The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises
1. Learn these words.
šuroyo beginning, start ܫܘܪܳܝܐ
šato year ܫܰܬܐ
kul each ܟܘܠ
konofaq it (he) comes out ܟܳܢܳܦܰܩ
surgoḏo calendar ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ
komaḥwën they show ܟܳܡܰܚܘܷܢ
yarḥe months ܝܰܪܚܶܐ
yawme days ܝܰܘܡܶܐ
šabe weeks ܫܰܒܶܐ
ḥozina (that) we see ܚܳܙܝܢܰܐ
ceḏe religious festivals ܥܶܕ݂ܶܐ
baṭlono holiday, public holiday, the holidays ܒܰܛܠܳܢܶܐ
mëḥze (that) he looks ܡܷܚܙܶܐ
šafiro nice (m.Sg.) ܫܰܦܝܪܐ
komaḥtina we place, we put ܟܳܡܰܚܬܝܢܰܐ
ṣërtoṯe pictures ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
komaliqi they are suitable ܟܳܡܰܠܝܩܝ
ḥušabe Sunndays ܚܘܫܰܒܶܐ
gawno colour ܓܰܘܢܐ
semoqo red (m.Sg.) ܣܶܡܳܩܐ
kiba she can ܟܝܒܰܗ
šuḥlofe seasons ܫܘܚܠܳܦܶܐ
saṯwo winter ܣܰܬ݂ܘܐ
rabëc spring ܪܰܒܷܥ
qayṭo summer ܩܰܝܛܐ
tëšroyoṯe autumn ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ
2. Learn the names of the months.

1. konun ḥaroyo 2. ešwëṭ 3. oḏar 4. nisën 5. iyyar 6. ḥzirën 7. tamëz 1. ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ 2. ܐܷܫܘܷܛ 3. ܐܳܕ݂ܰܪ 4. ܢܝܣܷܢ 5. ܐܝـܝܰܪ 6. ܚܙܝܪܷܢ 7. ܬܰܡܷܙ
8. ṭëbbax 9. ilën 10. tëšrën qamoyo 11. tëšrën ḥaroyo 12. konun qamoyo 8. ܛܷܒܒܰܟ 9. ܐܝܠܷܢ 10. ܬܷܫܪܷܢ ܩܰܡܳܝܐ 11. ܬܷܫܪܷܢ ܚܰܪܳܝܐ 12. ܟܳܢܘܢ ܩܰܡܳܝܐ
3. Write down the names of the months in each season.
saṯwo ܣܰܬܘܐ rabëc ܪܰܒܷܥ qayṭo ܩܰܝܛܐ tëšroyoṯe ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- - -- -- --
4. Place each time one of the following words in the gaps.
ܫܘܚܠܳܦܶܐ -ܫܘܪܳܝܐ - ܫܰܬܐ - ܥܶܕ݂ܶܐ - ܝܰܪܚܶܐ - ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ - ܩܰܝܛܐ - ܪܰܒܷܥ - ܣܰܬ݂ܘܐ - ܒܰܛܠܳܢܐ
šuḥlofe – šuroyo – šato – ceḏe – yarḥe – konun ḥaroyo – qayṭo – rabëc – saṯwo – baṭlono
Bu d kul šato konofaq surgoḏo ḥaṯo. ܒܘ ܕܟܘܠ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ.
U surgoḏo komaḥwe ay yawme di . ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܝ .
Ay yawme dac komaḥwën b gawno semoqo. ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܥ ܟܳܡܰܚܘܷܢ ܒܓܰܘܢܐ ܣܶܡܳܩܐ.
Bi šato kit arbco w tracsar . ܒܝ ܫܰܬܐ ܟܝܬ ܐܰܪܒܥܐ ܘܬܪܰܥܣܰܪ .
U yarḥo d nisën konofal bu . ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܕܢܝܣܷܢ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ .
U yarḥo d ṭëbbax konofal bu . ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܕ ܛܷܒܒܰܟ݂ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ .
Riša di šato konofal bu yarḥo d . ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕ .
U šuḥlofo du maṭro w du talgo yo. ܐܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܡܰܛܪܐ ܘܕܘ ܬܰܠܓܐ ܝܐ.
U qayṭo šuḥlofo du yo. ܐܘ ܩܰܝܛܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܝܐ.
5. Read and answer in Surayt.
Ema konofaq u surgoḏo ḥaṯo? Wann kommt der neue Kalender heraus? ܐܶܡܰܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ؟
---
Ema yo u yawmo du mawlodayḏux? Wann hast du Geburtstag? ܐܶܡܰܐ ܝܐ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܘܟ݂؟
---
Kmo ëšne sëmlux? Wie alt bist du? ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ ܣܷܡܠܘܟ݂؟
---
B ayna yarḥo na ucdo? In welchem Monat sind wir jetzt? ܒܐܰܝܢܰܐ ܝܰܪܚܐ ܢܰܐ ܐܘܥܕܐ؟
---
Kmo bu yarḥo yo, adyawma? Welches Datum haben wir heute? ܟܡܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܝܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ؟
---
B ayna šato na ucdo? In welchem Jahr sind wir jetzt? ܒܐܰܝܢܰܐ ܫܰܬܐ ܢܰܐ ܐܘܥܕܐ؟
---
Ema aṯat l Holanda? Wann bist du in die Niederlande gekommen? ܐܶܡܰܐ ܐܰܬ݂ܰܬ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ؟
---
Kmo šabe këtlux baṭlono bi šato? Wie viele Wochen Urlaub hast du im Jahr? ܟܡܐ ܫܰܒܶܐ ܟܷܬܠܘܟ݂ ܒܰܛܠܳܢܐ ܒܝ ܫܰܬܐ؟
---
6. Place one of the following verbs in the gaps.
ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܢܐ - ܟܷܬܠܝ - ܟܳܢܳܦܰܩܢܐ - ܟܐܷܙܙܝ - ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ - ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ - ܟܳܪܳܗܰܛܢܐ
komëštaceno – këtli – konofaqno – këzzi – koḥoyarno – kocowadno – korohaṭno
Yawme d ḥušabo ṭëbbe. ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ ܛܷܒܒܶܐ.
Yawme dë tre li madrašto. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܪܶܐ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
Yawme dë tloṯo hërgo du sḥoyo. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܠܳܬ݂ܐ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܚܳܝܐ.
Yawme d arbco larwal. ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ ܠܰܪܘܰܠ.
Yawme d ḥamšo hul li saca čac. ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ ܠܝ ܣܰܥܰܐ ܫ̰ܰܥ.
Yawme dë cruto cal fëlim. ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ ܥܰܠ ܦܷܠܝܡ.
Yawme d šabṯo li šuqo. ܝܰܘܡܶ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܠܝ ܫܘܩܐ.
7. Translate into Surayt.
Zu Beginn des Jahres erscheint ein neuer Kalender.
Ich wurde im April 1960 geboren.
Ich bin 55 Jahre alt.
Heute ist der 30. des Monats.
Jetzt sind wir im Jahre 2015.
Am 15. September 1980 bin ich nach Deutschland gekommen.
Im Sommer habe ich sechs Wochen Urlaub.
8. Place the correct letters ( - t - / ܛ - ܬ - ܬ̣) in the gaps.
awwo fine (m.Sg.) ܘܘܐ
loo three (m.) ܠܳـܐ
mone eight (f.) ܡܳܢܶܐ
kowo book ܟـܘܐ
lali I do not have ܠܰـܠܝ
ër after ܒܷـܪ
awdi thanks ܘܕܝ
šabo week ܫܰܒـܐ
gano garden ܓܰܢـܐ
li I have ܟܷـܠܝ
ha you (sg.) ܗܰ
ëblio table ܒܠܝـܐ