تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

ܬܪܶܐ ܥܠܰܝܡܶܐ ܐܰܪܟܰܚܳـܝܶܐ ܙ Two boys from Arkaḥ
ܬܪܶܐ ܥܠܰܝܡܶܐ ܐܰܪܟܰܚܳـܝܶܐ  Tre clayme Arkaḥoye
ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܝܰܬܝܘܶܐ ܘܰܝܢܰܐ ܒܘ ܛܶܠܳܠܐ ܕܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܒܰܠܘܛܐ. ܓܰܒܪܐ، ܥܠܰܝܡܐ ܐܰܪܟܰܚܳـܝܐ، ܒܕܶܠܶܐ ܕܡܰܚܟܶܠܰܢ ܡܱܣܱܠܶܐ ܕܐܰܬܝܐ ܒܪܝܫܶܗ ܒܘ ܛܘܪܐ ܕܒܰܕܷܒܒܶܐ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܐܳܢܐ ܘܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܫܰܡܥܷܢ ܡܳܦܰܩܠܰܢ ܐܘ ܣܱܘܰܠܰܝܕ݂ܰܢ ܠܝ ܡܰܪܥܰܐ ܘܐܰܙܙܰܢ ܡܶܐ ܐܰܪܟܰܚ ܗܘܠ ܠܘ ܛܘܪܐ ܕܒܰܕܷܒܒܶܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܐܰܛ ܛܘܪܳܢܶܐ ܕܝ ܒܰܓܳܟܶܐ ܡܰܠܝܶܐ ܘܰܝܢܶܐ ܥܰܣܟܰܪ ܕܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܘܡܰܢܕ݂ܷܦܝܘܰܐ ܐܰܛ ܛܘܪܳܢܶܐ ܡܰܢܝ ܕܠܰܪܘܰܠ. ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܠܐ ܛܳܪܷܢܘܰܐ ܕܢܳܫܶܐ ܢܳܦܷܩ ܠܘ ܛܘܪܐ. B ḥa may yawme1 yatiwe wayna2 bu ṭelolo3 di dawmo du baluṭo4. Gabro, claymo Arkaḥoyo5, bdele d maḥkelan mäsäle d aṯyo b riše6 bu ṭuro d Badëbbe7 w mërle: Ono w u abro d cammi Šamcën mofaqlan u säwalayḏan8 li marca9 w azzan me Arkaḥ hul lu ṭuro d Badëbbe. Bu zabnawo aṭ ṭurone di Bagoke10 malye wayne caskar11 d Turkiya w manḏëfiwa aṭ ṭurone mani d larwal12. Cal hawxa lo ṭorënwa d noše nofëq lu ṭuro.
ܐܰܚܢܰܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕܐܰܪܒܰܥܣܰܪ ܘܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ ܘܰܝܢܰܐ ܘܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܝܢܰܐ ܕܟܝܬ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܩܳܢܘܢܐ ܡܶܕܶܐ ܣܬܶܐ ܕܟܳܡܰܟܠܶܐ ܚܰܐ ܡܘ ܡܰܙܠܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܒܰܕܷܒܒܶܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܰܢܷܟ. ܐܰܚܢܰܐ ܝܰܬܝܘܶܐ ܒܘ ܫܰܠܘܐ ܘܟܳܡܰܪܥܝܢܰܐ ܐܘ ܣܱܘܰܠܰܝܕ݂ܰܢ، ܚܙܶܠܰܢ ܩܰܪܝܘܐ ܐܶܠܰܢ ܩܳܬܝܟܰܬ ܣܟ݂ܝܪܶܐ ܕܘ ܡܘܟܠܐ ܡܚܰܠܩܶܐ ܬܰܡܐ. ܐܰܙܙܰܢܐ ܓܰܒܰܝـܝܶܗ ܘܚܷܪܠܰܢ ܕܟܰܠܷܢ ܟܘܠܠܶܗ ܣܟ݂ܝܪܶܐ ܘܚܰܬ݂ܶܐ ܢܶܐ. ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܥܰܠ ܕܐܰܙܙܶܘܰܐ ܠܘ ܡܰܟܬܰܒ ܐܳܕ݂ܰܥܘܰܐ ܕܩܳܪܶܐ ܘܟܳܬ݂ܘ. ܚܷܪܠܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ ܘܐܰܕ݂ܝܥܝܢܰܐ ܕܟܝܒܰܢ ܐܘܟ݂ܠܝܢܰܢܢܶܗ. ܡܠܶܠܰܢ ܐܰܬ ܬܘܪܰܝܕ݂ܰܢ ܡܰܢܢܶܗ ܘܒܕܶܠܰܢ ܕܐܘܟ݂ܠܝܢܰܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܦܰܝܷܫ. Aḥna bu zabnawo clayme d arbacsar w ḥamšacsar ëšne wayna w lëḏciwayna13 d kit hawxa qonuno14 mede ste d komakle15 ḥa mu mazlo du ṭuro d Badëbbe bay yawmanëk. Aḥna yatiwe bu šalwo16 w komarcina17 u säwalayḏan, ḥzelan qariwo elan qotikat18 sxire du muklo mḥalqe tamo. Azzano gabayye w ḥërlan d kalën kulle sxire19 w ḥaṯe ne. U abro d cammi cal d azzewa lu maktab oḏacwa d qore w koṯu20. Ḥërle cal i kṯawto d këtyo aclayye w aḏicina d kiban uxlinanne. Mlelan at turayḏan21 manne22 w bdelan d uxlina u mede d fayëš.
ܐܰܙܙܰܢܐ ܒܘ ܡܘܟܠܐ ܘܛܰܥܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ ܗܘܠ ܕܚܷܪܠܝ ܐܘ ܣܱܘܰܐܠ ܟܘܠܶܗ ܡܒܰܪܒܰܙ ܒܘ ܫܰܠܘܐ. ܡܚܶܠܝ ܐܝܕ݂ܝ ܒܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܘܡܷܪܠܝ: ܟܘܪܪܐ، ܟ݂ܰܝـܝܦܐ ܩܷܡ! ܕܠܐ، ܐܰܕ ܕܶܘܶܐ ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝ ܐܘ ܣܱܘܰܠܰܝܕ݂ܰܢ ܘܗܶܕܝ ܒܰܒܳܢܰܢ ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝ ܩܰܪܥܰܢ. ܥܰܠ ܕܷܚܕ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ ܐܘ ܕܶܘܐ ܗܔܷܡܘܰܝܠܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܩܰܛܥܰܝܕ݂ܰܢ ܘܩܛܝܘܰܝܠܶܗ ܗܷܢ ܡܰܥ ܥܶܙܶܐ ܘܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܕܰܥܝܪܝܢܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܒܰܒܝ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܰܥܠܰܢ ܒܘ ܡܰܚܝܐ ܥܰܠ ܕܠܰܘܝܢܰܐ ܡܳܪܐ ܠܘ ܣܱܘܰܐܠ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܙܰܝܥܝܘܰܝܢܰܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܕܐܘ ܩܰܛܥܐ ܡܝܒܰܪܒܰܙ. Azzano bu muklo w ṭacina ruḥan23 hul d ḥërli u säwal kule mbarbaz24 bu šalwo. Mḥeli iḏi25 bu abro d cammi w mërli: “Kurro26, Xayifo qëm! Dlo, ad dewe gëd uxli u säwalayḏan w hedi babonan gëd uxli qarcan27.” Cal dë ḥḏo naqla u dewo hjëmwayle28 cal u qaṭcayḏan29 w qṭiwayle hën mac ceze30 w inaqla d dacirina lu bayto, babi maḥatle aclan bu maḥyo31 cal d lawina moro lu säwal32. Mawxa zayciwayna ġäläbe d u qaṭco mibarbaz.
ܐܰܬ ܬܪܰܝܢܰܐ ܪܰܗܝܛܝܢܰܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܡܶܐ ܓܰܒܐ ܒܕܶܠܰܢ ܕܡܰܠܬܡܝܢܰܐ ܐܘ ܩܰܛܥܐ، ܕܫܳܦܰܥܘܰܐ ܡܰܬ݂ܶܐ ܘܚܰܡܫܝ ܪܝܫܶܐ ܕܥܶܙܶܐ ܘܥܘܳܢܶܐ. ܒܷܚܕ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ ܡܰܥܠܶܠܶܗ ܩܳܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܡܷܪܠܶܗ: ܓܰܒܪܐ ܓܰܒܪܐ، ܚܘܪ ܒܘ ܡܩܰܒܷܠ! ܟܰܐܬ݂ܷܢ ܐܰܔ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ! ܕܚܳܙܷܢ ܐܰܡ ܡܘܟܠܳܢܰܢܝ ܕܡܝܕܝܠܰܢ، ܓܷܕ ܚܘܫـܘܝ ܓܢܝܘܝܠܰܢ، ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܓܷܕ ܡܰܚܬܝܠܰܢ ܒܘ ܚܱܦܷ݁ܣ. ܡܰܕܥܰܪܠܝ ܐܰܥܠܶܗ ܘܡܷܪܠܝܠܶܗ: ܟܠܰܝ ܠܐ ܙܰܝܥܰܬ. ܠܐ ܟܳܡܷܬܝܰܩܰܢܢܐ ܕܟܘܪܟ݂ܝ ܒܰܬ ܬܘܪܰܝܕ݂ܰܢ. ܥܰܠ ܕܟܐܘܕ݂ܥܝ ܪܘܥܝܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܢܰܐ ܘܠܰܬܠܰܢ ܢܝـܝܰܐ ܦ݁ܝܣ. At trayna33 rahiṭina, kul ḥa me gabo bdelan d maltmina u qaṭco, d šofacwa maṯe w ḥamši riše d ceze34 w cwone. Bë ḥḏo naqla maclele qole35 u abro d cammi w mërle: “Gabro Gabro, ḥur bu mqabël! Kaṯën aj jandërma!36 D ḥozën am muklonani d midilan, gëd ḥušwi gniwilan w bëṯër gëd maḥtilan bu ḥäpës.” Madcarli acle w mërlile: “Klay lo zaycat. Lo komëtyaqanno37 d kurxi bat turayḏan. Cal d kuḏci rucye di qriṯo na w latlan niya pis.38
ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܡܩܰܕܰܡܡܰܠܠܰܢ، ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܪܰܒܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܓܰܒܰܢ ܒܕܶܠܶܗ ܕܷܡܫܰܝܷܠ ܡܶܢܰܢ: ܡܰܢ ܗܰܬܘ ܘܡܰܝܟܐ ܗܰܬܘ ܘܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܘܬܘ ܗܰܪܟܶܐ؟ ܡܰܕܥܰܪܠܰܢ ܐܰܥܠܶܗ ܒܠܶܫܳܢܐ ܫܰܦܝܪܐ ܥܰܠ ܕܙܰܝܥܝܘܰܝܢܰܐ ܕܠܐܷܙܙܶܗ ܡܟ݂ܰܒܷܛ ܒܰܬ ܬܘܪܰܝܕ݂ܰܢ. ܐܰܓ݂ܠܱܒܰܐ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܫܰܡܥܷܢ ܡܰܕܥܷܪܘܰܐ ܐܰܥܠܶܗ ܥܰܠ ܕܗܝـܝܶܗ ܐܳܕ݂ܰܥܘܰܐ ܬܷܪܟܝ ܐܷܫܡܐ ܛܰܘ ܡܶܢܝ. ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܙܒܷܛܠܶܗ ܫܰܡܥܷܢ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܠܰܘܐ، ܠܐ ܟܷܐܕ݂ܥܘܬܘ ܕܟܳܠܳܙܷܡ ܠܐ ܢܷܦܩܘܬܘ ܠܘ ܛܘܪܰܢܐ؟ ܗܰܬܘ ܟܳܡܥܰܘܢܘܬܘ ܠܗܰܢܝ ܕܠܰܪܘܰܠ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܬ݂ܘܬܘ ܠܗܰܪܟܶܐ. ܐܘ ܦܰܩܝܪܐ ܕܫܰܡܥܷܢ ܡܝ ܙܘܥܬ݂ܐ ܒܕܶܠܶܗ ܕܡܰܪܥܷܠ‌. ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܕܷܩܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ ܙܷܕ. ܫܰܡܥܷܢ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܒܷܩܕ݂ܳܠܝ ܘܡܷܪܠܶܗ ܠܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ: ܐܳܢܐ ܡܷܪܠܝ ܠܓܰܒܪܐ، ܠܐܷܙܙܰܢܐ ܠܘ ܛܘܪܰܢܐ، ܠܐ ܡܰܨܷܬ݂ܠܶܗ ܐܰܥܠܝ ܘܡܷܪܠܶܠܝ: ܐܝ ܡܰܪܥܰܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܒܰܕܷܒܒܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܛܰܘܬܐ ܝܐ، ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܶܕܶܐ، ܙܰܢܐ! ܘܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܬ݂ܝܢܰܐ. Inaqla dë mqadammallan39, aṯi u rabaṯṯe40 gaban bdele dë mšayël menan: “Man hatu w mayko hatu w mën kosaymutu41 harke?” Madcarlan acle b lešono šafiro42 cal d zayciwayna d lëzze mxabëṭ43 bat turayḏan. Aġläba44 u abro d cammi Šamcën madcarwa acle cal d hiye oḏacwa Tërki45 ëšmo ṭaw meni46. U rišo di jandërma zbëṭle Šamcën w mërlele: “Lawo47, lo këḏcutu d kolozëm lo nëfqutu lu ṭurano? Hatu komcawnutu48 l hani d larwal, mawxa aṯutu l harke.” U faqiro d Šamcën49 mi zucṯo50 bdele d marcël51. U rišo di jandërma dëqle acle52 zëd. Šamcën maḥatle kul mede bë qḏoli53 w mërle lu rišo di jandërma: “Ono mërli l Gabro, lëzzano lu ṭurano, lo maṣëṯle acli54 w mërleli: “I marca du ṭuro d Badëbbe ġäläbe ṭawto yo, lo kowe mede55, zano56!” w mawxa aṯina.”
ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܐܳܢܐ ܠܰܐܕ݂ܷܥܢܐ ܡܷܢ ܣܰܡܢܐ ܬܰܡܐ، ܒܳܟ݂ܶܢܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܚܝܠܰܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܐܰܒܪܶܗ ܕܥܰܡܡܝ ܐܰܥܠܝ ܐܰܘ ܡܷܬܦܰܟܰܪܢܐ ܐܳܢܐ ܡܷܢ ܐܳܡܰܪܢܐ. ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܡܰܪܦܶܠܶܗ ܫܰܡܥܷܢ ܘܓܪܷܫܠܶܠܝ ܓܰܒܶܗ. ܡܷܪܠܶܠܝ: ܗܰܬ ܗܰܬ ܪܝܫܶܗ ܕܝ ܟܘܪܦܐ ܟܳܐܡܰܪܢܐ. ܩܘܡܬ݂ܘܟ݂ ܟܝܒܰܗ ܟ݂ܘܕ ܫ̰ܝܟܶܐ، ܒܰܣ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܟܝܬܐ ܫܝܕ݂ܶܐ ܐܶܒܘܟ݂ ܕܠܐ ܟܳܛܳܪܷܢ ܟܳܠܰܬ. ܒܕܶܠܶܗ ܕܡܳܚܶܐ ܥܰܠ ܦܶܡܝ، ܥܰܠ ܥܰܝܢܝ ܘܥܰܠ‌ ܐܰܝܟܐ ܕܟܐܘܬ݂ܝܐ ܐܝ ܕ݂ܰܪܒܰܝܕ݂ܶܗ، ܗܘܠ ܕܒܰܛܷܠ. Annaqla ono laḏëcno mën samno57 tamo, boxeno cal i ḥila d sëmle abre d cammi acli58 aw mëtfakarno ono mën omarno59. U rišo di jandërma marfele Šamcën w grëšleli gabe.  Mërleli: “Hat hat riše di kurfo60, komarno. Qumṯux61 kiba xud čike62, bas komaḥwe63 kito šiḏe64 ebux d lo koṭorën65 kolat.” Bdele d moḥe66 cal femi, cal cayni w cal ayko d kuṯyo i ḏarbayḏe67, hul d baṭël68.
ܟܰܠܝ ܐܷܫܡܐ. ܐܳܢܐ ܡܙ̰ܝܕܐ ܘܰܝܢܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܘܟ݂ܳܝܰܪܘܰܐ ܐܰܕܡܐ ܡܶܐ ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܶܐ ܕܝܕ݂ܝ. ܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܐܰܕܡܐ ܫܰܚܝܢܐ ܡܶܐ ܣܰܦ݁ܬ݂ܝ ܘܡܶܐ ܚܶܕ݂ܷܪ ܥܰܝܢܝ ܘܡܶܐ ܪܝܫܝ. ܦܶܡܝ ܡܰܪܥܰܠܘܰܐ ܡܘ ܟܶܘܐ ܕܥܰܪܫܝ ܥܰܠ ܕܷܡܚܶܘܰܝܠܶܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܪܫܝ. Kali ëšmo. Ono mžido wayno cal i arco w xoyarwa admo69 me kul dukṯo me diḏi70. Oṯewa admo šaḥino me sapṯi71 w me ḥeḏër cayni w me riši. Femi marcalwa mu kewo d carši72 cal dë mḥewayle ġäläbe cal carši.
ܐܳܢܐ ܒܘ ܟܶܘܰܘܐ ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ ܥܷܠ ܡܶܐ ܪܝܫܝ ܟܰܠܶܗ ܫܰܡܥܷܢ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܟܳܓܳܚܷܟ ܐܰܥܠܝ ܘܢܰܦܷܠ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܡܘ ܓܰܚܟܐ. ܐܳܢܐ ܡܰܠܝܢܐ ܩܱܚܰܪ ܘܩܰܝܷܡܢܐ ܕܡܳܚܶܢܐ ܠܫܰܡܥܷܢ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܕܩܰܝܷܡܢܐ، ܪܰܗܷܛܠܝ ܢܰܩܠܳܐ ܚܪܶܬܐ ܘܒܕܶܠܶܗ ܕܝܣܰܐ ܒܘ ܡܰܚـܝܐ، ܗܘܠ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܕܢܰܦܷܠܢܐ ܕܠܐ ܪܘܚܐ. Ono bu kewawo koḥoyarno cël me riši kale Šamcën u abro d cammi kogoḥëk acli w nafël cal i arco mu gaḥko73. Ono malino qäḥar74 w qayëmno d moḥeno l Šamcën. Inaqla dë ḥzele u rišo di jandërma d qayëmno, rahëṭli75 naqla ḥreto w bdele disa bu maḥyo, hul dë ḥzele d nafëlno dlo ruḥo76.
ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܦܬܷܚܠܝ ܥܰܝܢܝ، ܚܷܪܠܝ ܫܰܡܥܷܢ ܟܰܠܶܗ ܠܪܘܚܶܗ ܘܟܳܐܟ݂ܷܠ ܒܘ ܡܘܟܠܐ ܕܷܚܙܶܘܰܝܠܰܢ. ܡܩܰܕܰܡܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܠܝ: ܓܰܒܪܐ، ܡܰܐ ܣܰܐܓ݂ ܗܰܬ؟ ܐܰܒܷܥܢܐ ܕܩܳܝܰܡܢܐ ܐܠܐ ܠܐ ܩܰܕܷܪܢܐ، ܥܰܠ ܕܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܶܐ ܕܝܕ݂ܝ ܢܘܩܪܳܘܰܐ. ܕܩܳܝܰܡܘܰܝܢܐ ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܓܷܕ ܡܰܚܰܬܘܰܝܢܐ ܐܘ ܬܰܪܘܳܕ݂ܐ ܒܷܩܕ݂ܳܠܶܗ ܘܓܷܕ ܚܳܢܰܩܘܰܝܢܶܗ، ܚܷܢܓܝ ܥܰܔܷܙܘܰܝܢܐ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܬ݂ܝ ܘܙܒܷܛܠܶܗ ܡܶܐ ܬܰܚܬܶܗ ܬܷܫܥܝ ܘܡܰܩܷܡܠܶܠܝ، ܡܷܪܠܶܗ: ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܙܰܢ ܕܘܥܪܝܢܰܐ ܠܰܦ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܥܰܠ ܕܷܡܩܰܕܰܡܠܶܐ ܛܘܳܥܶܗ ܕܘ ܝܰܘܡܐ. ܒܐܰܠܦܐ ܢܩܳܪܶܐ ܕܝ ܠܰܫܰܝܕ݂ܝ ܡܰܛܝܢܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ. Inaqla dë ftëḥli cayni, ḥërli Šamcën kale l ruḥe w koxël bu muklo77 dë ḥzewaylan. Mqadamle w mërleli: “Gabro, ma saġ78 hat?” Abëcno d qoyamno elo lo qadërno, cal d kul dukṯo me diḏi nuqrowa79. D qoyamwayno inaqlayo gëd maḥatwayno u tarwoḏo80 bë qḏole81 w gëd ḥonaqwayne82, ḥëngi cajëzwayno mene83. Aṯi w zbëṭle me taḥte-tëšci84 w maqëmleli, mërle: „Hedi hedi zan ducrina laf i qriṯo cal dë mqadamle ṭwoce du yawmo85.“ B alfo nqore di lašayḏi86 maṭino lu bayto.
ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܒܰܒܝ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܔܰܪܝܠܝ، ܒܩܱܚܰܪ ܡܫܰܝܶܠܶܗ: ܐܰܒܪܝ، ܡܷܢ ܗܰܘܝ ܐܶܒܘܟ݂ ܒܘ ܛܘܪܐ؟ ܡܰܚܟܶܠܝܠܶܗ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܔܰܪܝ ܒܰܣ ܠܐ ܡܰܩܷܪܠܝ ܥܰܠ ܫܰܡܥܷܢ ܘܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܣܷܡܠܶܗ. ܒܰܒܝ ܡܷܪܠܶܗ ܠܐܶܡܝ: ܙܰܟ݂ ܡܰܫܷܓ݂ ܐܝܕ݂ܶܗ ܘܦܳܬ݂ܶܗ ܕܘ ܢܰܥܝܡܐ ܘܛܪܐ ܕܳܡܷܟ݂. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܡܟܰܡܶܠܝ ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܝ ܒܐܰܠܦܐ ܔܰܪܚܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪܟܶܐ ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ ܕܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܕܷܡܚܶܠܶܠܝ ܒܘ ܩܰܪܰܩܳܠ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ ܦܳܝܰܫܘܰܐ. ܐܶܠܐ ܢܳܫܐ ܠܐ ܡܰܔܪܶܠܶܗ ܕܣܳܝܷܡ ܡܶܕܶܐ ܐܶܒܶܗ ܥܰܠ ܕܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ ܕܡܰܫܟܷܢ ܐܰܥܠܶܗ، ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܓܷܕ ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܦ݁ܝܣ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ، ܘܦܰܝܷܫܠܶܗ ܝܐ. ܫܰܦܷܥ ܥܷܣܪܝ ܐܷܫܢܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܡܱܣܱܠܰܬ݂ܶܐ ܗܘܠ‌ ܠܐܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܟܘܠ ܕܟܳܚܳܙܶܢܐ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܫܰܡܥܷܢ ܟܳܐܡܰܪܢܳܠܶܗ: ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܕܡܳܚܶܘܰܝܠܝ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܩܘܕܪܰܬܘܰܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܓܘܚܟܰܬ؟ ܟܳܐܡܷܪ: ܠܰܬܘܰܐ ܒܐܝܕ݂ܝ. Inaqla dë ḥzele babi u mede d jarili, b qäḥar mšayele: “Abri, mën hawi ebux bu ṭuro?” Maḥkelile kul mede d jari87 bas lo maqërli88 cal Šamcën w u mede d sëmle. Babi mërle l emi: “Zax mašëġ iḏe w foṯe89 du nacimo w ṭro domëx.” Bu šëklano mkameli u yawmayḏi b alfo jarḥe90. Bëṯërke91 aḏëcno d u rišo di jandërma dë mḥeleli bu qaraqol92 di qriṯayḏan foyašwa93. Elo nošo lo majrele d soyëm mede ebe94 cal d ëḏciwa, d maškën acle95, u rišo di jandërma gëd soyamwa medone pis appe w fayëšle yo96. Šafëc cësri ëšne cal i mäsälaṯe hul l adyawma. Kul d koḥozeno u abro d cammi Šamcën komarnole: “Inaqla d u rišo di jandërma d moḥewayli aydarbo qudratwa hawxa guḥkat?” Komër: “Latwa b iḏi97.”
   
ܒܷܢܝܰܡܷܢ ܕܒܶܐ ܥܝܣܰܐ ܩܰܫܐ Benjamin Töre
Kommentar
1 b ḥa may yawme ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ Eines Tages
2 yatiwe wayna ܝܰܬܝܘܶܐ ܘܰܝܢܰܐ wir saßen gerade (wörtl. wir waren am Sitzen)
3 ṭelolo ܛܶܠܳܠܐ Schatten
4 dawmo du baluṭo ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܒܰܠܘܛܐ Eiche
5 Arkaḥoyo ܐܰܪܟܰܚܳـܝܐ aus dem Dorf Arkaḥ/Xärabale
6 d aṯyo b riše ܕܐܰܬܝܐ ܒܪܝܫܶܗ (Geschichte,) die er erlebt hat
7 Badëbbe ܒܰܕܷܒܒܶܐ Badëbbe, Dorf im südlichen Turabdin
8 u säwalayḏan ܐܘ ܣܱܘܰܠܰܝܕ݂ܰܢ unser Vieh
9 i marca ܐܝ ܡܰܪܥܰܐ die Weide
10 i Bagoke ܐܝ ܒܰܓܳܟܶܐ Gebirgszug im Süden des Turabdins
11 caskar ܥܰܣܟܰܪ Militär, Soldaten
12 manḏëfiwa aṭ ṭurone mani d larwal ܡܰܢܕ݂ܷܦܝܘܰܐ ܐܰܛ ܛܘܪܳܢܶܐ ܡܰܢܝ ܕܠܰܪܘܰܠ sie säuberten das Gebirge von denen draußen (= PKK-Kämpfer)
13 lëḏciwayna ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܝܢܰܐ wir wussten nicht
14 qonuno ܩܳܢܘܢܐ Gesetz
15 komakle ܟܳܡܰܟܠܶܐ es verbietet (wörtlich: es hält ab)
16 šalwo ܫܰܠܘܐ Tal, Schlucht
17 komarcina ܟܳܡܰܪܥܝܢܰܐ wir weiden
18 qotikat ܩܳܬܝܟܰܬ Dosen
19 kalën sxire ܟܰܠܷܢ ܣܟ݂ܝܪܶܐ sie sind ungeöffnet
20 oḏacwa d qore w koṯu (= koṯaw) ܐܳܕ݂ܰܥܘܰܐ ܕܩܳܪܶܐ ܘܟܳܬ݂ܘ (= ܟܳܬ݂ܰܘ) er konnte lesen und schreiben
21 at turayḏan ܐܰܬ ܬܘܪܰܝܕ݂ܰܢ unsere Umhängetaschen
22 manne (= mënne) ܡܰܢܢܶܗ (ܡܷܢܢܶܗ) von ihnen
23 azzano bu muklo w ṭacina ruḥan ܐܰܙܙܰܢܐ ܒܘ ܡܘܟܠܐ ܘܛܰܥܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ konzentrierten uns auf das Essen und vergaßen die Zeit
24 mbarbaz ܡܒܰܪܒܰܙ (das Vieh) verteilte sich
25 mḥeli iḏi b ܡܚܶܠܝ ܐܝܕ݂ܝ ܒـ ich tippte (meinen Cousin) an
26 kurro! ܟܘܪܪܐ! Junge! Mensch!
27 gëd uxli qarcan ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝ ܩܰܪܥܰܢ sie werden uns die Hölle heiß machen (wörtlich: sie werden uns den Kopf aufessen)
28 hjëmwayle ܗܔܷܡܘܰܝܠܶܗ er griff an
29 u qaṭcayḏan ܐܘ ܩܰܛܥܰܝܕ݂ܰܢ unsere Herde
30 hën mac ceze ܗܷܢ ܡܰܥ ܥܶܙܶܐ manche von den Ziegen
31 maḥatle aclan bu maḥyo ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܰܥܠܰܢ ܒܘ ܡܰܚܝܐ er verpasste uns eine Tracht Prügel
32 lawina moro lu säwal ܠܰܘܝܢܰܐ ܡܳܪܐ ܠܘ ܣܱܘܰܐܠ (weil) wir auf das Vieh nicht aufgepasst haben
33 at trayna ܐܰܬ ܬܪܰܝܢܰܐ wir beide
34 riše d ceze ܪܝܫܶܐ ܕܥܶܙܶܐ (250) Ziegen. Riše ܪܝܫܶܐ wird bei Mengenangaben für „Stück“ verwendet.
35 maclele qole ܡܰܥܠܶܠܶܗ ܩܳܠܶܗ er erhob seine Stimme, er schrie
36 aj jandërma ܐܰܔ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ die Gendarmen
37 komëtyaqanno ܟܳܡܷܬܝܰܩܰܢܢܐ ich glaube, ich denke
38 latlan niya pis ܠܰܬܠܰܢ ܢܝـܝܰܐ ܦ݁ܝܣ wir haben keine schlechte Absicht
39 mqadammallan (= mqadamme + elan) ܡܩܰܕܰܡܡܰܠܠܰܢ (ܡܩܰܕܰܡܡܶܗ + ܐܶܠܰܢ) sie näherten sich uns
40 u rabaṯṯe ܐܘ ܪܰܒܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ihr Vorgesetzter
41 kosaymutu (= kosaymitu) ܟܳܣܰܝܡܘܬܘ (ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ)  ihr macht
42 b lešono šafiro ܒܠܶܫܳܢܐ ܫܰܦܝܪܐ höflich (wörtlich: in schöner Sprache)
43 d lëzze mxabëṭ ܕܠܐܷܙܙܶܗ ܡܟ݂ܰܒܷܛ nicht, dass er (unsere Taschen) durchsucht
44 aġläba ܐܰܓ݂ܠܱܒܰܐ meistens
45 Tërki (=Turkoyo) ܬܷܪܟܝ (= ܬܘܪܟܳܝܐ) Türkisch
46 ṭaw meni ܛܰܘ ܡܶܢܝ besser als ich
47 lawo ܠܰܘܐ Mein Sohn! Kleiner! (abwertend)
48 komcawnutu (= komcawnitu) ܟܳܡܥܰܘܢܘܬܘ (= ܟܳܡܥܰܘܢܝܬܘ) ihr kollaboriert mit, ihr unterstützt
49 u faqiro d Šamcën ܐܘ ܦܰܩܝܪܐ ܕܫܰܡܥܷܢ der arme Šamcën
50 mi zucṯo ܡܝ ܙܘܥܬ݂ܐ aus Angst
51 bdele d marcël ܒܕܶܠܶܗ ܕܡܰܪܥܷܠ‌ er fing an, zu zittern
52 dëqle acle ܕܷܩܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ er übte Druck auf ihn aus
53 maḥatle kul mede bë qḏoli ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܒܷܩܕ݂ܳܠܝ er schob die ganze Schuld auf mich
54 lo maṣëṯle acli ܠܐ ܡܰܨܷܬ݂ܠܶܗ ܐܰܥܠܝ er hörte nicht auf mich
55 lo kowe mede ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܶܕܶܐ er wird nichts (passieren)
56 zano ܙܰܢܐ gehen wir!
57 laḏëcno mën samno (= soyamno) ܠܰܐܕ݂ܷܥܢܐ ܡܷܢ ܣܰܡܢܐ (= ܣܳܝܰܡܢܐ) ich wusste nicht, was ich tun soll
58 boxeno cal i ḥila d sëmle abre d cammi ܒܳܟ݂ܶܢܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܚܝܠܰܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܐܰܒܪܶܗ ܕܥܰܡܡܝ ܐܰܥܠܝ soll ich weinen, weil mein Cousin mich hintergangen hat?
59 mëtfakarno ono mën omarno ܡܷܬܦܰܟܰܪܢܐ ܐܳܢܐ ܡܷܢ ܐܳܡܰܪܢܐ soll ich darüber nachdenken, was ich sagen soll?
60 riše di kurfo ܪܝܫܶܗ ܕܝ ܟܘܪܦܐ der Drahtzieher (wörtlich: der Kopf der Schlange)
61 qumṯux ܩܘܡܬ݂ܘܟ deine Statur
62 xud čike ܟ݂ܘܕ ܫ̰ܝܟܶܐ hier: winzig
63 komaḥwe ܟܳܡܰܚܘܶܐ es scheint, dass
64 šiḏe ܫܝܕ݂ܶܐ Dämonen
65 lo koṭorën ܠܐ ܟܳܛܳܪܷܢ sie lassen nicht
66 moḥe ܡܳܚܶܐ (er begann) zu schlagen
67 i ḏarbayḏe ܐܝ ܕ݂ܰܪܒܰܝܕ݂ܶܗ sein Schlag
68 hul d baṭël ܗܘܠ ܕܒܰܛܷܠ bis er müde wurde
69 xoyarwa admo ܳܝܰܪܘܰܐ ܐܰܕܡܐ Blut floss
70 kul dukṯo me diḏi ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܶܐ ܕܝܕ݂ܝ (aus) jedem Teil meines Körpers
71 sapṯi ܣܰܦ݁ܬ݂ܝ meine Lippe
72 u kewo d carši ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܥܰܪܫܝ meine Zahnschmerzen
73 nafël cal i arco mu gaḥko ܢܰܦܷܠ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܡܘ ܓܰܚܟܐ er hat sich totgelacht (wörtlich: er fiel auf den Boden vor lauter Lachen)
74 malino qäḥar ܡܰܠܝܢܐ ܩܱܚܰܪ ich wurde wütend
75 rahëṭli ܪܰܗܷܛܠܝ er rannte auf mich zu
76 nafëlno dlo ruḥo ܢܰܦܷܠܢܐ ܕܠܐ ܪܘܚܐ ich wurde ohnmächtig, ich brach bewusstlos zusammen
77 koxël bu muklo ܟܳܐܟ݂ܷܠ ܒܘ ܡܘܟܠܐ er isst von dem Essen
78 saġ ܣܰܐܓ am Leben, lebendig
79 kul dukṯo me diḏi nuqrowa ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܶܐ ܕܝܕ݂ܝ ܢܘܩܪܳܘܰܐ mein ganzer Körper schmerzte
80 tarwoḏo ܬܰܪܘܳܕ݂ܐ Löffel
81 bë qḏole ܒܷܩܕ݂ܳܠܶܗ in seinen Rachen
82 gëd ḥonaqwayne ܓܷܕ ܚܳܢܰܩܘܰܝܢܶܗ ich hätte ihn erwürgt
83 ḥëngi cajëzwayno mene ܚܷܢܓܝ ܥܰܔܷܙܘܰܝܢܐ ܡܶܢܶܗ weil ich mich so sehr über ihn geärgert hatte
84 me taḥte-tëšci ܡܶܐ ܬܰܚܬܶܗ ܬܷܫܥܝ am Oberkörper (wörtlich: von unter meiner Achselhöhle)
85 ṭwoce du yawmo ܛܘܳܥܶܗ ܕܘ ܝܰܘܡܐ Sonnenuntergang
86 b alfo nqore di lašayḏi ܒܐܰܠܦܐ ܢܩܳܪܶܐ ܕܝ ܠܰܫܰܝܕ݂ܝ mit viel Schmerz in meinem Körper
87 kul mede d jari ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܔܰܪܝ alles, was passiert ist
88 lo maqërli ܠܐ ܡܰܩܷܪܠܝ ich habe nicht verraten
89 mašëġ iḏe w foṯe ܡܰܫܷܓ݂ ܐܝܕ݂ܶܗ ܘܦܳܬ݂ܶܗ wasche seine Hände und sein Gesicht!
90 b alfo jarḥe ܒܐܰܠܦܐ ܔܰܪܚܶܐ voller Wunden (wörtlich: mit tausend Wunden)
91 bëṯërke ܷܬ݂ܷܪܟܶܐ danach
92 qaraqol ܩܰܪܰܩܳܠ Gendarmeriestation
93 foyašwa ܦܳܝܰܫܘܰܐ hier: er residierte
94 nošo lo majrele d soyëm mede ebe ܢܳܫܐ ܠܐ ܡܰܔܪܶܠܶܗ ܕܣܳܝܷܡ ܡܶܕܶܐ ܐܶܒܶܗ keiner traute sich, ihm etwas anzutun
95 d maškën acle ܕܡܰܫܟܷܢ ܐܰܥܠܶܗ wenn sie ihn anzeigen
96 fayëšle yo ܦܰܝܷܫܠܶܗ ܝܐ er ist ungestraft davongekommen
97 latwa b iḏi ܠܰܬܘܰܐ ܒܐܝܕ݂ܝ ich konnte mich nicht beherrschen (wörtlich: es war nicht in meiner Hand)