The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
5. Practise this dialogue

Maryam: Karin, aydarbo këzze u hërgo du Surayt? Maryam: Karin, how is the Surayt lesson going? ܡܰܪܝܰܡ: ܟܰܪܝܢ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܐܷܙܙܶܗ ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܘܪܰܝܬ؟
Karin: Ṭawwo, tawdi. Karin: Good, thank you. ܟܰܪܝܢ: ܛܰܘܘܐ، ܬܰܘܕܝ.
Maryam: Sëmlax lax ḥawrone? Maryam: Did you make any Friends? ܡܰܪܝܰܡ: ܣܷܡܠܰܟ݂ ܠܰܟ݂ ܚܰܘܪܳܢܶܐ؟
Karin: E, ġalabe. Karin: Yes, many. ܟܰܪܝܢ: ܐܶ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
Maryam: Kmo yolufe këtxu bu sëdro? Maryam: How many students do you have in the class? ܡܰܪܝܰܡ: ܟܡܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܷܬܟ݂ܘ ܒܘ ܣܷܕܪܐ؟
Karin: Ḥamšacsar. Karin: 15. ܟܰܪܝܢ: ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ.
Maryam: Man yo u malfonaṯxu? Maryam: Who is your (pl.) teacher? ܡܰܪܝܰܡ: ܡܰܢ ܝܐ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܰܬ݂ܟ݂ܘ؟
Karin: U Aday yo. Karin: It is Aday. ܟܰܪܝܢ: ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ.
Maryam: I saca bak kmo konëfqitu li afṯo? Maryam: What time ist your break? ܡܰܪܝܰܡ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܟ ܟܡܐ ܟܳܢܷܦܩܝܬܘ ܠܝ ܐܰܦܬ݂ܐ؟
Karin: I saca bac csar. Karin: At ten o'click. ܟܰܪܝܢ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܥ ܥܣܰܪ.
Maryam: Ayna hërgo kobosam lax? Maryam: Which class do you like? ܡܰܪܝܰܡ: ܐܰܝܢܰܐ ܗܷܪܓܐ ܟܳܒܳܣܰܡ ܠܰܟ݂؟
Karin: U hërgo du Englišoyo. Hat ayna kobosam lax? Karin: The English class. And which do you like? ܟܰܪܝܢ: ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ. ܗܰܬ ܐܰܝܢܰܐ ܟܳܒܳܣܰܡ ܠܰܟ݂؟
Maryam: U hërgo du Surayt. Maryam: The Surayt class. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܘܪܰܝܬ.
Maryam: Ṭawwo, fëš bë šlomo. Maryam: Good, see you again. ܡܰܪܝܰܡ: ܛܰܘܘܐ، ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ.
Karin: Zax bë šlomo. Karin: See you again. ܟܰܪܝܢ: ܙܰܟ݂ ܒܷܫܠܳܡܐ.
6. Which answer is possible?

Ayko yalëf u Aday lišono? Where did Aday learn the language? ܐܰܝܟܐ ܝܰܠܷܦ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܝܫܳܢܐ؟
bu bayto at home ܒܘ ܒܰܝܬܐ
bi madrašto in school ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ
bu cwodo at work ܒܘ ܥܘܳܕܐ
B mën kokëṯwina? With what do we write? ܒܡܷܢ ܟܳܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ؟
   bu hërgo    during the lesson   ܒܘ ܗܷܪܓܐ
   bu kṯowo    in the book   ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܐ
   bu qanyo    with the pen   ܒܘ ܩܰܢܝܐ
Ayko koyëlfina? Where do we learn? ܐܰܝܟܐ ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ؟
   bu bayto    at home   ܒܘ ܒܰܝܬܐ
   bu cwodo    at work   ܒܘ ܥܘܳܕܐ
   bu sëdro    in the class   ܒܘ ܣܷܕܪܐ
B mën koqorina? With what do we read? ܒܡܷܢ ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ؟
   bi čanṭa    with the bag   ܒܝ ܫ̰ܰܢܛܰܐ
   bu kṯowo    with the book   ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܐ
   bu daftar    with the notebook   ܒܘ ܕܰܦܬܰܪ
Cal mën koyëtwina? Where do we sit on? ܥܰܠ ܡܷܢ ܟܳܝܷܬܘܝܢܰܐ؟
   cal u kursi    on the chair   ܥܰܠ ܐܘ ܟܘܪܣܝ
   cal u sëdro    in the class   ܥܰܠ ܐܘ ܣܷܕܪܐ
   cal u hërgo    on the lesson   ܥܰܠ ܐܘ ܗܷܪܓܐ
Mën kosaymina bi madrašto? What do we do at school? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ؟
   komaḥkina    we tell somthing   ܟܳܡܰܚܟܝܢܰܐ
   koyëlfina    we learn   ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ
   kofëhmina    we understand   ܟܳܦܷܗܡܝܢܰܐ
Man komolaf bi madrašto? Who teaches at school? ܡܰܢ ܟܳܡܳܠܰܦ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ؟
   ay yolufe    the students   ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ
   u malfono    the teacher   ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ
   i emo    the mother   ܐܝ ܐܶܡܐ
Mën yo u Aday? Who is Aday? ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ؟
   yolufo    a student   ܝܳܠܘܦܐ
   malfoniṯo    a teacher (f.)   ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ
   malfono    a teacher (m.)   ܡܰܠܦܳܢܐ
U malfono kokoṯaw u hërgo The teacher writes the lesson ... ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܟܳܟܳܬ݂ܰܘ ܐܘ ܗܷܪܓܐ
   cal i luḥo    on the board   ܥܰܠ ܐܝ ܠܘܚܐ
   cal i ṭëbliṯo    on the table   ܥܰܠ ܐܝ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ
   cal i laḥayto    on the eraser   ܥܰܠ ܐܝ ܠܰܚܰܝܬܐ
7. This is Karin's report, fill in the example below for a fictive Person

  Tašroro report ܬܰܫܪܳܪܳܐ  
Ëšmo       ܐܷܫܡܐ
Sëdro       ܣܷܕܪܐ
Madrašto       ܡܰܕܪܰܫܬܐ
Siqumo       ܣܝܩܘܡܐ
  Ṭawwo – ܛܰܘܘܐ  Maqëblo – ܡܰܩܷܒܠܐ Mḥilo – ܡܚܝܠܐ  
 Qrayto       ܩܪܰܝܬܐ 
 Kṯawto       ܟܬ݂ܰܘܬܐ 
 Mamlo       ܡܰܡܠܐ 
 Ḥšawto       ܚܫܰܘܬܐ 
 Tarbiṯo       ܬܰܪܒܝܬ݂ܐ 
 Swiḥuṯo       ܣܘܝܚܘܬ݂ܐ 
8. Form correct sentences with the following words

u Aday – u dawro – mkamele – du lišono. ܐܘ ܐܰܕܰܝ – ܐܘ ܕܰܘܪܐ – ܡܟܰܡܶܠܶܗ – ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ.
b zabno karyo – bu lišono – maxlaṣ nafše – qadër. ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ – ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ – ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܢܰܦܫܶܗ – ܩܰܕܷܪ.
d korax – mšarele – cwodo – cal – di malfonuṯo. ܕܟܳܪܰܟ݂ – ܡܫܰܪܶܠܶܗ – ܥܘܳܕܐ – ܥܰܠ – ܕܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ.
bayn – lay yolufe – hawi mamlo – w lu malfono. ܒܰܝܢ – ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ – ܗܰܘܝ ܡܰܡܠܐ – ܘܠܘ ܡܰܠܦܳܢܐ.
këtla – i Karin – Suryoye – ḥawrone. ܟܷܬܠܰܗ – ܐܝ ܟܰܪܝܢ – ܣܘܪܝܳܝܶܐ – ܚܰܘܪܳܢܶܐ.
ḥa – maf falqe – u lišono – di hiyuṯo – yo. ܚܰܐ – ܡܰܦ ܦܰܠܩܶܐ – ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ – ܕܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܐ – ܝܐ.
u bahro – dat tre – u yulfono – yo. ܐܘ ܒܰܗܪܐ – ܕܰܬ ܬܪܶܐ – ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ – ܝܐ.