تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

قواعد الدرس 11

أ) الصفة

للصفة في السورَيت ثلاث صيغ، واحدة للمفرد المذكر وأخرى للمفرد المؤنت وثالثة للجمع.

والصيغ الثلاث تنتهي قياسياً بـ ـܐ -o (ف.ذ) و ـܬ̣ܐ܇ـܬܐ -to/-ṯo (ف.ث.) و ـܶܐ -e (ج.):

ف ذ ف ث ج  
ܪܰܒܐ rabo ܪܰܒܬ݂ܐ rabṯo ܪܰܒܶܐ rabe كبير
ܫܰܦܝܪܐ šafiro ܫܰܦܷܪܬܐ šafërto ܫܰܦܝܪܶܐ šafire جميل
ܟܳܡܐ komo ܟܷܡܬܐ këmto ܟܳܡܶܐ kome أسود
ܒܰܛܝܠܐ baṭilo ܒܰܛܷܠܬܐ baṭëlto ܒܰܛܝܠܶܐ baṭile تعبان
ܒܰܣܝܡܐ basimo ܒܰܣܷܡܬܐ basëmto ܒܰܣܝܡܶܐ basime لذيذ
ܪܰܚܘܩܐ raḥuqo ܪܰܚܷܩܬܐ raḥëqto ܪܰܚܘܩܶܐ raḥuqe بعيد
ܩܰܪܝܘܐ qariwo ܩܰܪܘܬܐ qaruto ܩܰܪܝܘܶܐ qariwe قريب

وكما في العربية تتبع الصفة الموصوف في السورَيت أيضاً، فهناك توافق في العدد والجنس بين الصفة والاسم الموصوف:

ذ ܐܰܚܘܢܐ ܪܰܒܐ أخ كبير aḥuno rabo
ܩܘܒܥܐ ܫܰܥܘܬ݂ܐ قبعة صفراء qubco šacuṯo
ث ܩܶܡܷܣܬܐ ܟܷܡܬܐ قميص أسود qemësto këmto
ܕܰܫܷܫܬܐ ܩܰܝܷܪܬܐ أرز بحليب بارد dašëšto qayërto
ج ܬܶܢܶܐ ܒܰܣܝܡܶܐ تين لذيذ tene basime
ܓܷܪܘܶܐ ܣܶܡܳܩܶܐ جوارب حمراء gërwe semoqe

وعندما يكون الموصوف في السورَيت معرّفاً، تكون الصفة أيضاً معرّفة حتى بدون إضافة أداة التعريف:

ذ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܪܰܒܐ الأخ الكبير u aḥuno rabo
ث ܐܝ ܩܶܡܷܣܬܐ ܟܷܡܬܐ القميص الأسود i qemësto këmto
ج ܐܰܓ ܓܷܪܘܶܐ ܣܶܡܳܩܶܐ الجوارب الحمراء ag gërwe semoqe

وفي حال كانت الصفة جزءاً من الخبر الذي يُسنَد إلى الاسم الموصوف (المبتدأ)، حينها يتم إلحاق الصفة بفعل الربط:

ذ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܪܰܒܐ ܝܐ الأخ كبير u aḥuno rabo yo
ث ܐܝ ܩܶܡܷܣܬܐ ܟܷܡܬܐ ܝܐ القميص أسود i qemësto këmto yo
ج ܐܰܓ ܓܷܪܘܶܐ ܣܶܡܳܩܶܐ ܢܶܐ الجوارب حمراء ag gërwe semoqe ne

كما يمكن إلحاق فعل الربط بالصفة أيضاً عندما يكون الاسم الموصوف نكرة:

ذ ܐܰܚܘܢܐ ܪܰܒܐ ܝܐ إنه أخ كبير aḥuno rabo yo
ث ܩܶܡܷܣܬܐ ܟܷܡܬܐ ܝܐ إنه قميص أسود qemësto këmto yo
ج ܓܷܪܘܶܐ ܣܶܡܳܩܶܐ ܢܶܐ إنها جوارب حمراء gërwe semoqe ne

 

ب) حروف الجر

1. مقدمة عامة

أكثر حروف الجر استعمالاً هي ܒـ b "في" و   ܒܷܬܪ bëṯr "خلف، بعد" و ܥܰܠ cal  "على" و ܥܰܡ cam "مع" و ܓܰܒ gab "بجانب، جانب" و ܠـ l "لـ، إلى، لأجل" و ܠܰܦ laf "باتجاه" و ܡـ m و ܡܶܐ me "من" و ܩܷܡ qëm "قبل، أمام" و ܣـ s و ܣܶܐ se "عند، بجانب" و ܬܰܚܬ taḥt "تحت، أسفل".

تُكتب حروف الجر القصيرة موصولة بأداة التعريف:

ܒـ /b- ܒܘ ܒܰܝܬܐ bu bayto „في البيت“ ܒܝ ܩܪܝܬ݂ܐ bi qriṯo „في القرية“ ܒܰܟ ܟܰܪܡܶܐ bak karme „في الكروم“
ܠـ /l- ܠܘ ܒܰܝܬܐ lu bayto „إلى البيت“ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ li qriṯo „إلى القرية“ ܠܰܟ ܟܰܪܡܶܐ lak karme „إلى الكروم“
ܡـ /m- ܡܘ ܒܰܝܬܐ mu bayto „من البيت“ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ mi qriṯo „من القرية“ ܡܰܟ ܟܰܪܡܶܐ mak karme „من الكروم“
ܣـ /s- ܣܘ ܒܰܝܬܐ su bayto „بجانب البيت“ ܣܝ ܩܪܝܬ݂ܐ si qriṯo „بجانب القرية“ ܣܰܟ ܟܰܪܡܶܐ sak karme „بجانب الكروم“

2. حروف الجر مع اللواحق

يمكن لحروف الجر أن تتصل بلواحق (أو بضمائر متصلة)، حينها يتغير شكلها أيضاً، وتكون الضمائر المتصلة التي يتم إلحاقها بحروف الجر متطابقة مع ضمائر الملكية في مجموعتها الخاصة (انظر قواعد الدرس 5أ). فتأخذ حروف الجر المرتبطة بهذه اللواحق الأشكال التالية:

حروف الجر حروف الجر مع اللواحق
ܒـ b ܐܶܒـ ܆ ܐܰܒـ eb-/ab-
ܠـ l ܐܶܠـ ܆ ܐܰܠـ el-/al-
ܡـ m ܡܷܢـ ܆ ܡܶܢـ mën-/men-
ܥܰܠ cal ܐܰܥܠـ acl-
ܥܰܡ cam ܐܰܥܡـ acm-
ܣـ s ܣܝܕ ܆ ܣܷܕ sid-/sëd-

تُستخدم ܒܷܬܪ bëṯr "خلف، بعد" و ܬܰܚܬ taḥt "تحت، أسفل" بشكل أساسي إما مع الضمائر المتصلة أو تأتي قبل الاسم المعرّف:

ܒܷܬ݂ܪܶܗ bëṯre خلفه، وراءه
ܒܷܬ݂ܪ ܐܘ ܒܰܝܬܐ bëṯr u bayto خلف البيت
ܬܰܚܬܰܗ taḥta تحتها
ܬܰܚܬ ܐܝ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ taḥt i ṭëbliṯo تحت الطاولة

تصريف حروف الجر مع الضمائر المتصلة:

  ܠـ l- ܒـ b- ܡـ m-
مفرد
الغائب (ذ) ܐܶܠܶܗ ele ܐܶܒܶܗ ebe ܡܶܢܶܗ mene
الغائب (ث) ܐܶܠܰܗ ela ܐܶܒܰܗ eba ܡܶܢܰܗ mena
المخاطب (ذ) ܐܶܠܘܟ݂ elux ܐܶܒܘܟ݂ ebux ܡܶܢܘܟ݂ menux
المخاطب (ث) ܐܶܠܰܟ݂ elax ܐܶܒܰܟ݂ ebax ܡܶܢܰܟ݂ menax
المتكلم ܐܶܠܝ eli ܐܶܒܝ ebi ܡܶܢܝ meni
جمع
الغائب  ܐܶܠܰܝـܝܶܗ܆ ܐܰܠܠܶܗ elayye, alle  ܐܶܒܰܝـܝܶܗ܆ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ebayye, appe  ܡܶܢܰܝـܝܶܗ܆ ܡܷܢܢܶܗ menayye, mënne
المخاطب  ܐܶܠܰܝܟ݂ܘ܆ ܐܰܠܟ݂ܘ elayxu, alxu  ܐܶܒܰܝܟ݂ܘ܆ ܐܰܒܟ݂ܘ ebayxu, abxu  ܡܶܢܰܝܟ݂ܘ܆ ܡܷܢܟ݂ܘ menayxu, mënxu
المتكلم  ܐܶܠܰܝܢܰܐ܆ ܐܶܠܰܢ elayna, elan  ܐܶܒܰܝܢܰܐ܆ ܐܶܒܰܢ ebayna, eban  ܡܶܢܰܝܢܰܐ܆ ܡܶܢܰܢ menayna, menan

 

  ܥܰܠ cal ܥܰܡ cam ܣـ s-
مفرد
الغائب (ذ) ܐܰܥܠܶܗ acle ܐܰܥܡܶܗ acme ܣܝܕܶܗ side
الغائب (ث) ܐܰܥܠܰܗ acla ܐܰܥܡܰܗ acma ܣܝܕܰܗ sida
المخاطب (ذ) ܐܰܥܠܘܟ݂ aclux ܐܰܥܡܘܟ݂ acmux ܣܝܕܘܟ݂ sidux
المخاطب (ث) ܐܰܥܠܰܟ݂ aclax ܐܰܥܡܰܟ݂ acmax ܣܝܕܰܟ݂ sidax
المتكلم ܐܰܥܠܝ acli ܐܰܥܡܝ acmi ܣܝܕܝ sidi
جمع
الغائب ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ aclayye ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ acmayye ܣܝܕܰܝـܝܶܗ܆ ܣܷܬܬܶܗ sidayye, sëtte
المخاطب ܐܰܥܠܰܝܟ݂ܘ aclayxu ܐܰܥܡܰܝܟ݂ܘ acmayxu ܣܝܕܰܝܟ݂ܘ܆ ܣܷܬܟ݂ܘ sidayxu, sëtxu
المتكلم ܐܰܥܠܰܝܢܰܐ܆ܐܰܥܠܰܢ aclayna, aclan ܐܰܥܡܰܝܢܰܐ܆ܐܰܥܡܰܢ acmayna, acman ܣܝܕܰܝܢܰܐ܆ܣܝܕܰܢ sidayna, sidan

كما نرى أعلاه يمكن لصيغ الجمع أن تظهر في شكلين، قصير وطويل، تحمل المعنى نفسه.