The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Vocabulary
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
badle, Pl. badlat suit ܒܰܕܠܶܐ، ܒܰܕܠܰܬ
bёlḥuḏe only ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ
be babe (pl.) the family of, parents ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ
beroxo marriage ceremony ܒܶܪܳܟ݂ܐ
bote houses ܒܳܬܶܐ
cade, Pl. cadat tradition, habit ܥܰܕܶܐ، ܥܰܕܰܬ
cam gaba besides, also ܥܰܡ ܓܰܒܰܗ
cisaqṯo, Pl. cisaqyoṯe ring ܥܝܣܰܩܬ݂ܐ، ܥܝܣܰܩܝܳܬ݂ܶܐ
cito church ܥܝܬܐ
claymo boy, young man ܥܠܰܝܡܐ
claymṯo girl, young woman, adolescent girl ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ
dahole drum ܕܰܗܳܠܶܐ
fësṭan (wedding) dress ܦܷܣܛܰܢ
qart di mëštuṯo wedding invitation card ܩܰܪܬ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
gawrono (that) I (f.) marry ܓܰܘܪܳܢܐ
gowarno (that) I (m.) marry ܓܳܘܰܪܢܐ
ḥalyuṯo sweets ܚܰܠܝܘܬ݂ܐ
ḥarayto di šabṯo weekend ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ
ḥubo love ܚܘܒܐ
i asiruṯaṯṯe their relationship ܐܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ
kafo d warde flower bouquet ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ
kёbcallux I (f.) want you (m.) ܟܷܐܒܥܰܠܠܘܟ݂
këre rent ܟܷܪܶܐ
komawḏci ruḥayye lë ḥḏoḏe they introduce themselves to each other ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
komëjġoli they talk ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ
koqëryo zëdqe she studies law ܟܳܩܷܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ
korëḥmallux I (f.) love you (m.) ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂ (ܐܰܬ݂)
koroḥamnax I (m.) love you (f.) ܟܳܪܳܚܰܡܢܰܟ݂ (ܓܰܘܪ)
košotën they drink ܟܳܫܳܬܷܢ
koṯe he comes ܟܳܐܬ݂ܶܐ
koyotaw he sits ܟܳܝܳܬܰܘ
kuḥlo eyeliner; here: makeup ܟܘܚܠܐ
layt qëṭro that is not a problem ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ
bi qamayto first, at first ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ
lqayto qamayto first meeting, first date ܠܩܰܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ
luḥo d ḥeḏoro to-do list ܠܘܚܐ ܕܚܷܕ݂ܳܪܐ
luḥo daz zmine guest list ܠܘܚܐ ܕܰܙ ܙܡܝܢܶܐ
madrašto school, here: university ܡܰܕܪܰܫܬܐ
makëfyono sufficient (m.sg.) ܡܰܟܷܦܝܳܢܐ
mcalaqle he hung (tr.); here: he put … around [her neck] ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ
mdawamme they continued ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ
mën komëftakrat? What do you think? ܡܷܢ ܟܳܡܷܦܬܰܟܪܰܬ؟
mëštuṯo wedding ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
mhanalle they congratulated ܡܗܰܢܰܠܠܶܗ
mšaralle they started ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ
muklo food ܡܘܟܠܐ
mxiruṯo engagement ܡܟ݂ܝܪܘܬ݂ܐ
qanyo pen ܩܰܢܝܐ
qašo priest ܩܰܫܐ
qay? Why? ܩܰܝ؟
qayaṣto hairdresser (f.) ܩܰܝܰܨܬܐ
qayṭo summer ܩܰܝܛܐ
qḏola her neck ܩܕ݂ܳܠܰܗ
qonunoyiṯ legitimate, by law ܩܳܢܘܢܳܐܝܬ݂
rëġše feelings ܪܷܓ݂ܫܶܐ
rënyo idea, opinion ܪܷܢܝܐ
rušmoyiṯ official ܪܘܫܡܐܝܬ݂
ṣalon hall, wedding hall ܨܰܠܳܢ
ṣlibo cross ܨܠܝܒܐ
ṣluṯo prayer ܨܠܘܬ݂ܐ
ṭawtër better ܛܰܘܬܷܪ
tayimo finished (f.) ܬܰܝـܝܡܐ
ṭlëbbe xaṭër they said goodbye ܛܠܷܒܒܶܗ ܟ݂ܰܛܷܪ
ṭlobo engagement, asking for someone’s hand ܛܠܳܒܐ
wacdo appointment ܘܰܥܕܐ
warqo paper ܘܰܪܩܐ
yariwo she grew up ܝܰܪܝܘܐ
yërwo (that) she grows up ܝܷܪܘܐ (ܐܰܬ݂)
zamore singers, band ܙܰܡܳܪܶܐ
zërnaye zurna ܙܷܪܢܰܝܶܐ