The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Vocabulary
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
aṯro land, country ܐܰܬ݂ܪܐ
b ḥaylo strong ܒܚܰܝܠܐ
baḥ ḥaye in life ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ
bahuro bright, clear (m.sg.) ܒܰܗܘܪܐ
dayono referee ܕܰܝܳܢܐ
durošo gušmonoyo physical training, sport ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ
esfir iḏo, handbol handball ܐܶܣܦܝܪ ܐܝܕ݂ܐ، ܗܰܢܕܒܳܠ
esfir reġlo, futbol, ṭёbbe football ܐܶܣܦܝܪ ܪܶܓ݂ܠܐ، ܦܘܬܒܳܠ، ܛܷܒܒܶܐ
esfir salo basketball ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ
esfir ṭëbliṯo table tennis ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ
fёtqo, Pl. fëtqe ticket ܦܷܬܩܐ، ܦܷܬܩܶܐ
fṣiḥuṯo happiness, enjoyment ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ
ġame worries, stress ܓ݂ܰܡܶܐ
gudo team ܓܘܕܐ
gušmonayto physical (f.sg.) ܓܘܫܡܳܢܰܝܬܐ
harke w tamo here and there ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ
hawnonayto mental (f.sg.) ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ
ḥawruṯo friendship ܚܰܘܪܘܬ݂ܐ
heš yet ܗܶܫ
ḥfiṭuṯo activity ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ
ḥiṣe fit (Pl.) ܚܝܨܶܐ
ḥiṣuṯo d gušmo fitness ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ
ḥuḏro club ܚܘܕ݂ܪܐ
ḥulmono health ܚܘܠܡܳܢܐ
i qrayayḏe his studies ܐܝ ܩܪܰܝܰܝܕ݂ܶܗ
kašo hockey ܟܰܫܐ
komarġši they feel ܟܳܡܰܪܓ݂ܫܝ
komiṭaksi they are organised (pass.) ܟܳܡܝܛܰܟܣܝ
kowe moro he takes care ܟܳܘܶܐ ܡܳܪܐ
lo ṭocat don’t forget ܠܐ ܛܳܥܰܬ
macëbḏonuṯo influence ܡܰܥܷܒܕ݂ܳܢܘܬ݂ܐ
magon free of charge ܡܰܓܳܢ
mdaršuṯo training ܡܕܰܪܫܘܬ݂ܐ
mëštawtfone players, participants ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܶܐ
mëṯnaḥ (that) he relaxes ܡܷܬ݂ܢܰܚ
mqabël against ܡܩܰܒܷܠ
mšare (that) he begins ܡܫܰܪܶܐ
mšatsone founders ܡܫܰܬܣܳܢܶܐ
muroyo competition, game, match ܡܘܪܳܝܐ
nišo rišoyo main aim ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ
noṭar nawfo, qalcači, golar goal keeper ܢܳܛܰܪ ܢܰܘܦܐ، ܩܰܠܥܰܫ̰ܝ، ܓܳܠܰܪ
oṯo flag ܐܳܬ݂ܐ
qloco d bësëklet cycling ܩܠܳܥܐ ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ
qmoro to win (Inf.) ܩܡܳܪܐ
rahṭo ḥiṣo running ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ
ṣbuṯo matter ܨܒܘܬ݂ܐ
šġimuṯo (leisure) activity ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ
sḥoyo swimming (Inf.) ܣܚܳܝܐ
sloqo d ṭuro mountain climbing ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ
sniquṯo need, necessity ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ
sucrono practice ܣܘܥܪܳܢܐ
sukolo importance, meaning ܣܘܟܳܠܐ
šyoro skiing; sliding (Inf.) ܫܝܳܪܐ
tacbo fatigue, effort ܬܰܥܒܐ
taḥrazto program ܬܰܚܪܰܙܬܐ
taḥrazto ṯabëtto fixed/standard program ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܬ݂ܰܒܷܬܬܐ
ṭcoyo to forget (Inf.) ܛܥܳܝܐ
tërhiṭo d sësye horse riding ܬܷܪܗܝܛܐ ܕܣܷܣܝܶܐ
tërmišo to move (Inf.) ܬܷܪܡܝܫܐ
yudo judo ܝܘܕܐ