The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises
1. Repeat after the recording and pay attention to the differences.
v – w viza-wazo Visa – goose ܒܼܝܙܰܐ܇ܘܰܙܐ
j – ž Jërjo-žižo George – hedgehog ܔܷܪܔܐ܇ܙ̰ܝܙ̰ܐ
z -ḏ cezo-ceḏo goat – feast ܥܶܙܐ܇ܥܶܕ݂ܐ
z – s muze-muse bananas – knives ܡܘܙܶܐ܇ܡܘܣܶܐ
s - ṣ soyam-ṣoyam to make – to fast ܣܳܝܰܡ܇ܨܳܝܰܡ
s - ṯ basyo-maṯyo enough! – coming ܒܰܣܝܐ܇ܡܰܬܼܝܐ
ṯ - ḏ barṯo-barḏo daughter – hail ܒܰܪܬܼܐ܇ܒܰܪܕ݂ܐ
f -ṯ afṯo-aṯto break – woman ܐܰܦܬܼܐ܇ܐܰܬܼܬܐ
t -ṭ talyo-ṭalyo hidden - boy ܬܰܠܝܐ܇ܛܰܠܝܐ
ṭ- t ṭino-teno clay – fig ܛܝܢܐ܇ܬܶܢܐ
c –ġ camo-ġamo people – worry ܥܰܡܐ܇ܓ݂ܰܡܐ
q – k quro-kuro cold – forge ܩܘܪܐ܇ܟܘܪܐ
k – q muklo-muqro food – egg yolk ܡܘܟܠܐ܇ܡܘܩܪܐ
ḥ - x ḥalyo-xalyo sweet – empty ܚܰܠܝܐ܇ܟܼܰܠܝܐ
ḥ - c ḥeloyo-celoyo early – high ܚܶܠܳܝܐ܇ܥܶܠܳܝܐ
r - c rezo-cezo rice – goat ܪܶܙܐ܇ܥܶܙܐ
2. Write the letters of the alphabet with each vowel sign.
ܐܰ ܒܰ ... ܰܐܰ ܒܰ
ܐܳ ܒܳ ... ܳܐܳ ܒܳ
ܐܶ ܒܶ ... ܶܐܶ ܒܶ
ܐܱ ܒܱ ... ܱܐܱ ܒܱ
ܐܷ ܒܷ ... ܷܐܷ ܒܷ
3. Learn to connect the letters and pay attention to the correct pronunciation of the syllables.
ab… ܐܰܒ ... ܐܰܒ...
ṣaw… ܨܰܘ ... ܨܰܘ...
bi… ܒܝ ... ܒܝ...
bay… ܒܰܝ ... ܒܰܝ...
cëm… ܥܷܡـ ... ܥܷܡـ...
čan… ܫ̰ܰܢـ ... ܫ̰ܰܢـ...
daw… ܕܰܘ ... ܕܰܘ...
du.. ܕܰܘܳ... ܕܘ...
fi… ܦܝ ... ܦܝ...
gab… ܓܰܒـ ... ܓܰܒـ...
hër ܗܷܪ ... ܗܷܪ...
ḥmo… ܚܡܳـ ... ܚܡܳـ...
war… ܘܰܪ... ܘܰܪ...
hi… ܗܝ... ܗܝ...
4. Write these words in Latin letters.
appointment ܘܰܥܕܐ
august ܛܷܒܒܰܟܼ
word ܟ݂ܰܒܪܐ
brother ܐܰܚܘܢܐ
goat ܥܶܙܐ
house ܒܰܝܬܐ
snow ܬܰܠܓܐ
jacket ܫ̰ܰܟܶܬ
mouth ܦܶܡܐ
neighbour ܔܝܪܰܢܶܐ
5. Write these words in Syriac letters.
qḏolo neck
ṣërto picture
fujo honeydew melon
cayno eye
villa villa
sësyo horse
jëddo grandfather
kaġat paper
qaḥwa coffee
šato year
6. Listen and write in both alphabets.
C book C
C enemy C
C spring C
C class C
C monastery C
C restaurant C
C stair C
C time C
C bag C
C milk rice C