The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
3. Tick the correct statement.

B ceḏo zcuro be Yacqub zërre be Aday.

B ceḏo zcuro be Aday zërre be Yacqub.

B ceḏo zcuro be Aday lo zërre be Yacqub.

ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ.

ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ.

ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܠܐ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ.

I Saro šqila dёšne li damṯo w lu barḥme.

I Saro šqila dёšne li ḥoṯo w lu aḥuno.

I Saro šqila dёšne li ḥmoṯo w lu ḥëmyono.

ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܕܰܡܬ݂ܐ ܘܠܘ ܒܰܪܚܡܶܐ.

ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܐܰܚܘܢܐ.

ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܡܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܚܷܡܝܳܢܐ.

Ad dёšne maḥtënne bëṯr i dawmo du ceḏo.

Ad dёšne maḥtënne qum i dawmo du ceḏo.

Ad dёšne maḥtënne taḥt i dawmo du ceḏo.

ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܒܷܬ݂ܪ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.

ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܩܡ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.

ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܬܰܚܬ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.

Be Aday bi raḏayto azzën lu Swed.

Be Aday bi ṭayasto azzën lu Swed.

Be Aday bi gammiye azzën lu Swed.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܓܰܡܡܝـܝܶܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.

U Yacqub mëdle be Aday mu sṭasyon.

U Yacqub mëdle be Aday mi šuqo.

U Yacqub mëdle be Aday mu beṯ ṭawso.

ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܣـܛܰܣܝܳܢ.

ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܝ ܫܘܩܐ.

ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܒܶܬ݂ܛܰܘܣܐ.

Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe dašëšto.

Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe marga.

Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe ṭlawḥe.

ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܕܰܫܷܫܬܐ.

ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܡܰܪܓܰܐ.

ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܛܠܰܘܚܶܐ.

Be Aday fayiši bu Swed hul riša d šato.

Be Aday daciri mu Swed meqëm me riša d šato.

Be Aday fayiši bu Swed hul bëṯër me riša d šato.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܕܰܥܝܪܝ ܡܘ ܣܘܶܕ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.

ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.

4. Find the answers to these questions in the text (13.1).

1. Man yo u Yacqub?

Who is Yacqub?

1. ܡܰܢ ܝܐ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ؟

 

2. L mën mtalfanle u Aday lu Swed?

Why did Aday call Sweden?

2. ܠܡܷܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܘ ܣܘܶܕ؟

 

3. Mën mërle u Yacqub bu talafon?

What did Yacqub say on the phone?

3. ܡܷܢ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܒܘ ܬܰܠܰܦܳܢ؟

 

4. L man šqila i Saro dёšne?

For whom did Saro buy presents?

4. ܠܡܰܢ ܫܩܝܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ ܕܷܫܢܶܐ؟

 

5. L man šqëlle an nacime dёšne?

For whom did the children buy presents?

5. ܠܡܰܢ ܫܩܷܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܷܫܢܶܐ؟

 

6. B mën azzën lu Swed?

How did they go to Sweden?

6. ܒܡܷܢ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ؟

 

7. U Yacqub mayko mëdle u aḥuno w i iqarṯayḏe?

From where did Yacqub pick up his brother and his family?

7. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܰܐܝܟܐ ܡܷܕܠܶܗ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܘܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܗ؟

 

8. Layko azzën u yawmo qamoyo du ceḏo?

Where did they go to on Christmas Day?

8. ܠܰܐܝܟܐ ܐܰܙܙܷܢ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ؟

 

9. Mën sëmme an nacime bu yawmo qamoyo du ceḏo?

What did the children do on Christmas Day?

9. ܡܷܢ ܣܷܡܡܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ؟

 

10. Hul l ema fayiši bu Swed?

Until when did they stay in Sweden?

10. ܗܘܠ  ܐܶܡܰܐ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ؟

 

5. Read and fill in the gaps.

Yawme du ceḏo kul ḥa lwëšle šafiro w azze li cito.

ܝܰܘܡܶܗ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܠܘܷܫܠܶܗ ܫܰܦܝܪܐ ܘܐܰܙܙܶܗ ܠܝ ܥܝܬܐ.

Mërre ceḏo brixo lë ḥḏoḏe cam ḥubo w fṣiḥuṯo.

ܡܷܪܪܶܗ ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܚܘܒܐ ܘܦܨܝܚܘܬ݂ܐ.

Mi cito daciri lu bayto.

ܡܝ ܥܝܬܐ ܕܰܥܝܪܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.

Bëṯër me d xëlle marga du ceḏo mfalaġġe ad dёšne.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܟ݂ܷܠܠܶܐ ܡܰܪܓܰܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܡܦܰܠܰܓ݂ܓ݂ܶܐ ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ.

Bëṯër me falge d yawmo an nacime nafiqi lu kroxo du ceḏo, lašan mcayḏi aḥ ḥawrone w an iḏice ḥrene ste.

ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܢܰܦܝܩܝ ܠܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ، ܠܰܫܰܢ ܡܥܰܝܕ݂ܝ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܐܰܢ ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܣܬܶܐ.

6. DIALOGUE: New Year’s Eve in the Netherlands.

Marqus: Gabriyel, aydarbo komcayḏitu riša d šato b Holanda?

Marqus: Gabriyel, how do you celebrate New Year’s Eve in the Netherlands?

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ؟

Gabriyel: Riša d šato b Holanda ġalabe basimo yo.

Gabriyel: At New Year’s Eve it is very nice in the Netherlands.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܝܐ.

Marqus: Ayko komcayḏitu riša di šato?

Marqus: Where do you celebrate New Year’s Eve?

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܟܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ؟

Gabriyel: An iqaryoṯe rabe aw ḥawrone cam ḥḏoḏe baṣ ṣalone komcayḏi, aḥ ḥrene bab bote.

Gabriyel: Large families or friends celebrate in halls (and) others at home.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܰܢ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܪܰܒܶܐ ܐܰܘ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܥܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܰܨ ܨܰܠܳܢܶܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝ، ܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ ܒܰܒ ܒܳܬܶܐ.

Marqus: Aydarbo ne aḥ ḥëḏriyat d riša d šato?

Marqus: What are the preparations for New Year’s?

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܢܶܐ ܐܰܚ ܚܷܕ݂ܪܝـܝܰܬ ܕܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ؟

Gabriyel: Meqëm me riša d šato bë kmo šabe komëftoḥi dukane dilonoye lu zebono daf foqëcyoṯe. An noše këppe mawṣën u mede d këbci, elo lo kowe d mfarqcënne hul lu yawmo ḥaroyo di šato catëqto.

Gabriyel: A few weeks before New Year’s Eve special shops for selling fireworks are opened. People can order whatever they want but they can not light them until the last day of the year.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܷܟܡܐ ܫܰܒܶܐ ܟܳܡܷܦܬܳܚܝ ܕܘܟܰܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ ܠܘ ܙܶܒܳܢܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܡܰܘܨܷܢ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܐܷܒܥܝ، ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܦܰܪܩܥܷܢܢܶܗ ܗܘܠ ܠܘ ܝܰܘܡܐ ܚܰܪܳܝܐ ܕܝ ܫܰܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ.

Marqus: Aydarbo komašafcitu u lalyo?

Marqus: How do you spend the evening (New Year’s Eve)?

ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܬܘ ܐܘ ܠܰܠܝܐ؟

Gabriyel: Bu muklo, bu štoyo, bu byoṭo daf foqëcyoṯe w bu mamlo.

Gabriyel: With food, drinks, with lighting fireworks and chatting.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܒܘ ܫܬܳܝܐ، ܒܘ ܦܷܪܩܳܥܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ ܘܒܘ ܡܰܡܠܐ.

Marqus: Košotën an noše ġalabe alkohol?

Marqus: Do people drink a lot of alcohol?

ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܫܳܬܷܢ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܠܟܳܗܳܠ؟

Gabriyel: E, ġalabe. Kit noše d korowën w kowën falqe falqe.

Gabriyel: Yes, lots. There are people who get drunk and crazy.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܟܝܬ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܪܳܘܷܢ ܘܟܳܘܷܢ ܦܰܠܩܶܐ ܦܰܠܩܶܐ.

Marqus: Mën kosaymitu bi saca tracsar?

Marqus: What do you do at midnight (12:00 am)?

ܡܰܪܩܘܣ: ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܒܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ؟

Gabriyel: I saca tracsar hën man noše konëfqi qume dat tarce w komfarqci af foqëcyoṯaṯṯe. Bëṯër aq qariwe w aj jirane koṭëlbi lë ḥḏoḏe šato brёxto.

Gabriyel: At 12 o’clock, some people go outside [and stand] at their doors and light up the last fireworks they have left. After that, friends and neighbours wish each other a Happy New Year.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ، ܗܷܢ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܢܷܦܩܝ ܩܘܡܶܗ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܘܟܳܡܦܰܪܩܥܝ ܐܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܩ ܩܰܪܝܘܶܐ ܘܐܰܔ ܔܝܪܰܢܶܐ ܟܳܛܷܠܒܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܫܰܬܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ.

Marqus: Kojore gëdše mu byoṭo daf foqëcyoṯe?

Marqus: Do accidents happen because of lighting fireworks?

ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܔܳܪܶܐ ܓܷܕܫܶܐ ܡܘ ܒܝܳܛܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ؟

Gabriyel: E! noše noše komawqḏi ruhayye w b dëkoṯe ste koyoqaḏ bënyone.

Gabriyel: Yes! Some people get burnt and in some places buildings burn down.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ. ܢܳܫܶܐ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܰܘܩܕ݂ܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ. ܒܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܝܳܩܰܕ݂ ܒܷܢܝܳܢܶܐ.

Marqus: Deri yawmo mën kowe?

Marqus: What happens the next day?

ܡܰܪܩܘܣ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܡܷܢ ܟܳܘܶܐ؟

Gabriyel: Deri yawmo komšare u knošo daš šuqe.

Gabriyel: The next day the sweeping of the streets starts.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܟܳܡܫܰܪܶܐ ܐܘ ܟܢܳܫܐ ܕܰܫ ܫܘܩܶܐ.

Marqus: Ġalabe ṭawwo.

Marqus: Very good.

ܡܰܪܩܘܣ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ.

Gabriyel: Hawxa komicayḏo riša d šato b Holanda.

Gabriyel: This is how New Year’s Eve is celebrated in the Netherlands.

ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܡܝܥܰܝܕ݂ܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.

7. Translate into Surayt.

We wish everybody a Merry Christmas and a Happy New Year.

Koṭëlbina ceḏo brixo w šato ṭawto l kul nošo.

ܟܳܛܷܠܒܝܢܰܐ ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ ܘܫܰܬܐ ܛܰܘܬܐ ܠܟܘܠ ܢܳܫܐ.

We celebrate New Year’s Eve at home.

Aḥna komcayḏina riša d šato bu bayto.

ܐܰܚܢܰܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܢܰܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ.

The families celebrate New Year’s Eve together.

An iqaryoṯe komcayḏi riša d šato cam ḥḏoḏe.

ܐܰܢ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܟܰܡܥܳܝܕ݂ܝ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.

On New Year’s Eve many fireworks are lit.

B riša d šato komibaṭ foqëcyoṯe ġalabe.

ܒܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܟܳܡܝܒܰܛ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.

The evening is celebrated with food, drinks and happiness.

U lalyo komicayaḏ bu muklo, bu štoyo w bi fṣiḥuṯo.

ܐܘ ܠܰܠܝܐ ܟܳܡܝܥܰܝܰܕ݂ ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܒܘ ܫܬܳܝܐ ܘ ܒܝ ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ.