The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises I
1. Read the text above again thoroughly.
2. Translate the following terms into English.

durošo gušmonoyo

 

ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ

mšatsone

 

ܡܫܰܬܣܳܢܶܐ

ḥulmono

 

ܚܘܠܡܳܢܐ

macëbḏonuṯo

 

ܡܰܥܷܒܕ݂ܳܢܘܬ݂ܐ

sniquṯo

 

ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ

tërmišo

 

ܬܷܪܡܝܫܐ

mšare

 

ܡܫܰܪܶܐ

harke w tamo

 

ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ

heš

 

ܗܶܫ

kowe moro

 

ܟܳܘܶܐ ܡܳܪܐ

mëṯnaḥ

 

ܡܷܬ݂ܢܰܚ

tacbo

 

ܬܰܥܒܐ

šġimuṯo

 

ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ

ṭcoyo

 

ܛܥܳܝܐ

ġame

  

ܓ݂ܰܡܶܐ

ḥiṣe

 

ܚܝܨܶܐ

bahuro

 

ܒܰܗܘܪܐ

b ḥaylo

 

ܒܚܰܝܠܐ

sucrono

 

ܣܘܥܪܳܢܐ

taḥrazto

 

ܬܰܚܪܰܙܬܐ

taḥrazto ṯabëtto

 

ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܬ݂ܰܒܷܬܬܐ

mdaršuṯo

 

ܡܕܰܪܫܘܬ݂ܐ

komiṭaksi

 

ܟܳܡܝܛܰܟܣܝ

fṣiḥuṯo

 

ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ

mëštawtfone

 

ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܶܐ

ṣbuṯo

 

ܨܒܘܬ݂ܐ

muroyo

 

ܡܘܪܳܝܐ

gudo

 

ܓܘܕܐ

qmoro

 

ܩܡܳܪܐ

aṯro

 

ܐܰܬ݂ܪܐ

ḥuḏro

 

ܚܘܕ݂ܪܐ

ḥfiṭuṯo

 

ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ

gušmonayto

 

ܓܘܫܡܳܢܰܝܬܐ

hawnonayto

 

ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ

nišo rišoyo

 

ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ

tërhiṭo d sësye

 

ܬܷܪܗܝܛܐ ܕܣܷܣܝܶܐ

šyoro

 

ܫܝܳܪܐ

ḥiṣuṯo d gušmo

 

ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ

rahṭo ḥiṣo

 

ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ

sḥoyo

 

ܣܚܳܝܐ

futbol

 

ܦܘܬܒܳܠ

handbol

 

ܗܰܢܕܒܳܠ

esfir salo

 

ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ

esfir ṭëbliṯo

 

ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ

kašo

 

ܟܰܫܐ

yudo

 

ܝܘܕܐ

sloqo d ṭuro

 

ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ

qloco d bësëklet

 

ܩܠܳܥܐ ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ