The editing screen requires at least 450 pixels of horizontal space. Please rotate your device or use one with a bigger screen.

Exercises II
3. Tick the correct statement.
B ceḏo zcuro be Yacqub zërre be Aday. ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ.
B ceḏo zcuro be Aday zërre be Yacqub. ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ.
B ceḏo zcuro be Aday lo zërre be Yacqub. ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܠܐ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ.
   
I Saro šqila dёšne li damṯo w lu barḥme. ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܕܰܡܬ݂ܐ ܘܠܘ ܒܰܪܚܡܶܐ.
I Saro šqila dёšne li ḥoṯo w lu aḥuno. ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܐܰܚܘܢܐ.
I Saro šqila dёšne li ḥmoṯo w lu ḥëmyono. ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܡܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܚܷܡܝܳܢܐ.
   
Ad dёšne maḥtënne bëṯr i dawmo du ceḏo. ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܒܷܬ݂ܪ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.
Ad dёšne maḥtënne qum i dawmo du ceḏo. ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܩܡ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.
Ad dёšne maḥtënne taḥt i dawmo du ceḏo. ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܬܰܚܬ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.
   
Be Aday bi raḏayto azzën lu Swed. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.
Be Aday bi ṭayasto azzën lu Swed. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.
Be Aday bi gammiye azzën lu Swed. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܓܰܡܡܝـܝܶܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.
   
U Yacqub mëdle be Aday mu sṭasyon. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܣـܛܰܣܝܳܢ.
U Yacqub mëdle be Aday mi šuqo. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܝ ܫܘܩܐ.
U Yacqub mëdle be Aday mu beṯ ṭawso. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܒܶܬ݂ܛܰܘܣܐ.
   
Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe dašëšto. ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܕܰܫܷܫܬܐ.
Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe marga. ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܡܰܪܓܰܐ.
Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe ṭlawḥe. ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܛܠܰܘܚܶܐ.
   
Be Aday fayiši bu Swed hul riša d šato. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.
Be Aday daciri mu Swed meqëm me riša d šato. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܕܰܥܝܪܝ ܡܘ ܣܘܶܕ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.
Be Aday fayiši bu Swed hul bëṯër me riša d šato. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.
4. Find the answers to these questions in the text (13.1).
1. Man yo u Yacqub? Who is Yacqub? 1. ܡܰܢ ܝܐ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ؟
---
2. L mën mtalfanle u Aday lu Swed? Why did Aday call Sweden? 2. ܠܡܷܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܘ ܣܘܶܕ؟
---
3. Mën mërle u Yacqub bu talafon? What did Yacqub say on the phone? 3. ܡܷܢ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܒܘ ܬܰܠܰܦܳܢ؟
---
4. L man šqila i Saro dёšne? For whom did Saro buy presents? 4. ܠܡܰܢ ܫܩܝܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ ܕܷܫܢܶܐ؟
---
5. L man šqëlle an nacime dёšne? For whom did the children buy presents? 5. ܠܡܰܢ ܫܩܷܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܷܫܢܶܐ؟
---
6. B mën azzën lu Swed? How did they go to Sweden? 6. ܒܡܷܢ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ؟
---
7. U Yacqub mayko mëdle u aḥuno w i iqarṯayḏe? From where did Yacqub pick up his brother and his family? 7. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܰܐܝܟܐ ܡܷܕܠܶܗ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܘܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܗ؟
---
8. Layko azzën u yawmo qamoyo du ceḏo? Where did they go to on Christmas Day? 8. ܠܰܐܝܟܐ ܐܰܙܙܷܢ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ؟
---
9. Mën sëmme an nacime bu yawmo qamoyo du ceḏo? What did the children do on Christmas Day? 9. ܡܷܢ ܣܷܡܡܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ؟
---
10. Hul l ema fayiši bu Swed? Until when did they stay in Sweden? 10. ܗܘܠ  ܐܶܡܰܐ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ؟
---
5. Read and fill in the gaps.
Yawme du ceḏo kul ḥa šafiro w li cito. ܝܰܘܡܶܗ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܫܰܦܝܪܐ ܘ ܠܝ ܥܝܬܐ.
Mërre lë ḥḏoḏe cam w . ܡܷܪܪܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܘ.
Mi cito lu bayto. ܡܝ ܥܝܬܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
Bëṯër me d xëlle du ceḏo ad dёšne. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܟ݂ܷܠܠܶܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ.
Bëṯër me an nacime lu kroxo du ceḏo, lašan aḥ ḥawrone w an ḥrene ste. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܠܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ، ܠܰܫܰܢ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܐܰܢ ܚܪܶܢܶܐ ܣܬܶܐ.
6. DIALOGUE: New Year’s Eve in the Netherlands.
Marqus: Gabriyel, aydarbo komcayḏitu riša d šato b Holanda? Marqus: Gabriyel, how do you celebrate New Year’s Eve in the Netherlands? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ؟
Gabriyel: Riša d šato b Holanda ġalabe basimo yo. Gabriyel: At New Year’s Eve it is very nice in the Netherlands. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܝܐ.
Marqus: Ayko komcayḏitu riša di šato? Marqus: Where do you celebrate New Year’s Eve? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܟܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ؟
Gabriyel: An iqaryoṯe rabe aw ḥawrone cam ḥḏoḏe baṣ ṣalone komcayḏi, aḥ ḥrene bab bote. Gabriyel: Large families or friends celebrate in halls (and) others at home. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܰܢ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܪܰܒܶܐ ܐܰܘ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܥܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܰܨ ܨܰܠܳܢܶܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝ، ܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ ܒܰܒ ܒܳܬܶܐ.
Marqus: Aydarbo ne aḥ ḥëḏriyat d riša d šato? Marqus: What are the preparations for New Year’s? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܢܶܐ ܐܰܚ ܚܷܕ݂ܪܝـܝܰܬ ܕܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ؟
Gabriyel: Meqëm me riša d šato bë kmo šabe komëftoḥi dukane dilonoye lu zebono daf foqëcyoṯe. An noše këppe mawṣën u mede d këbci, elo lo kowe d mfarqcënne hul lu yawmo ḥaroyo di šato catëqto. Gabriyel: A few weeks before New Year’s Eve special shops for selling fireworks are opened. People can order whatever they want but they can not light them until the last day of the year. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܷܟܡܐ ܫܰܒܶܐ ܟܳܡܷܦܬܳܚܝ ܕܘܟܰܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ ܠܘ ܙܶܒܳܢܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܡܰܘܨܷܢ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܐܷܒܥܝ، ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܦܰܪܩܥܷܢܢܶܗ ܗܘܠ ܠܘ ܝܰܘܡܐ ܚܰܪܳܝܐ ܕܝ ܫܰܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ.
Marqus: Aydarbo komašafcitu u lalyo? Marqus: How do you spend the evening (New Year’s Eve)? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܬܘ ܐܘ ܠܰܠܝܐ؟
Gabriyel: Bu muklo, bu štoyo, bu byoṭo daf foqëcyoṯe w bu mamlo. Gabriyel: With food, drinks, with lighting fireworks and chatting. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܒܘ ܫܬܳܝܐ، ܒܘ ܦܷܪܩܳܥܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ ܘܒܘ ܡܰܡܠܐ.
Marqus: Košotën an noše ġalabe alkohol? Marqus: Do people drink a lot of alcohol? ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܫܳܬܷܢ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܠܟܳܗܳܠ؟
Gabriyel: E, ġalabe. Kit noše d korowën w kowën falqe falqe. Gabriyel: Yes, lots. There are people who get drunk and crazy. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܟܝܬ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܪܳܘܷܢ ܘܟܳܘܷܢ ܦܰܠܩܶܐ ܦܰܠܩܶܐ.
Marqus: Mën kosaymitu bi saca tracsar? Marqus: What do you do at midnight (12:00 am)? ܡܰܪܩܘܣ: ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܒܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ؟
Gabriyel: I saca tracsar hën man noše konëfqi qume dat tarce w komfarqci af foqëcyoṯaṯṯe. Bëṯër aq qariwe w aj jirane koṭëlbi lë ḥḏoḏe šato brёxto. Gabriyel: At 12 o’clock, some people go outside [and stand] at their doors and light up the last fireworks they have left. After that, friends and neighbours wish each other a Happy New Year. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ، ܗܷܢ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܢܷܦܩܝ ܩܘܡܶܗ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܘܟܳܡܦܰܪܩܥܝ ܐܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܩ ܩܰܪܝܘܶܐ ܘܐܰܔ ܔܝܪܰܢܶܐ ܟܳܛܷܠܒܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܫܰܬܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ.
Marqus: Kojore gëdše mu byoṭo daf foqëcyoṯe? Marqus: Do accidents happen because of lighting fireworks? ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܔܳܪܶܐ ܓܷܕܫܶܐ ܡܘ ܒܝܳܛܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ؟
Gabriyel: E! noše noše komawqḏi ruhayye w b dëkoṯe ste koyoqaḏ bënyone. Gabriyel: Yes! Some people get burnt and in some places buildings burn down. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ. ܢܳܫܶܐ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܰܘܩܕ݂ܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ. ܒܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܝܳܩܰܕ݂ ܒܷܢܝܳܢܶܐ.
Marqus: Deri yawmo mën kowe? Marqus: What happens the next day? ܡܰܪܩܘܣ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܡܷܢ ܟܳܘܶܐ؟
Gabriyel: Deri yawmo komšare u knošo daš šuqe. Gabriyel: The next day the sweeping of the streets starts. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܟܳܡܫܰܪܶܐ ܐܘ ܟܢܳܫܐ ܕܰܫ ܫܘܩܶܐ.
Marqus: Ġalabe ṭawwo. Marqus: Very good. ܡܰܪܩܘܣ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ.
Gabriyel: Hawxa komicayḏo riša d šato b Holanda. Gabriyel: This is how New Year’s Eve is celebrated in the Netherlands. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܡܝܥܰܝܕ݂ܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
7. Translate into Surayt.
We wish everybody a Merry Christmas and a Happy New Year.

We celebrate New Year’s Eve at home.
The families celebrate New Year’s Eve together.
On New Year’s Eve many fireworks are lit.
The evening is celebrated with food, drinks and happiness.