تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

S / Ṣ / Š
S

s ܣ (prep.) (G.11b) bei, neben, zu se, sid-

sabro ܣܰܒܪܐ (L.24) Hoffnung | këtli sabro d ܟܷܬܠܝ ܣܰܒܪܐ ܕ ich habe die Hoffnung, dass (L.24)

saca ܣܰܥܰܐ (f.), pl. sacat ܣܰܥܰܬ (L.8) Uhr, Stunde šocṯo

sacro ܣܰܥܪܐ (m.) (L.7) Haar, Kopfhaar

sagiyuṯo ܣܰܓܝܝܘܬ݂ܐ (f.) (Q.10,48) Mehrheit

saġ ܣܰܐܓ݂ (adj.) (Q.7,78) lebend, lebendig, am Leben

sakrater ܣܰܟܪܰܬܶܪ, f. sakratera ܣܰܟܪܰܬܶܪܰܐ, pl. sakratere ܣܰܟܪܰܬܶܪܶܐ (L.19) Sekretär

salo ܣܰܠܐ (m.), pl. sale ܣܰܠܶܐ (L.11) Korb esfiro

samyo ܣܰܡܝܐ (adj.), f. smiṯo ܣܡܝܬ݂ܐ, pl. samye ܣܰܡܝܶܐ blind | me nacmuṯa smiṯo yo ܡܶܐ ܢܰܥܡܘܬ݂ܰܗ ܣܡܝܬ݂ܐ ܝܐ seit ihrer Kindheit ist sie blind

sandwič ܣܰܢܕܘܝܫ̰ (m.), pl. sandwičat ܣܰܢܕܘܝܫ̰ܰܬ (L.23) Sandwich

sant ܣܰܢܬ (m.), pl. santat ܣܰܢܬܰܬ Cent

sapṯo ܣܰܦ݁ܬ݂ܐ (f.), pl. sappoṯe ܣܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ Lippe | oṯewa admo me sapṯi ܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܐܰܕܡܐ ܡܶܐ ܣܰܦ݁ܬ݂ܝ meine Lippe blutete (Q.7,71)

saqo ܣܰܩܐ (f.), pl. saqe ܣܰܩܶܐ (L.7) Bein šoqo

sarṭono ܣܰܪܛܳܢܐ (m.), pl. sarṭone ܣܰܪܛܳܢܶܐ (L.14) Krebs qanser

saṯwo ܣܰܬ݂ܘܐ (m.), pl. saṯwe ܣܰܬ݂ܘܶܐ (L.9) Winter

säwal ܣܱܘܰܐܠ (m.) (L.12) Vieh, Nutztiere | u säwalayḏan ܐܘ ܣܱܘܰܠܰܝܕ݂ܰܢ unser Vieh

sawico ܣܰܘܝܥܐ, f. sawëcto ܣܰܘܷܥܬܐ, pl. sawice ܣܰܘܝܥܶܐ satt, gut genährt maswac, sowac

sayfo ܣܰܝܦܐ (m.), pl. sayfe ܣܰܝܦܶܐ Schwert Massaker

u Sayfo daḥ ḥamšacsar (L.19, Q.6,1) ܐܘ ܣܰܝܦܐ ܕܰܚ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ Sayfo, der Genozid von 1915

se ܣܶܐ bei, neben, zu

se (+ Art.) ܣܶܐ | su ܣܘ bei dem; si ܣܝ bei der; saK ܣܰ‍ dei den

se (+ Dem.) ܣܶܐ | sano ܣܰܢܐ bei diesem; saṯe ܣܰܬ݂ܶܐ bei dieser; sani ܣܰܢܝ bei diesen

se (+ Suf.) ܣܶܐ | sidi ܣܝܕܝ bei mir; sida ܣܝܕܰܗ bei ihr; sidayye ܣܝܕܰܝܝܶܗ bei ihnen

s, gab

sefoqo ܣܶܦܳܩܐ (m.), pl. sefoqe ܣܶܦܳܩܶܐ (L.6) Geschirr, Behälter, Gefäß (pl.) Sachen, Dinge

seġëḏṯo ܣܶܓ݂ܷܕ݂ܬ݂ܐ (f.), pl. sëġḏoṯe ܣܷܓ݂ܕ݂ܳܬ݂ܶܐ (Q.8,28) Anbetung

semoqo ܣܶܡܳܩܐ (adj.), f. semaqto ܣܶܡܰܩܬܐ, pl. semoqe ܣܶܡܳܩܶܐ (L.9.4) rot

semoqo kamudo (L.11) ܣܶܡܳܩܐ ܟܰܡܘܕܐ dunkelrot

sëdro ܣܷܕܪܐ (m.), pl. sëdre ܣܷܕܪܶܐ (L.3) Klasse

sësyo ܣܷܣܝܐ (m.), pl. sësye ܣܷܣܝܶܐ (L.12) Pferd

sfaryawmo ܣܦܰܪܝܰܘܡܐ, pl. sfaryawme ܣܦܰܪܝܰܘܡܶܐ (Q.5,4) Zeitung, Tageszeitung

sḥoyo ܣܚܳܝܐ [Inf. sḥy I ܣܚܝ] (L.8) Schwimmen Duschen, Baden soḥe, ḥyofo

sicto ܣܝܥܬܐ, pl. sicoṯe ܣܝܥܳܬ݂ܶܐ Ausschuss, Gruppe | i sicto mṭayboniṯo mḥaḏarla taḥrazto catërto ܐܝ ܣܝܥܬܐ ܡܛܰܝܒܳܢܝܬ݂ܐ ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܰܗ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܥܰܬܷܪܬܐ das Organisationsteam hat ein anspruchsvolles Programm vorbereitet (L.17) Delegation

sid- ܣܝܕ (prep.) (+ Suf., G.11b) bei, neben s, se

sigorta ܣܝܓܳܪܬܰܐ (f.), pl. sigortat ܣܝܓܳܪܬܰܬ (L.21) Versicherung

sinäma ܣܝܢܱܡܰܐ (f.), pl. sinämat ܣܝܢܱܡܰܬ (L.24) Kino

siqumo ܣܝܩܘܡܐ, pl. siqume ܣܝܩܘܡܶܐ (L.3) Datum

skale ܣܟܰܠܶܐ (f.), pl. skalat ܣܟܰܠܰܬ (L.7) Skelett Gerüst

Skandinavoyo ܣܟܰܢܕܝܢܰܒ݂ܳܝܐ, f. Skandinavayto ܣܟܰܢܕܝܢܰܒ݂ܰܝܬܐ, pl. Skandinavoye ܣܟܰܢܕܝܒ݂ܳܝܶܐ (L.20) Skandinavier skandinavisch

sloqo ܣܠܳܩܐ [Inf. slq I ܣܠܩ] Steigen, Hinaufsteigen

sloqo d ṭuro (L.15) ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ Bergsteigen

solaq

smartphone ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ, pl. smartphone ܣܡܰܐܪܬܦܳܢܶܐ (L.24) Smartphone

smoxo ܣܡܳܟ݂ܐ [Inf. smx I ܣܡܟ݂] (Q.9,53) Anlehnung, Stützung Unterstützung

SMS ܣ.ܡ.ܣ. (L.24) SMS

sniġro ܣܢܝܓ݂ܪܐ, f. sniġarto ܣܢܝܓ݂ܰܪܬܐ, pl. sniġre ܣܢܝܓ݂ܪܶܐ (L.19) Anwalt, Rechtsanwalt

sniqoyo ܣܢܝܩܳܝܐ (adj.), f. sniqayto ܣܢܝܩܰܝܬܐ, pl. sniqoye ܣܢܝܩܳܝܶܐ (L.18) bedürftig

socuro ܣܳܥܘܪܐ, f. socurto ܣܳܥܘܪܬܐ, pl. socure ܣܳܥܘܪܶܐ (Q.8,73) Besucher, Tourist, Gast ḏayfo, zmino

sohduṯo ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ (f.), pl. sohdwoṯe ܣܳܗܕܘܳܬ݂ܶܐ Zeugnis, Urkunde Martyrium

sohduṯo du qloco ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ Führerschein

sohḏo ܣܳܗܕ݂ܐ (m.), f. sohëḏto ܣܳܗܷܕ݂ܬܐ, pl. sohḏe ܣܳܗܕ݂ܶܐ Zeuge Märtyrer

soḥe, sëḥyo ܣܳܚܶܐ، ܣܷܚܝܐ - sḥele, sḥela ܣܚܶܠܶܗ، ܣܚܶܠܰܗ [sḥy I ܣܚܝ] (L.8) schwimmen, baden sḥoyo, ḥyofo

solaq, sëlqo ܣܳܠܰܩ، ܣܷܠܩܐ - salëq, saliqo ܣܰܠܷܩ، ܣܰܠܝܩܐ [slq I ܣܠܩ] steigen, hinaufsteigen, aufsteigen | d ṭorënwa mëštace u Afrem, annaqla ste gëd sëlqowa i gudayḏan darġo ܕܛܳܪܷܢܘܰܐ ܡܷܫܬܰܥܶܐ ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ، ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܣܬܶܐ ܓܷܕ ܣܷܠܩܳܘܰܐ ܐܝ ܓܘܕܰܝܕ݂ܰܢ ܕܰܪܓ݂ܐ hätten sie Afrem spielen lassen, wäre unsere Mannschaft auch diesmal aufgestiegen (L.22) sloqo

some, sёmyo ܣܳܡܶܐ، ܣܷܡܝܐ - sami, samyo ܣܰܡܝ، ܣܰܡܝܐ [smy I ܣܡܝ] erblinden, blind werden samyo

soruḥo ܣܳܪܘܚܐ (adj.), f. soruḥto ܣܳܪܘܚܬܐ, pl. soruḥe ܣܳܪܘܚܶܐ wild | an nëmre ḥäyewën soruḥe ne ܐܰܢ ܢܷܡܪܶܐ ܚܱܝܶܘܷܢ ܣܳܪܘܚܶܐ ܢܶܐ die Tiger sind wilde Tiere (L.22)

sowac ܣܳܘܰܥ, sawco ܣܳܘܰܥ، ܣܰܘܥܐ - sawëc, sawico ܣܰܘܷܥ، ܣܰܘܝܥܐ [swc I ܣܘܥ] (L.7) satt werden maswac, sawico

sowo ܣܳܘܐ (adj.), f. sawto ܣܰܘܬܐ, pl. sowe ܣܳܘܶܐ alt masu

soxar, suxro ܣܳܟ݂ܰܪ، ܣܘܟ݂ܪܐ - sxërle, sxërla ܣܟ݂ܷܪܠܶܗ، ܣܟ݂ܷܪܠܰܗ [sxr I ܣܟ݂ܪ] schließen, verschließen, abschließen | soxarwa caynoṯe ܣܳܟ݂ܰܪܘܰܐ ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܗ er verschloss seine Augen (Q.1,43)

soyam, saymo ܣܳܝܰܡ، ܣܰܝܡܐ - sëmle, sëmla ܣܷܡܠܶܗ، ܣܷܡܠܰܗ [sym I ܣܝܡ] (L.3) machen, tun | sëm! ܣܷܡ mache! (L.10); me d dacërno gëd maḥkenanxu kul mede dë ḥzeli w sëmli ܡܶܐ ܕܕܰܥܷܪܢܐ ܓܷܕ ܡܰܚܟܶܢܰܢܟ݂ܘ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܷܚܙܶܠܝ ܘܣܷܡܠܝ wenn ich wieder da bin, werde ich euch erzählen, was ich alles gesehen und getan habe (L.17); sëmmanne ḥawrone ܣܷܡܡܰܢܢܶܗ ܚܰܘܪܳܢܶܐ sie machten sich Freunde (L.19); hawxa mërre w hawxa sëmme ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܷܪܪܶܗ ܘܗܰܘܟ݂ܰܐ ܣܷܡܡܶܗ so sagten sie und so machten sie (L.19); mën kosaymutu harke? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܘܬܘ ܗܰܪܟܶܐ was macht ihr hier? (Q.7,41); mën kosaymi w mën koṭorën ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝ ܘܡܷܢ ܟܳܛܳܪܷܢ wie es ihnen geht (wörtl.: was sie tun und lassen) (Q.5,41); soyamwa cuqobo w buṣoyo ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܥܘܩܳܒܐ ܘܒܘܨܳܝܐ er studierte und forschte (Q.9,26)

soyam (b) more ܣܳܝܰܡ ܒܡܳܪܶܐ versorgen, sich kümmern (um) | kosayminala b more ܟܳܣܰܝܡܝܢܰܠܰܗ ܒܡܳܪܶܐ wir versorgen sie (sg.), wir kümmern uns um sie (sg.) (Q.6,77)

soyam gëdšo ܣܳܝܰܡ ܓܷܕܫܐ einen Unfall verursachen | sëmle gëdšo ܣܷܡܠܶܗ ܓܷܕܫܐ er machte einen Unfall (L.21)

soyam märaq ܣܳܝܰܡ ܡܱܪܰܩ sich Sorgen machen, sich Gedanken machen | sëmle märaq ܣܷܡܠܶܗ ܡܱܪܰܩ er machte sich Gedanken (Q.3,63)

Spanoyo ܣܦ݁ܰܢܳܝܐ, f. Spanayto ܣܦ݁ܰܢܰܝܬܐ, pl. Spanoye ܣܦ݁ܰܢܳܝܶܐ (L.20) Spanier spanisch (sg. m.) Spanisch (Sprache) Spanya

Spanya ܣܦ݁ܰܐܢܝܰܐ (G.19) Spanien Spanoyo

spor ܣܦܳ݁ܪ (L.11) Sport

ste ܣܬܶܐ (L.4) auch | annaqla ste gëd sëlqowa i gudayḏan ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܣܬܶܐ ܓܷܕ ܣܷܠܩܳܘܰܐ ܐܝ ܓܘܕܰܝܕ݂ܰܢ auch diesmal würde unsere Mannschaft aufsteigen (G.22)

sṭabël ܣܛܰܒܷܠ, pl. sṭabile ܣܛܰܒܝܠܶܐ (L.12) Stall

sucrono ܣܘܥܪܳܢܐ (m.), pl. sucrone ܣܘܥܪܳܢܶܐ Tat, Praxis | aq qonune kolozam miṭabqi bu sucrono ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܝܛܰܒܩܝ ܒܘ ܣܘܥܪܳܢܐ die Regeln müssen in die Praxis umgesetzt werden (L.15)

suġlo ܣܘܓ݂ܠܐ (m.), pl. suġle ܣܘܓ݂ܠܶܐ (Q.4,21) Traube cënwe

suj ܣܘܔ, pl. sujat ܣܘܔܰܬ (L.21) Schuld, Vergehen, Fehler

sukolo ܣܘܟܳܠܐ, pl. sukole ܣܘܟܳܠܶܐ (L.15) Bedeutung

Surayt ܣܘܪܰܝܬ (G.19) Surayt-Aramäisch Suryoyo1

SuraytApp ܣܘܪܰܝܬܐܰܦ݁ (L.24) SuraytApp

surgoḏo ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ (m.), pl. surgoḏe ܣܘܪܓܳܕ݂ܶܐ (L.9) Kalender

Suriya ܣܘܪܝܝܰܐ (G.19) Syrien

Suryoyo1 ܣܘܪܝܳܝܐ (L.19) Aramäisch (Sprache) Surayt

Suryoyo2 ܣܘܪܝܳܝܐ, f. Suryayto ܣܘܪܝܰܝܬܐ, pl. Suryoye ܣܘܪܝܳܝܶܐ (Q.4) Aramäer/Assyrer aramäisch/assyrisch

SuryoyoTalk ܣܘܪܝܳܝܐ ܬܳܠܟ (L.24) SuryoyoTalk

Suryoyuṯo ܣܘܪܝܳܝܘܬ݂ܐ (f.) (Q.6,48) das aramäische/assyrische Volk, Syrertum

Swed ܣܘܶܕ (m.) (G.19) Schweden

Swedoyo, f. Swedayto ܣܘܶܕܰܝܬܐ, pl. Swedoye ܣܘܶܕܳܝܶܐ (G.19) Schwede schwedisch (sg. m.) Schwedisch (Sprache)

Swičra ܣܘܝܫ̰ܪܰܐ (G.19) Schweiz

swiḥuṯo ܣܘܝܚܘܬ݂ܐ (f.) (L.3) Motivation

swodo ܣܘܳܕܐ (m.), pl. swode ܣܘܳܕܶܐ Unterhaltung, Gespräch

swodo karyo (L.24) ܣܘܳܕܐ ܟܰܪܝܐ Chat

sxiro ܣܟ݂ܝܪܐ (adj.), f. sxërto ܣܟ݂ܷܪܬܐ, pl. sxire ܣܟ݂ܝܪܶܐ geschlossen, ungeöffnet | aq qotikat kalën sxire ܐܰܩ ܩܳܬܝܟܰܬ ܟܰܠܷܢ ܣܟ݂ܝܪܶܐ die Dosen sind ungeöffnet (Q.7,19) soxar

syomo ܣܝܳܡܐ [Inf. sym I ܣܝܡ] soyam Machen, Tun | latli mede lë syomo ܠܰܬܠܝ ܡܶܕܶܐ ܠܷܣܝܳܡܐ ich habe nichts zu tun (L.8)

 

ṣäbër ܨܱܒܷܪ (m.) Geduld | loṯewalle ṣäbër ܠܳܐܬ݂ܶܘܰܠܠܶܗ ܨܱܒܷܪ sie langweilten sich (L.19) oṯele

ṣacbuṯo ܨܰܥܒܘܬ݂ܐ (f.) Schwierigkeit casquṯo

ṣadro ܨܰܕܪܐ (m.), pl. ṣadrone ܨܰܕܪܳܢܶܐ (L.7) Brust Hang (eines Berges) | b ṣadre du ṭuro ܒܨܰܕܪܶܗ ܕܘ ܛܘܪܐ am Hang des Berges (Q.8,56)

ṣafono ܨܰܦܳܢܐ (m.), pl. ṣafone ܨܰܦܳܢܶܐ (Q.1,39) Seife

ṣafrawoṯe ܨܰܦܪܰܘܳܬ݂ܶܐ (adv.) (G.18) morgens ṣafro

ṣafrayto ܨܰܦܪܰܝܬܐ (adv.) (Q.1,82) früh am Morgen ṣafro

ṣafro ܨܰܦܪܐ (L.8) Morgen adṣafro, ṣafrawoṯe, ṣafrayto

ṣafyo ܨܰܦܝܐ (adj.), f. ṣfiṯo ܨܦܝܬ݂ܐ, pl. ṣafye ܨܰܦܝܐ (L.19) rein, klar mṣafe

ṣahyo ܨܰܗܝܐ, f. ṣhiṯo ܨܗܝܬ݂ܐ, pl. ṣahye ܨܰܗܝܶܐ durstig ṣohe

ṣalon ܨܰܠܳܢ, pl. ṣalone ܨܰܠܳܢܶܐ (L.13) Saal, Festsaal Wohnzimmer

ṣaniye ܨܰܢܝܝܶܐ, pl. ṣaniyat ܨܰܢܝܝܰܬ (L.8) Sekunde rfofo

ṣawboyo ܨܰܘܒܳܝܐ, f. ṣawbayto ܨܰܘܒܰܝܬܐ, pl. ṣawboye ܨܰܘܒܳܝܶܐ (L.20) Student Universitäts- beṯṣawbo

ṣawco ܨܰܘܥܐ (f.), pl. ṣawcoṯe ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ (L.7) Finger

ṣawmo ܨܰܘܡܐ (m.), pl. ṣawme ܨܰܘܡܶܐ (L.22) Fasten, Fastenzeit ṣoyam

Ṣawro ܨܰܘܪܐ (m.) (Q.8,3) Savur, Stadt in der Südosttürkei

Ṣawroyo ܨܰܘܪܳܝܐ, f. Ṣawrayto ܨܰܘܪܰܝܬܐ, pl. Ṣawroye ܨܰܘܪܳܝܶܐ (Q.8,3) aus der Stadt Ṣawro (Savur) Ṣawro

ṣayarto ܨܰܝܰܪܬܐ (f.), pl. ṣayore ܨܰܝܳܪܶܐ (L.24) Kamera

ṣayoro ܨܰܝܳܪܐ, f. ṣayarto ܨܰܝܰܪܬܐ, pl. ṣayore ܨܰܝܳܪܶܐ Fotograf Kameramann

ṣbuṯo ܨܒܘܬ݂ܐ (f.), pl. ṣëbwoṯe ܨܷܒܘܳܬ݂ܶܐ Angelegenheit, Sache, Verfahren

bi ṣbuṯo d (Q.10,89) ܒܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕ bezüglich, in Bezug auf

i ṣbuṯo dag galwoye (Q.10,5) ܐܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ Flüchtlingsangelegenheiten, Flüchtlingsverfahren

ṣbuṯo šaḥënto (L.18) ܨܒܘܬ݂ܐ ܫܰܚܷܢܬܐ heiß diskutierte Angelegenheit

mäsäle

ṣefoyo ܨܶܦܳܝܐ [Inf. ṣfy II ܨܦܝ] Reinigen, Klären

ṣefoyo dam maye (L.18) ܨܶܦܳܝܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ Wasseraufbereitung

mṣafe

ṣëbyono ܨܷܒܝܳܢܐ (m.), pl. ṣëbyone ܨܷܒܝܳܢܶܐ Wille, Absicht | b ṣëbyono aw dlo b ṣëbyono ܒܨܷܒܝܳܢܐ ܐܰܘ ܕܠܐ ܒܨܷܒܝܳܢܐ freiwillig oder unfreiwillig (Q.10,79)

ṣëfër ܨܷܦܷܪ (m.) (Q.6,58) Kupfer

ṣënca ܨܷܢܥܰܐ (f.), pl. ṣëncat ܨܷܢܥܰܬ (L.4) Beruf

ṣërto ܨܷܪܬܐ (f.), pl. ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ (L.9) Bild, Foto

Ṣin ܨܝܢ (m.) (G.19) China = Čin

ṣlibo ܨܠܝܒܐ (m.), pl. ṣlibe ܨܠܝܒܶܐ (L.16) Kreuz

ṣluṯo ܨܠܘܬ݂ܐ (f.), pl. ṣlawoṯe ܨܠܰܘܳܬ݂ܶܐ Gebet

ṣohe, ṣuhyo ܨܳܗܶܐ، ܨܘܗܝܐ - ṣahi, ṣahyo ܨܰܗܝ، ܨܰܗܝܐ [ṣhy I ܨܗܝ] dursten, durstig werden | inaqla d lo šotina ṭawwo, gëd ṣohina ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܠܐ ܫܳܬܝܢܰܐ ܛܰܘܘܐ، ܓܷܕ ܨܳܗܝܢܰܐ wenn wir nicht genug trinken, werden wir durstig (L.18) ṣahyo

ṣopa ܨܳܦ݁ܰܐ (f.), pl. ṣopat ܨܳܦ݁ܰܬ Ofen, Heizofen

ṣopa daq qayse ܨܳܦ݁ܰܐ ܕܰܩ ܩܰܝܣܶܐ Holzofen

ṣoyam, ṣaymo ܨܳܝܰܡ، ܨܰܝܡܐ - ṣayёm, ṣayimo ܨܰܝܷܡ، ܨܰܝܝܡܐ [ṣym I ܨܝܡ] (L.2) fasten ṣawmo

ṣucro ܨܘܥܪܐ (m.), pl. ṣucre ܨܘܥܪܶܐ (Q.5,48) Schimpfwort, Beleidigung

 

Š

šaboko ܫܰܒܳܟܐ (m.), pl. šaboke ܫܰܒܳܟܶܐ (L.6) Fenster

šabṯo ܫܰܒܬ݂ܐ (f.), pl. šabe ܫܰܒܶܐ, šabṯoṯe ܫܰܒܬ݂ܳܬ݂ܶܐ (L.3) Woche Samstag yawmo

šacuṯo ܫܰܥܘܬ݂ܐ (adj.), f. šacëṯto ܫܰܥܷܬ݂ܬܐ, pl. šacuṯe ܫܰܥܘܬ݂ܶܐ (L.11) gelb

šafiro ܫܰܦܝܪܐ, f. šafërto ܫܰܦܷܪܬܐ, pl. šafire ܫܰܦܝܪܶܐ (L.9,4) schön, hübsch

šaġolo ܫܰܓ݂ܳܠܐ, f. šaġalto ܫܰܓ݂ܰܠܬܐ, pl. šaġole ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ (Q.2,5) Arbeiter, Angestellter = cawodo, → šoġal

šaḥino ܫܰܚܝܢܐ (adj.), f. šaḥënto ܫܰܚܷܢܬܐ, pl. šaḥine ܫܰܚܝܢܶܐ (L.23) warm, heiß = šaḥuno

šaḥuno ܫܰܚܘܢܐ (adj.), f. šaḥënto ܫܰܚܷܢܬܐ, pl. šaḥune ܫܰܚܘܢܶܐ (L.19) warm, heiß = šaḥino

šakar ܫܰܟܰܪ (m.) (L.23) Zucker Süßigkeit Diabetes | këtle šakar ܟܷܬܠܶܗ ܫܰܟܰܪ er hat Diabetes

šalwo ܫܰܠܘܐ (m.), pl. šalwe ܫܰܠܘܶܐ, šalwone ܫܰܠܘܳܢܶܐ (Q.7,16) Tal, Schlucht

šalyo ܫܰܠܝܐ (adj.), f. šliṯo ܫܠܝܬ݂ܐ, pl. šalye ܫܰܠܝܶܐ (L.19) ruhig, still

šamborakkat ܫܰܡܒܳܪܰܟܟܰܬ (pl.), sg. šamborakke ܫܰܡܒܳܪܰܟܟܶܐ (L.23) gefüllte Teigtaschen

šamošo ܫܰܡܳܫܐ, pl. šamoše ܫܰܡܳܫܶܐ Messdiener, Diakon

šamošo ewangeloyo (Q.9,25) ܫܰܡܳܫܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܐ Diakon

šampanya ܫܰܡܦ݁ܰܐܢܝܰܐ (L.24) Champagner

Šarfe ܫܰܪܦܶܐ (Q.9,46) das Charfet-Kloster im Libanon (Patriarchat der syrisch-katholischen Kirche)

šarko ܫܰܪܟܐ (nur in:)

w šarko (Q.5,22) ܘܫܰܪܟܐ und so weiter

šarwoyo ܫܰܪܘܳܝܐ, f. šarwayto ܫܰܪܘܰܝܬܐ, pl. šarwoye ܫܰܪܘܳܝܶܐ Anfänger, Beginner Anfänger-

dawro šarwoyo (L.3) ܕܰܘܪܐ ܫܰܪܘܳܝܐ Anfängerkurs

mšare

šaryo ܫܰܪܝܐ (adj.), f. šriṯo ܫܪܝܬ݂ܐ, pl. šarye ܫܰܪܝܶܐ (L.22) gelöst, ungebunden, frei šore

šato ܫܰܬܐ (f.), pl. ëšne ܐܷܫܢܶܐ (L.4) Jahr | ban ëšne ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ über die Jahre (L.4); i šato d ëṯyo ܐܝ ܫܰܬܐ ܕܐܷܬ݂ܝܐ nächstes Jahr (L.20); hani kmo ëšne ܗܰܢܝ ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ seit einigen Jahren (Q.10,93) adšato

šawbo ܫܰܘܒܐ (f.) (L.14) Schnupfen

šawco ܫܰܘܥܐ (num.), f. šwac ܫܘܰܥ (L.9) sieben

šawṯo ܫܰܘܬ݂ܐ (f.), f. šawṯoṯe ܫܰܘܬ݂ܳܬ݂ܶܐ (L.6) Stadtviertel, Stadtteil, Ortsteil

šaxṣ ܫܰܟ݂ܨ (m.), pl. šaxṣat ܫܰܟ݂ܨܰܬ (Q.3,47) Person farṣufo

šayno ܫܰܝܢܐ (L.3) Frieden, Friede

b šayno aṯitu (L.12) ܒܫܰܝܢܐ ܐܰܬ݂ܝܬܘ seid Willkommen!

b šayno w bë šlomo (L.23) ܒܫܰܝܢܐ ܘܒܷܫܠܳܡܐ Herzlich willkommen!

šlomo

šayoco ܫܰܝܳܥܐ, f. šayacto ܫܰܝܰܥܬܐ, pl. šayoce ܫܰܝܳܥܶܐ (L.19) Maurer, Verputzer

šayro ܫܰܝܪܐ (m.), pl. šayre ܫܰܝܪܶܐ (L.11) Armreif, Armband

šbilo ܫܒܝܠܐ, pl. šbile ܫܒܝܠܶܐ (L.3) Weg, Pfad Methode

šbilo di kṯawto ܫܒܝܠܐ ܕܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ Orthographie, Schreibweise

šedoro ܫܶܕܳܪܐ [Inf. šdr II ܫܕܪ] (L.24) Schicken, Senden mšadar

šëkël ܫܷܟܷܠ (m.), pl. šëklat ܫܷܟܠܰܬ (L.3) Art, Sorte, Art und Weise | bu šëklano ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ auf diese Art und Weise, so

šëlliye ܫܷܠܠܝܝܶܐ (f.) (Q.3,51) Regenwetter

šëmšo ܫܷܡܫܐ (f.) Sonne Sonnenschein

šërke ܫܷܪܟܶܐ (f.), pl. šërkat ܫܷܪܟܰܬ (L.6) Firma, Unternehmen

šëršo ܫܷܪܫܐ (m.), pl. šërše ܫܷܪܫܶܐ (L.19) Ursprung Wurzel

šëršonoyo ܫܷܪܫܳܢܳܝܐ (adj.), f. šëršonayto ܫܷܪܫܳܢܰܝܬܐ, pl. šëršonoye ܫܷܪܫܳܢܳܝܶܐ (L.19) ursprünglich

šërub ܫܷܪܘܒ (m.), pl. šërubat ܫܷܪܘܒܰܬ (L.14) Saft (Medizin)

šġimoyo ܫܓ݂ܝܡܳܝܐ (adj.), f. šġimayto ܫܓ݂ܝܡܰܝܬܐ, pl. šġimoye ܫܓ݂ܝܡܳܝܶܐ (Q.9,96) beschäftigt, belegt

šġimuṯo ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ (f.) (L.15) Beschäftigung šġimoyo

šiḏo ܫܝܕ݂ܐ (m.), pl. šiḏe ܫܝܕ݂ܶܐ (Q.7,64) Teufel, Satan Dämon

šlomo ܫܠܳܡܐ (m.), pl. šlome ܫܠܳܡܶܐ Frieden, Friede Gruß

b šayno w bë šlomo (L.23) ܒܫܰܝܢܐ ܘܒܷܫܠܳܡܐ Herzlich willkommen!

šlome (L.24) ܫܠܳܡܶܐ Grüße, herzliche Grüße

šlomo (L.3) ܫܠܳܡܐ Hallo (Begrüßungsformel)

šmayo ܫܡܰܝܐ (f.), pl. šmaye ܫܡܰܝܶܐ Himmel

šmayono ܫܡܰܝܳܢܐ (adj.), f. šmayoniṯo ܫܡܰܝܳܢܝܬ݂ܐ, pl. šmayone ܫܡܰܝܳܢܶܐ (Q.3,36) himmlisch šmayo

šmoco ܫܡܳܥܐ [Inf. šmc I ܫܡܥ] (L.7) Hören šomac

šobah, šëbho ܫܳܒܰܗ، ܫܷܒܗܐ - šabëh, šabiho ܫܰܒܷܗ، ܫܰܒܝܗܐ [šbh I ܫܒܗ] ähneln | košobëh ܟܳܫܳܒܷܗ es ähnelt (Q.4,58)

šocṯo ܫܳܥܬ݂ܐ (f.), pl. šoce ܫܳܥܶܐ (L.8) Uhr, Stunde | qariwo l šocṯo ܩܰܪܝܘܐ ܠܫܳܥܬ݂ܐ ungefähr eine Stunde (Q.3,110) saca

šofac, šëfco ܫܳܦܰܥ، ܫܷܦܥܐ - šafëc, šafico ܫܰܦܷܥ، ܫܰܦܝܥܐ [šfc I ܣܦܥ] (L.6) vorbeigehen, vorbeiziehen, vergehen | arbci ëšne šafici cal u maṯyo di iqarṯo ܐܰܪܒܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܫܰܦܝܥܝ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ seit der Ankunft der Familie sind vierzig Jahre vergangen (L.17); me Omiḏ bi raḏayto gëd šëfcitu cal Marde ܡܶܐ ܐܳܡܝܕ݂ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܓܷܕ ܫܷܦܥܝܬܘ ܥܰܠ ܡܰܪܕܶܐ von Diyarbakir aus werdet ihr mit dem Auto an Mardin vorbeifahren (L.17)

šoġal, šuġlo ܫܳܓ݂ܰܠ، ܫܘܓ݂ܠܐ - šaġël, šaġilo ܫܰܓ݂ܷܠ، ܫܰܓ݂ܝܠܐ [šġl I ܫܓ݂ܠ] arbeiten | lo šaġilono ܠܐ ܫܰܓ݂ܝܠܳܢܐ ich habe nicht gearbeitet (Q.10,14) cowad, šuġlo

šoḥan, šuḥno ܫܳܚܰܢ، ܫܘܚܢܐ - šaḥën, šaḥino ܫܰܚܷܢ، ܫܰܚܝܢܐ [šḥn I ܫܚܢ] warm werden, sich erwärmen | am maye du yamo košuḥni mi šëmšo ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܘ ܝܰܡܐ ܟܳܫܘܚܢܝ ܡܝ ܫܷܡܫܐ das Meerwasser erwärmt sich von der Sonne (L.18); ar rëġšayḏi šuḥniwa ܐܰܪ ܪܷܓ݂ܫܰܝܕ݂ܝ ܫܘܚܢܝܘܰܐ ich wurde emotional (wörtl. meine Gefühle wurden warm) (Q.10,52) šaḥino, šaḥuno

šolaḥ, šëlḥo ܫܳܠܰܚ، ܫܷܠܚܐ - šlëḥle, šlëḥla ܫܠܷܚܠܶܗ، ܫܠܷܚܠܰܗ [šlḥ I ܫܠܚ] ausziehen (Kleidung, Schuhe) | košëlḥi aš šakkalaṯṯe ܟܳܫܷܠܚܝ ܐܰܫ ܫܰܟܟܰܠܰܬ݂ܬ݂ܶܗ sie ziehen ihre Schuhe aus (L.23) abreißen abmontieren

šomac, šëmco ܫܳܡܰܥ، ܫܷܡܥܐ - šamëc, šamico ܫܰܡܷܥ، ܫܰܡܝܥܐ [šmc I ܫܡܥ] (L.7) hören befolgen šmoco

šoqal, šuqlo ܫܳܩܰܠ، ܫܘܩܠܐ - šqile, šqila ܫܩܝܠܶܗ، ܫܩܝܠܰܗ [šql I ܫܩܠ] kaufen | šqilanlan medone ܫܩܝܠܰܢܠܰܢ ܡܶܕܳܢܶܐ wir kauften uns Sachen (Q.6,55) wegnehmen

obe w šoqal cam (L.3, L.11) ܐܳܒܶܐ ܘܫܳܩܰܠ ܥܰܡ sich unterhalten (mit)

zowan

šoqo ܫܳܩܐ (f.), pl. šoqe ܫܳܩܶܐ (L.7) Bein saqo

šoraḥ, šërḥo ܫܳܪܰܚ، ܫܷܪܚܐ - šrëḥle, šrëḥla ܫܪܷܚܠܶܗ، ܫܪܷܚܠܰܗ [šrḥ I ܫܪܚ] (L.6) erklären, erläutern

šore, šёryo ܫܳܪܶܐ، ܫܷܪܝܐ - šrele, šrela ܫܪܶܠܶܗ، ܫܪܶܠܰܗ [šry I ܫܪܝ] lösen, auflösen šaryo

šote, šëtyo ܫܳܬܶܐ، ܫܷܬܝܐ - štele, štela ܫܬܶܠܶܗ، ܫܬܶܠܰܗ [šty I ܫܬܝ] (L.7) trinken | štayu! !ܫܬܰܝܘ trinkt! (L.12); lo šotatle ha! !ܠܐ ܫܳܬܰܬܠܶܗ ܗܰܐ trinke sie (die Milch) ja nicht! (Q.1,9); ma elux štelux? ܡܰܐ ܐܶܠܘܟ݂ ܫܬܶܠܘܟ݂؟ hast du (die Milch) getrunken? (Q.1,27); lo eli šteli u ḥalwo ܠܐ ܐܶܠܝ ܫܬܶܠܝ ܐܘ ܚܰܠܘܐ nicht ich war es, der die Milch getrunken hat (Q.1,29) aufsaugen (Boden, Schwamm)

šqolo ܫܩܳܠܐ, pl. šqole ܫܩܳܠܶܐ [Inf. šql I ܫܩܠ] (L.10) Einkauf, Einkaufen šoqal, mahwo

šrayto ܫܪܰܝܬܐ, pl. šroye ܫܪܳܝܶܐ (L.18) Lösung, Ausweg šore

šroġo ܫܪܳܓ݂ܐ (f.), pl. šroġe ܫܪܳܓ݂ܶܐ (Q.3,22) Öllampe, Lampe

šrolo ܫܪܳܠܐ (L.6) richtig, wahr wirklich, wahrheitsgemäß Wahrheit

du šrolo (L.20) ܕܘ ܫܪܳܠܐ eigentlich, in Wahrheit

mašër1

štoyo ܫܬܳܝܐ, pl. štoye ܫܬܳܝܶܐ [Inf. šty I ܫܬܝ] (L.7) Trinken Getränk

štoye jamude (L.23) ܫܬܳܝܶܐ ܔܰܡܘܕܶܐ kalte Getränke

štoye šaḥine (L.23) ܫܬܳܝܶܐ ܫܰܚܝܢܶܐ warme Getränke

maštyo, šote

šṭiḥo ܫܛܝܚܐ (adj.), f. šṭëḥto ܫܛܷܚܬܐ, pl. šṭiḥe ܫܛܝܚܶܐ liegend

ṭuro šṭiḥo (L.19) ܛܘܪܐ ܫܛܝܚܐ Bergplateau

šubhoro ܫܘܒܗܳܪܐ (m.) (Q.1,76) Stolz | këtwayle šubhoro ebe ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܫܘܒܗܳܪܐ ܐܶܒܶܗ er war stolz auf ihn (Q.1,76) mëštabhar

šubḥo ܫܘܒܚܐ (m.), pl. šubḥe ܫܘܒܚܶܐ Lob, Preis | šubḥo l Aloho ܫܘܒܚܐ ܠܰܐܠܳܗܐ gepriesen sei Gott! (Q.3,7) Ausstrahlung

šubqono ܫܘܒܩܳܢܐ (interj.) (L.3) Verzeihung!, Entschuldigung!

šufer ܫܘܦܶܪ (m.), pl. šufere ܫܘܦܶܪܶܐ (L.19) Fahrer, Autofahrer qaloco

šuġlo ܫܘܓ̣ܠܐ (m.), pl. šuġlone ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ Arbeit, Geschäft, Unternehmen | u šuġlayḏe ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܰܝܕ݂ܶܗ seine Arbeit (Q.5,16) Angelegenheit | šuġla di iqarṯo mcadal ܫܘܓ݂ܠܰܗ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܡܥܰܕܰܠ es ging der Familie besser (L.19); šuġlone di šulṭonuṯo ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܝ ܫܘܠܛܳܢܘܬ݂ܐ offizielle Angelegenheiten, staatliche Angelegenheiten (L.19)

šuġlo du xer (Q.3,81) ܫܘܓ݂ܠܐ ܕܘ ܟ݂ܶܝܪ Freiwilligendienst, ehrenamtliche Arbeit

šuġlone d lawġël (L.12) ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܠܰܘܓܷ݂ܠ häusliche Arbeit

šuḥlofo ܫܘܚܠܳܦܐ (m.) (L.11,4) Veränderung, Änderung, Wechsel Saison, Jahreszeit

šuḥlofo du muzoġo (L.18) ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܡܘܙܳܓ݂ܐ Klimawandel

mšaḥlaf

šulṭono ܫܘܠܛܳܢܐ (m.), pl. šulṭone ܫܘܠܛܳܢܶܐ (Q.9,74) Macht, Machtbereich | aq qëryawoṯe d këtne taḥt u šulṭonaṯṯe ܐܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܬܰܚܬ ܐܘ ܫܘܠܛܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ die Dörfer, die unter ihrer Macht stehen (Q.3,70) Sultan

šulṭonuṯo ܫܘܠܛܢܘܬ݂ܐ (f.) Herrschaft, Machtbereich Sultanat, Reich

šulṭonuṯo Cuṯmanayto ܫܘܠܛܢܘܬ݂ܐ ܥܘܬ݂ܡܰܢܰܝܬܐ Osmanisches Reich

šulṭono

šuqo ܫܘܩܐ (f.), pl. šuqe ܫܘܩܶܐ, šuqone ܫܘܩܳܢܶܐ (L.3) Straße, Einkaufsstraße, Markt, Einkaufszentrum

šuro ܫܘܪܐ (m.), pl. šurone ܫܘܪܳܢܶܐ (L.6) Wand, Mauer

šuroyo ܫܘܪܳܝܐ (m.) (L.9) Anfang, Beginn

bu šuroyo (Q.10,10) ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ am Anfang, zu Beginn

mu šuroyo (L.20) ܡܘ ܫܘܪܳܝܐ von Anfang an

mšare

šušaye ܫܘܫܰܝܶܐ (f.), pl. šušayat ܫܘܫܰܝܰܬ (L.10) Flasche

šušaye du jam (Q.4,56) ܫܘܫܰܝܶܐ ܕܘ ܔܰܐܡ Glasflasche

šušaye du plastik (Q.4,55) ܫܘܫܰܝܶܐ ܕܘ ܦ݁ܠܰܣܬܝܟ Plastikflasche

šušefo ܫܘܫܶܦܐ (f.), pl. šušefe ܫܘܫܶܦܶܐ (L.7) Tuch, Handtuch, Verband

šušoṭo ܫܘܫܳܛܐ (m.), pl. šušoṭe ܫܘܫܳܛܶܐ (L.18) Fortschritt, Entwicklung mšawšaṭ

šwolo ܫܘܳܠܐ (m.), pl. šwole ܫܘܳܠܶܐ (L.12) Frage mšayal

šxwa ܫܟ݂ܘܰܐ (L.24) sowieso, genau

šyoro ܫܝܳܪܐ [Inf. šyr I ܫܝܪ] (L.15) Gleiten, Rutschen Skifahren