The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises I
1Read the text of this lesson aloud and mind your pronunciation.
2. Learn these words.
mazracto farm ܡܰܙܪܰܥܬܐ
cmara (f.) building ܥܡܰܪܰܐ (ܐܰܬ݂)
falqo part ܦܰܠܩܐ
u ytowayḏan our living space ܐܘ ܝܬܳܘܰܝܕܰܢ
sṭabël stable ܣـܛܰܒܷܠ
sṭabile stables ܣـܛܰܒܝܠܶܐ
sawal livestock ܣܰܘܰܠ
ḥaqlo (f.) field ܚܰܩܠܐ (ܐܰܬ݂)
ḥaqloṯe fields ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ
diḏan our ( G3a) ܕܝܕ݂ܰܢ
arco (f.) ground, earth; here: land, field ܐܰܪܥܐ (ܐܰܬ݂)
arcoṯe here: land, fields ܐܰܪܥܳܬ݂ܶܐ
rwëḥto wide (f.Sg.) ܪܘܷܚܬܐ
ilono tree ܐܝܠܳܢܐ
ilone trees ܐܝܠܳܢܶܐ
marca (f.) pasture ܡܰܪܥܰܐ (ܐܰܬ݂)
ftile heyballs ܦܬܝܠܶܐ
gelo grass ܓܶܠܐ
tërto cow ܬܷܪܬܐ
ḥayewën animals ܚܰܝܶܘܷܢ
tawroṯe cows ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ
cwono (f.) sheep (Sg.) ܥܘܳܢܐ (ܐܰܬ݂)
cwone sheep (Pl.) ܥܘܳܢܶܐ
cezo (f.) goat ܥܶܙܐ (ܐܰܬ݂)
ceze goats ܥܶܙܶܐ
ḥziro pig ܚܙܝܪܐ
ḥzire pigs ܚܙܝܪܶܐ
gḏayto chicken ܓܕ݂ܰܝܬܐ
gyoṯe chickens ܓܝܳܬ݂ܶܐ
kalbo dog ܟܰܠܒܐ
kalbe dogs ܟܰܠܒܶܐ
sësyo horse ܣܷܣܝܐ
sësye horses ܣܷܣܝܶܐ
ḥmoro donkey ܚܡܳܪܐ
ḥmore donkeys ܚܡܳܪܶܐ
komašafcitu you (pl.) spend ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܬܘ
koḥëlwina we milk ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ
kokënšina we sweep ܟܳܟܷܢܫܝܢܰܐ
komacalfina we feed ܟܳܡܰܥܰܠܦܝܢܰܐ
koqorina here: we call ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ
bayṭar vet ܒܰܝܛܰܪ
traktor tractor ܬܪܰܟܬܳܪ
šuġlone d lawġël housework (pl.) ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܠܰܘܓ݂ܷܠ
košofac passes; here: spend (a day) ܟܳܫܳܦܰܥ
u yawmayḏan our day ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ
daworo farmer ܕܰܘܳܪܐ
dawore farmers ܕܰܘܳܪܶܐ
cëbrina (that) we go inside, enter ܥܷܒܪܝܢܰܐ
koṭëlbina here: we wish, hope ܟܳܛܷܠܒܝܢܰܐ
kušoro success ܟܘܫܳܪܐ
ḥaylo good health ܚܰܝܠܐ
fṣiḥina here: we have enjoyed ܦܨܝـܚـܝܢܰܐ
zyara (f.) visit ܙܝܰܪܰܐ (ܐܰܬ݂)
l gaban (visit) to us ܠܓܰܒܰܢ
u maṯyaṯxu your (pl.) visit, your (pl.) coming ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ