The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Vocabulary
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
admo blood ܐܰܕܡܐ
adṣafro this morning ܐܰܕܨܰܦܪܐ
aṯto: i aṯto d aḥuni wife: the wife of my brother ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܐܰܚܘܢܝ
aydarbo hat? How are you? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟
barёḥme brother-in-law ܒܰܪܷܚܡܶܐ
beṯ krihe hospital ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ
bramšël yesterday evening ܒܪܰܡܫܷܠ
camaliye surgery ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ
camšira nurse ܥܰܡܫܝܪܰܐ
darmone medication ܕܰܪܡܳܢܶܐ
fëlim / ṣërto radiograph ܦܷܠܝܡ :ܨܷܪܬܐ
gawloco du lebo nausea ܓܰܘܠܳܥܐ ܕܘ ܠܶܒܐ
grošo d admo blood draw ܓܪܳܫܐ ܕܐܰܕܡܐ
gušmi komarcal my body shivers ܓܘܫܡܝ ܟܳܡܰܪܥܰܠ
ḥapṯo, ḥappoṯe tablet, tablets ܚܰܦ̇ܬ݂ܐ : ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ
hedi hedi slowly ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ
ḥëmto fever ܚܷܡܬܐ
hiw (Ip) ele It was given to him. ܗܝܘ ܐܶܠܶܗ
ḥulmono health ܚܘܠܡܳܢܐ
hway moro l ruḥux take care of yourself (m)! ܗܘܰܝ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܘܟ݂
kale, f. kala there he is, there she is ܟܰܠܶܗ، ܟܰܠܰܗ
kayiwo, f. kayuto, Pl. kayiwe ill ܟܰܝـܝܘܐ
kefo, Pl. kefe stone ܟܶܦܐ، ܟܶܦܶܐ
kewo du gawo stomach pain ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܘܐ
kewo du ḥaṣo back pain ܟܶܘܐ ܕܘ ܚܰܨܐ
kewo du lebo cardiac pain ܟܶܘܐ ܕܘ ܠܶܒܐ
komaḥëkyo (III) she tells ܟܳܡܰܚܷܟܝܐ
komaḥësno (III) b ruḥi I notice, I feel ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ ܒܪܘܚܝ
komašërno (III) I believe ܟܳܡܰܫܷܪܢܐ
kul mede ṭawwo yo? Is everything allright? ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟
kuliṯo, Pl. kulyoṯe kidney ܟܘܠܝܳܬ݂ܶܐ
latno ṭawwo I do not feel well ܠܰܬܢܐ ܛܰܘܘܐ
lazqa, lazqat adhesive plaster, band aid ܠܰܙܩܰܐ : ܠܰܙܩܰܬ
lebi komigawlac (IIp) I feel like throwing up/nauseous ܠܶܒܝ ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ
lebo twiroyo sad, broken hearted ܠܶܒܐ ܬܘܝܪܳܝܐ
lo mëḥzonat (Ip) do not be sad ܠܐ ܡܷܚܙܳܢܱܬ
lo nayëḥle he did not get better ܠܐ ܢܰܝܷܚܠܶܗ
marham ointment ܡܰܪܗܰܡ
mtawbal (IIIp) he was brought/taken to ܡܬܰܘܒܰܠ
mcayan (IIp) he was examined ܡܥܰܝܰܢ
mcayana examination ܡܥܰܝܰܢܰܐ
mede xayifo something less serious/light ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ
mën kit? what is wrong? ܡܷܢ ܟܝܬ؟
mḥaṭo, Pl. mḥaṭe needle, injection ܡܚܰܛܐ : ܡܚܰܛܶܐ
mḥawal (IIp) he was moved, he was transferred ܡܚܰܘܰܠ
mir (Ip) ele he was told ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ
mitadacrat (IIIp) (that) you have to be brought back ܡܝܬܰܕܰܥܪܰܬ
mqawmo (IIp, 3.f.Sg. preterite) cal he became unwell (lit.: he was overwhelmed/overcome by) ܡܩܰܘܡܐ ܥܰܠ
mžido, f. mžёdto, Pl. mžide laying ܡܙ̰ܝܕܐ، ܡܙ̰ܷܕܬܐ، ܡܙ̰ܝܕܶܐ
naḥšo stretcher ܢܰܚܫܐ
nqoro di aḏno earache ܢܩܳܪܐ ܕܝ ܐܰܕ݂ܢܐ
nqoro du caršo tooth ache ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܪܫܐ
nqoro du rišo headache ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܪܝܫܐ
qabṣulo, Pl. qabṣule capsule ܩܰܒܨܘܠܐ : ܩܰܒܨܘܠܶܐ
qay? why? ܩܰܝ؟
račeta prescription, receipt ܪܰܫ̰ܶܬܰܐ
riši konoqar I have a headache ܪܝܫܝ ܟܳܢܳܩܰܪ
sarṭono, qanser cancer ܣܰܪܛܳܢܐ : ܩܰܢܣܶܪ
šawbo flu ܫܰܘܒܐ
apoteke / beṯ darmone pharmacy ܐܰܦ݁ܳܬܶܟܶܐ : ܒܶܬ݂ ܕܰܪܡܳܢܶܐ
šërub syrup ܫܷܪܘܒ
ṭawtër better ܛܰܘܬܷܪ
taxt bed ܬܰܟ݂ܬ
taxtor / osyo doctor, physician ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ
taxtor / osyo dac carše dentist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܪܫܶܐ
taxtor / osyo dac cayne ophthalmologist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܰܥ ܥܰܝܢܶܐ
taxtor / osyo di camaliye surgeon ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ
taxtor / osyo di nafšo psychologist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ
taxtor / osyo dilonoyo specialist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ
taxtor / osyo du bayto general practitioner (GP) ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܒܰܝܬܐ
taxtor / osyo du galdo dermatologist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܓܰܠܕܐ
taxtor / osyo du lebo cardiologist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܠܶܒܐ
taxtor / osyo gawoyo internist ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܓܰܘܳܝܐ
ṭebo mafaṣḥono, in latyo ṭebo mafaṣḥono a happy news ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ: ܠܰܬܝܐ ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ
tërcilo d gušmo shivering of the body ܬܷܪܥܝܠܐ ܕܓܘܫܡܐ
yaquro, in: latyo mede yaquro it is nothing serious ܝܰܩܘܪܐ: ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ ܝܰܩܘܪܐ