The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
2. Fill in the form below about your family
3. Study the family tree

4. Fill in the correct word

U babo d babi w d emi ……………… yo. ܐܘ ܒܰܒܐ ܕܒܰܒܝ ܘܕܐܶܡܝ ........................ ܝܐ.
  qaššo   ܩܰܫܫܐ
  cammo   ܥܰܡܡܐ
  ḥolo   ܚܳܠܐ
I emo d babi w d emi ………………… yo. ܐܝ ܐܶܡܐ ܕܒܰܒܝ ܘܕܐܶܡܝ ......................... ܝܐ.
  camṯo   ܥܰܡܬ݂ܐ
  ḥulto   ܚܘܠܬܐ
  qašto   ܩܰܫܬܐ
U aḥuno d babi …………………… yo. ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܒܰܒܝ ......................... ܝܐ.
  cammo   ܥܰܡܡܐ
  ḥolo   ܚܳܠܐ
  qaššo   ܩܰܫܫܐ
I ḥoṯo d babi …………………… yo. ܐܝ ܚܳܬ݂ܐ ܕܒܰܒܝ ......................... ܝܐ.
  ḥulto   ܚܘܠܬܐ
  camṯo   ܥܰܡܬ݂ܐ
  taḥolo   ܬܰܚܳܠܐ
U aḥuno d emi …………………… yo. ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܕܐܶܡܝ ......................... ܝܐ.
  cammo   ܥܰܡܡܐ
  qaššo   ܩܰܫܫܐ
  ḥolo   ܚܳܠܐ
I ḥoṯo d emi …………………… yo. ܐܝ ܚܳܬ݂ܐ ܕܶܐܡܝ......................... ܝܐ.
  camṯo   ܥܰܡܬ݂ܐ
  ḥulto   ܚܘܠܬܐ
  dado   ܕܰܕܐ
I aṯto d cammi …………………… yo. ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܥܰܡܡܝ ......................... ܝܐ.
  dado   ܕܰܕܐ
  ḥulto   ܚܘܠܬܐ
  camṯo   ܥܰܡܬ݂ܐ
I aṯto d ḥoli …………………… yo. ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܚܳܠܝ ......................... ܝܐ.
  dado   ܕܰܕܐ
  taḥolo   ܬܰܚܳܠܐ
  ḥulto   ܚܘܠܬܐ
5. Which answer is correct?

ܟܳܥܳܘܰܕ – ܐܰܒܪܐ – ܚܳܬ݂ܐ – ܟܐܷܬ݂ܝܐ – ܟܐܷܙܙܷܢ – ܟܳܥܰܝܫܝ – ܒܰܪܬ݂ܐ – ܟܳܥܰܘܕܐ
kocowad – abro – ḥoṯo – këṯyo – këzzën – kocayši – barṯo – kocawdo
U Aday  bi madrašto. ܐܘ ܐܰܕܰܝ  ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
I Saro  bi dukano daj jule. ܐܝ ܣܰܪܐ  ܒܝ ܕܘܟܰܢܐ ܕܰܔ ܔܘܠܶܐ.
U Gabriyel u  di Saro u du Aday yo. ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ  ܐܘ  ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ.
I Maryam  i  di Saro u du Aday yo. ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܝ  ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ.
I Maryam  i  du Gabriyel yo. ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܝ  ܕܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܝܐ.
I iqarṯo d Be Marawge  me Ṭurcabdin. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕ ܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ  ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
I Maryam w u Gabriyel  li madrašto. ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ  ܠـܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
I qašto w qaššo  b Ṭurcabdin. ܐܝ ܩܰܫܬܐ ܘܩܰܫܫܐ  ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
7. Practice this dialogue

Tuma: Mën yo ëšma di iqarṯaṯxu? Tuma: What is the name of your family? ܬܘܡܰܐ: ܡܷܢ ܝܐ ܐܷܫܡܰܗ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܬ݂ܟ݂ܘ؟
Maryam: Iqarṯo d Be Brahëm. Maryam: The Be Brahëm family. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܒܪܰܗܷܡ.
Tuma: Mën yo ëšme d babax? Tuma: What is your father’s name? ܬܘܡܰܐ: ܡܷܢ ܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܕܒܰܒܰܟ݂؟
Maryam: Ëšme Aday yo. Maryam: His name is Aday. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܷܫܡܶܗ ܐܰܕܰܝ ܝܐ.
Tuma: Mën yo ëšma d emax? Tuma: What is your mother’s name? ܬܘܡܰܐ: ܡܷܢ ܝܐ ܐܷܫܡܰܗ ܕܶܐܡܰܟ݂؟
Maryam: Ëšma Saro yo. Maryam: Her name is Saro. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܷܫܡܰܗ ܣܰܪܐ ܝܐ.
Tuma: Kmo aḥunone w ḥoṯoṯe këtlax? Tuma: How many brothers and sisters do you have? ܬܘܡܰܐ: ܟܡܐ ܐܰܚܘܢܳܢܶܐ ܘܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ ܟܷܬܠܰܟ݂؟
Maryam: Këtli ḥa ahuno w tarte ḥoṯoṯe. Maryam: I have one brother and two sisters. ܡܰܪܝܰܡ: ܟܷܬܠܝ ܚܰܐ ܐܰܚܘܢܐ ܘܬܰܪܬܶܐ ܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ.
Tuma: Mayko koṯitu bu šëršo? Tuma: Where are you (pl.) from come from originally? ܬܘܡܰܐ: ܡܰܝܟܐ ܟܐܬ݂ܝܬܘ ܒܘ ܫܷܪܫܐ؟
Maryam: Koṯina me Ṭurcabdin. Maryam: We are from Turabdin. ܡܰܪܝܰܡ: ܟܐܬ݂ܝܢܰܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
Tuma: Ema aṯitu l Holanda? Tuma: When did you come to the Netherlands? ܬܘܡܰܐ: ܐܶܡܰܐ ܐܰܬ݂ܝܬܘ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ؟
Maryam: Meqëm bë csar ëšne. Maryam: Ten years ago. ܡܰܪܝܰܡ: ܡܶܩܷܡ ܒܷܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ.
Tuma: Aydarbo yalifat u lišono Holandoyo? Tuma: How did you learn Dutch? ܬܘܡܰܐ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܝܰܠܝܦܰܬ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ؟
Maryam: Bi madrašto yalifono. Maryam: I learned it in school. ܡܰܪܝܰܡ: ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܝܰܠܝܦܳܢܐ.
Tuma: Mën këbcat howat bu zabno d oṯe? Tuma: What would you like to do in the future? ܬܘܡܰܐ: ܡܷܢ ܟܐܷܒܥܰܬ ܗܳܘܰܬ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܐܬ݂ܶܐ؟
Maryam: Këbcono hëwyono malfoniṯo. Maryam: I would like to become a teacher. ܡܰܪܝܰܡ: ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܗܷܘܝܳܢܐ ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ.
8. Place the correct letters (š - s / ܣ - ܫ) in the gaps

urayt Surayt ܘܪܰܝܬ
ato year ܬܐ
aro Saro ܪܐ
ëmo name; a little bit ܐܷܡܐ
uryayto Syriac (f.) ܘܪܝܰܝܬܐ
airuṯo contact, relationship ܐܰܝܪܘܬ݂ܐ
uqo shopping centre ܘܩܐ
uryoyo Syriac (m.) ܘܪܝܳܝܐ
leono language ܠܶـܢܐ
ratorant restaurant ܪܰܬܳܪܰܢܬ
ëne years ܐܷܢܶܐ
car ten ܥـܪ
qao Grandfather ܩܰـܐ
qato Grandmother ܩܰـܬܐ
mauwwe they have become old ܡܰـܘܘܶܗ
madrato School ܡܰܕܪܰܬܐ