تتطلب شاشة التحرير 450 بكسل على الأقل من المساحة الأفقية. يرجى تدوير جهازك أو استخدام جهاز بشاشة أكبر.

R
R

rabëc ܪܰܒܷܥ (m.) (L.9) Frühling, Frühjahr

rabo ܪܰܒܐ (adj.), f. rabṯo ܪܰܒܬ݂ܐ, pl. rabe ܪܰܒܶܐ (L.11,4) groß Vorgesetzter, Leiter | u rabaṯṯe ܐܘ ܪܰܒܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ihr Vorgesetzter (Q.7,40)

Ceḏo Rabo ܥܶܕ݂ܐ ܪܰܒܐ Ostern

rabuṯo ܪܰܒܘܬ݂ܐ (f.) (L.6) Größe Maß rabo

račeta ܪܰܫ̰ܶܬܰܐ (f.), pl. račetat ܪܰܫ̰ܶܬܰܬ (L.14) Rezept

raḏayto ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ (f.), pl. raḏoyoṯe ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ (L.18) Auto, Fahrzeug

raḏayto ḥaṯto (L.21) ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܚܰܬ݂ܬܐ Neuwagen, neues Auto

raḏayto mëstacmalto (L.21) ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܬܐ Gebrauchtwagen, gebrauchtes Auto

raḏyo ܪܰܕ݂ܝܐ, f. rḏiṯo ܪܕ݂ܝܬ݂ܐ, pl. raḏye ܪܰܕ݂ܝܶܐ einverstanden

raġlo ܪܰܓ݂ܠܐ (f.), pl. raġloṯe ܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܶܐ, raġle ܪܰܓ݂ܠܶܐ (L.7) Fuß, Stütze

raġyo ܪܰܓ݂ܝܐ (adj.), f. rġiṯo ܪܓ݂ܝܬ݂ܐ, pl. raġye ܪܰܓ݂ܝܶܐ frisch, roh | ṭarfe raġye das sate ܛܰܪܦܶܐ ܪܰܓ݂ܝܶܐ ܕܰܣ ܣܰܬܶܐ frische Weinblätter (L.23)

rahoṭo ܪܰܗܳܛܐ, f. rahaṭto ܪܰܗܰܛܬܐ, pl. rahoṭe ܪܰܗܳܛܶܐ (Q.2,34) rennend Läufer rohaṭ

rahṭo ܪܰܗܛܶܐ (m.), pl. rahṭe ܪܰܗܛܶܐ Laufen, Rennen Lauf

rahṭo ḥiṣo (L.15) ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ Schnelllauf

rohaṭ

raḥuqo ܪܰܚܘܩܐ (adj.), f. raḥuqto ܪܰܚܘܩܬܐ, pl. raḥuqe ܪܰܚܘܩܶܐ (L.11) fern, entfernt, weit

rakiwo ܪܰܟܝܘܐ (adj.), f. rakuto ܪܰܟܘܬܐ, pl. rakiwe ܪܰܟܝܘܶܐ (L.4) gesetzt, passend zusammengesetzt, bestehend (aus) | i skale du nošo mag garme rakuto yo ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܡܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܪܰܟܘܬܐ ܝܐ das Skelett des Menschen besteht aus Knochen (L.7)

ramḥël ܪܰܡܚܷܠ (adv.) (L.8) morgen ṣafro

ramšo ܪܰܡܫܐ (m.), pl. ramše ܪܰܡܫܶܐ (L.6) Abend caṣriye

raqmo ܪܰܩܡܐ (m.), pl. raqme ܪܰܩܡܶܐ (L.8) Nummer, Ziffer, Zahl namra

rastorant ܪܰܣܬܳܪܰܢܬ (m.), pl. rastorantat ܪܰܣܬܳܪܰܢܬܰܬ, rastorante ܪܰܣܬܳܪܰܢܬܶܐ (L.4) Restaurant

rašomo ܪܰܫܳܡܐ, f. rašamto ܪܰܫܰܡܬܐ, pl. rašome ܪܰܫܳܡܶܐ (L.19) Zeichner, Maler

raṯḥo ܪܰܬ݂ܚܐ (m.), pl. raṯḥe ܪܰܬ݂ܚܶܐ (Q.4,48) Kochen (intr.) Gären, Gärung roṯaḥ, rṯoḥo

rawmo ܪܰܘܡܐ (f.), pl. rawme ܪܰܘܡܶܐ, rawmoṯe ܪܰܘܡܳܬ݂ܶܐ (L.18) See, Teich | b gawa di rawmo ܒܓܰܘܰܗ ܕܝ ܪܰܘܡܐ im Teich, im See (Q.1,90)

rḏufyo ܪܕ݂ܘܦܝܐ (m.), pl. rḏufye ܪܕ݂ܘܦܝܶܐ (Q.9,33) Verfolgung

rezo ܪܶܙܐ (f.) (L.10) Reis

rëcyono ܪܷܥܝܳܢܐ (m.), pl. rëcyone ܪܷܥܝܳܢܶܐ Gedanke, Meinung | u rëcyonaṯṯe ܐܘ ܪܷܥܝܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ihre Meinung (L.6)

rëġšo ܪܷܓ݂ܫܐ (m.), pl. rëġše ܪܷܓ݂ܫܶܐ Gefühl | ar rëġšayḏi šuḥniwa ܐܰܪ ܪܷܓ݂ܫܰܝܕ݂ܝ ܫܘܚܢܝܘܰܐ ich wurde emotional (Q.10,52) Sinn | rëġše du nošo ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܘ ܢܳܫܐ Sinne des Menschen (L.7)

rënyo ܪܷܢܝܐ (m.), pl. rënye ܪܷܢܝܶܐ (L.8) Meinung, Gedanke, Standpunkt | bu rënyayḏi ܒܘ ܪܷܢܝܰܝܕ݂ܝ meiner Meinung nach (Q.5,33); u rënyano ܐܘ ܪܷܢܝܰܢܐ dieser Gedanke, diese Absicht (Q.9,31); kobe u rënyayḏe ܟܳܐܒܶܐ ܐܘ ܪܷܢܝܰܝܕ݂ܶܗ er gibt seine Meinung bekannt (Q.10,39) Vorschlag, Idee

rfofo ܪܦܳܦܐ (m.), pl. rfofe ܪܦܳܦܶܐ (L.8) Sekunde ṣaniye

rḥimo ܪܚܝܡܐ (adj.), f. rḥëmto ܪܚܷܡܬܐ, pl. rḥime ܪܚܝܡܶܐ (Q.1,32) geliebt Geliebter

rišdayro ܪܝܫܕܰܝܪܐ (m.), pl. rišdayre ܪܝܫܕܰܝܪܶܐ (Q.8,44) Abt, Klostervorsteher

rišo ܪܝܫܐ (m.), pl. riše ܪܝܫܶܐ (L.7) Kopf, Haupt | riše di kurfo ܪܝܫܶܗ ܕܝ ܟܘܪܦܐ der Drahtzieher (wörtl. der Kopf der Schlange) (Q.7,60) Stück (bei Mengenangaben von Tieren) | maṯe w ḥamši riše d ceze ܡܰܬ݂݂ܶܐ ܘܚܰܡܫܝ ܪܝܫܶܐ ܕܥܶܙܶܐ zweihundertundfünfzig Ziegen (Q.7,34)

riša di šato (L.9) ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ Silvester (Anfang des Jahres)

qarco

rišono ܪܝܫܳܢܐ, f. rišoniṯo ܪܝܫܳܢܝܬ݂ܐ, pl. rišone ܪܝܫܳܢܶܐ (L.24) Anführer, Vorsteher, Leiter, Vorsitzender rišo

rišonuṯo ܪܝܫܳܢܘܬ݂ܐ (f.) (Q.8,7) Fürhung, Leitung rišono

rmošo ܪܡܳܫܐ [Inf. rmš I ܪܡܫ] (Q.9,81) Bewegung, Regung

roce, rucyo ܪܳܥܶܐ، ܪܘܥܝܐ - rcele, rcela ܪܥܶܠܶܗ، ܪܥܶܠܰܗ [rcy I ܪܥܝ] weiden (intr.) | ac ceze w ac cwone korocën ܐܰܥ ܥܶܙܶܐ ܘܰܐܥ ܥܘܳܢܶܐ ܟܳܪܳܥܷܢ die Ziegen und Schafe weiden (Q.2,38)

roḏe, rëḏyo ܪܳܕ݂ܶܐ، ܪܷܕ݂ܝܐ - raḏi, raḏyo ܪܰܕ݂ܝ، ܪܰܕ݂ܝܐ [rḏy I ܪܕ݂ܝ] (L.6) einverstanden sein akzeptieren, annehmen

rohaṭ, ruhṭo ܪܳܗܰܛ، ܪܘܗܛܐ - rahëṭ, rahiṭo ܪܰܗܷܛ، ܪܰܗܝܛܐ [rhṭ I ܪܗܛ] (L.7) rennen, laufen, joggen | rahiṭi lu cewono du rucyo ܪܰܗܝܛܝ ܠܘ ܥܶܘܳܢܐ ܕܘ ܪܘܥܝܐ sie rannten, um dem Hirten zu helfen (Q.2,29)

rohaṭ (+ L-Suf.) ܪܳܗܰܛ auf jdn. zurennen, angreifen | rahëṭli ܪܰܗܷܛܠܝ er rannte auf mich zu (Q.7,75)

roḥam, rëhmo ܪܳܚܰܡ، ܪܷܚܡܐ - rḥëmle, rḥëmla ܪܚܷܡܠܶܗ، ܪܚܷܡܠܰܗ [rḥm I ܪܚܡ] lieben | mërle li Maryam: “Koroḥamnolax”. Hiya mërla: “Ono ste korëḥmallux” ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ ܡܰܪܝܰܡ: ܟܳܪܳܚܰܡܢܳܠܰܟ݂. ܗܝܝܰܐ ܡܷܪܠܰܗ: ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ er sagte zu Maryam: “Ich (m.) liebe dich (f.)“. Sie antwortete: “Auch ich (f.) liebe dich (m.)” (L.16); aḥuni yo, korëḥmalle ܐܰܚܘܢܝ ܝܐ، ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܶܗ er ist mein Bruder, ich liebe ihn (L.22) mögen | rḥëmme raḏayato mëstacmalto w zwinalle ܪܚܷܡܡܶܗ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܬܐ ܘܙܘܝܢܰܠܠܶܗ ein gebrauchtes Auto gefiel ihnen, und sie kauften es (L.21); kul nošo roḥamwayle ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܪܳܚܰܡܘܰܝܠܶܗ jeder mochte ihn (Q.2,7); d rëḥmi këppe mëjġoli cam ḥḏoḏe ܕܪܷܚܡܝ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ wenn sie mögen, können sie miteinander sprechen (Q.5,42); rëḥmowayno u šuġlano ܪܷܚܡܳܘܰܝܢܐ ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܰܢܐ ich mochte diese Arbeit (Q.10,95)

roḥaq, ruḥqo ܪܳܚܰܩ، ܪܘܚܩܐ - raḥëq, raḥiqo ܪܰܚܷܩ، ܪܰܚܝܩܐ [rḥq I ܪܚܩ] (Q.2,54) sich entfernen entfernt sein

rokaw, rëkwo ܪܳܟܰܘ، ܪܷܟܘܐ - raku, rakiwo ܪܰܟܘ، ܪܰܟܝܘܐ [rkw I ܪܟܘ] (L.7) passen (aufeinander), anpassen | ma korokaw ṭawwo acli? ܡܰܐ ܟܳܪܳܟܰܘ ܛܰܘܘܐ ܐܰܥܠܝ؟ passt es mir gut? (L.11.6) sich einleben | rakiwi b Berlin ܪܰܟܝܘܝ ܒܒܶܪܠܝܢ sie lebten sich in Berlin ein (L.19) bestehen (aus)

rošam, rëšmo ܪܳܫܰܡ، ܪܷܫܡܐ - ršëmle, ršëmla ܪܫܷܡܠܶܗ، ܪܫܷܡܠܰܗ [ršm I ܪܫܡ] (L.6) zeichnen, malen

roṯaḥ, rëṯḥo ܪܳܬ݂ܰܚ، ܪܷܬ݂ܚܐ - raṯëḥ, raṯiḥo ܪܰܬ݂ܷܚ، ܪܰܬ݂ܝܚܐ [rṯḥ I ܪܬ݂ܚ] kochen (intr.), sieden (intr.) | am maye korëṯḥi ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܟܳܪܷܬ݂ܚܝ das Wasser kocht gären (intr.) | hul d rëṯḥi ṭawwo ܗܘܠ ܕܪܷܬ݂ܚܝ ܛܰܘܘܐ bis sie richtig gären (Q.4,44) raṯḥo, rṯoḥo

rowax, rawxo ܪܳܘܰܟ݂، ܪܰܘܟ݂ܐ - rawëx, rawixo ܪܰܘܷܟ݂، ܪܰܘܝܟ݂ܐ [rwx I ܪܘܟ݂] (L.13) steigen, einsteigen, aufsitzen besteigen

rowe, rawyo ܪܳܘܶܐ، ܪܰܘܝܐ - rawi, rawyo ܪܰܘܝ، ܪܰܘܝܐ [rwy I ܪܘܝ] (L.13) sich betrinken

rṯoḥo ܪܬ݂ܳܚܐ [Inf. rṯḥ I ܪܬܚ] Kochen (intr.) Gären roṯaḥ

ruco ܪܘܥܐ (m.), pl. ruce ܪܘܥܶܐ (L.8) Viertel

rucyo ܪܘܥܝܐ, pl. rucye ܪܘܥܝܶܐ (L.10) Hirte roce

ruḥo ܪܘܚܐ Geist, Seele, Selbst | bëṯër me d qadër maxlaṣ ruḥe bu lišono Holandoyo ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܩܰܕܷܪ ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܪܘܚܶܗ ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ nachdem er der niederländischen Sprache mächtig geworden war (L.3); u mede d komaḥkën cal ruḥayye ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܳܡܰܚܟܷܢ ܥܰܠ ܪܘܚܰܝܝܶܗ was sie über sich selbst erzählen (Q.10,58) nafšo

Rusya ܪܘܣܝܰܐ (G.19) Russland

rušmoiṯ ܪܘܫܡܐܝܬ݂ (adv.) offiziell

rwiḥo ܪܘܝܚܐ (adj.), f. rwëḥto ܪܘܷܚܬܐ, pl. rwiḥe ܪܘܝܚܶܐ (L.12) breit, weit