The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises
1. Repeat after the recording and pay attention to the differences

v – w viza-wazo Visa – goose ܒܼܝܙܰܐ܇ܘܰܙܐ
j – ž Jërjo-žižo George – hedgehog ܔܷܪܔܐ܇ܙ̰ܝܙ̰ܐ
z -ḏ cezo-ceḏo goat – feast ܥܶܙܐ܇ܥܶܕ݂ܐ
z – s muze-muse bananas – knives ܡܘܙܶܐ܇ܡܘܣܶܐ
s - ṣ soyam-ṣoyam to make – to fast ܣܳܝܰܡ܇ܨܳܝܰܡ
s - ṯ basyo-maṯyo enough! – coming ܒܰܣܝܐ܇ܡܰܬܼܝܐ
ṯ - ḏ barṯo-barḏo daughter – hail ܒܰܪܬܼܐ܇ܒܰܪܕ݂ܐ
f -ṯ afṯo-aṯto break – woman ܐܰܦܬܼܐ܇ܐܰܬܼܬܐ
t -ṭ talyo-ṭalyo hidden - boy ܬܰܠܝܐ܇ܛܰܠܝܐ
ṭ- t ṭino-teno clay – fig ܛܝܢܐ܇ܬܶܢܐ
c –ġ camo-ġamo people – worry ܥܰܡܐ܇ܓܼܰܡܐ
q – k quro-kuro cold – forge ܩܘܪܐ܇ܟܘܪܐ
k – q muklo-muqro food – egg yolk ܡܘܟܠܐ܇ܡܘܩܪܐ
ḥ - x ḥalyo-xalyo sweet – empty ܚܰܠܝܐ܇ܟܼܰܠܝܐ
ḥ - c ḥeloyo-celoyo early – high ܚܶܠܳܝܐ܇ܥܶܠܳܝܐ
r - c rezo-cezo rice – goat ܪܶܙܐ܇ܥܶܙܐ
2. Write the letters of the alphabet with each vowel sign

ܐܰ ܒܰ ... ܰܐܰ ܒܰ
ܐܳ ܒܳ ... ܳܐܳ ܒܳ
ܐܶ ܒܶ ... ܶܐܶ ܒܶ
ܐܱ ܒܱ ... ܱܐܱ ܒܱ
ܐܷ ܒܷ ... ܷܐܷ ܒܷ
3. Learn to connect the letters and pay attention to the correct pronunciation of the syllables

ab… ܐܰܒ ... ܐܰܒ...
ṣaw… ܨܰܘ ... ܨܰܘ...
bi… ܒܝ ... ܒܝ...
bay… ܒܰܝ ... ܒܰܝ...
cëm… ܥܷܡـ ... ܥܷܡـ...
čan… ܫ̰ܰܢـ ... ܫ̰ܰܢـ...
daw… ܕܰܘ ... ܕܰܘ...
du.. ܕܰܘܳ... ܕܘ...
fi… ܦܝ ... ܦܝ...
gab… ܓܰܒـ ... ܓܰܒـ...
hër ܗܷܪ ... ܗܷܪ...
ḥmo… ܚܡܳـ ... ܚܡܳـ...
war… ܘܰܪ... ܘܰܪ...
hi… ܗܝ... ܗܝ...
4. Write these words in Latin letters

wacdo appointment ܘܰܥܕܐ
ṭëbbax august ܛܷܒܒܰܟܼ
xabro word ܟ݂ܰܒܪܐ
aḥuno brother ܐܰܚܘܢܐ
cezo goat ܥܶܙܐ
bayto house ܒܰܝܬܐ
talgo snow ܬܰܠܓܐ
čaket jacket ܫ̰ܰܟܶܬ
femo mouth ܦܶܡܐ
jirane neighbour ܔܝܪܰܢܶܐ
5. Write these words in Syriac letters

qḏolo neck ܩܕ݂ܳܠܐ
ṣërto picture ܨܷܪܬܐ
fujo honeydew melon ܦܘܔܐ
cayno eye ܥܰܝܢܐ
villa villa ܒ݂ܝܠܠܰܐ
sësyo horse ܣܷܣܝܐ
jëddo grandfather ܔܷܕܕܐ
kaġat paper ܟܰܓ݂ܰܬ
qaḥwa coffee ܩܰܚܘܰܐ
šato year ܫܰܬܐ
6. Listen and write in both alphabets

kṯowo C book C ܟܬܼܳܘܐ
dëžmën C enemy C ܕܷܙ̰ܡܷܢ
rabëc C spring C ܪܰܒܷܥ
sëdro C class C ܣܷܕܪܐ
dayro C monastery C ܕܰܝܪܐ
rastorant C restaurant C ܪܰܣܬܳܪܰܢܬ
darġo C stair C ܕܰܪܓ݂ܐ
zabno C time C ܙܰܒܢܐ
čanṭa C bag C ܫ̰ܰܢܛܰܐ
dašëšto C milk rice C ܕܰܫܷܫܬܐ