The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Grammar 7

a) The verb: The base of the present tense

The verb in Surayt has one base for both the present tense and the future tense, which is called the present base. The present base can either appear as domax-/dëmx- ܕܳܡܰܟ݂ـ ܆ ܕܷܡܟ݂ـ „to sleep“ and goraš-/gurš- ܓܳܪܰܫـ ܆ ܓܘܪܫـ „to pull“. The following endings are attached to the present base in order to indicate the different persons:

  Singular Plural
3rd Person (m.) -- (without ending) -i ـܝ
3rd Person (f.) -o ـܐ
2nd Person -at ــܰܬ -itu ـܝܬܘ
1st Person (m.) -no ـܢܐ -ina ـܝܢܰܐ
1st Person (f.) -ono ـܳܢܐ

It is important to note that in the 3rd and 1st person singular the masculine and feminine forms differ from each other, whereas it is not distinguished between the genders in the 2nd person. As to the plural, there is generally only one form for both grammatical genders.

Using the example of the verb domax ܕܳܡܰܟ݂ „to sleep“ the present base appears in the following forms:

  Singular Plural
3rd Person (m.) domax ܕܳܡܰܟ݂ dëmxi ܕܷܡܟ݂ܝ
3rd Person (f.) dëmxo ܕܷܡܟ݂ܐ
2nd Person dëmxat ܕܷܡܟ݂ܰܬ dëmxitu ܕܷܡܟ݂ܝܬܘ
1st Person (m.) domaxno ܕܳܡܰܟ݂ܢܐ dëmxina ܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
1st Person (f.) dëmxono ܕܷܡܟ݂ܳܢܐ

The vowel /ë –ܷ–/ in forms with the present base dëmx- ܕܷܡܟ݂ـ݂ can appear as /u ܘ/ like goraš ܓܳܪܰܫ „to pull“, gurš- ܓܘܪܫـ:

  Singular Plural
3rd Person (m.) goraš ܓܳܪܰܫ gui ܓܘܪܫܝ
3rd Person (f.) guo ܓܘܪܫܐ
2nd Person guat ܓܘܪܫܰܬ guitu ܓܘܪܫܝܬܘ
1st Person (m.) gorašno ܓܳܪܰܫܢܐ guina ܓܘܪܫܝܢܰܐ
1st Person (f.) guono ܓܘܪܫܳܢܐ

All regular verbs form the present base in this manner. These forms are used in subordinate clauses (following the conjunction d ܕ) and when expressing a will, a wanting or a possibility:

d korax cal cwodo so that he looks for work ܕܟܳܪܰܟ݂ ܥܰܠ ܥܘܳܕܐ
d yolaf u lišono so that he learns the language ܕܝܳܠܰܦ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ
lašan d noṭar gušme so that he takes care of his body ܠܰܫܰܢ ܕܢܳܛܰܪ ܓܘܫܡܶܗ
mën d lozam elux whatever you (m.) need ܡܷܢ ܕܠܳܙܰܡ ܐܶܠܘܟ݂
qay këbcat yëlfat Surayt? Why do you want to learn Surayt? ܩܰܝ ܟܐܷܒܥܰܬ ܝܷܠܦܰܬ ܣܘܪܰܝܬ؟
aydarbo šoqal mede how he buys something ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܫܳܩܰܠ ܡܶܕܶܐ
lo dëmxina we should not sleep ܠܐ ܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ

Remember:

In Surayt, the present base (e.g. goraš ܓܳܪܰܫ / guršo ܓܘܪܫܐ, domax ܕܳܡܰܟܼ /dëmxo ܕܷܡܟ݂ܐ) is also the citation form according to which words are listed in glossaries from later units on.

 

b) The Verb: the present tense and the future tense

The present base goraš ܓܳܪܰܫ is only determined in tense by means of the verb modifiers ko- ܟܳـ and gëd ܓܷܕ In order to mark the present tense ko- ܟܳـ precedes the present base; in order to mark the future tense, gëd ܓܷܕ precedes the present base:

goraš to pull ܓܳܪܰܫ
kogoraš he pulls ܟܳܓܳܪܰܫ
gëd goraš he will pull ܓܷܕ ܓܳܪܰܫ
domax to sleep ܕܳܡܰܟ݂
kodomax he sleeps ܟܳـܕܳܡܰܟ݂
gëd domax he will sleep ܓܷܕ ܕܳܡܰܟ݂
Examples for the present tense:
u Afrem koloqe b noše d koḏacce Afrem meets people whom he knows. ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ ܟܳܠܳܩܶܐ ܒܢܳܫܶܐ ܕܟܐܕ݂ܰܥܥܶܗ
kokurxi cal ḥḏoḏe They look for each other. ܟܳܟܘܪܟ݂ܝ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
u Afrem konofaq Afrem exits ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ ܟܳܢܳܦܰܩ
mën kosaymitu harke? What are you (pl.) doing here? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܗܰܪܟܶܐ؟
kocowadno xud malfono I work as a teacher. ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ ܟ݂ܘܕ ܡܰܠܦܳܢܐ
hënne kocayši harke They live here. ܗܷܢܢܶܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܗܰܪܟܶܐ
Examples for the future tense:
gëd yëlfat Surayt You will learn Surayt. ܓܷܕ ܝܷܠܦܰܬ ܣܘܪܰܝܬ
gëd korax cal cwodo He will look for work. ܓܷܕ ܟܳܪܰܟ݂ ܥܰܠ ܥܘܳܕܐ
aydarbo gëd šoqal u bayto? How will he buy the house? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܓܷܕ ܫܳܩܰܠ ܐܘ ܒܰܝܬܐ؟
Afrem gëd yolaf u lišono Afrem is going to learn the language. ܐܰܦܪܶܡ ܓܷܕ ܝܳܠܰܦ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ
hiya gëd nëṭro gušma She will take care of her body. ܗܝـܝܰܐ ܓܷܕ ܢܷܛܪܐ ܓܘܫܡܰܗ
gëd dëmxina bi qelayto We will sleep in the room. ܓܷܕ ܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܩܶܠܰܝܬܐ