تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

H / Ḥ
H

hadomo ܗܰܕܳܡܐ, pl. hadome ܗܰܕܳܡܶܐ Organ, Glied | ḥa mah hadomani ܚܰܐ ܡܰܗ ܗܰܕܳܡܰܢܝ eines dieser Organe (L.7) Mitglied

hadome baroye ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ äußere Organe

hadome du gušmo ܗܰܕܳܡܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ Organe des Körpers

hadome gawoye ܗܰܕܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܶܐ innere Organe

häka ܗܱܟܰܐ (L.19) wenn, falls = hakka

hakka ܗܰܟܟܰܐ (L.19) wenn, falls = häka

halxo ܗܰܠܟ݂ܐ (m.) Laufen, Gehen | bu halxo ܒܘ ܗܰܠܟ݂ܐ zu Fuß (Q.8,43) Gang, Gangart

häma ܗܱܡܰܐ aber, doch | häma gëd cawdina šato ܗܱܡܰܐ ܓܷܕ ܥܰܘܕܝܢܰܐ ܫܰܬܐ wir werden zunächst ein Jahr arbeiten (Q.6,23) = hamma

hamburger ܗܰܡܒܘܪܓܶܪ (m.) (L.23) Hamburger

hamma aber, doch | hamma mar kul nošo këtle täläfon ܗܰܡܡܰܐ ܡܰܪ ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܟܷܬܠܶܗ ܬܱܠܱܦܳܢ fast jeder hat ein Telefon (Q.5,23) = häma

ham … w ham ܗܰܡ ... ܘܗܰܡ (L.20) sowohl … als auch

handbol (m.) (L.15) Handball

hanëk ܗܰܢܷܟ hawo

hani ܗܰܢܝ (prep.) seit | hani šato lo ḥzelilax ܗܰܢܝ ܫܰܬܐ ܠܐ ܚܙܶܠܝܠܰܟ݂ seit einem Jahr habe ich dich nicht gesehen

hano ܗܰܢܐ (pron.), f. haṯe ܗܰܬ݂ܶܐ, pl. hani ܗܰܢܝ (G.5b) dieser, diese (f.), diese (pl.) | hani wayne? ܗܰܢܝ ܘܰܝܢܶܐ؟ waren es diese? (L.10); hano wa ܗܰܢܐ ܘܰܐ das war es (m.sg.) (L.10)

hanyuṯo ܗܰܢܝܘܬ݂ܐ (L.10) guten Appetit!, Wohl bekomm's!

harke ܗܰܪܟܶܐ (L.3) hier

harke w tamo ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ hier und da

hat ܗܰܬ (pron.) (L.4; G.3b, 4b) du (Kopula 2. sg.) du bist

hatu ܗܰܬܘ (pron.) (L.4; G.3b, 4b) ihr (2. pl.) (Kopula 2. pl.) ihr seid

haw1 ܗܰܘ (G.24d) nicht mehr | haw kocawdo adyawma ܗܰܘ ܟܳܥܰܘܕܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ heute arbeitet sie nicht mehr = law

haw2 (Imperativ) obe

hawa ܗܰܘܰܐ, pl. hawat ܗܰܘܰܬ (L.8) Luft | celoyo bi hawa ܥܶܠܳܝܐ ܒܝ ܗܰܘܰܐ hoch oben (L.18) Wind | hawa ḥëṣto ܗܰܘܰܐ ܚܷܨܬܐ starker Wind (L.18) Wetter | ġer mi hawa ܓ݂ܶܝܪ ܡܝ ܗܰܘܰܐ außer dem Wetter (L.18)

hawno ܗܰܘܢܐ (m.) (L.15) Verstand, Sinn | këtwayla b hawna ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܒܗܰܘܢܰܗ sie hatte im Sinn, sie hatte vor (Q.1,38)

hawnonoyo ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ (adj.), f. hawnonayto ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ, pl. hawnonoye ܗܰܘܢܳܢܳܝܶܐ (L.15) geistig, mental

hawo ܗܰܘܐ (pron.), f. hayo ܗܰܝܐ, pl. hanëk ܗܰܢܷܟ (G.5b) jener, jene (f.), jene (pl.)

hawxa ܗܰܘܟ݂ܰܐ (L.4) so

cal hawxa (Q.1,52) ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ deswegen, deshalb mawxa

hayklo ܗܰܝܟܠܐ (m.), pl. haykle ܗܰܝܟܠܶܐ (Q.8,17) Altar, Altarraum

hedi ܗܶܕܝ (Q.3,59) dann, danach

hedi hedi ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ (L.14) langsam, allmählich ëšmo2

heš ܗܶܫ (L.4) noch | heš cal ar raġle ܗܶܫ ܥܰܠ ‌ܐܰܪ ܪܰܓ݂ܠܶܐ noch im Stehen (L.23); heš lo ܗܶܫ ܠܐ noch nicht (Q.5,6) mehr

Hënd ܗܷܢܕ (m.) (G.19) Indien

hënne ܗܷܢܢܶܐ (pron.) (L.6; G.3b) sie (pl.)

hërgo ܗܷܪܓܐ (m.), pl. hërge ܗܷܪܓܶܐ (L.3) Lektion Aufgabe Unterricht, Unterrichtsstunde | hërge du qloco ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ Fahrstunden, Fahrpraxis (L.21); hërge du trafik ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ Theoriestunden (Fahrschule) (L.21) Schulfach

hič ܗܝܫ̰ (L.24) überhaupt (nicht), gar (nicht)

hiġmuno ܗܝܓ݂ܡܘܢܐ, f. hiġmunto ܗܝܓ݂ܡܘܢܬܐ, pl. hiġmune ܗܝܓ݂ܡܘܢܶܐ (Q.9,37) Gouverneur

hiw, hiwo ܗܝܘ، ܗܝܘܐ [ʾby/yhw I ܐܒܝ/ܗܘܝ] (nur Prät.) gegeben werden | hiw ele darmone ܗܝܘ ܐܶܠܶܗ ܕܰܪܡܳܢܶܐ ihm wurden Medikamente verschrieben (L.14); hiwi ܗܝܘܝ sie wurden gegeben (Q.10,86) mitahwe

hiya ܗܝܝܰܐ (pron.) (L.3; G.3b) sie (sg.)

hiye ܗܝܝܶܐ (pron.) (L.3; G.3b) er

hiyuṯo ܗܝܝܘܬ݂ܐ (f.) (L.4) Identität | i hiyuṯayḏi ܐܝ ܗܝܝܘܬ݂ܰܝܕ݂ܝ meine Identität (L.4); i hiyuṯaṯṯe ܐܝ ܗܝܝܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ihre (pl.) Identität (Q.9,121) Nationalität

hojam, hëjmo ܗܳܔܰܡ، ܗܷܔܡܐ - hjëmle, hjëmla ܗܔܷܡܠܶܗ، ܗܔܷܡܠܰܗ [hjm I ܗܔܡ] angreifen | kohojam ܟܳܗܳܔܰܡ er greift an (Q.2,20); hjëmwayle ܗܔܷܡܘܰܝܠܶܗ er hatte angegriffen (Q.7,28)

Holanda ܗܳܠܰܢܕܰܐ (G.19) Niederlande, Holland

Holandoyo ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ, f. Holandayto ܗܳܠܰܢܕܰܝܬܐ, pl. Holandoye ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ (G.19) Niederländer, Holländer niederländisch (sg.m.) Niederländisch (Sprache)

horag, hërgo ܗܳܪܰܓ، ܗܷܪܓܐ - hrëgle, hrëgla ܗܪܷܓܠܶܗ، ܗܪܷܓܠܰܗ [hrg I ܗܪܓ] lernen, studieren | kolozam ḥa horag cal ܟܳܠܳܙܰܡ ܚܰܐ ܗܳܪܰܓ ܥܰܠ man muss lernen über (Q.10,67)

howe, huyo ܗܳܘܶܐ، ܗܘܝܐ - hawi, hawyo ܗܰܘܝ، ܗܰܘܝܐ [hwy I ܗܘܝ] sein | howe brixo ܗܳܘܶܐ ܒܪܝܟ݂ܐ schön! Glückwunsch! (L.11.6); huyo brëxto ܗܘܝܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ Herzlichen Glückwunsch! (L.22); kowën ḥaḏire ܟܳܘܷܢ ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ sie sind (in der Regel) anwesend (Q.10,24) werden | hawi mdabrono ܗܰܘܝ ܡܕܰܒܪܳܢܐ er wurde Leiter, Direktor (Q.9,108); i mäzäle hawyo cëtma ܐܝ ܡܱܙܱܠܶܐ ܗܰܘܝܐ ܥܷܬܡܰܐ im Zimmer wurde es finster (Q.3,20) geschehen, vorkommen | ġäläbe kore kowe mamlo bayn day yolufe w du malfono ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟܳܪܶܐ ܟܳܘܶܐ ܡܰܡܠܐ ܒܰܝܢ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܘܕܘ ܡܰܠܦܳܢܐ es gibt oft Diskussionen zwischen den Schülern und dem Lehrer (L.3); kawi u Sayfo ܟܰܘܝ ܐܘ ܣܰܝܦܐ der Völkermord hat sich ereignet (Q.6,53); lo kowe mede ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܶܕܶܐ es wird nichts (passieren) (Q.7,55) reifen, fertig werden | u ḥamro howewa ܐܘ ܚܰܡܪܐ ܗܳܘܶܘܰܐ der Wein reifte aus (Q.4,39) geboren werden | hawënwa at tloṯo nacimayḏi ܗܰܘܷܢܘܰܐ ܐܰܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܝ meine drei Kinder waren geboren (Q.10,16) passen | šafiro yo w gëd howe aclax ܫܰܦܝܪܐ ܝܐ ܘܓܷܕ ܗܳܘܶܐ ܐܰܥܠܰܟ݂ es ist schön und würde dir stehen (L.11.6)

howe moro ܗܳܘܶܐ ܡܳܪܐ sich kümmern um | kolozam d howinale ġäläbe moro ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܗܳܘܝܢܰܠܶܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܳܪܐ wir müssen sehr auf ihn achten (L.7); hway moro l ruḥux! ܗܘܰܝ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܘܟ݂ achte auf deine (m.) Gesundheit! (L.14); kowënne moro ܟܳܘܷܢܢܶܗ ܡܳܪܐ sie passen auf sie (pl.) auf (L.22); huyowayno alle moro ܗܘܝܳܘܰܝܢܐ ܐܰܠܠܶܗ ܡܳܪܐ ich (f.) kümmerte mich um sie (pl.) (Q.10,17)

howele, howela ܗܳܘܶܠܶܗ، ܗܳܘܶܠܰܗ - hawile, hawila ܗܰܘܝܠܶܗ، ܗܰܘܝܠܰܗ [hwy I ܗܘܝ] (+ L-Suf.) haben | hawila nësyono ṭawwo bu zwono w zebono ܗܰܘܝܠܰܗ ܢܷܣܝܳܢܐ ܛܰܘܘܐ ܒܘ ܙܘܳܢܐ ܘܙܶܒܳܢܐ sie hat große Erfahrung im Kauf und Verkauf erlangt (L.11); d lo howalxu šwole ḥrene, gëd cëbrina ܕܠܐ ܗܳܘܰܠܟ݂ܘ ܫܘܳܠܶܐ ܚܪܶܢܶܐ wenn ihr keine weiteren Fragen habt, gehen wir hinein (L.12) bekommen, gebären | hawila barṯo ܗܰܘܝܠܰܗ ܒܰܪܬ݂ܐ sie bekam eine Tochter (G.17) kët2, mawlaḏ

hul ܗܘܠ (L.19) bis | hul dë mhalax šuġlan ṭawwo ܗܘܠ ܕܷܡܗܰܠܰܟ݂ ܫܘܓ݂ܠܰܢ ܛܰܘܘܐ bis unser Geschäft gut läuft (L.21); hul ema ܗܘܠ ܐܶܡܰܐ bis wann (L.24)

hurëk ܗܘܪܷܟ (m.) (L.23) feine Weizengrütze

 

ḥa ܚܰܐ, f. ḥḏo ܚܕ݂ܐ (L.7) eins | ḥa mënne ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ einer von ihnen (L.12) man

Ḥäbaš ܚܱܒܰܫ (m.) (G.19) Äthiopien, Abessinien

ḥadodo ܚܰܕܳܕܐ, f. ḥadadto ܚܰܕܰܕܬܐ, pl. ḥadode ܚܰܕܳܕܶܐ (G.19) Eisenschmied, Schmied

ḥaḏiro ܚܰܕ݂ܝܪܐ (adj.), f. haḏërto ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ, pl. haḏire ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ (L.10) bereit, fertig anwesend

ḥago ܚܰܓܐ (m.), pl. ḥage ܚܰܓܶܐ (G.20) Feier, Party

Ḥaḥ ܚܰܐܚ (Q.8,36) Ḥaḥ, ein Dorf im Turabdin

ḥal ܚܰܐܠ (m.) (L.19) Zustand, (finanzielle) Lage

Ḥälab ܚܱܠܰܒ (Q.6,54) Aleppo

ḥälile ܚܱܠܝܠܶܐ (f.) (Q.3,102) Halile, Süßigkeit aus Traubensirup, Süßfladen

ḥaloqo ܚܰܠܳܩܐ, f. ḥalaqto ܚܰܠܰܩܬܐ, pl. ḥaloqe ܚܰܠܳܩܶܐ (L.19) Friseur qayoṣo

ḥalwo ܚܰܠܘܐ (m.) (L.10) Milch | ḥalwo šaḥino ܚܰܠܘܐ ܫܰܚܝܢܐ warme Milch (L.23); u ḥalwo kule ܐܘ ܚܰܠܘܐ ܟܘܠܶܗ die ganze Milch (Q.1,21)

ḥalyo ܚܰܠܝܐ (adj.), f. ḥliṯo ܚܠܝܬ݂ܐ, pl. ḥalye ܚܰܠܝܶܐ (L.11) süß schön, hübsch

ḥalyuṯo ܚܰܠܝܘܬ݂ܐ (f.) (L.16) Süßigkeit Schönheit

ḥamro ܚܰܡܪܐ (m.), pl. ḥamrone ܚܰܡܪܳܢܶܐ (L.10) Wein

ḥamšacsar ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ (L.3) (num.) fünfzehn

ḥamšo ܚܰܡܫܐ (num.), f. ḥammëš ܚܰܡܡܷܫ (L.7) fünf

ḥänäke ܚܱܢܱܟܶܐ (f.), pl. ḥänäkat ܚܱܢܱܟܰܬ (Q.3,25) Scherz, Witz

b ḥänäke (Q.3,25) ܒܚܱܢܱܟܶܐ scherzhaft, im Scherz

ḥäpës ܚܱܦܷ݁ܣ (m.), pl. ḥapsat ܚܰܦ݁ܣܰܬ Gefängnis ḥbušyo

ḥapṯo (f.), pl. ḥappoṯe ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ (L.14) Stück Tablette

ḥapṯo d cënwe ܚܰܦ݁ܬ݂ܐ ܕܥܷܢܘܶܐ Weinbeere

ḥapṯo d ḥeṭo ܚܰܦ݁ܬ݂ܐ ܕܚܶܛܐ Weizenkorn

ḥaq ܚܰܩ Recht, Anspruch Preis obe

ḥaqlo ܚܰܩܠܐ (f.), pl. ḥaqloṯe ܚܰܩܠܳܬ݂ܶܐ (L.12) Feld Bereich, Forschungsfeld

ḥarayto ܚܰܪܰܝܬܐ Ende, Schluss | i ḥarayto daḥ ḥayayḏe ܐܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܰܚ ܚܰܝܰܝܕ݂ܶܗ das Ende seines Lebens (Q.9,112)

bi ḥarayto (L.6) ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ am Ende, zum Schluss, schließlich

ḥarayto di šabṯo (L.16) ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ Wochenende

ḥarbo ܚܰܪܒܐ (adj.), f. ḥarbo ܚܰܪܒܐ, pl. ḥarbe ܚܰܪܒܶܐ (Q.10,77) schlecht

ḥarḏono ܚܰܪܕ݂ܳܢܐ (m.), pl. ḥarḏone ܚܰܪܕ݂ܳܢܶܐ (L.22) Eidechse

ḥärir ܚܱܪܝܪ (m.) (Q.6,42) Seide

ḥaroyo ܚܰܪܳܝܐ (adj.), f. ḥarayto ܚܰܪܰܝܬܐ, pl. ḥaroye ܚܰܪܳܝܶܐ (L.6) letzter

ḥarṣabṯo ܚܰܪܨܰܒܬ݂ܐ (f.) (L.18) Hagel

ḥarufo ܚܰܪܘܦܐ (adj.), f. ḥarëfto ܚܰܪܷܦܬܐ, pl. ḥarufe ܚܰܪܘܦܶܐ scharf kohlensäurehaltig

maye ḥarufe (L.23) ܡܰܝܶܐ ܚܰܪܘܦܶܐ Sprudelwasser

maye

ḥasyo ܚܰܣܝܐ (m.), pl. ḥasye ܚܰܣܝܶܐ (Q.9,17) Bischof, Erzbischof | ḥasyo Jërjis Cabdënnur ܚܰܣܝܐ ܔܶܪܔܝܣ ܥܰܒܕܷܢܢܘܪ Georg Abd al-Nur, letzter Erzbischof der syrisch-orthodoxen Kirche von Diyarbakir 1851-1933 (Q.9,18)

ḥasyuṯo ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ (f.) (Q.8,15) Bischofsamt Bistum, Diözese

ḥaṣodo ܚܰܨܳܕܐ, f. ḥaṣadto ܚܰܨܰܕܬܐ, pl. ḥaṣode ܚܰܨܳܕܶܐ (Q.9,21) Mäher, Schnitter

Ḥašḥaš ܚܰܫܚܰܫ (Q.9,21) Ḥašḥaš, ein ehemals syrisch-orthodoxes Dorf in der Provinz Diyarbakir (Südost-Türkei)

ḥašowo ܚܰܫܳܘܳܐ, f. ḥašawto ܚܰܫܰܘܬܐ, pl. ḥašowe ܚܰܫܳܘܶܐ (L.19) Buchhalter

ḥaṯno ܚܰܬ݂ܢܐ (m.), pl. ḥaṯne ܚܰܬ݂ܢܶܐ, ḥaṯnawoṯe ܚܰܬ݂ܢܰܘܳܬ݂ܶܐ Bräutigam Schwiegersohn Schwager | u ḥaṯnayḏan ܐܘ ܚܰܬ݂ܢܰܝܕ݂ܰܢ unser Schwager (jemand, der mit einer Frau aus der eigenen Familie verheiratet ist) (Q.6,35)

ḥaṯo ܚܰܬ݂ܐ (adj.), f. ḥaṯto ܚܰܬ݂ܬܐ, pl. ḥaṯe ܚܰܬ݂ܶܐ (L.6) neu

ḥawlo ܚܰܘܠܐ (m.), pl. ḥawle ܚܰܘܠܐ (L.22) Seil

ḥawro ܚܰܘܪܐ (m.), pl. ḥawrone ܚܰܘܪܳܢܶܐ (L.3) Freund ḥwarṯo

ḥawruṯo (f.) (L.15) Freundschaft

ḥaye ܚܰܝܶܐ (pl.) (L.4) Leben | ḥaye cadi ܚܰܝܶܐ ܥܰܕܝ gewöhnliches Leben (L.19); aḥ ḥaye du zabnano ܐܰܚ ܚܰܝܶܐ ܕܘ ܙܰܒܢܰܢܐ das heutige Leben (Q.5,28)

baḥ ḥaye (L.15) ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ im Leben, niemals

ḥaye yawmoye (L.24) ܚܰܝܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ Alltag, Alltagsleben

ḥaylo ܚܰܝܠܐ (m.), pl. ḥayle ܚܰܝܠܶܐ (L.7) Kraft, Stärke | b ḥaylo ܒܚܰܝܠܐ stark, mit Kraft (L.15) Macht

ḥayoro dak kayiwe ܚܰܝܳܪܐ ܕܰܟ ܟܰܝܝܘܶܐ, f. ḥayarto ܚܰܝܰܪܬܐ, pl. ḥayore ܚܰܝܳܪܶܐ (L.19) Krankenpfleger

ḥaywan ܚܰܝܘܰܢ (m.), pl. ḥäyewën ܚܱܝܶܘܷܢ, ḥaywane ܚܰܝܘܰܢܶܐ (L.12) Tier

ḥbušyo ܚܒܘܫܝܐ, pl. ḥbušye ܚܒܘܫܝܶܐ (Q.10,70) Gefängnis ḥäpës

ḥḏo ܚܕ݂ܐ ḥa

ḥḏoḏe ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ einander

cam ḥḏoḏe (L.3) ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ miteinander, zusammen

lë ḥḏoḏe (L.3) ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ gegenseitig, füreinander

ḥёḏriye ܚܷܕ݂ܪܝܝܶܐ (f.), pl. ḥëḏriyat ܚܷܕ݂ܪܝܝܰܬ Vorbereitung ḥeḏoro

ḥeḏër ܚܶܕ݂ܷܪ (L.12) um (jmd./etw.) herum ungefähr, circa

ḥeḏër + Suf. (L.12) | ḥeḏora ܚܶܕ݂ܳܪܰܗ um sie herum; ḥeḏorayxu ܚܶܕ݂ܳܪܰܝܟ݂ܘ um euch herum

ḥeḏoro ܚܶܕ݂ܳܪܐ [Inf. ḥḏr II ܚܕ݂ܪ] (L.13) Vorbereitung

ḥeloyo ܚܶܠܳܝܐ (adv.) (L.8) früh

ḥemo ܚܶܡܐ (m.) (Q.2,22) Hitze

ḥeṭe ܚܶܛܶܐ (pl., f.), sg. ḥeṭo ܚܶܛܐ (Q.1,63) Weizen

ḥeṯoṯo ܚܶܬ݂ܳܬ݂ܐ [Inf. ḥṯṯ II ܚܬ݂ܬ݂] (Q,8,68) Umbau, Erneuerung, Renovierung

ḥëdud ܚܷܕܘܕ (m.), pl. ḥëdude ܚܷܕܘܕܶܐ (L.17) Grenze tḥumo

Ḥëmëṣ ܚܷܡܷܨ (Q.9,44) Homs, Stadt in Syrien

ḥëmṣe ܚܷܡܨܶܐ (pl., f.), sg. ḥëmṣo ܚܷܡܨܐ Kichererbsen

ḥëmṣe qarcone (L.10) ܚܷܡܨܶܐ ܩܰܪܥܳܢܶܐ Kichererbseneintopf mit Bällchen aus feiner Weizengrütze

ḥëmto ܚܷܡܬܐ (f.) (L.14) Fieber

ḥëšloṯe (pl., f.), sg. ḥšalto ܚܫܰܠܬܐ (L.11) Juwelen, Schmuck

ḥfiṭo, f. ḥfëṭto ܚܦܷܛܬܐ, pl. ḥfiṭe ܚܦܝܛܶܐ (L.24) aktiv, engagiert

ḥfiṭuṯo ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ (f.), pl. ḥfëṭwoṯe ܚܦܷܛܘܳܬ݂ܶܐ (L.15) Aktivität

ḥila ܚܝܠܰܐ (f.), pl. ḥilat ܚܝܠܰܬ, ḥiyal ܚܝܝܰܠ (Q.7,58) Täuschung, Betrug, Schwindel

ḥiruṯo ܚܝܪܘܬ݂ܐ (f.) (Q.10,69) Freiheit

ḥiṣo ܚܝܨܐ, f. ḥëṣto ܚܷܨܬܐ, pl. ḥiṣe ܚܝܨܶܐ (L.15) fit, stark fest schnell

ḥiṣuṯo d gušmo ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ (f.) (L.15) Fitness

ḥkume ܚܟܘܡܶܐ (f.), pl. ḥkumat ܚܟܘܡܰܬ (Q.6,73) Staat staatliche Behörde Regierung

ḥmoro ܚܡܳܪܐ, f. ḥmarto ܚܡܰܪܬܐ, pl. ḥmore ܚܡܳܪܶܐ (L.12) Esel

ḥoḏan, ḥëḏno ܚܳܕ݂ܰܢ، ܚܷܕ݂ܢܐ - ḥḏënle, ḥḏënla ܚܕ݂ܷܢܠܶܗ، ܚܕ݂ܷܢܠܰܗ [ḥḏn I ܚܕ݂ܢ] umarmen | ḥḏënne ḥḏoḏe ܚܕ݂ܷܢܢܶܗ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ sie umarmten sich (L.23); koḥëḏni ḥḏoḏe ḥiṣo ܟܳܚܷܕ݂ܢܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܚܝܨܐ sie umarmen sich fest (L.23)

ḥoḏar, ḥuḏro ܚܳܕ݂ܰܪ، ܚܘܕ݂ܪܐ - ḥaḏër, ḥaḏiro ܚܰܕ݂ܷܪ، ܚܰܕ݂ܝܪܐ [ḥḏr I ܚܕ݂ܪ] bereit sein, fertig werden | u muklo ḥaḏër ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܚܰܕ݂ܷܪ das Essen ist fertig (L.23) anwesend sein

ḥokam, ḥëkmo ܚܳܟܰܡ، ܚܷܟܡܐ - ḥkëmle, ḥkëmla ܚܟܷܡܠܶܗ، ܚܟܷܡܠܰܗ [ḥkm I ܚܟܡ] (Q.10,38) urteilen, entscheiden

ḥolaj, ḥëljo ܚܳܠܰܔ، ܚܷܠܔܐ - ḥlëjle, ḥlëjla ܚܠܷܔܠܶܗ، ܚܠܷܔܠܰܗ [ḥlj I ܚܠܔ] entkörnen (Baumwolle) | (u ketono) ḥëljiwayle (ܐܘ ܟܶܬܳܢܐ) ܚܷܠܔܝܘܰܝܠܶܗ sie entkörnten ihn (die Baumwolle) (Q.6,13)

ḥolaq, ḥёlqo ܚܳܠܰܩ، ܚܷܠܩܐ - ḥlëqle, ḥlëqla ܚܠܷܩܠܶܗ، ܚܠܷܩܠܰܗ [ḥlq I ܚܠܩ] (G.13) rasieren Haare schneiden

ḥolaw, ḥëlwo ܚܳܠܰܘ، ܚܷܠܘܐ - ḥlule, ḥlula ܚܠܘܠܶܗ، ܚܠܘܠܰܗ [ḥlw I ܚܠܘ] melken | bu yawmo tarte kore koḥëlwina at tawroṯe ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ zweimal am Tag melken wir die Kühe (L.12)

ḥolo ܚܳܠܐ (m.), pl. ḥolone ܚܳܠܳܢܶܐ (L.4) Onkel (mütterlicherseits) | ab be ḥole ܐܰܒ ܒܶܐ ܚܳܠܶܗ die Familie seines Onkels (mütterlicherseits) (Q.6,62)

ḥonaq, ḥënqo ܚܳܢܰܩ، ܚܷܢܩܐ - ḥnëqle, ḥnëqla ܚܢܷܩܠܶܗ، ܚܢܷܩܠܰܗ [ḥnq I ܚܢܩ] erwürgen | gëd ḥonaqwayne ܓܷܕ ܚܳܢܰܩܘܰܝܢܶܗ ich hätte ihn erwürgt (Q.7,82) ertränken

ḥoraw, ḥërwo ܚܳܪܰܘ، ܚܷܪܘܐ - ḥaru, ḥariwo ܚܰܪܘ، ܚܰܪܝܘܐ [ḥrw I ܚܪܘ] (G.20) verderben einen Schaden bekommen

ḥorawle, ḥorawla ܚܳܪܰܘܠܶܗ، ܚܳܪܰܘܠܰܗ - ḥarule, ḥarula ܚܰܪܘܠܶܗ، ܚܰܪܘܠܰܗ [ḥrw I ܚܪܘ] (+ L-Suf) sich kümmern (um), sich interessieren für | lo koḥorawwe m ܠܐ ܟܳܚܳܪܰܘܘܶܗ ܡ‍ sie kümmern sich nicht (um) (Q.5,70)

ḥošaw, ḥëšwo ܚܳܫܰܘ، ܚܷܫܘܐ - ḥšule, ḥšula ܚܫܘܠܶܗ، ܚܫܘܠܰܗ [ḥšw I ܚܫܘ] rechnen | kolozam d saymina ḥšowo du talgo ܟܳܠܳܙܰܡ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܚܫܳܘܐ ܕܘ ܬܰܠܓܐ wir müssen mit Schnee rechnen (L.18) betrachten | lo koḥëšwile ܠܐ ܟܳܚܷܫܘܝܠܶܗ sie betrachten ihn nicht (Q.5,72)

ḥoṯo ܚܳܬ݂ܐ (f.), pl. ḥoṯoṯe ܚܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ (L.4) Schwester

ḥoyaqle, ḥoyaqla ܚܳܝܰܩܠܶܗ، ܚܳܝܰܩܠܰܗ - ḥayëqle, ḥayëqla ܚܰܝܷܩܠܶܗ، ܚܰܝܷܩܠܰܗ [ḥyq I ܚܝܩ] (+ L-Suf.) das Recht haben, zustehen (jdm. etw.), Anspruch haben (auf) | be koḥoyaqqe … d fayši b Holanda ܒܶܐ ܟܳܚܳܝܰܩܩܶܗ ... ܕܦܰܝܫܝ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ob sie das Recht haben, in den Niederlanden zu bleiben (Q.10,8) nofele

ḥoyar, ḥayro ܚܳܝܰܪ، ܚܰܝܪܐ - ḥërle, ḥërla ܚܷܪܠܶܗ، ܚܷܪܠܰܗ [ḥyr I ܚܝܪ] schauen | ḥayrina bu gabo ḥreno ܚܰܝܪܝܢܰܐ ܒܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ lass uns auf der anderen Seite schauen (L.11.6); lo ḥayrët lu quṣurayḏi ܠܐ ܚܰܝܪܷܬ ܠܘ ܩܘܨܘܪܰܝܕ݂ܝ entschuldige (m.) bitte! (Q.3,60) achten (auf) | i Saro koḥayro ṭawwo cal u ṭukoso d gawa di dukano ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܚܰܝܪܐ ܛܰܘܘܐ ܥܰܠ ܐܘ ܛܘܟܳܣܐ ܕܓܰܘܰܗ ܕܝ ܕܘܟܰܢܐ Saro achtet sehr auf die Ordnung im Geschäft (L.11)

ḥoze, ḥëzyo ܚܳܙܶܐ، ܚܷܙܝܐ - ḥzele, ḥzela ܚܙܶܠܶܗ، ܚܙܶܠܰܗ [ḥzy I ܚܙܝ] sehen | harke laltaḥ koḥozitu gušmo dë zcuro ܗܰܪܟܶܐ ܠܰܠܬܰܚ ܟܳܚܳܙܝܬܘ ܓܘܫܡܐ ܕܷܙܥܘܪܐ hier unten seht ihr den Körper eines Kindes (L.7); elo ono lo ḥzalli ܐܶܠܐ ܐܳܢܐ ܠܐ ܚܙܰܠܠܝ aber ich sah sie (pl.) nicht (L.21); ḥëzyolux ܚܷܙܝܳܠܘܟ݂ du sahst sie (sg.) (L.17); lhiqoye ne d ḥozën u aṯro ܠܗܝܩܳܝܶܐ ܢܶܐ ܕܚܳܙܷܢ ܐܘ ܐܰܬ݂ܪܐ sie sehnen sich danach, die Heimat zu sehen (L.17); hënne ḥzanwanne ܗܷܢܢܶܗ ܚܙܰܢܘܰܢܢܶܗ sie hatten sie (pl.) gesehen (L.22); ḥzay be kit noše bu bayto ܚܙܰܝ ܒܶܐ ܟܝܬ ܢܳܫܶܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ Sieh nach, ob sich jemand im Haus befindet (L.24); kale koḥozutu (koḥozitu) ܟܰܠܶܗ ܟܳܚܳܙܘܬܘ (ܟܳܚܳܙܝܬܘ) da seht ihr (Q.1,83) finden | aydarbo ḥzalxu i mazracto? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܚܙܰܠܟ݂ܘ ܐܝ ܡܰܙܪܰܥܬܐ wie fandet ihr den Bauernhof? (L.12)

ḥoze casquṯo ܚܳܙܶܐ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ es schwer haben | ḥzeli casquṯo ܚܙܶܠܝ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ ich hatte es schwer (Q.10,11)

ḥoze ḥḏoḏe ܚܳܙܶܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ einander sehen, einander treffen | gëd ḥoziwayna ḥḏoḏe ܓܷܕ ܚܳܙܝܘܰܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ wir würden uns sehen (L.24); hul d ḥozina ḥḏoḏe ܗܘܠ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ bis dahin! Auf Wiedersehen! (L.24)

ḥoze ḥusrono ܚܳܙܶܐ ܚܘܣܪܳܢܐ Schaden erleiden | lo ḥzalle ḥusrono ܠܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܚܘܣܪܳܢܐ sie haben keinen Schaden genommen (Q.9,38)

ḥreno ܚܪܶܢܐ (adj.), f. ḥreto ܚܪܶܬܐ, pl. ḥrene ܚܪܶܢܶܐ (L.10) anderer weiterer

ḥṣodo ܚܨܳܕܐ [Inf. ḥṣd I ܚܨܕ] (Q.3,71) Ernte, Getreideernte

ḥšamto ܚܫܰܡܬܐ (f.), pl. ḥšamyoṯe ܚܫܰܡܝܳܬ݂ܶܐ (L.8) Abendessen

ḥšawto ܚܫܰܘܬܐ (f.) (L.5) Mathematik

ḥšowo ܚܫܳܘܐ, pl. ḥšowe ܚܫܳܘܶܐ [Inf. ḥšw I ܚܫܘ] (L.10) Rechnen, Rechnung Berücksichtigung Mathematik ḥošaw

ḥubo ܚܘܒܐ (f.) (L.16) Liebe

ḥuḏro ܚܘܕ݂ܪܐ (m.), pl. ḥuḏre ܚܘܕ݂ܪܶܐ (L.15) Verein, Club

ḥuldo ܚܘܠܕܐ (m.), pl. ḥulde ܚܘܠܕܶܐ (L.22) Maulwurf

ḥulmono ܚܘܠܡܳܢܐ (m.) (L.7) Gesundheit

ḥulto ܚܘܠܬܐ (f.), pl. ḥultoṯe ܚܘܠܬܳܬ݂ܶܐ (L.4) Tante (mütterlicherseits)

ḥusrono ܚܘܣܪܳܢܐ (m.), pl. ḥusrone ܚܘܣܪܳܢܶܐ (Q.9,38) Verlust, Schaden

ḥoze ḥusrono ܚܳܙܶܐ ܚܘܣܪܳܢܐ Schaden erleiden | lo ḥzalle ḥusrono ܠܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܚܘܣܪܳܢܐ sie haben keinen Schaden genommen (Q.9,38)

ḥušabo ܚܘܫܰܒܐ (m.), pl. ḥušabe ܚܘܫܰܒܶܐ (L.9) Sonntag Woche yawmo

ḥuyoḏo ܚܘܝܳܕ݂ܐ, pl. ḥuyoḏe ܚܘܝܳܕ݂ܶܐ (L.24) Verband, Vereinigung, Föderation

ḥuyoḏo dan niše ܚܘܝܳܕ݂ܐ ܕܰܢ ܢܝܫܶܐ Frauenverband

ḥwarṯo ܚܘܰܪܬ݂ܐ (f.), pl. ḥwaryoṯe ܚܘܰܪܝܳܬ݂ܶܐ (L.11) Freundin ḥawro

ḥyofo ܚܝܳܦܐ [Inf. ḥyf I ܚܝܦ] (L.6) Baden, Duschen sḥoyo, gurno

ḥyoro ܚܝܳܪܐ [Inf. ḥyr I ܚܝܪ] (L.24) Schauen ḥoyar

ḥzinoyo ܚܙܝܢܳܝܐ, f. ḥzinayto ܚܙܝܢܰܝܬܐ, pl. ḥzinoye ܚܙܝܢܳܝܶܐ betrübt, traurig mëḥzan

ḥzirën ܚܙܝܪܷܢ (L.9) Juni

ḥziro ܚܙܝܪܐ (m.), pl. ḥzire ܚܙܝܪܶܐ (L.12) Schwein brozo

ḥzoyo ܚܙܳܝܐ [Inf. ḥzy I ܚܙܝ] (L.7) Sehen ḥoze