The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
3. Write down the price in full.
ܓܘܶܬܐ ܙܷܒܕܐ ܩܰܛܝܪܐ ܚܰܠܘܐ
gweto zëbdo qaṭiro ḥalwo
cheese butter yoghurt milk
€ 9,50 € 0,95 € 1,50 € 1,45
ܥܷܢܘܶܐ ܬܶܢܶܐ ܠܘܙܶܐ ܚܰܡܪܐ
cënwe tene luze ḥamro
grapes figs almonds wine
€ 2,50 € 3,- € 5,55 € 9,99
4. Practise the dialogue.
ܒܘ ܪܰܣܬܳܪܰܢܬ
ܡܕܰܝܠܳܢܐ: ܡܷܢ ܟܐܷܒܥܝܬܘ ܫܳܬܝܬܘ؟
ܐܰܕܰܝ: ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܐܷܒܥܐ ܟܳܣܐ ܕܚܰܡܪܐ ܘܐܳܢܐ ܒܝܪܰܐ، ܒܳܥܘ.
ܡܕܰܝܠܳܢܐ: ܐܘܥܕܐ ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܷܢ.
ܡܕܰܝܠܳܢܐ: ܡܢܰܩܰܠܟ݂ܘ، ܡܷܢ ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝܬܘ؟
ܐܰܕܰܝ: ܐܶ، ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܰܫܷܫܬܐ ܩܰܝܷܪܬܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܘܬܠܶܐ ܥܰܡ ܙܰܠܰܛܰܐ ܕܰܪ ܪܘܥܝܶܐ.
ܡܕܰܝܠܳܢܐ: ܟܐܷܒܥܝܬܘ ܗܶܫ ܫܬܳܝܐ؟
ܣܰܪܐ: ܟܳܣܐ ܚܪܶܢܐ ܕܚܰܡܪܐ، ܒܳܥܘ.
ܐܰܕܰܝ: ܐܶܠܝ ܣܬܶܐ ܒܝܪܰܐ ܚܪܶܬܐ.
ܡܕܰܝܠܳܢܐ: ܥܰܠ ܥܰܝܢܝ.
ܡܕܰܝܠܳܢܐ: ܗܰܢܝܘܬ݂ܐ.
ܡܕܰܝܠܳܢܐ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܘܰܐ؟ ܒܰܣܝܡܐ؟
ܣܰܪܐ ܘܐܰܕܰܝ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܘܰܐ، ܬܰܘܕܝ.
ܡܕܰܝܠܳܢܐ: ܟܐܷܒܥܝܬܘ ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ؟
ܐܰܕܰܝ: ܬܰܪܬܶܐ ܩܰܚܘܰܬ، ܒܳܥܘ.
ܡܕܰܝܠܳܢܐ: ܐܘܥܕܐ ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܷܢ.
ܐܰܕܰܝ: ܟܝܒܘܟ݂ ܐܳܒܰܬ ܠܰܢ ܐܘ ܚܫܳܘܐ؟
ܡܕܰܝܠܳܢܐ: ܐܶ، ܫܰܘܥܐ ܘܚܰܡܫܝ (57) ܝܘܪܐ ܟܳܣܰܝܡܝ.
ܐܰܕܰܝ: ܦܩܘܕ݂.
ܡܕܰܝܠܳܢܐ: ܬܰܘܕܝ، ܘܝܰܘܡܐ ܒܰܣܝܡܐ.
ܣܰܪܐ ܘܐܰܕܰܝ: ܝܰܘܡܐ ܒܰܣܝܡܐ.
Bu rastorant In the restaurant
Mdaylono: Mën këbcitu šotitu? Waiter: What would like you to drink?
Aday: I Saro këbco koso d ḥamro w ono bira, bocu. Aday: Saro would like a glass of wine and I would like a beer please.
Mdaylono: Ucdo gëd oṯën. Waiter: Coming!
Mdaylono: Mnaqalxu, mën gëd uxlitu? Waiter: Have you chosen what you would like to eat?
Aday: E, bi qamayto dašëšto qayërto, bëṯër kutle cam zalaṭa dar rucye. Aday: Yes, first cold rice pudding and then kutle with Greek salad.
Mdaylono: Këbcitu heš štoyo? Waiter: Would you like any more drinks?
Saro: Koso ḥreno d ḥamro, bocu. Saro: Another glass of wine please.
Aday: Eli ste bira ḥreto. Aday: Another beer for me as well please.
Mdaylono: Cal cayni. Waiter: You are welcome.
Mdaylono: Hanyuṯo! Waiter: Bon appetit!
Mdaylono: Aydarbo wa? Basimo? Waiter: Did you enjoy it?
Saro w Aday: Ġalabe basimo wa, tawdi. Saro und Aday: It was very nice, thank you.
Mdaylono: Këbcitu mede ḥreno? Waiter: Would you like anything else?
Aday: Tarte qaḥwat, bocu. Aday: Two coffees please.
Mdaylono: Ucdo gëd oṯën. Waiter: Coming!
Aday: Kibux obat lan u ḥšowo? Aday: Can we have the bill please?
Mdaylono: E, šawco w ḥamši (57) yuro kosaymi. Waiter: Sure, that is €57,- altogether.
Aday: Fquḏ! Aday: Here you are!
Mdaylono: Tawdi w yawmo basimo! Waiter: Thank you and have a nice day!
Saro w Aday: Yawmo basimo! Saro und Aday. Have a nice day!
5. Translate into Surayt.
How can I help you?
Can I have a kilo of lentils please?
How much are five kilos of burghul?
How much is it altogether?
Can I have the bill please?
What would you like to drink?
Bon appetit!
6. Write your shopping list for this week in Surayt.
 
 
 
 
 
 
 
7. Fill in the correct letters (ġ - x / ܟ̣ - ܓ̣) in the gaps.
kurxina (that) we wander around ܟܘܪܟ̣ܝܢܰܐ
ġalṭo wrong ܓ̣ܠܛܐ
dëmxina (that) we sleep ܕܷܡـܟ̣ܝܢܰܐ
waxam (shopping) goods ܘܰܟ̣ܰܡ
kaġat paper, wallpaper ܟܰـܓ̣ܰܬ
darġo step, level ܕܰܪܓ̣ܐ
hawxa so ܗܰܘܟ̣ܐ
korax (that) he wanders around ܟܳܪܰܟ̣
xoṯax like you (f.) ܟ̣ܳܬ̣ܰܟ̣
bërġël burghul ܒܷܪܓ̣ܷܠ
apraxe stuffed vine leaves ܐܰܦ݁ܪܰܟ̣ܶܐ
mëjġolina (that) we talk ܡܷܔـܓ̣ܳܠܝܢܰܐ
ġrame grams ܓ̣ܪܰܡܶܐ
tux come (m.) ܬܘܟ̣
tax come (f.) ܬܰܟ̣
ġalabe many, much, a lot ܓ̣ܰܠܰܒܶܐ
raġlo foot ܪܰܓ̣ܠـܐ
uxlina (that) we eat ܐܘܟ̣ܠܝܢܰܐ