The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Vocabulary
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
adcaṣriye this evening ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ
adfalge d yawmo this afternoon ܐܰܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
adlalyo tonight ܐܰܕܠܰܠܝܐ
adṣafro this morning ܐܰܕܨܰܦܪܐ
adyawma today ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ
aṯmël yesterday ܐܰܬ݂ܡܷܠ
aṯyono I (f.) came ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ
azzi I went ܐܰܙܙܝ
baṭile ne they are tired ܒܰܛܝܠܶܐ ܢܶܐ
bnoyo counting ܒܢܳܝܐ
caṣriye (f.), ramšo evening ܥܰܨܪܝـܝܶܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܪܰܡܫܐ
daqqa (f.), qaṭënto minute ܕܰܩܩܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܩܰܛܷܢܬܐ
daqqat / qaṭinoṯe minutes ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ
darġe degrees ܕܰܪܓ݂ܶܐ
ducrina (that) we go back ܕܘܥܪܝܢܰܐ
duroše gušmonoye physical training, gymnastics ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ
ëbcat (that) you (sg.) want ܐܷܒܥܰܬ
ëbcitu (that) you (pl.) want ܐܷܒܥܝܬܘ
ëzzan (that) we go ܐܷܙܙܰܢ
falge d yawmo noon, midday ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
falgo half ܦܰܠܓܐ
falqo part ܦܰܠܩܐ
garmo bone ܓܰܪܡܐ
gawiro married (m.Sg.) ܓܰܘܝܪܐ
gëd saymat you will make ܓܷܕ ܣܰܝܡܰܬ
gëd howën they will be, they will get ܓܷܕ ܗܳܘܷܢ
gušmo body ܓܘܫܡܐ
gweto cheese ܓܘܶܬܐ
hawa air, wind; weather ܗܰܘܰܐ
hul until, till ܗܘܠ
ḥeloyo early (in the morning) ܚܶܠܳܝܐ
ḥšamto dinner, evening meal ܚܫܰܡܬܐ
iḏa if ܐܝܕ݂ܰܐ
jirane neighbours ܔܝܪܰܢܶܐ
kayiwo sick (m.Sg.) ܟܰܝـܝܘܐ
këbco she wants ܟܐܷܒܥܐ
këbcat you (sg.) want ܟܐܷܒܥܰܬ
këtwayla she had ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ
kiban we can ܟܝܒܰܢ
kiso bag ܟܝܣܐ
kit there is ܟܝܬ
kodëmxi they sleep ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ
kolozam (d) it is necessary ܟܳܠܳܙܰܡ
konëfqi they go out ܟܳܢܷܦܩܝ
kosaymi they make ܟܳܣܰܝܡܝ
koso glass, cup ܟܳܣܐ
kṯowo book ܟܬ݂ܳܘܐ
kursi chair ܟܘܪܣܝ
laf around (+ time), in the direction of ܠܰܦ
lalyo night ܠܰܠܝܐ
lašan in order to, so that ܠܰܫܰܢ
latli I do not have ܠܰܬܠܝ
lë syomo to do ܠܷܣܝܳܡܐ
macrina (that) we have lunch ܡܰܥܪܝܢܰܐ
mašëfci (that) they spend (time) ܡܰܫܷܦܥܝ
maṣiṯina (that) we listen ܡܰܨܝܬ݂ܝܢܰܐ
mazlo trip, going ܡܰܙܠܐ
me zabno l zabno from time to time ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ
mede ḥreno something else ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ
mëlyun million ܡܷܠܝܘܢ
mḥaḏrono (that) I (f.) prepare ܡܚܰܕ݂ܪܳܢܐ
mšamsina (that) we sonbathe ܡܫܰܡܣܝܢܰܐ
mšareli I started ܡܫܰܪܶܠܝ
mwacadde they arranged, they promised ܡܘܰܥܰܕܕܶܗ
noqëṣ to, minus (in time expressions), (literally: less) ܢܳܩܷܨ
oṯina (that) we come ܐܳܬ݂ܝܢܰܐ
qaḥwa (f.) coffee ܩܰܚܘܰܐ (ܐܰܬ݂)
qanyo pen ܩܰܢܝܐ
qelayto room ܩܶܠܰܝܬܐ
qëṭro problem ܩܷܛܪܐ
qliḏo key ܩܠܝܕ݂ܐ
qrayto reading ܩܪܰܝܬܐ
qriṯo village ܩܪܝܬ݂ܐ
ramḥël tomorrow ܪܰܡܚܷܠ
raqme numbers ܪܰܩܡܶܐ
rënyo idea ܪܷܢܝܐ
ruco quarter ܪܘܥܐ
saca (f.), šocṯo clock, watch, hour ܣܰܥܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܫܳܥܬ݂ܐ
saymina (that) we make ܣܰܝܡܝܢܰܐ
saymitu (that) you (pl.) make ܣܰܝܡܝܬܘ
sḥoyo Swimming ܣܚܳܝܐ
sidan with us ܣܝܕܰܢ
soḥina (that) we swim ܣܳܚܝܢܰܐ
ṣafro morning ܨܰܦܪܐ
ṣaniyat, rfofe seconds ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ
ṣaniye (f.), rfofo second ܨܰܢܝـܝܶܐ ܆ ܪܦܳܦܐ
šofac (that) it passes (time) ܫܳܦܰܥ
šotina (that) we drink ܫܳܬܝܢܰܐ
tamo there ܬܰܡܐ
toxu! come! (pl.) ܬܳܟ݂ܘ
u yawmaṯṯe their day ܐܘ ܝܰܘܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ
u yawmayḏan our day ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ
wacde appointments ܘܰܥܕܶܐ
wacdo appointment ܘܰܥܕܐ
xalyo free (m.Sg.) ܟ݂ܰܠܝܐ
zabno time ܙܰܒܢܐ
zwënla she bought ܙܘܷܢܠܰܗ