The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
5. Practise this dialogue.
Maryam: Karin, aydarbo këzze u hërgo du Surayt? Maryam: Karin, how is the Surayt lesson going? ܡܰܪܝܰܡ: ܟܰܪܝܢ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܐܷܙܙܶܗ ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܘܪܰܝܬ؟
Karin: Ṭawwo, tawdi. Karin: Good, thank you. ܟܰܪܝܢ: ܛܰܘܘܐ، ܬܰܘܕܝ.
Maryam: Sëmlax lax ḥawrone? Maryam: Did you make any Friends? ܡܰܪܝܰܡ: ܣܷܡܠܰܟ݂ ܠܰܟ݂ ܚܰܘܪܳܢܶܐ؟
Karin: E, ġalabe. Karin: Yes, many. ܟܰܪܝܢ: ܐܶ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
Maryam: Kmo yolufe këtxu bu sëdro? Maryam: How many students do you have in the class? ܡܰܪܝܰܡ: ܟܡܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܷܬܟ݂ܘ ܒܘ ܣܷܕܪܐ؟
Karin: Ḥamšacsar. Karin: 15. ܟܰܪܝܢ: ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ.
Maryam: Man yo u malfonaṯxu? Maryam: Who is your (pl.) teacher? ܡܰܪܝܰܡ: ܡܰܢ ܝܐ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܰܬ݂ܟ݂ܘ؟
Karin: U Aday yo. Karin: It is Aday. ܟܰܪܝܢ: ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ.
Maryam: I saca bak kmo konëfqitu li afṯo? Maryam: What time ist your break? ܡܰܪܝܰܡ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܟ ܟܡܐ ܟܳܢܷܦܩܝܬܘ ܠܝ ܐܰܦܬ݂ܐ؟
Karin: I saca bac csar. Karin: At ten o'click. ܟܰܪܝܢ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܥ ܥܣܰܪ.
Maryam: Ayna hërgo kobosam lax? Maryam: Which class do you like? ܡܰܪܝܰܡ: ܐܰܝܢܰܐ ܗܷܪܓܐ ܟܳܒܳܣܰܡ ܠܰܟ݂؟
Karin: U hërgo du Englišoyo. Hat ayna kobosam lax? Karin: The English class. And which do you like? ܟܰܪܝܢ: ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ. ܗܰܬ ܐܰܝܢܰܐ ܟܳܒܳܣܰܡ ܠܰܟ݂؟
Maryam: U hërgo du Surayt. Maryam: The Surayt class. ܡܰܪܝܰܡ: ܐܘ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܘܪܰܝܬ.
Maryam: Ṭawwo, fëš bë šlomo. Maryam: Good, see you again. ܡܰܪܝܰܡ: ܛܰܘܘܐ، ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ.
Karin: Zax bë šlomo. Karin: See you again. ܟܰܪܝܢ: ܙܰܟ݂ ܒܷܫܠܳܡܐ.
6. Which answer is possible?
Ayko yalëf u Aday lišono? ܐܰܝܟܐ ܝܰܠܷܦ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܝܫܳܢܐ؟
bu bayto   ܒܘ ܒܰܝܬܐ
bi madrašto   ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ
bu cwodo   ܒܘ ܥܘܳܕܐ
B mën kokëṯwina? ܒܡܷܢ ܟܳܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ؟
bu hërgo   ܒܘ ܗܷܪܓܐ
bu kṯowo   ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܐ
bu qanyo   ܒܘ ܩܰܢܝܐ
Ayko koyëlfina? ܐܰܝܟܐ ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ؟
bu bayto   ܒܘ ܒܰܝܬܐ
bu cwodo   ܒܘ ܥܘܳܕܐ
bu sëdro   ܒܘ ܣܷܕܪܐ
B mën koqorina? ܒܡܷܢ ܟܳܩܳܪܝܢܰܐ؟
bi čanṭo   ܒܝ ܫ̰ܰܢܛܰܐ
bu kṯowo   ܒܘ ܟܬ݂ܳܘܐ
bu daftar   ܒܘ ܕܰܦܬܰܪ
Cal mën koyëtwina? ܥܰܠ ܡܷܢ ܟܳܝܷܬܘܝܢܰܐ؟
cal u kursi   ܥܰܠ ܐܘ ܟܘܪܣܝ
cal u sëdro   ܥܰܠ ܐܘ ܣܷܕܪܐ
cal u hërgo   ܥܰܠ ܐܘ ܗܷܪܓܐ
Mën kosaymina bi madrašto? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ؟
komaḥkina   ܟܳܡܰܚܟܝܢܰܐ
koyëlfina   ܟܳܝܷܠܦܝܢܰܐ
kofëhmina   ܟܳܦܷܗܡܝܢܰܐ
Man komolaf bi madrašto? ܡܰܢ ܟܳܡܳܠܰܦ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ؟
ay yolufe   ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ
u malfono   ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ
i emo   ܐܝ ܐܶܡܐ
Mën yo u Aday? ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ؟
yolufo   ܝܳܠܘܦܐ
malfoniṯo   ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ
malfono   ܡܰܠܦܳܢܐ
U malfono kokoṯaw u hërgo ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܟܳܟܳܬ݂ܰܘ ܐܘ ܗܷܪܓܐ
cal i luḥo   ܥܰܠ ܐܝ ܠܘܚܐ
cal i ṭëbliṯo   ܥܰܠ ܐܝ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ
cal i laḥayto   ܥܰܠ ܐܝ ܠܰܚܰܝܬܐ
7. DThis is Karin's report, fill in the example below for a fictive Person.
  Tašroro report ܬܰܫܪܳܪܳܐ  
Ëšmo --- ܐܷܫܡܐ
Sëdro --- ܣܷܕܪܐ
Madrašto --- ܡܰܕܪܰܫܬܐ
Siqumo --- ܣܝܩܘܡܐ
  Ṭawwo – ܛܰܘܘܐ Maqëblo – ܡܰܩܷܒܠܐ Mḥilo – ܡܚܝܠܐ  
Qrayto --- --- --- ܩܪܰܝܬܐ
Kṯawto --- --- --- ܟܬ݂ܰܘܬܐ
Mamlo --- --- --- ܡܰܡܠܐ
Ḥšawto --- --- --- ܚܫܰܘܬܐ
Tarbiṯo --- --- --- ܬܰܪܒܝܬ݂ܐ
Swiḥuṯo --- --- --- ܣܘܝܚܘܬ݂ܐ
8. Form correct sentences with the following words.
u Aday – u dawro – mkamele – du lišono. ܐܘ ܐܰܕܰܝ – ܐܘ ܕܰܘܪܐ – ܡܟܰܡܶܠܶܗ – ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ.
- -
b zabno karyo – bu lišono – maxlaṣ nafše – qadër. ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ – ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ – ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܢܰܦܫܶܗ – ܩܰܕܷܪ.
- -
d korax – mšarele – cwodo – cal – di malfonuṯo. ܕܟܳܪܰܟ݂ – ܡܫܰܪܶܠܶܗ – ܥܘܳܕܐ – ܥܰܠ – ܕܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ.
- -
bayn – lay yolufe – hawi mamlo – w lu malfono. ܒܰܝܢ – ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ – ܗܰܘܝ ܡܰܡܠܐ – ܘܠܘ ܡܰܠܦܳܢܐ.
- -
këtla – i Karin – Suryoye – ḥawrone. ܟܷܬܠܰܗ – ܐܝ ܟܰܪܝܢ – ܣܘܪܝܳܝܶܐ – ܚܰܘܪܳܢܶܐ.
- -
ḥa – maf falqe – u lišono – di hiyuṯo – yo. ܚܰܐ – ܡܰܦ ܦܰܠܩܶܐ – ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ – ܕܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܐ – ܝܐ.
- -
u bahro – dat tre – u yulfono – yo. ܐܘ ܒܰܗܪܐ – ܕܰܬ ܬܪܶܐ – ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ – ܝܐ.
- -