had already informed her parents about her and Yohannes’ love for each other.
Aṯi u yawmo du ṭlobo. U Yohannes šqile u ṣlibo du nišan cam kafo d warde w ḥalyuṯo. The engagement day approached. Yohannes bought the engagement cross with a flower bouquet and sweets.
Azze cam i emo w babo lab be babe di Maryam. He went with his mother and father to Maryam’s parents.
Bëṯër mu štoyo di qaḥwa, u Yohannes mcalaqle u ṣlibo du nišan bë qḏola di Maryam. After they had their coffee, Yohannes put the engagement cross around Maryam’s neck.
At tarte iqaryoṯe mašfacce u lalyo b ḥubo w basimuṯo. Mhanalle i Maryam w u Yohannes bu nišanaṯṯe. Both families spent a happy and sociable evening. They congratulated Maryam and Yohannes to their engagement.
Bëṯër mu ṭlobo mšaralle d saymi plan li mëštuṯo. After the engagement, they started to make plans for the wedding.