The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

ܔܘܠܶܐ ܘܓܰܘܢܶܐ
ܔܘܠܶܐ ܘܓܰܘܢܶܐ
ܒܝ ܨܷܪܬܰܬ݂ܶܐ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܟܡܐ ܦܰܠܩܶܐ ܕܔܘܠܶܐ ܕܰܢ ܢܝܫܶܐ ܘܕܰܓ ܓܰܘܪܶܐ،
ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ ܐܰܢ ܐܷܫܡܳܢܶܐ ܕܰܓ ܓܰܘܢܶܐ.
ܡܰܨܷܬ݂ ܐܘܥܕܐ ܥܰܠ ܐܘ ܪܷܬ݂ܡܐ ܘܡܰܕܥܰܪ ܒܷܬ̣ܪܝ.
Jule w Gawne Clothes and Colours
Bi ṣërtaṯe koḥozina kmo falqe d jule dan niše w dag gawre, In this picture we see several types of clothes for men and women.
b cayni zabno ste koyëlfina an ëšmone dag gawne. and at the same time we are also learning the names of the colours.
Maṣëṯ ucdo cal u rëṯmo w madcar bëṯri. Listen now to the pronunciation and repeat after me.

1. ܫ̰ܰܟܶܬ ܟܳܡܐ 2. ܦܰ݁ܢܛܪܳܢ ܙܰܪܩܐ 3. ܒܠܘܙܶܐ ܡܰܢܷܫܟܰܝܬܐ 4. ܦܷܣܛܰܢ ܝܰܪܳܩܐ 5. ܒܰܕܠܶܐ ܩܰܛܡܳܢܝܬ݂ܐ 6. ܩܶܡܷܣܬܐ ܚܶܘܰܪܬܐ7. ܦܰܢܶܪܰܐ ܩܰܚܘܳܢܰܝܬܐ 8. ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ

9. ܩܘܒܥܐ ܫܰܥܘܬ݂ܐ 10. ܓܷܪܘܶܐ ܣܶܡܳܩܶܐ

1. čaket komo 2. Panṭron zarqo 3. Bluze manëškayto 4. fësṭan yaroqo 5. Badle qaṭmoniṯo 6. Qemësto ḥewarto 7. Fanera qaḥwonayto 8. Jule taḥtoye 9. Qubco šacuṯo 10. Gërwe semoqe
ܔܘܠܶܐ ܘܓܰܘܢܶܐ
ܐܝ ܣܰܪܐ ܡܶܐ ܙܰܘܢܐ ܟܳܥܰܘܕܐ ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ. ܗܰܘܝܠܰܗ ܢܷܣܝܳܢܐ ܛܰܘܘܐ ܒܘ ܙܘܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ.
ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܗܰܘܝܐ ܡܕܰܒܪܳܢܝܬ݂ܐ ܠܝ ܕܘܟܰܢܐ.
ܟܐܷܕܥܐ ܐܰܙ ܙܰܘܳܢܶܐ ܡܷܢ ܫܷܟܷܠ ܔܘܠܶܐ ܟܳܪܷܚܡܝ ܘܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܳܒܐ ܘܫܘܩܠܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ.
ܐܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܒܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܟܷܐܕ݂ܥܐ ܐܰܝܢܰܐ ܔܘܠܶܐ ܒܝ ܡܳܕܰܐ ܢܶܐ ܘܡܷܢ ܡܰܚܬܐ ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ.
ܟܳܡܰܚܬܐ ܒܳܠܐ ܥܰܠ ܐܰܓ ܓܰܘܢܶܐ ܕܟܐܷܙܙܷܢ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܡܰܬ݂ܠܐ، ܣܶܡܳܩܐ ܘܟܳܡܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܫܰܥܘܬ݂ܐ ܘܙܰܪܩܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܓ݂ܶܪ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܚܰܝܪܐ ܛܰܘܘܐ ܥܠ ܐܘ ܛܘܟܳܣܐ ܕܓܰܘܰܗ ܕܝ ܕܘܟܰܢܐ.
ܟܳܦܷܪܫܐ ܓܰܒܐ ܠܰܓ ܓܰܘܪܶܐ، ܚܰܐ ܠܰܢ ܢܝܫܶܐ، ܚܰܐ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܚܰܐ ܠܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ.
ܟܳܦܷܪܫܐ ܣܬܶܐ ܐܰܬ ܬܷܓ݂ܡܶܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ ܡܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ: ܦ݁ܰܢܛܪܳܢܰܬ، ܦܷܣܛܰܢܰܬ، ܫ̰ܰܟܶܬܰܬ، ܩܶܡܷܣܝܳܬ݂ܶܐ، ܩܳܡܳܬ݂ܶܐ، ܦܰܢܶܪܰܬ، ܒܠܘܙܰܬ، ܟܪܰܘܰܬ ܘܓ݂ܶܪ.
ܒܷܬ݂ܶܪ ܟܳܦܷܪܫܰܠܠܶܗ ܠܰܓ ܓܰܘܢܶܐ: ܣܶܡܳܩܐ، ܟܳܡܐ، ܚܶܘܳܪܐ، ܫܰܥܘܬ݂ܐ، ܙܰܪܩܐ، ܝܰܪܳܩܐ، ܩܰܛܡܳܢܐ، ܩܰܚܘܳܢܳܝܐ، ܦܷ݁ܪܬܰܩܰܢܝ، ܘܰܪܕܳܢܳܝܐ، ܡܰܢܷܫܟܳܝܐ ܘܓ݂ܶܪ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܡܥܰܠܩܐ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܡܛܰܟܣܐ ܘܫܰܦܝܪܐ ܒܕܘܟܬ݂ܶܗ.
ܐܰܡ ܡܶܕܳܢܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ، ܟ݂ܘܕ ܐܰܓ ܓܷܪܘܶܐ، ܩܘܒܥܶܐ، ܔܘܠܶܐ ܬܰܚܬܳܝܶܐ، ܩܕܳܫܶܐ، ܡܰܪܘܳܕ݂ܶܐ، ܫܰܝܪܶܐ ܘܓ݂ܶܪ ܡܶܕܳܢܶܐ ܟܳܡܰܚܬܰܠܠܶܗ ܒܰܣ ܣܰܠܶܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܰܛ ܛܷܒܠܳܝܳܬ݂ܶܐ.
ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܟܝܬ ܔܘܠܶܐ ܘܚܷܫܠܳܬ݂ܶܐ ܠܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܡܒܰܝܢܶܐ ܘܠܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܫܰܪܝܶܐ.
ܠܰܫܰܢ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܡܰܠܟ݂ܐ ܛܰܘܘܐ ܘܢܳܦܰܩ ܐܷܫܡܰܗ ܒܝ ܛܰܘܘܬ݂ܐ، ܐܝ ܣܰܪܐ ܡܶܐ ܟܘܠܶܗ ܠܶܒܰܗ ܟܳܥܰܘܕܐ ܘܟܳܡܥܰܘܢܐ ܐܰܙ ܙܰܘܳܢܶܐ.
Jule w Gawne Clothes and Colours
I Saro me zawno kocawdo bi dukano daj jule. Hawila nësyono ṭawwo bu zwono w zebono. Saro has been working in the clothes shop for a while. She has gained good experience with buying and selling and
Mawxa hawyo mdabroniṯo li dukano. so she has become a shop manager.
Këḏco az zawone mën šëkël jule korëḥmi w aydarbo obo w šuqlo acmayye. She knows the preferences of the customers and she knows how to interact with them.
U šuḥlofo bu šuḥlofo këḏco ayna jule bi moda ne w mën maḥto bi dukano. She is up to date with the fashion in each season and she knows what to offer in the shop.
Komaḥto bolo cal ag gawne d këzzën cam ḥḏoḏe. She pays attention to which colours go well together.
Maṯlo, semoqo w komo cam ḥḏoḏe, šacuṯo w zarqo cam ḥḏoḏe w ġer. For example, she puts red and black together, yellow and blue together and so on.
I Saro koḥayro ṭawwo cal u ṭukoso d gawa di dukano. Saro manages the shop well
Kofëršo gabo lag gawre, ḥa lan niše, ḥa lan nacime w ḥa lac clayme. She sets aside one part for the men, one for the women, one for the children and one for teenagers.
Kofëršo ste at tëġme daj jule me ḥḏoḏe: panṭronat, fësṭanat, čaketat, qemësyoṯe, qomoṯe, fanerat, bluzat, krawat w ġer. She also keeps the different kind of clothes sorted: trousers, dresses, jackets, shirts, skirts, sweaters, blouses, ties and so on.
Bëṯër kofëršalle lag gawne: semoqo, komo, ḥeworo, šacuṯo, zarqo, yaroqo, qaṭmono, qaḥwonoyo, përtaqani, wardonoyo, manëškoyo w ġer. Then she sorts them according to colour: red, black, white, yellow, blue, green, grey, brown, orange, pink, purple and so on.
Hawxa komcalqo kul mede mṭakso w šafiro b dukṯe. So she hangs each item organized and nicely in its place.
Am medone nacime, xud ag gërwe, qubce, jule taḥtoye, qdoše, marwoḏe, šayre w ġer medone komaḥtalle bas sale aw cal aṭ ṭëbloyoṯe. She puts small items like socks, hats, underwear, necklaces, earrings, bracelets and other things in baskets or on the tables.
Bi dukano di Saro kit jule w ḥëšloṯe lay yawme mbayne w lay yawme šarye. In Saro's shop there are clothes and jewellery for special occasions and for weekdays.
Lašan i dukano malxo ṭawwo w nofaq ëšma bi ṭawwuṯo, i Saro me kule leba kocawdo w komcawno az zawone. Saro works wholeheartedly and helps the customers as much as she can so that the store sells a lot and develops a good name.